over geld en goed Cao-akkoord in tuinbouw Plantenbiotechnologiebedrijf KeyGene van start Melding bedrijfsvereniging Verzekeringsplicht aspergestekers Het kwekersrecht wordt ondergraven Cao voor Varkensstamboek De ZON en Zaadhandel Kooien richten K00Z0N AGR0 B.V. op Lozen van perswater bij verbreding Kanaal door Zuid-Beveland NCR over voorstel EG-richtlijn octrooirrecht: Een meerwaardeclausule of ver- vreemdingsbeding komt vaak te ber de bij een bedrijfsovername. De be drijf sopvolger neemt in bijna alle ge vallen de grond over voor een aan zienlijk lagere waarde dan de vrije waarde. Hij zou in principe na de aankoop de grond vrij kunnen ver kopen en de winst op kunnen strijken. Wat is dan zo'n meerwaarde- clausule? De meerwaardeclausule behelst een verplichting voor de bedrijfsopvol- ger om wanneer hij tot vervreemding zou overgaan de winst uit te keren aan zijn ouders. Zodoende heeft hij geen voordeel aan de vrije verkoop. In een maatschapscontract wordt een meerwaardeclausule vaak stan daard opgenomen. Bij overlijden van vader als maatschapslid heeft de zoon de verplichting om zo'n clausu le op te nemen zou hij de grond ko pen voor de verpachte waarde. Het zou onbillijk zijn indien de zoon eeuwig aan die clausule gebonden zou zijn. Daarom bestaat voor hem de verplichting tot verrekening slechts gedurende 10 of 15 jaar. Wanneer geldt de verplichting tot verrekening niet? In sommige gevallen kan men een voorziening treffen indien verkoop door de bedrijfsopvolger tot onbil lijkheden zou leiden. Veel voorko mende uitsluitingen zijn o.a. indien: a. de hypotheekhouder tot openbare verkoop overgaat; b. de bedrijfsopvolger door ziekte genoodzaakt is zijn bedrijf te staken; c. het bedrijf in een plan van ruilver kaveling of kavelruil worden op genomen; d. de gronden onteigend worden en de gelden binnen 3 jaar worden ge herinvesteerd in een soort gelijk bedrijf. Uiteraard kan men dit naar believen uitbreiden of wijzigen. Voorts dient rekening te worden gehouden met te betalen belasting door de zoon over de winst. Uiteraard behoeft dat niet te worden verrekend. Kan de meerwaardeclausule ook geëist worden door een verpachter? Nee, dat kan de verpachter niet ei sen. Zou een pachter na gebruikma king van zijn voorkeursrecht de grond vrij willen verkopen kan hij dit zonder meer doen. Wel moet de oud-pachter rekening houden met fiskale claims! Er kan een zogenaamd pachtersvoordeel ontstaan. Tot slot Indien grondoverdracht plaatsvindt na overlijden van de ouders heeft de meerwaardeclausule voor broers en zusters naast de juridische werking een belangrijke psychologische wer king. Ze onderkennen vaak dat de vrije waarde bedrijfseconomisch ge zien niet rendabel is, maar gaan wel met de overdracht akkoord indien er een meerwaardeclausule opzit. Voor meer advies omtrent de meerwaarde clausule of aanverwante zaken raad pleeg uw SEV-er. J.L. Mieras Het plantenbiotechnologiebedri j f KeyGene NV, tot de oprichting waar van vorig najaar is besloten, is medio maart daadwerkelijk van start ge gaan. Het nieuwe bedrijf begint met een startkapitaal van 2,4 miljoen. Hiervan is 65% afkomstig van de vijf participerende veredelingsbedrij- ven Cebeco Handelsraad, Enza Za den, Royal Sluis, Ropta/ZPC Research en De Ruiter Zonen en 35% van het Rabobank Nederland Biotech Venture Fund. Voor het op zetten van KeyGene hebben de initia tiefnemers HOM Consultancy te Den Haag ingeschakeld. De vesti gingsplaats van KeyGene is Wage- ningen. KeyGene gaat moleculair biologisch contractonderzoek