Nieuwe ruimte vanuit de Z.L.M. gezien 2fcO Jllhl zuidelijke landbouw maatschappij Nationale maatregelen "Handpaard" Subsidieverzoek voor nieuwe vlasfabriek volgens enzymatisch rootprocédé Ongewisse VRIJDAG 31 MAART 1989 77e JAARGANG NO. 3966 ÖTTD land- en tuinbouwblad Recent bracht een groep Nederlandse landbou wjournalisten een bezoek aan de Sovjet Unie. Zij vielen met de neus in de boter: zij waren getuige hoe voor het eerst sinds 70 jaar de burgers van de USSR bij parle mentsverkiezingen hun stem uit konden brengen op niet tot het partij establishment behorende kandidaten. Van deze nieuwe vrijheid in het kader van perestroika en glasnost is gretig gebruik gemaakt. Uitvloeisel van de nieuwe politiek is ook het verder aanhalen van vooral economische banden met Europese landen. De voedselschaarste dwingt tot een snelle ontwikkeling van de handel om op die wijze over de zo bitter noodza kelijke valuta te beschikken. Op een grote landbouwbeurs (zie foto) die in dit kader plaatsvond in Moskou was ook een drietal Nederlandse bedrijven vertegenwoordigd. Meer over de reis naar de Sovjet Unie de ko mende weken in uw landbouwblad. Het laatste jaar van een kabinet is meestal het jaar waarin geoogst moet worden. Het kabinet Lubbers is in z'n laatste jaar en de oogst die binnengehaald moet worden lijkt plotseling niet zo overvloedig te worden als verwacht. Alom binnen onze samenleving komen sig nalen die erop wijzen dat men de bezuinigingen zat is en wel eens wat extra's in het loonzakje wil hebben. Eerst de chauffeurs en de politie en aansluitend de ambtenaren en het verzorgend personeel. Voeg daarbij de landbouw en het verhaal is compleet, 't Is altijd al zo in het leven geweest; er moeten keuzen worden ge maakt. Ook de regering zal hier niet onderuit kunnen komen. Ook voor de landbouw zullen die keuzen ge maakt moeten worden. Binnen de EG schijnt het niet meer mogelijk iets te doen voor de landbouw. Toch lees je nu ook, dat door de fraudes tegen te gaan er nog wel wat kan gebeuren. Daar zit dus als het ware nieuwe ruimte. Niemand weet hoeveel er gefraudeerd wordt binnen de Gemeenschap. Maar bedragen tussen de f 10 en f 20 miljard worden genoemd. Veelal is dit frauderen een gevolg van de ingewikkelde regelingen. Men overweegt nu lidstaten die hard tegen de fraude optreden, extra te gaan belonen. We zouden eerlijk gezegd ook wel eens precies op een rijtje willen zien staan, wat de lidstaten aan nationale maatregelen uitkeren. Maar dan ook echt eens alles! We hebben wel eens de indruk dat Nederland op dit punt zeker niet voorop loopt. Wanneer hier wat ge beurt, wat in strijd is met de EG-regelingen worden er terecht direct vragen over gesteld. Wanneer we nu die ruimte nationaal zouden benutten dan lopen we nog maar in dezelfde pas met de andere EG-landen. Terzijde, zelfs Amerika heeft de laatste jaren miljarden dollars in zijn landbouw gestoken. 't Is op zich niet merkwaardig dat zo'n kleine sector als de landbouw overal bescherming geniet. Binnen het economisch gebeuren is de landbouw nl. een onmisba re sector. Landbouw is het "handpaard" van een ge zonde economie en een ramp bij de voedselvoorziening is desastreus. In Den Haag, Brussel, Moskou en Was hington weet men wat dit kan betekenen. Denk maar eens aan oorlogen, overstromingen, droogte en kern rampen. Iedere zichzelf respecterende regering zal de ontwikkeling van de landbouw goed in de gaten hou den. Ook een goed onderhouden buitengebied is van groot belang. We hebben nu reeds natuurgebieden waar we geld instoppen, 't Is onmogelijk dit voor iedere ha te doen en daarom zullen we ook hier moeten bijstellen. Het gaat niet aan om van de ene op de ande re dag alles te verbieden, wat we met goedvinden van de maatschappij in vol vertrouwen jaren gedaan heb ben. Juist op het punt van het milieu dreigt de politiek met zijn eisen nu door te slaan. Hier moeten ook verstandige keuzen gemaakt worden. We kunnen genieten van de natuur en van successen bij de bescherming ervan. We wijzen op de zeehond Margrietje, die uit de Oosterschelde is weggezwom men. Helaas kwam het dier terecht in de netten van Onlangs is door "Flax