Milieuvervuiling en -aansprakelijkheid MOTORRIJTUIGEN REGLEMENT verzekeringen zlm Ander onderwerp De tekst van artikel 3d van de Bijzondere Voorwaarden Casco van het nieuwste Mo- torrijtuigenreglement blijkt in de praktijk aanleiding te geven tot vragen. Wij hebben deze tekst opnieuw geredigeerd en met name het begrip "nieuwwaarde" duidelijk omschreven. Onderstaand zijn de oude en de nieuwe tekst naast elkaar af gedrukt. Wij adviseren u hiervan goede nota te nemen. BIJZONDERE VOORWAARDEN CASCO Oud Nieuw Onverzekerd rijden wordt aangepakt Nieuwbouw Officieel orgaan van de Onderlin ge Verzekering Maatschappij van de ZLM w.a., Postbus 70 - 4460 BA Goes Frans den Hollanderlaan 10 - 4461 HN Goes Redaktie: J. Folmer Telex: 5537 Telefax: 01100 - 15341 Telefoon Schademelding: Dag en nacht bereikbaar Polismutatie- verwerking: Verkoop en Advies: Boekhouding: Algemeen: 01100-38888 01100-38880 01100-38850 01100-38221 01100-38000 Vertegenwoordigers Walcheren: BV v/h Mak. en Ass. Knt Fa. J. Don, Kromme Weele 16, 4331 PB Middelburg, 01180-15151. Schouwen-Duiveland: Hanse Verzekeringen, Haringvlietplein 8, 4301 XG Zierikzee, 01110-14275. Midden-Zeeland: Verzekeringen ZLM, Fr. den Hollanderlaan 10, 4461 HN Goes, tel. zie boven. Z. Vlaanderen Oost: Ass. Knt. Boidin BV, Glacisweg 48, 4561 HG Hulst, 01140-12220. Z. Vlaanderen West: Ass. Knt. Boidin BV, Markt 7, 4501 CJ Oostburg, 01170-2355. Z. Vlaanderen Midden: Ass. Knt. D.J. Dees B.V., Beethovenhof 43, 4536 AE Terneuzen, 01150-94469. Tholen e.o.: J.W. van Dijke, Bur- gemeet 25, 4693 CJ Poortvliet, 01662-2509. J.P.M. Overbeeke, Ten Anker weg 72, 4691 GX Tholen, 01660-2888. West-Nrd. Brabant: A.C. Schoo- nen, Zevenbergen, 01680-25656. F.J. Duine, Kamperfoeliestraat 53, 4621 GE Bergen op Zoom, 01640-56000. Midden-Nrd.Brabant: A.M. Verbrugge, Pr. Hendrikstr. 39, 4941 JT Raamsdonksveer, 01621-12924. Oost-Nrd.Brabant: J.J. Bolier, Boordseweg 41, 5671 AP Nuenen, 040-831469. Werkendam: Rabobank Werken dam, Merwestraat 10, 4251 CR Werkendam, 01835-2700. Melkhandelaren: AVM, Raad huisstraat 39, 5056 HC Berkel Enschot, 013-339100. Hij had zich bewust niet ge mengd in de diskussie over verze keringen. De "kenners" voerden de meest uiteenlopende praktij ken op en de afdeling sterke ver halen kwam ruim aan bod. Toen de maat vol was zei de man: "Jullie houden mekaar voor de gek. Wie een verzekeringsmaat schappij wil oplichten, licht ook de verzekerden op want verzeke ren doen we met z'n allen en van de premies worden de schades betaald. Het gelag betaal je dus tenslotte toch zelf". Er viel een stilteAnder on derwerp. Kwaliteitsbeheersing van het milieu krijgt prioriteit nummer één in de Nederlandse politiek. Het wordt belangrijker dan werkgelegenheid, begrotingstekorten of vredesvraagstukken. Immers, bij een vervuild milieu kwijnt de mens weg in verzuurde grond. Dit schrikbeeld van de toekomst zal akties oproepen. Akties die tot doel hebben vervui ling van lucht, water en grond en de verstoring van de temperatuur door straling te voorkomen. De overheid is milieu-aktief Middels overheidsvoorschriften zul len wij gedwongen worden alleen nog maar milieubewust te handelen. Geen overbemesting op het land en geen hondepoep op straat. Geen sproeitank spoelen in de sloot, geen batterijen in de vuilnisbak. Geen af valverbranding op het erf, niet ro ken op kantoor. Geen mestopslag in de open lucht, geen auto zonder ka- talisator. Vult