Runderen inci. btw Vooruitzichten voor boterafzet gunstig Schapen Europ- notering Veevoeders ex btw., per 1000 kg. Zuivelproduktie Eierverkoop voor Pasen stelde teleur Slachtvarkens Biggen Zeugen Slachtpluimvee Konijnen SLACHT- RUNDEREN Per kg gesl.gew. Utrecht do. Zwolle vr. Leeuwarden vr. Leiden ma. Doetinchem di. Groningen di. Den Bosch wo. GEBRUIKS- VEE Per stuk Utrecht do. Zwolle vr. Leeuwarden vr. Leiden di. Doetinchem di. Groningen di. Den Bosch wo. VLEES KALVEREN Per kg levend gew. Barneveld ma. Den Bosch wo. NUKA'S Prijs per kg. Encebe (AA) Coveco (A Prijzen per stuk Zwolle vr. Leiden di. Den Bosch wo. Stieren 1e kwal. 7,45-8,45 7,25-8,25 7,30-8,15 7,80-8,50 7,70-8,50 7,60-8,10 7,75-8,55 Vaarzen 1e kwal. 7,00-7,70 7,40-8,45 Koeien 1e kwal. 7,20-7,75 6,90-7,70 7,30-8,10 - 7,40-8,50 7,50-8,55 7,30-7,80 7,35-8,40 Worst koeien 5,05-6,05 5,60-6,40 5,65-6,30 Melk- en kalf- Melk- en kSlf- Guste koeien Pinken koeien, 1e kw. vaarzen 1e kwal. 1950-2375 1800-2700 1975-2425 2100-3000 1900-2875 2050-2550 2075-3000 Aanvoer 1825-2525 1850-2700 1975-2375 2300-3000 2050-2850 2150-2450 2150-3075 1e kwaliteit 1775-2075 1550-2125 1450-1700 2000-2400 1775-2150 1450-1700 1850-2150 2e kwaliteit 23 Gras kalveren 785-1285 750-1350 875-1425 7,40-8,50 6,15-7,40 Stieren roodbont 600-680 640-750 605-680 Vaarzen roodbont 460-500 450-575 395-505 Stieren zwartbont 1275-1525 1200-1810 1400-1700 1300-1950 H 1025-1925 950-1400 1200-1925 3e kwaliteit 5,00-6,15 Vaarzen zwartbont 430-520 300-350 475-550 340-410 480-560 285-395 Zwolle vr. Leiden ma. Den Bosch wo. Slachtschapen/kg. 4,00- 5,50 - 4,00-5,80 4,00-5,80 Slachtramlammeren/kg 10,00-11,00 9,25-10,25 9,25-10,25 Fokschapen/stuk 180-260 - - Weidelammeren/stuk 130-210 - 130-190 10/03-17/03 ex btw, bron PVV Stieren Koeien 7,83 - 6,72 ZUID- NED Telersprijzen Weidehooi 160-200 Hooi a en b Dijkhooi 95-130 Tarwestro Luzerne Gerstestro Tarwestro 85-112,5 Maïs 24% ds Gerstestroo 80-102,5 Perspulp 20% ds Haverstro Bierborstel -80 Erwtenstro 50-70 Bonenstro M/W.- N/O- NED NED Verbruiksprijzen 290-305 -300 -300 160-170 -170 -180 160-165 165 -180 90-95 95 -100 82,50 -80 Produktie x 1000 kg, week t/m 11/03 1989 -100 Ontvangen melk van veehouders 206,358 99 Vetgehalte 4,36 99 In consumptie gebracht 37,344 97 Boter 3,570 132 Fabriekskaas 10,563 100 Melkpoeder 4,860 111 Gecondenseerde melk 7,973 78 Melkprijsjaar met een maand verlengd Het melkprijsjaar 1988/89 is met een maand verlengd en wel tot en met 30 april. Dat betekent dat de thans geldende interventieprijzen, steunbedragen en groene koersen onveranderd blijven, behoudens de interventieprijs voor boter. De markt voor de jonge kaas blijft vriendelijk. Goede Vrijdag werd officieel geen notering opgesteld. De week daar voor was besloten de noteringen on gewijzigd te laten. De uitvoer is al leszins goed, met een eksport van 8100 ton in de week tot 17 maart, toen naar raming de produktie 10.700 ton bedroeg. De goede uit voer van de laatste weken is eerder in verband gebracht met de aanvanke lijk per 1 april af te bouwen mcb's. Dat gaf importeurs aanleiding rui mer te disponeren. Thans heeft men nog een maand ekstra de tijd daar voor. Gemeld wordt een vooral niet onbevredigende uitvoer van kaas naar derde landen. Op 23 maart is de Officiële notering voor boter met 6 cent verhoogd tot ƒ8,25. Ook de vet prijs in de Apeldoornse melknote- ring werd verhoogd. Opmerkelijk is een verdere verho ging van de noteringen voor mager melkpoeder met 8 cent tot ƒ5,40 voor poeder bestemd voor veevoeder en met 2 cent tot ƒ5,48 voor poeder bestemd voor menselijke konsump- tie. Een opmerkelijk klein prijsver schil tussen beide soorten poeder. Voorts ging de notering voor wei poeder met 6 