Technology International", een onderzoekbureau te Amsterdam dat zich specifiek richt op de vlasverwerking, bij het ministerie van landbouw een subsidie aangevraagd om de oprichting van een vlas fabriek te ondersteunen. De subsidie is bedoeld voor de exploitatie van een proeffabriek waarbij de verwerking van vlas plaats vindt volgens het enzymatisch root- procédé. Het enzymatisch rootproces komt in de plaats van het dauwroten. Dauwroten is vanwege de grote afhankelijk heid van de weersomstandigheden een belangrijke beper kende faktor voor uitbreiding van het vlasareaal en de af zetmogelijkheden voor vlasprodukten. Volgens Van Hoorn is het enzymatisch proces een eerste stap in een reeks van bewerkingen. Verdere bewerkingen kunnen een belangrijke meerwaarde opleveren. Vezels die vol gens het enzymatisch proces zijn behandeld zijn in de volgende schakels van de bewerking van gelijkmatiger en betere kwaliteit dan vlas dat het dauwrootproces heeft ondergaan. De proeffabriek zal een verwerkingscapaci teit krijgen van 800 ton vezels per jaar (ca. 500 ha vlas). De aangevraagde subsidie bestaat uit twee componenten: een bedrag van 687.840,ter dekking van de exploita tieverliezen van de proeffabriek gedurende de eerste twee jaar, en bedragen van 1.100.000,voor procesont wikkeling en 1.260.000,voor produktontwikkeling. In het subsidieverzoek stelt ir. M. van Hoorn van "Flax Technologie International" voor dat mocht het budget van het ministerie onvoldoende ruimte bieden om dit be drag van deze tweede component te Financieren, de be dragen die beschikbaar zijn gesteld aan Wageningse on derzoeksinstituten aan de op te richten exploitatiemaat schappij in beheer te geven."Bekend mag worden veron dersteld, dat deze instituten wegens een gebrek aan ge schikt personeel en slagvaardigheid niet in staat zijn om tot perspectiefrijke prestaties te komen ten aanzien van de ontwikkeling van vlas (en hennep) als vierde gewas. Overigens sluit deze gedachte nauw aan bij uw wens om het landbouwkundig onderzoek te privatiseren", aldus de heer Van Hoorn in zijn subsidieverzoek. In een begeleidend sectorstructuurplan voor vlas stelt de subsidie-aanvrager onder meer dat de Europese akker bouw grote behoefte heeft aan nieuwe gewassen, en dat daarom het instrument van de EG-subsidies gebruikt zou moeten worden om het vlasareaal te vergroten. Om deze reden zou er een (basis)-premie per ha. vlas moeten ko men. Ook zou de ondersteuning van de zaaizaadproduk- tie hoger moeten zijn. Verder zouden investeringen on dersteund moeten worden, op basis van verwerkings capaciteit. een vissersvaartuig. Het andere verhaal was de goede hoop van deskundigen van staatsbosbeheer dat de Oostduitse bevers in de Biesbosch reeds deze zomer voor een nageslacht zullen zorgen. Dat is hoopvol. Het is enerzijds juist dat we ons in 1989 zulke zaken kun nen en willen permitteren. Anderzijds zeggen we ook: er zijn nog veel meer en niet minder belangrijke zaken, die we zeker niet uit het oog mogen verliezen. We staan voor moeilijke keuzes. Voorzitter H.C. van der Maas heeft vorige week ook een suggestie voor een keuze gedaan (ZLM-blad 24 maart jl.). Dat was geen geringe. We meenden hierop te moeten inhaken en stellen dan ook dat er binnen de marges van Brussel en Den Haag zeker mogelijkheden zijn die waargemaakt moeten kunnen worden. Tot eind april zullen we in het ongewisse gelaten wor den wat de eindvoorstellen van Brussel betreft. Het melk- en rundveevleesjaar is voorlopig tot 30 april ver lengd. Dat is lang en intussen gaan de GATT-partners ook nog overleg plegen met elkaar en niet alleen over de landbouw. Belangrijke weken dus! Intussen maakt de boer ook zijn keuzes in zijn eigen bedrijf. De keuze wat hij zal zaaien is allang gemaakt. De keuze wanneer hij gaat zaaien, die moet hij nog maken en die hangt van vele factoren af. Zo zal het ook met de andere keu zes zijn. Eén ding staat voor de boer vast: hij zal zaaien! Moge de keuze van Brussel en Den Haag zijn dat een gezonde boerenstand binnen de EG en Nederland over eind gehouden moet worden! A.H. Munters

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 1