doen op het ge bied van landbouw-, groenten- en sierteeltgewasssen, voor zowel de participerende veredelingsbedrijven als voor derden. Het bedrijf beschikt Oriënterend onderzoek Kleine Huissenspolder Zaamslag Nadere onderzoeken op en sanering van de voormalige stortplaats in de Kleine Huissenspolder bij Zaamslag kunnen beperkt blijven tot de plaats waar in het verleden vaten zijn gestort. Gedeputeerde staten van Zeeland trekken deze konklusie uit het op de stortplaats uitgevoerde oriënterende onderzoek in het kader van de interimwet bodemsanering. Eind 1987 heeft op de stortplaats een proefontgraving plaatsgevonden. Daarbij is duidelijk geworden dat er op deze lokatie vaten waren gedumpt. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat het grondwater in het alge meen licht tot matig is vervuild. In de praktijk blijkt ondanks de enorme publiciteit van bedrijfsver enigingen en vermelding in financiële rubrieken dat veel ondernemers nog steeds moeite hebben met de sinds 1 januari 1989 bestaande meldings plicht bij wijzigingen in hun perso neelsbestand en daarom worden hierna enkele zaken nog eens kort gememoreerd. Werknemers die bij een ondernemer komen werken moeten bij de be drijfsvereniging worden aangemeld. Gegevens als naam, geslacht en adres van de werknemers alsmede het sofinummer dienen op de door de bedrijfsvereniging ter beschik king gestelde formulieren te worden vermeld. Iedere wijziging van de ar beidsverhouding moet eveneens worden doorgegeven, terwijl bij beëindiging eveneens een meldings formulier moet worden ingezonden. Het formulier moet door werkgever en werknemer worden ondertekend. De bedrijfsvereniging informeert daarna de werknemer middels een "registratiebericht". Melding van Vrijdag 31 maart 1989 aanvang, wijziging of einde van de dienstbetrekking dient binnen één maand te gebeuren. Daarnaast is de werkgever verplicht om opgave te doen bij zijn bedrijfsvereniging van wijzigingen in de loonsom, indien het loonbedrag met meer dan vijf procent stijgt t.o.v. het loonbedrag waarop de voorschotnota is geba seerd. Deze wijziging moet eveneens binnen één maand bij de bedrijfsver eniging worden gemeld. Voor werk gevers met weinig personeel betekeht bijna iedere wijziging in het perso neelsbestand een flinke verandering in de voorschotnota en dus een ver plichte melding naar de bedrijfsver eniging. Het nalaten van deze mel ding betekent een boete welke mini maal 25% en maximaal 100% kan bedragen! Wanneer u niet zelf uw loonadministratie voert maar deze door een accountantskantoor laat verzorgen neem dan tijdig kontakt op met uw kantoor bij wijziging in uw personeelsbestand of salarisop- bouw. Accountantsunie ZLM b.v. J.J.C. Zegers. Er is een nieuwe cao voor de tuin bouw afgesloten. De voedingsbon den FNV en CNV en de drie centrale landbouworganisaties hebben vlak voor Pasen hierover een principe akkoord bereikt. De cao geldt tot 1 maart 1991. De zestienduizend werknemers in de tuinbouw krijgen tweemaal een loonsverhoging van 1,5 procent: op 1 juli van dit jaar en op 1 januari 1990. De automatische prijscompen satie blijft bestaan. Bovendien wor den de loonschalen zo aangepast dat het voor de tuinbouw gemakkelijker wordt werknemers aan te trekken. Door arbeidspools en werkgelegen heidsplannen wordt het aantal ba nen in de tuinbouw jaarlijks met 350 verhoogd, zo hebben werkgevers en werknemers afgesproken. Daarbij laat de sector zijn oog vooral vallen op langdurig werklozen, etnische minderheden en vrouwen die na de zorg voor de