Gewasbeschermingsdagen 1989: aandacht voor biologische en geïntegreerde bestrijding Voor een onkruidvrije bietenteelt. j T f i B.V. Luxan ontwikkelt en produceert gewasbeschermingsmiddelen die exclusief via de land- en tuinbouw- coöperaties worden gedistribueerd. Het zijn doordachte produkten, die tegemoetkomen aan de wensen van de Nederlandse agrarische sector. B.V. LUXAN Postbus 9 6660 AA Eist (Gld) (08819) 72144 De ervaringen hebben geleerd dat Luxan Fenmedifam vloeibaar een betrouwbaar kwaliteitsprodukt is, dat veilig voor het gewas is. Luxan Fenmedifam vloeibaar is flexibel inzetbaar in een uitgebalanceerd schema, afgestemd op de onkruiden en de ontwikkeling van het gewas. Op percelen waar kamille wordt ver wacht altijd een basisbespuiting uitvoe ren na zaai. Pyramin DF®, 3 - 4 kg of Luxan Chloridazon FC, 4,5 - 6 I 7\ I Luxan Fenmedifam vlb., 3 I Avadex BW®, 1,5 I Luxan Olie-H, II Luxan Fenmedifam vlb., 3 I Avadex BW®, 1,5 I Goltix®, 2 kg Extra zorg voor het gewas! "We zullen in de toekomst van gewasbeschermingsmiddelen gebruik blijven maken, maar het gebruik kan wel omlaag. Volgens dr. O.M.B. Pont, direkteur van het IPO te Wageningen, blijft gewasbe scherming gebaseerd op een integratie van chemische en niet chemi sche bestrijding. Hij zei dit tijdens de onlangs (22 en 23 februari) in het Staringgebouw te Wageningen gehouden Gewasbeschermingsda gen. Deze worden jaarlijks door de Nederlandse Plantenziektekundi- ge Vereniging georganiseerd. Minder herbicidengebruik is een be langrijke bijdrage. Volgens dr. ir. J.K. Kouwenhoven (LU, Wagenin gen) is 90% van een bieteperceel met een schoffelraam te bewerken. De bieten moeten dan wel in een vier- kantsverband geplant zijn. Bij rijen- zaai is maar 65% van de grond met een schoffelraam te bewerken. Ook het voorspellen van de kieming en opkomst van akkeronkruiden is be langrijk. Aan de LU vindt onder zoek plaats naar kiemrustritmes van onkruidzaden en de effekten hierop van diverse bemestingen van moe derplanten. Aardappelmoeheid Veel aardappeltelers bestrijden aard appelmoeheid met grondontsmet- tingsmiddelen. In 70% van de geval len gebeurt dit onjuist, hetzij te vaak (30%) of te weinig (40%). Bestrij ding is gebaseerd op voorgeschreven maximale teeltfrequenties en be monstering. Teeltfrequentiesche- ma's zijn gebaseerd op vermenigvul- digingfaktoren voor aaltjespopula ties. Onder een vatbaar gewas ver menigvuldigt de aaltjesdichtheid met de faktor 25. Onderzoek wijst uit dat deze faktoren uiteen kunnen lo pen van 3 tot 150. Ook de mate van aaltjesdoding van een resistent ras is niet altijd hetzelfde. Bij lage besmet tingen kan 80% gedood worden, zware besmettingen worden bestre den alsof een niet-waardgewas ge teeld wordt (ca. 35% doding). Drs. C.H. Schomaker (IPO) stelt daarom de teeltfrequentieschema's ter diskussie. Zij noemt de telers mondig genoeg om zelf beslissingen te nemen. Pootgoedtelers kunnen geholpen worden met betere be monsteringstechnieken, zodat beter zicht is op de ontwikkeling van besmettingen met aardappelcyste- aaltjes. Aan de hand van uitslagen kan de boer z'n beleid bepalen. De Veenkoloniale boer is gebaat bij partieel resistente aardappelrassen. De toename van de aaltjesbesmet ting wordt hiermee in de hand ge houden en doorbreken van resisten tie is niet te verwachten. Afwisselen de verbouw van resistente en partieel resistente rassen zou ook bij 1 op 2 teelt van aardappelen grondontsmet- ting overbodig kunnen maken. Ge zien de reakties uit de zaal was niet iedereen even gelukkig met het idee van afschaffing van maximale teelt frequenties. Wollige karwijluis De wollige karwijluis, een wortel- luis, kan in karwij misoogsten ver