gropatax De Twaalf Provincies9 bij Teleac verzeker in9cn zlm Landbouw telling 1989 Land- en tuinbouwblad Combinatie bezoek "Kom in de Kas' "Werkend Trekpaard" en Sociaal Economische Voorlichting J (SEV) van de ZLM INHOUDSOPGAVE In verband met het tijdig klaarmaken van het blad. kunnen na dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen. Rej Hoofdbestuur ZLM vergadert op 3 april Op maandag 3 april a.s. vergadert het hoofdbestuur van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij in het Landbouwhuis te Goes om 13.30 uur. Gesproken zal worden over de privatisering van de voorlichting. De voorzitters van de diverse sektoren zullen verslag doen van de situatie in de betreffende sektoren. Wat de or ganisatorische aangelegenheden be treft zal worden gesproken over de huisvesting, een gedenkboek ter ge legenheid van het 150-jarige bestaan van de ZLM en een onkostenvergoe ding voor de akties. Verder wordt afscheid genomen van mevrouw C.M. Dees-Franje als adviserend lid van het hoofdbestuur namens de Bond van Plattelandsvrouwen Zee land en van de heer M.C.J. Kosten als kringvoorzitter van Tholen en St. Philipsland. Akker- en tuinbouwcongres Op 17 mei vindt in het IAC te Wage- ningen het akker- en tuinbouwcon gres "Bedrijfsstructuur in een inhaalrace op markt en milieu" plaats. De sprekers op dit congres zullen zijn: ir. K.J. van Ast, drs. G. v.d. Lely, Noël DeVisch, prof. dr. ir. J.A. Renkema, drs. W.J. van der Weyden, ir. K.A. Berkhout en drs. T.D.H. den Hertog. Voor meer infor matie: directie Akker- en Tuinbouw, ministerie landbouw en visserij. Tele foon: 070 - 792058. Ophokplicht postduiven Zeeland Van 10 april t/m 26 mei dit jaar geldt er in Zeeland van 10.00 tot 17.00 uur een ophokplicht voor postduiven. Dit ophokgebod geldt niet op zondagen en met het oog op wedstrijdvluchten evenmin op zater dagen in de maand mei. Ook geldt het gebod niet voor jonge duiven. In genoemde periode zullen (nood zakelijke) maatregelen getroffen worden ter bestrijding van wilde en verwilderde duiven. Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100) 21010, tst. 20, 21, 22 Telecopier (01100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redaktie Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel. huis 01100-20228 J. Wierenga, eindredactie tel. huis 01102-44008 L. Kattenwinkel, redactiemedewerker tel. huis 01100-16104 Marjan van Erk red. assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM-Goes telefoon 01100-21010 toestel 36 Klachten en klachten over de bezorging: Redactie ZLM-blad, Goes telefoon: 01100-21010, toestel 21. Abonnement (wekelijks) f 105,— per jaar. Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: VINK-RÖTADRUK B.V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-8000 Telecopiër 2951 Telex 55230 Advertentie-acquisitie voor Midden-Zeeland: Tel. 01180-81000 Van 4 april tot en met 20 juni zul len wekelijks op televisie (Neder land 3) en op de radio (Radio 5) televisielessen worden uitgezon den met als titel 'De Twaalf Pro vincies'. Nederland valt uiteen in twaalf kleinere delen met ieder een eigen gezicht. De kursus le vert een boeiende verken ningstocht op waarbij is gekozen voor een kultureel 'portret' van de provincies. Bij het samenstel len van de kursus is samenge werkt met een groot aantal men sen uit de provincies zelf. Om de herkenbaarheid van de provin cies te versterken is gekozen voor twaalf 'lokale presentatoren' die de kursisten als gastheer of gast vrouw door de provincie leiden. De televisie zal in twaalf afleve ringen, beginnend met Gronin gen en eindigend met Limburg, alle provincies in beeld brengen. In de radiolessen worden, naast een vast onderdeel over het land schap, een tweetal onderwerpen uitgediept die per provincie kun nen verschillen. In het kursus- boek worden de provincies in twaalf aparte hoofdstukken be handeld. In het naiaar