CAT Goes komt met eigen uitgave "Bestrijding van ziekten en plagen door Kennen en Kiezen". Milieubeleid bij decreet: landbouw zonder chemische gewasbescherming Exkursie Wageningse studenten naar Zeeuwse bedrijven Meer invloed bedrijfsleven op proefstations Slechte grondstruktuur noopt tot voorzichtigheid bij zaaien uien! Landbouwschap tot Braks: Geef graantelers meer tijd om heffing terug te vragen Beschikbare kennis toegankelijk gepresenteerd Afdeling Tuinbouw KNLC De aantasting van de gewassen door insekten, schimmels en andere ziek teverwekkers of beschadigers vraagt in het voorjaar en in de zomer veel aandacht van de akkerbouwer. Moet er gezien de te verwachten schade wat tegen gedaan worden? Zo ja, wanneer en op welke wijze? Als het nodig blijkt te zijn dat er een bestrij ding wordt uitgevoerd, zijn er vaak diverse middelen beschikbaar. Hier uit moet dan een keuze gemaakt worden. Om tot een juiste keuze te kunnen komen is reeds vele jaren o.a. "De Handleiding" beschikbaar. Als aan vulling hierop is door het Consulent schap voor de Akkerbouw en de Tuinbouw te Goes een brochure sa mengesteld, waarin voor de meest voorkomende schadeverwekkers aangegeven is voor welke middelen ze gevoelig zijn. Dit is op dezelfde wijze uitgevoerd als in een voor gaande uitgave voor onkruidbestrij- ding. In de brochure is aangegeven hoe u systematisch een keus kunt maken uit de beschikbare middelen. Opgenomen zijn de gewassen: winter- en zomertarwe, wintergerst, 8ESTRUD1NG VAN ZIEKTEN EN PLAGEN 3ocir KENNEN EN KIEZEN zomergerst, haver, poot- en con sumptieaardappelen, suikerbieten, zaaiuien en tweedejaars plantuien, graszaad, vlas, karwij, erwten, stambomen en veldbonen. Hierbij zijn ook enkele weinig geteelde ge wassen opgenomen, omdat daarover dikwijls juist vragen komen. Per ge was is een indeling gemaakt in grondbehandeling, zaaizaadbehan deling, gewasbehandeling en pro- duktbehandeling. Verder vindt u per onderdeel de meest voorkomende schadeverwekkers en welke midde len voor bestrijding beschikbaar zijn. Het effect is aangegeven met plusjes en minnetjes. Hierdoor is snel een duidelijk overzicht te ver krijgen. Van de beschikbare midde len zijn gegevens opgenomen over de dosering, de prijs en aanwijzingen en beperkingen in het gebruik. De brochure "Bestrijding van ziek ten en plagen door Kennen en Kie zen" is uitgegeven door het CAT te Goes in samenwerking met de Tak- organisatie Akkerbouw Zeeland. Dit boekwerk is opgenomen als nummer 38 in de bekende serie "Ac tualiteiten". In deze uitgave staat op 60 pagina's een schat van gegevens. Deze gegevens zijn nog nooit eerder op deze wijze bij elkaar gebracht. Voorheen moest men diverse boek werken en folders raadplegen om er achter te komen. U kunt in het be zit komen van deze brochure door het storten van 15,op giroreke ning 3327601 t.v.n. St. Takorganisa- tie Akkerbouw Zeeland, Postbus 6 te Goes, onder vermelding van "Ac tualiteiten 38". De implementatie van de notitie Mi- lieukriteria die onlangs aan de Twee de Kamer is aangeboden door de Mi nisters Nijpels en Braks betekent volgens Nefyto, de organisatie die de belangen behartigt van de binnen- en buitenlandse gewasbescher mingsmiddelenindustrie, dat feite lijk wordt gekozen voor land- en tuinbouw zonder enige vorm van chemische gewasbescherming. Die keuze heeft tevens konsekwen- ties voor geïntegreerde bedrijfssyste men, die door de minister van Land bouw en Visserij als een oplossing - op termijn - worden gezien voor de De groep werd bij Meijer o.a. rondgeleid door product manager ir. Piet Verheij (met colbert). Rechts van hem prof. dr. H. van Arkel. Hier wordt de kwaliteit van de frites door middel van bakproeven ("de be langrijkste test", aldus Van Arkel) bepaald. Vrijdag 24 maart hielden ruim 30 studenten van de vakgroep Land bouwplantenteelt van de LUW samen met prof. dr. H. van Arkel een exkursie naar een tweetal Zeeuwse handel- en verwerkings bedrijven: dat van de gebr. Mol te 's Gravenpolder (uien) en C. Meijer te Kruiningen (aardappe