kinderen weer buiten de deur aan de slag willen. Om de scholing van werknemers te bevor deren betalen de werkgevers de reis kosten en de kosten voor het verzuim. Vut Vanaf 1 januari volgend jaar kun nen werknemers van 58 jaar die veertig jaar in de agrarische sector hebben gewerkt, met de vut gaan. Aan de wens v&n de vakbonden om de werkweek van 38 uur verder te verkorten, is niet tegemoet geko men. Wel zijn afspraken gemaakt over uitbreiding van het zwanger schapsverlof en verbetering van ar beidsomstandigheden reeds over contractresearch- opdrachten voor een bedrag van 15 miljoen en heeft daarnaast een bud get voor eigen onderzoek. Voor een aantal projecten heeft het ministerie van Economische Zaken inmiddels subsidie toegekend in het kader van de regeling voor Programmatisch Bedrijfsgerichte Technologie Stimu lering. KeyGene gaat geheel zelfstandig als onderzoeksbedrijf opereren. De structuur is daarop afgestemd: de ini tiatiefnemers ontvangen voor hun ka- pitaalinbreng certificaten van aan delen. General Manager van KeyGene is dr. Mare Zabeau, voormalig directeur van Plant Genetic Systems nv te Gent, België. Voor het Nederlands Varkensstam boek is een principe-akkoord over een cao bereikt. De lonen gaan van af 1 juli van dit jaar met zestig gul den omhoog. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 1989 geldt een vut-regeling. De vut-leeftijd komt op 59 jaar. De cao loopt tot 30 april 1990. Het is de eerste cao die voor het Ne derlands Varkensstamboek wordt afgesloten. Voorheen werden ver schillende regelingen toegepast. Voor de 110 werknemers komen nieuwe salarisklassen die gelden van af 1 september 1988. Het Var kensstamboek krijgt een 38-urige werkweek. Ook komen alle werkne mers vanaf 21 jaar onder een pen sioenregeling te vallen waardoor ze geen premie hoeven te betalen. Voorheen gold dat maar voor een deel van de werknemers. De ZON in Eindhoven en Zaadhan del K. Kooien in Bergeyk hebben besloten tot oprichting van de geza menlijke dochteronderneming KOOZON AGRO B.V. Direkteur van de onderneming is de heer K. Kooien. KOOZON AGRO B.V. zal zich in de ruimste zin van het woord bezig houden met de handel in landbouw bedrijfsbenodigdheden, zoals zaai zaad en pootgoed, gewasbescher mingsmiddelen, kunstmest, enzo voort. Daarnaast zal een aktief be leid worden gevoerd met betrekking tot bepaalde kontraktteelten en af- zetgaranties voor te telen produkten, onder andere voerpeulvruchten en granen, waaronder korrelmais. Per 1 april 1989 zal de bedrijfsver eniging ASF er van uit gaan dat ar beid die samenhangt met de oogst van asperges in principe op basis van een arbeidsovereenkomst wordt ver richt en dus verzekeringsplicht met zich mee brengt. Voor de ondernemingen betekent dit, dat men de betreffend/arbeids krachten in de loonadministratie moet opnemen, dat er bij indienst treding een melding aan de bedrijfs vereniging (M.B.V.) moet worden ingezonden en dat loonopgave noodzakelijk is. Eén en ander is de aspergetelers meegedeeld door het ASF. Per 1 april zegt het ASF de zgn. aspergeregeling op. Volgens het ASF is deelname aan deze regeling be trekkelijk gering, slechts 25% van de aspergebedrijven (met 27% van het aspergeareaal) doet mee. Dit en o.m. het feit dat de Raad van Beroep heeft uitgesproken dat seizoenarbeid in aspergebedrijven over het alge meen op basis van een arbeidsover eenkomst wordt verricht, heeft het bestur van de bedrijfsvereniging doen besluiten de aspergeregeling te beeindigen. Besloten is dat asper gestekers vanaf 1 april