u maar aan. De over treder wordt gestraft! Erger nog, hij/zij wordt aansprakelijk gesteld voor de schade welke ontstaat door het verkeerd handelen. Nu zijn er si tuaties waarbij de overtreder wèl aansprakelijk gesteld kan worden, maar deze niets te verwijten valt. Bijvoorbeeld wanneer hij of zij eige naar of pachter van een agrarisch bedrijf is. De risiko's kunnen groot zijn; de proces- en bewijsvoering in gewikkeld. H. Doeleman Het agrarisch bedrijf en aansprakelijkheid De aansprakelijkheidsverzekering voor agrarische bedrijven (AVAB) dekt in zeer beperkte mate het risiko van milieu-aansprakelijkheid. Al leen wanneer er sprake is van een plotselinge gebeurtenis. Milieu aantasting geschiedt veelal lang zaam. Er is dan geen sprake van een "ongeluk" op een bepaald moment, maar veelal van een geleidelijk (on gemerkt) proces van vervuiling. De milieu aansprakelijkheidsverzekering van Verzekeringen ZLM biedt hiervoor dekking en kan als aanvulling op de AVAB worden afgesloten. Reeds honderden aanvragen Verzekeringen ZLM heeft al haar AVAB-leden aangeschreven. Ruim 800 leden hebben een offerte aange vraagd voor de milieu aansprakelijkheidsverzekering. On ze medewerkers Wim de Fouw en Jan-Kees de Jonge zijn druk doende deze offertes gereed te maken. De bedrijven worden meestal bezocht door één van onze buitendienstme dewerkers. Gezien de hoeveelheid werk die hieraan verbonden is, kan het wel even duren voordat ieder een offerte of polis heeft. Een voorlopi ge dekking kan worden afgegeven zodra wij een aanvraag van u heb ben ontvangen. Geen dekking Belangrijk is te weten dat er geen Nieuwwaarde clausule In aansluiting op lid a, b en c van dit artikel geldt voor een personenauto die - een cataloguswaarde heeft van maximaal 50.000,— inclusief BTW en - op de schadedatum niet ouder is dan zesendertig maanden en waarvan de belanghebbende de eerste eigenaar is en - welke auto niet eerst door de dealer als demonstra tieauto is gebruikt, de volgende afschrijvingsregeling: 1. ontstaat de schade binnen twaalf maanden na da tum van afgifte van het kentekenbewijs deel I, dan vindt geen afschrijving plaats; de uitkering be draagt dus 100% van de dan te betalen nieuw waarde; 2. ontstaat de schade na de twaalfde maand en bin nen uiterlijk de zesendertigste maand na datum van afgifte van het kentekenbewijs deel I, dan be draagt de afschrijving, uitgaande van het op de polis vermelde verzekerde bedrag en gerekend van af de zevende maand na de datum van afgifte van het kentekenbewijs deel I: 1% per maand over de eerste 15.000,en 1,5% per maand over het bedrag dat deze 15.000,te boven gaat en - 0,25% over elke duizend afgelegde kilometers; 3. een deel van de maand wordt als volle maand be schouwd; 4. indien de vaste afschrijvingswaarde lager is dan de dagwaarde, dan zal de dagwaarde worden uit gekeerd; 5. indien de reparatiekosten meer bedragen dan 2/3 van de in sub 4 genoemde dagwaarde, kan de ver zekerde aanspraak maken op vergoeding op basis van totaal verlies ongeacht de opbrengst van de restanten. I^e op deze wijze vastgestelde schadevergoeding wordt uitgekeerd, ook indien, in afwijking van ar tikel 2 lid b van deze Bijzondere Voorwaarden, het verzekerde bedrag daardoor wordt overschreden. Deze nieuwwaarderegeling geldt niet voor de tijde lijk vervangende personenauto volgens artikel 4 van de Algemene Voorwaarden, Accessoires zijn slechts meeverzekerd