len). Op beide bedrijven werden de studenten rondgeleid en kre gen ze informatie. Bij gebr. Mol stond de kwaliteit van de ui en de bewaarproblematiek centraal. Direkteur Cees Meijer van CMK vertelde de studenten dat het voor de kwaliteit van het gelever de produkt (diepgevroren frites) goed is dat het bedrijf zowel de veredeling als de verwerking van de aardappel in eigen hand houdt. CMK is het enige aardap pelver werkende bedrijf in ons land dat ook aan veredeling doet. De direkteur toonde zich niet be zorgd over een lichte uitbreiding van de produktiecapaciteit van de aardappelverwerkende in dustrie, voorzover het uitbreiding van reeds bestaande bedrijven be treft. Er bestaat momenteel een lichte overcapaciteit, maar de markt groeit. Bedrijven die nieuw gesticht worden kunnen volgens hem wel marktverstorend wer ken. In ons land bestaan plannen tot capaciteitsuitbreiding, onder meer van nieuwe bedrijven. Re cent zijn er in België enkele kleine fritesproducenten bijgekomen, met een fritesproduktie van elk zo'n 8 tot 15.000 ton per jaar. CMK verwerkt een half miljoen ton grondstof per jaar tot frites en het bijprodukt vlokken. Een tweede produktielijn is in aanbouw. HetLandbouwschap vindt dat graantelers die ook vee houden, en daarvoor mengvoer aanko pen, ruim de tijd moeten krijgen om de medeverantwoordelijk heidsheffing over de afgelopen twee jaar terug te vragen. Vol gens een voorstel van het ministe rie van landbouw krijgen de te lers hiervoor tot 30 april de tijd. Dat is tekort, schrijft het schap in een brief aan minister Braks. De aanvraagformulieren zijn zelfs nog in de maak. Telers die hun graan op het eigen bedrijf vervoederen betalen geen mede verantwoordelijkheidsheffing. Telers die graan buiten het be drijf afzetten en van dezelfde af nemer mengvoer terugkopen kunnen nu ook hun medeverant woordelijkheidsheffing terugvra gen over de oogstjaren waarover de heffing is afgedragen. Het schap vindt de aanvraagtermijn tot 30 april tekort omdat de telers bewijsstukken moeten overleg gen waarvoor ze de hulp van der den nodig hebben. Het aanvraag formulier moet direct beschik baar komen, schrijft het Land bouwschap aan de minister. De uitgave "Bestrijding van ziek ten en plagen door Kennen en Kiezen" is een eigen produktie van het CAT te Goes. Volgens voorlichter F. Vader wordt de kennis die bij de bedrijfsvoor- lichters van het Consulentschap op het terrein van bestrijding van ziekten en planten aanwezig is in de uitgave op een heldere, over zichtelijke en toegankelijke wijze gepresenteerd. "Wat tot nu toe op dit gebied aanwezig is, is veel minder overzichtelijk be schikbaar". De uitgave waaraan 2 jaar is ge werkt gaat naar alle ca. 2.400 le den van bij de TAZ aangesloten akkerbouwstudieclubs en Vereni gingen van Bedrijfsvoorlichting. De samenstellers maken geen aanspraak op volledigheid en on feilbaarheid. Zij zien deze eerste uitgave als een "prototype" waarmee in de praktijk gewerkt kan worden maar waarin zeker verbeteringen aangebracht kun nen worden. Zij doen daarom een beroep op gebruikers om ge signaleerde onvolkomenheden door te geven. Het CAT te Goes heeft twee jaar geleden een soortgelijke uitgave samengesteld. Toen betrof het de onkruidbestrijding in akker bouwgewassen. problematiek van chemische gewas bescherming. Immers in die geïnte greerde systemen is nadrukkelijk een plaats toebedeeld aan chemische ge wasbeschermingsmiddelen en die zullen dan niet meer beschikbaar zijn. Nefyto betreurt het dat over de noti tie Milieukriteria op geen enkele wij ze overleg heeft plaatsgevonden met de gewasbeschermingsmiddelenin dustrie. Nefyto dringt verder aan op een overleg met de industrie en het land bouwbedrijfsleven waarbij het uit gangspunt niet moet zijn, zoals nu uit de notitie blijkt, een verwaar loosbaar risiko maar een aanvaard baar risiko. Hieronder verstaat Ne fyto die risiko's die redelijkerwijze, op grond van de stand van de weten schap, geen onherstelbare schade toebrengen aan het milieu. Bestuurders van proefstations