a.s. verzeke- ringsplichtig zijn. Op 6 februari is bij de minister van Verkeer en Waterstaat een aanvraag ingekomen van de hoofdingenieur- direkteur van de Rijkswaterstaat Di- rektie Zeeland om vergunning te ver krijgen voor het lozen van perswa ter,- vrijkomend bij de verbreding van het Kanaal door Zuid-Beveland. De aanvraag ligt ter inzage bij: Rijkswaterstaat Zeeland, Koestraat 30, Middelburg van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur in kamer 125; bij de gemeentesekretarie van Reimers- waal, Oude Plein 1 te Kruiningen van 9 tot 12 en van 13 tot 16 uur. Tegen zowel de aanvraag als de ontwerp-beschikking kunnen tot en met 18 april schriftelijk gemotiveer de bezwaren worden ingebracht. Een bezwaarschrift dient te worden gericht aan: de minister van Verkeer en Waterstaat, doch dient gezonden te worden aan: de hoofdingenieur- direkteur van de Rijkswaterstaat in de direktie Zeeland, Postbus 5014, 4330 KA Middelburg. De Nationale Coöperatieve Raad voor land- en tuinbouw (NCR) heeft bezwaren tegen het voorstel van de Europese Kommissie inzake de uit breiding van het octrooirecht. Aan vaarding van het voorstel voor een EG-richtlijn betreffende 'de wettelij ke bescherming van biotechnologi- sche uitvindingen' zou tot gevolg hebben dat er in de praktijk nauwe lijks ruimte overblijft voor het kwe kersrecht. Voorstel Zowel het octrooirecht als het kwe kersrecht dienen, aldus de NCR, een specifiek eigen toepassingsgebied te hebben. Onderwerp van octrooie ring kunnen zijn mikro-organismen, mikro-biologische werkwijzen en er felijke bestanddelen van het geheel van erfelijke eigenschappen van een plant of dier (m.a.w. tot aan de naakte protoplast). Plantenrassen, dierenrassen, klassifikaties hoger dan rassen alsmede wezenlijk biolo gische werkwijzen kunnen geen on derwerp van octrooiering zijn. On derwerp van kwekersrecht bescher ming kunnen zijn alle botanische rassen (ook hybride), ongeacht de wijze waarop deze zijn verkregen. Planten en plantedelen tot en met de naakte protoplast, dienen te worden beschouwd als teeltmateriaal van het ras en als zodanig onder de bescher ming van het kwekersrecht te vallen. Een nieuw ontwikkeld ras dient in beginsel onafhankelijk en volledig kwekersrecht te krijgen, tenzij dit ras wezenlijk afgeleid is van een an der beschermd ras (bijvoorbeeld mu tant, terugkruising of toevoeging gen). Om dit te realiseren, dient er een wettelijk kader te worden in gesteld voor een afgeleid kwekers recht, waarbij wezenlijk 'afgeleid' per gewas gedefinieerd moet worden. De bescherming van het octrooirecht cq. kwekersrecht mag, voorzover dit de plantaardige sektor betreft, zich niet uitstrekken tot het eindprodukt maar dient zich in principe te beper ken tot voortbrenging van teeltma teriaal. Innovatie-toepassingsfonds vee en vleessektor Het bestuur van het Produktschap voor Vee en Vlees (PVV) heeft in zijn vergadering van 8 maart jl. een kommissie ingesteld die het tot toe passing brengen van innovaties in de varkenssektor stimuleert. Alle gele dingen uit de vee- en vleeskolom zijn hierin vertegenwoordigd. Naast de instelling van een advieskommissie wil men een speciaal fonds vormen, om zodoende de konkurrentiekracht van de Nederlandse bedrijven op de Europese markt de komende jaren te versterken. Om dat fonds van de no dige financiële middelen te voorzien zal te gelegener tijd een speciale hef fing van vier cent per varken worden ingesteld bij slachting op levende uitvoer.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 3