cent omhoog tot 112. Rest nog te vermelden dat in tegen stelling tot de markt voor de jonge kaas, de situatie bij de belegen en oude tot zeer oude kaas niet zo be vredigend is. De restituties bij uit voer van mager en vol melkpoeder, alsmede voor boter en boterolie wer den ingaande 18 maart met 8 tot Vrijdag 31 maart 1989 De afzet van boter verloopt momen teel goed, de notering is vorige week met 6,per 100 kg verhoogd. Op de wereldmarkt lijkt meer vraag naar boter te ontstaan, er wordt zelfs gesproken van een Russische order van 100.000 ton. De vooruitzichten voor de boterafzet zijn dan ook be paald niet ongunstig. In Brussel is besloten het lopende melkprijsjaar te verlengen tot 1 mei a.s. Daarnaast kwam totaal onver wacht het bericht dat de exportresti tuties voor boter, boterolie en condens verlaagd zijn. De melkpoe- dermarkt gaf prijsverhogingen te zien voor mager poeder (met 8, per 100 kg) en voor weipoeder (met 6,per 100 kg). Slachtvee Dankzij kleinere aanvoeren was er begin deze week op de veemarkten sprake van een vrij goede stemming bij de handel in slachtkoeien en - vaarzen. De prijzen trokken dan ook iets aan. Het is echter te betwijfelen of deze tendens doorzet als de aan voeren weer oplopen. De vleeshandel blijft namelijk moeilijk. Bij de slachtstieren werd een langzamere handel gemeld. Mede door het korte aanbod konden de prijzen zich ech ter op hetzelfde peil handhaven. Gebruiksvee De handel in het melk- en kalfvee bleef langzaam verlopen met voor de gewone en afwijkende soorten nog 12% verlaagd. Deze verlaging geldt ook voor de kondens. Grondstoffenmarkt Er is een oplopende tendens op te merken voor een aantal grondstof fen voor de mengvoederindustrie. Dat geldt voor granen en mais, maar ook voor soja. Voorts was op te merken dat ook produkten als ko kos, palmpitschilfers en maisvoer- meel vast in de markt liggen. Voor maisglutenvoermeelpellets en mais- voermeel liggen de prijzen voor leve ringen over 3/4 maanden tot ƒ5 ho ger dan de lokoprijzen. De pulpprij- zen liepen op, mede in sympathie met de verhoogde prijzen van Ame rikaanse pulpbrokjes alsook van de Duitse brokjes. Ook citruspulp trok in prijs aan. Sojahullen gingen in prijs naar beneden. Marktoverzicht slachtvee In de week voor Pasen was de markt voor slachtkoeien vlot, zij het dat aan het eind van die week, mede door ongunstig weer, de markt wat wisselend was, waarbij hier en daar van wat aflopende prijzen melding werd gemaakt. Aanvankelijk was er wat meer belangstelling voor stieren, mede door de geboden mogelijkheid tot interventie, doch dit flauwde vrij snel af. Worstkoeien deden veelal wat meer en mager weidevee aan vankelijk ook, doch de eindmarkten gaven een minder gunstige ontwik keling te zien. Guste koeien bleven gevraagd. Veelal werden wat hogere prijzen betaald dan 's weeks tevo ren. In jongvee is het aanbod betrek kelijk klein, wat in de prijzen van b.v. pinken tot uitdrukking komt. Nuka's werden op de eindmarkten tegen veelal wat hogere prijzen ver kocht. Er is enige aanvoer van nu ka's uit Groot-Brittannië, die van wat minder kwaliteit en dienover eenkomstig tegen lagere prijzen van de hand gaan. De eierhandel heeft deze week de ba lans opgemaakt. Daarbij bleek dat de Paasverkopen enigszins teleurstel lend waren. Er is minder navraag ge weest dan aanvankelijk verwacht werd, zodat er nogal wat eieren bij de handel zijn blijven staan. Dat zal zich zeker wreken in de prijs vorming. Na de tegenvallende Paasomzetten werd begin deze week een stagneren de verkoop gemeld. Op de Duitse markt moesten alweer prijsconses- sies worden gedaan. Hopelijk kun nen orders uit Spanje voor enige ontlasting van de markt zorgen. Pluimveevlees Met de vraag naar