van 1989 worden in samenwerking met de provincies speciale dag- en week- endekskursies georganiseerd. De televisielessen starten op dins dag 4 april van 18.30 tot 19.00 uur via Nederland 3. De radioles sen zijn vanaf 6 april wekelijks op donderdag te beluisteren van 20.30-21.00 uur via Radio 5. Het kursusboek kost ƒ79,— (ISBN 90 6533 183 2) en is te bestellen door dit bedrag over te maken op postgiro 54 42 32 t.n.v. Teleac te Utrecht onder vermelding van: 'De Twaalf Pro vincies'. Het boek is ook via de boekhandel te koop. Voor meer informatie: 030-946946. De provincie Zeeland komt op televisie op 6 juni en op radio op 8 juni aan bod. De provincie Noord-Brabant de week daarna op 13 juni en 15 juni. De presen tatrice van de aflevering Zeeland is Therèse Adriaansens, mede werkster Zeeuwse Kulturele Raad. Trudy van Rijswijk, free lance journaliste van o.m. om roep Brabant zal de aflevering over Noord-Brabant pre senteren. Vlasakker bij Perkpolder in Zeeuws- Vlaanderen. Elke provincie krijgt een herkenbaar kultureel portret NF0 afd. Oost- en West- Zeeuws Vlaanderen Op zaterdag 8 april zal in de zaal van hotel Lievens te IJzendijke een ge zellige avond worden georganiseerd door de afdeling. Kosten ƒ55,p.p. te betalen bij binnenkomst. Aan vang tussen 18.30 en 19.00 uur. Op gave tot en met 4 april bij de sekreta- ris, 01174-242. Ledenvergadering "Het Zeeuws Melkschaap" Op vrijdag 14 april zal in 't Waepen van Veere te Veere om 19.30 uur de 10e ledenvergadering worden gehou den van de vereniging "Het Zeeuws Melkschaap". Ir. B. Carton (dieren arts en medewerker van een veevoe derfabriek in België) zal een inleiding houden over "Schapen houderij in Nieuw-Zeeland". De open dag bij de glastuinbouw "Kom in de Kas" wordt morgen 1 april gecombineerd met de open dag van het Werkend Trekpaard. Een viertal bedrijven zal demonstraties geven van diverse voorjaarswerk zaamheden zoals eggen, zaaien en kunstmeststrooien soms zelfs met 2 x 3 paarden. Op de volgende adres sen kunt u het paard zien werken: fa milie De Visser, Vrijburgstraat 46, Vlissingen, de heer A. Paauwe, Schellagseweg 2a, Gapinge, de heer L. de Visser, Zandweg 54a Rhittem ('s middags) en familie Mol, Weel- weg 25, Waarde. De deelnemers aan de open dag van de glastuinbouw "Kom in de Kas"zijn: Walcheren: 1. fam. Verhage, Braamweg 12, Koudekerke (veehou derijbedrijf minicamping); 2. fam. Wekking, Strandweg la, Kou dekerke (teelt van orchideeën); 3. fam. Joziasse, Galgeweg 5, Koude kerke (tuincentrum kwekerij); 4. fam. Vos, Boksweg 1, Vlissingen (akkerbouwbedrijf minicam ping); 5. fam. de Looff, Ter Poorte- weg, Koudekerke (teelt van tulpen en lelies); 6. fam. de Visser, J. van Beierenweg 46, West-Souburg (teelt van witlof en bloemkool); 7. fam. van Soelen, Vrijburgstraat 12, West- Souburg (teelt van fresia's); 8. fam. Geelhoed, Vlissingseweg 578, Mid delburg (gemengd bedrijf jongvee). Tholen: firma Roggeband, Mossel- hoekseweg 5, Tholen (tomaten en sla); A.J. Roggeband, Molenvlietse- dijk, Tholen (cactussen); Geitenfok kerij Steenen Kruis, Postweg, Tholen. Schouwen-Duiveland: Blikman/Van Beek, Blindeweg 4, Dreischor (wit lof op stromend water); W. Zweistra, M.H. Jobsweg 8, Ooster- land (champignons). KANTOREN VAN ACCOUNTANTSUNIE ZLM Goes, Klein Frankrijk 1, tel. 01100-15710 Zaamslag, Axelsestraat 4, tel. 01153-2010 Bergen op Zoom,Westersingel 53, tel. 01640-43350 St. Annaland, Voorstraat 35, tel. 01665-2604 Middelburg, Stationsstraat 15, tel. 01180-11451 Oostburg, Nieuwstraat 67b, tel. 01170-4285 Zierikzee, Oude Haven 50, tel. 01110-16051 Renesse, De Zoom 16, tel. 01116-1540 SI Postbus 70 - 4460 BA GOES tel. no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Sehademelding 01100-38888 Afdeling Advies V erkoop 01100-38850. Landbouwhuis, Grote Markt 28, Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur de heer J. Nispen, tel. 01100-21010. Bezoekers van de heer J. Zuidweg alleen op afspraak. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen. Donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur de heer J. Vroegop, tel. 01680-27921. J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 01100 - 16838 (privé, (01100 - 21010 (kantoor). J.L. Mieras, tel. 01102 - 41852 (privé), 01100 - 21010 (kantoor). G.E. Stap, rayon Schouwen Duiveland en Tholen en St. Philipsland, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01117 - 1782 (privé). A.F. van Rozen, rayon Noord-Beveland en Walcheren, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01100 - 21010 (kantoor), 01100 - 13036 (privé). J.R. Kikkert, rayon Zeeuws-Vlaanderen, telefonisch bereikbaar tus sen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01154 - 2060 (privé). A. Lindenbergh, rayon Brabant, tel. 01651 - 2082 (privé), 01680 - 27921 (kantoor). Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, rayon Brabant, tel. 01685 - 2338 (privé), 01680 - 27921 (kantoor). De direkteur Landbouw, Natuur en Openluchtrekreatie voor de provincie Zeeland, deelt mede dat in het tijdvak van 3 april t/m 9 juni 1989 weer de gebruikelijke landbouwtelling zal worden ge houden. Deze telling richt zich op de bedrijven met een minima le omvang van 3 Nge (Nederland se grootte eenheid). Dit is een per gewas of diersoort variërende norm, terwijl het totaal per be drijf door de arealen c.q. aantal len wordt bepaald. Het doel van de telling is een zo volledig en nauwkeurig mogelijk inzicht te verkrijgen in de struktuur van de Nederlandse Landbouw en Landbouwbedrijven. Daarnaast wordt de telling door het Ministerie van Landbouw en Visserij gebruikt als grondslag bij de uitvoering van diverse re gelingen en maatregelen. Van groot belang is dan ook, dat u het landbouwtellingsformulier zorgvuldig invult. Aan ieder geregistreerd bedrijf zal door de distriktsburohouder een oproep worden gezonden om op een zitdag te verschijnen. Om het wachten zo veel mogelijk te beperken, verzoek ik u het oproepformulier volledig inge vuld naar de zitdag mee te ne men. Ook kan tijdens de zitda gen opgave worden gedaan van de teelt van vlas in het kader van de EEG-steunregeling. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de distriktsburo houder. De direkteur Landbouw, Natuur en Openluchtrekreatie, ir. C.A.C.J. Oomen 1 De Walcherse 'Kom in de kas' route. Stichting PR roept op om open dagen te houden De lokale besturen van alle standsorganisaties hebben deze week een oproep ontvangen van de Stichting Public Relations Land- en Tuinbouw om in de zo mer open dagen te houden. De Stichting schrijft dat het juist nu van groot belang is om men sen buiten de land- en tuinbouw te laten zien wat de waarde is van het werk van boeren en tuinders in ons land. Door het organiseren van een open dag kreëren de standsorga nisaties de mogelijkheid om bur gers te laten zien om wie het draait op de boerderijen en tuin bouwbedrijven. Men kan laten zien dat in land- en tuinbouw naast ekonomie en techniek, ook veel persoonlijke betrokkenheid, aandacht en zorg bestaat. pag. 4 Gewestelijke Raad wijst vestiging COVRA in Sloegebied af; Kwart Brabantse boeren heeft twijfels over voortbestaan, pag. 5 Landbouwbeleid VS niet liberaler dan EG beleid, pag. 6 Gewasbeschermingsdagen 1989. pag. 8 en 9 Uit de praktijk, pag. 10 "Netto-overschot geïnte greerde graanteelt konkurrerend met gangbare teelt", pag. 11 Telers bezorgt over ach teraf pas kunnen vaststellen schadedrempels. pag. 12 en 13 De maand april op het Zuidwestelijk landbouw bedrijf. pag. 14 CAT Goes komt met ei gen uitgave "Bestrijding van ziekten en plagen", pag. 16 Nauwe samenwerking veilingen RBT en Bergen op Zoom. pag. 17 Mestbank Noord- Brabant/Zeeland tevreden over mestafzet 1988. Vrijdag 31 maart 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 2