heb ben in verhouding te veel invloed op het soort onderzoek dat een proefstation verricht. Dat is de me ning van de Afdeling Tuinbouw van het KNLC. De afdeling vindt dat, mede gezien de financiering van deze proefstations, het bedrijfsleven meer invloed op het onderzoek zou moe ten kunnen uitvoeren. De overheid streeft ernaar het ma ken van de onderzoeksprogramma's van de verschillende proefstations en instituten bij één direktie onder te brengen. Hiervoor wil zij zowel het praktijkonderzoek als het Instituuts- onderzoek bij de Direktie Weten schap en Technologie (DWT) onder brengen. Daardoor zullen alle insti tuten hun zelfstandige status verlie zen. De bedoeling is dat er één on derzoeksinstelling komt: het Natio naal Landbouwkundig Onderzoek (NLO). De Afdeling tuinbouw vindt dat de beleidsbepaling van de proefstations binnen het bedrijfsleven behoort te liggen. Mede gezien de grote hoe veelheid geld, die het bedrijfsleven voor onderzoek opbrengt. Voor een goed beleid is, volgens de afdeling specifieke kennis en inzet nodig. Daarom zou het Landbouwschap ie mand moeten aanstellen, die zich speciaal met deze zaken gaat bezig houden. Volgens de KNLC afdeling tuinbouw hebben de direkteuren van de Proefstations momenteel een te grote invloed op het beleid, zeker vergeleken met de invloed die het be drijfsleven heeft. De onderzoeks instituten houden te star vast aan een éénmaal vastgestelde 5-jarenplan. Het zaaiseizoen voor uien staat weer voor de deur. In eerste instantie zag het er naar uit dat, ondanks het feit dat er bijna geen vorst is geweest, de struktuur van de grond redelijk tot goed zou zijn. Echter, in de afgelo pen weken is daarin door de vele re gen duidelijk veel veranderd. Het huidige beeld is dat op veel percelen de grondstruktuur tegenvalt. Gezien de ervaringen met de slechte struk tuur en de daaruit voortvloeiende opkomstproblemen is het belangrijk om de zaaizaadhoeveelheid aan de omstandigheden aan te passen. De gevolgen van een slechte opkomst zijn vorig jaar zeer duidelijk ge weest: een holle stand, tweewassig- heid, dikhalzen, moeilijk te bepalen tijdstip voor MH-bespuiting en een veel latere en onregelmatige afrij ping van het gewas, met uiteindelijk een matige kwaliteit van de uien. Al met al volgens enige zaadleveran ciers reden om de zaadhoeveelheid nog eens af te wegen en een her nieuwde inschatting te maken van alle omstandigheden die van invloed zijn op de uiteindelijke opkomst van het uienzaad. Ik kan het niet laten ieder jaar opnieuw te hopen dat de magno lia nu eens niet zal verwaaien. Maar ook dit jaar is m'n hoop vervlogen. Net toen hij op het hoogtepunt van z'n schoonheid, z'n witte tulpen bloemen zich wilde openen, kwamen de be ruchte maartse buien. Met z'n stormvlagen woeien de bloem blaadjes tot ver de polder in en je vraagt je af hoort hij eigenlijk wel in onze winderige boerderij- tuinen thuis. Als je kijkt hoe on ze trompet narcissen alle weer en wind trotseren dan passen deze laatste prima in onze polders. Zij brengen ondanks het slechte weer van de afgelopen dagen fleur en kleur. Al staan hier en daar nog flinke plassen op het land toch sta je versteld hoe snel of het land bij kleurt na de vele millimeters. Met de zon en de snel lengende dagen trekt er een nieuwe energie door de mensen. En al zegt de weer man van, dat het dinsdag weer gaat regenen, die kan het ook wel eens fout hebben. Aan de gehavende dijken zijn zo nieuwe bomen gaan planten. Ze staan een beetje zielig te waaien, heen en weer. Geen stok als steun. Je vraagt je af is dit bezui niging of is het een nieuw soort die geen steuntje van node heeft. We zullen zien wat er van komt. Hopende dat ze al snel een groe ne kruin laten zien want het is nu toch wel erg kaal. Aan bepaalde stukken dijk is moeder schaap met kroost ver schenen. Ze dartelen en springen, op en aan de dijk dat het een lust voor het oog is en het geeft ons de verzekering. Het is toch lente! 14 Vrijdag 31 maart 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 14