pluimveevlees voor het Paasweekend was het beter gesteld. De afzet heeft zeker aan de verwachtingen voldaan, zo was in handelskringen te vernemen. Ook voor deze week beoordeelde men de afzetmogelijkheden positief. Door het royale aanbod uit de opzetten van eind januari en begin februari leidt dat echter niet tot een spanning tussen vraag en aanbod. Er is dus nog weinig ruimte voor prijsverho gingen. De Barneveldnoteringen voor slacht rijpe kuikens stegen licht, evenals de prijzen voor slachtkuikenmoeder- dieren. Dit laatste zal te maken heb ben met de goede vraag naar broedeieren, waarvan de prijzen opliepen tot licht boven integratieni veau. Dat was bepaald niet het geval voor eendagskuikens. Varkens De varkensmarkt werd deze week als stabiel beoordeeld. Zeker nu er een slachtdag minder is, was het aanbod van slachtvarkens ruim voldoende. De groothandelsprijzen noteerden dinsdag jl. gelijk aan die van de voorgaande week. Ook voor volgen de week verwacht men een tamelijk stabiele situatie, zodat een verdere prijsverlaging niet waarschijnlijk is. Op de wat langere termijn is de stiua- tie moeilijk te voorspellen. Veel hangt af van de produktieontwikke- ling in Europa. In januari van dit jaar zijn in ons land 2.195.000 slachtvarkens aange voerd, 145.000 meer dan was ge raamd op grond van het aantal dekkingen. Biggen De biggenprijs is, na de snelle stij ging in de afgelopen maanden, nu voor het eerst weer iets gedaald. De LEIopbrengstprijs steeg van begin januari tot half maart met ongeveer 20,per big. Voor de mesters zijn de biggen erg duur, zeker gezien de gedaalde varkensprijzen. De indruk bestaat dat de mesters daarom terug houdend zijn bij de aankoop van biggen. De export van biggen is ook dit jaar groot. Enkele weken geleden gingen er zelfs bijna 50.000 stuks in een week tijd de grens over. Meer dan de helft daarvan had Spanje als bestemming. Ook Italië is een goede afnemer. Na de verdubbeling van de biggenexport in 1988 lijkt 1989 voor een nieuw record te gaan zorgen. Overigens wordt in de sector ver schillend gedacht over de grote big- genuitvoer. Deze dieren vergroten de vleesproduktie in het buitenland en beperken daarmee de exportmoge lijkheden van het Nederlandse var kensvlees. Het aandeel varkens dat over de markt verkocht wordt, ging tegen verlaagde prijzen van de hand. Dat gold ook voor zeugen. Tegelijk met het verlengen van het melkprijsjaar is ook het rundvleesjaar met een maand verlengd. Marktsituatie varkens Vrijdagavond werd op de Utrechtse varkensbeurs in Vleuten een note ring opgesteld, die voor de week tot 1 april onveranderde noteringen ver wachtte als voorgaande week, name lijk ƒ2,60-2,62 voor levende var kens, 85/115 kg en ƒ3,20-3,22 voor geslachte varkens 68/90 kg, onge- klassificeerd. Ook de VELV- notering bleef onveranderd ƒ2,49 voor levende varkens van 85/115 en ƒ2,47 voor het oosten des lands. Een aantal slachtbedrijven heeft zater dag voor Pasen de overnameprijzen voor de week tot 1 april bekend ge maakt. Deze prijzen werden met 3 tot 7 cent ten opzichte van voor gaande week verhoogd. Voor var kens Kl. A 52% werden af-bedrijf en inkl. BTW de volgende prijzen be kendgemaakt: U-vlees ƒ3,09 7 cent); Janssen Apeldoorn en Gos- schalk Epe ƒ3,05 6 en 5 cent); Vos-Vlees ƒ3,00 6 cent); Hen- driksen 's Heerenberg ƒ3,00 (+7 cent). Uit deze prijzen zou men kun nen afleiden dat het dieptepunt in de prijzen is overschreden, een gedach te die men overigens al eerder had in de verschillende geledingen. Een aanwijzing in die richting vormt de weer iets lagere prijzen. Dit in tegen stelling tot de veilingen van het bete re fok- en gebruiksvee. Bij de veehouders bestaat hiervoor een goe de belangstelling, de aangeboden