oorzaken. Onderploegen in de herfst is soms onontkoombaar. De luis ver oorzaakt zuigschade. De grote wasproduktie van deze insekten doet soms aan schimmelaantasting den ken. Schade komt aan het eind van het eerste jaar openbaar, karwij- planten kunnen dan de opgelopen groeiachterstand niet meer inlopen. Als winterwaard fungeren de Ita liaanse en zwarte populier, inkluis var. Vereecken. Canadese populie ren (veel langs wegen, worden voor houtwinning aangeplant) zijn geen winterwaard. De stammoeders komen in het voor jaar uit het ei en vormen gallen langs de hoofdnerven van populiereblade ren. De gevleugelde dochters vliegen tussen half juni en half augustus naar karwij. Zij hebben geen moeite met een vliegafstand van 3 km (on derzoek IPO). Op karwijwortels vormen zich enkele generaties onge vleugelde luizen, die zich lopend van plant tot plant kunnen verspreiden. Laat in de herfst ontstaan weer ge vleugelde luizen. Deze generatie ge- vleugelden kan niet op karwij leven, maar vliegt terug naar de winter waard, de populier. Mevrouw Prin sen (IPO), waarschuwt voor verwar ring van de wollige karwijluis met de wollige peenluis. Laatstgenoemde luis leeft niet op karwij. Gele roest Gele roest blijft in de belangstelling. Resistentie van tarwe tegen deze schimmel is vaak gebaseerd op kiem- plantgenen. Deze funktioneren meestal ook in het volwassen- plantstadium. Volwassen plantgenen werken echter niet in het kiem- plantstadium. Ze zorgen wel voor een duurzamer resistentie. De Ne derlandse tarwelijnen en -rassen hebben vaak drie of meer volwassen- plantgenen. Veredelaars zouden, al dus ir. A.A.M. Buiel, op volwassen- plantgenen moeten selekteren en niet meer op de veelal monogeen bepaal de kiemplantresistentie. Mevrouw M.A. Verhaar (LU, Wa geningen) liet zien dat een gele- roestepidemie, ontstaan uit een en kele plant, vergelijkbaar is met een golfmodel. Zoals een steen in een gladde vijver een steeds wijder wor dende kring maakt, zo verloopt ook de epidemie in een vatbaar ras. Mengteelt van vatbare en resistente rassen vertraagd de uitbreiding van de ziekte aanmerkelijk. Bij meerdere resistente rassen in het mengsel is doorbraak van de resistentie bij één ras geen groot gevaar. Een toehoorder maakte zich zorgen over de bakkwaliteit van rassen mengsels. Mevrouw Verhaar vertel de blij dat in Beieren mengtarwe ge schikt is voor broodbereiding. "Dat zijn Duitse baktarwes", verweerde de vraagsteller zich. Op de Gewasbeschermingsdagen werden twee nieuwe bestrij dingsmiddelen aan het publiek ge presenteerd. Ir. J.J. Bouwman (ICI) besprak de voordelen van het fungi cide fluazinam en het bodeminsekti- cide tefluthrin. Fluazinam heeft een breed werkingsspektrum (o.a. tegen Botrytis, Phytophthora). Ook huid ziekte (Septocylindrium) wordt goed bestreden. Deze ziekte komt weer meer naar voren. Bouwman vraagt zich af of dit aan het terugtrekken van captafol te wijten is. Het bodem- insekticide tefluthrin werkt via de dampfase, en verspreidt zich hier door goed door de grond. Het is een synthethise pyrethroide. Ratteproe- ven wijzen uit dat fluazinam niet erg giftig is, tefluthrin is giftiger. Helaas kon de heer Bouwman geen antwoord geven op de vraag naar de afbreekbaarheid van deze middelen. Volgens de vraagstelster is dit juist één van.de dingen waar de PD het eerst naar vraagt. Fluazinam en te fluthrin hebben geen toelating in Ne derland. /Cs 0) a> 1 I Ga zorgvuldig met gewasbeschermingsmiddelen om en lees voor de toepassing altijd eerst de gebruiks aanwijzing op het etiket. Gedeponeerde handelsmerken: Avadex: Monsanto, Pyramin DF: BASF, Goltix: Bayer. 6 Vrijdag 31 maart 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 6