dieren wisselen er vlot en voor goede prijzen van eigenaar. De handel in de guste koeien en het jongvee voor de weiderij was iets rustiger gestemd. De prijzen handhaafden zich op het zelfde peil. Incidenteel viel enige lichte druk op de prijzen voor pinken en graskalveren waar te nemen. Eind vorige week werden de nuchtere kalveren in Leeuwarden dankzij een kleiner aanbod iets duurder, in Zwol le liepen de prijzen bij een ruimere aanvoer juist iets terug. Deze week werden de kalveren vlot opgenomen tegen hogere prijzen. De vleeskalveren zijn voor ongeveer dezelfde prijzen verkocht. De afzet van het vlees was begin deze week nog weinig overzichtelijk. De handel verwacht, gezien het ruime aanbod en de vrij moeilijke afzetsituatie, eni ge daling van de prijzen. Wolvee De slachtschapen en slachtlammeren waren ook deze week vrij moeilijk te plaatsen. De prijzen voor de slacht schapen zijn de laatste weken met 50 tot 75 cent per kg levend gewicht ge daald. De prijzen voor de slachtlam- meren handhaafden zich vanaf begin dit jaar op ongeveer hetzelfde peil. Zuiglammeren werden goed prijs houdend verhandeld. De stellen zijn, bij een klein aanbod, vlot verhan deld tegen staande prijzen. Verse melk uit Nederland, daarop gaat het Nederlands Zuivelbureau in haar campagnes de nadruk leggen. Binnenkort zal men het logo waar aan die melk herkenbaar is, op ver pakkingen en advertenties veelvuldig tegenkomen. Per kg. gesl. gew., incl. btw. Verwachting Vleuten deze week Geslacht (68-90 kg.) Levend (85-115 kg.) 3,20-3,22 2,60-2,62 Roepprijs inkooporganisaties vorige week deze week Cavee/Coveco Druvar Encebe Ludrova Vagrocon Vako-zuid Vos Zuidgroep 2,98 3,01 3,00 2.97 3,07 2.98 2.94 2.95 3,01 3,01 3,07 3,00 2,95 prijsontwikkeling op de ter- mijnmarkt. Vooralsnog echter geven de ontwik kelingen op de buitenlandse afzet markten weinig grond aan deze ver onderstelling, waarbij vooral opviel de vrij sterke prijsdaling in Spanje, aan het einde van de week. Daar komt dan nog bij dat de biggen- eksport ook wat stagneert. België Lokeren - Opbrengstprijzen var kensveiling: 16-22 maart kl. EE Bf 72 (3,86); kl. E Bf 70 (3,77); kl. AA Bf 68 (3,67); kl. A I Bf 64,50 (3,48); kl. A II Bf 59,30 (3,20); kl. B I Bf 60.80 (3.28); kl. C I, B II, A III Bf 54,80 (2,95); kl. IV B Bf 53,30 (2,87). Omrekening Bfr 100 ƒ5,39. Veemarkt Hertogenbosch Op de paardenmarkt van 's Herto genbosch werden 23 maart 120 stuks aangevoerd. De prijzen waren per stuk (exkl. B.T.W.): Luxe paarden 2775,— tot 3400,—; 2-jarige Merries 2.075,tot 2.800, 2-jarige Hengsten 1.475,tot 2.850,1-jarige Merries 1.475,tot ƒ2.450,1-jarige hengsten 850,— tot 1.450,—; Veulens 825,tot 1.850,Po ny's 475,tot 1.650,Shet lander Merries 350,— tot 725,Shetlander Ruinen 350,tot 725,Slachtpaar- den 4,35 tot 5,90. Handel vlot, prijzen gelijk. Per kg. gesl. gew., incl. btw. Landel. richtpr. LBS 17/03-24/03 Af fokker 23 kg. Toesl./aftr. afw. kg. Opbrengstprijs LEI 17/03-24/03 Af fokker 23 kg. 110,25 Toesl./aftr.afw kg. 2,30 Toesl. boven 25 kg. 2,30 1e kwal. per kg. lev. gew., incl. btw Utrecht 23/03 Zwolle 24/03 Leiden 28/03 Den Bosch 29/03 2,47-2,57 - 13 2,40-2,50 - 10 2,50-2,60 - 10 2,47-2,57 9 Basiscontr.prijs/kg.ex toesl./incl. btw. Kuikens tot 1400 gr. week 24/03-31/03 1,75 Vrije prijzen Week 17/03-24/03 Lichte witte kippen 0,73 Zwaardere bruine kippen 0,78 Slachtkuikenmoederdieren 1,38 Slachtkuikens wit 1,85 Slachtkuikenintegraties LEI, week 24/03-31/03 1,86 Slachtkuikens netto 1601 gr. per kg.lev.gew.af mester Eendagskuikens 0,51 per stuk franco mester ex btw., deze week Elco 1000 kg., 1e kwal. 3,30 Enki 1000 kg. 3,30 Wilko kwal. wit, fr. slachth. 3,30 23

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 23