als deze nadrukkelijk zijn opgegeven en in de verzekerde som zijn opgeno men, Vergoeding zal slechts tegen dagwaarde kun nen geschieden. Artikel 3.d. Nieuwwaarde clausule In aansluiting op lid a, b en c van dit artikel geldt voor een personenauto, die - een nieuwwaarde (dit is de catalogusprijs voor dat type en die uitvoering, inclusief afleveringskosten, antiroestbehandelingen en accessoires, met uit zondering van geluids-, zend- en/of ontvangstap- paratuur en trekhaak) heeft van maximaal f 50.000,inclusief BTW en - op de schadedatum niet ouder is dan zesendertig maanden en waarvan de belanghebbende de eerste eigenaar is en - welke auto niet eerst door de dealer als demonstra tieauto is gebruikt, geldt de volgende afschrij vingsregeling: 1. ontstaat de schade binnen twaalf maanden na da tum van afgifte van het kentekenbewijs deel I, dan vindt geen afschrijving plaats; de uitkering be draagt dus 100% van de dan te betalen nieuw waarde; 2. ontstaat de schade na de twaalfde maand en bin nen uiterlijk de zesendertigste maand na datum van afgifte van het kentekenbewijs deel I, dan be draagt de afschrijving, uitgaande van de nieuw waarde en gerekend vanaf de zevende maand na de datum van afgifte van het kentekenbewijs deel I: - 1% per maand over de eerste 15.000,en - 1,5% per maand over het bedrag dat deze 15.000,te boven gaat en - 0,25% van de nieuwwaarde over elke duizend afgelegde kilometers; 3. een deel van de maand wordt als volle maand be schouwd; 4. indien de vaste afschrijvingswaarde lager is dan de dagwaarde, dan zal de dagwaarde worden uit gekeerd; 5. indien de reparatiekosten meer bedragen dan 2/3 van de in sub 4 genoemde dagwaarde, kan de ver zekerde aanspraak maken op vergoeding op basis van totaal verlies ongeacht de opbrengst van de restanten. De op deze wijze vastgestelde schade vergoeding wordt uitgekeerd ook indien, in afwij king van artikel 2 lid b van de Bijzondere Voor waarden, het verzekerde bedrag daardoor wordt overschreden. Deze nieuwwaarderegeling geldt niet voor de tijdelijk vervangende personenauto volgens artikel 4 van de Algemene Voorwaarden. Accessoires zijn slechts meeverzekerd als deze na drukkelijk zijn opgegeven en in de verzekerde som zijn opgenomen. Vergoeding zal slechts tegen dag waarde kunnen geschieden. Kwaliteitsbeheersing van het milieu is een zaak van ons allemaal. dekking is wanneer voorschriften ge negeerd worden. Bewuste vervuiling is nimmer verzekerd! Met het sluiten van een milieu- aansprakelijkheidsverzekering geeft u aan dat u zich bewust bent van uw grote verantwoordelijkheid als on dernemer die respekt heeft voor het leven, nu en straks. Wilt u meer weten over deze verze- keringsvorm? Bel 01100-38216 of 38215. H. Doeleman Hzn, direkteur Vanaf 1 juli gaat justitie in samen werking met de Rijksdienst voor het Wegverkeer het onverzekerd rijden aanpakken. Naar schatting 600.000 autobezitters zullen voordat de aktie tegen het onverzekerd rijden begint, door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat worden gewaarschuwd. Verzekeringsmaatschappijen ver wachten de komende maanden een toeloop van nieuwe verzekerden die het risiko van onverzekerd rijden niet langer willen lopen.% Verzeke raars hebben inmiddels van het Mi nisterie van Verkeer en Waterstaat bericht ontvangen hoe de totale ak tie in de praktijk zal geschieden. Iemand die voor de eerste keer wordt geverbaliseerd wegens het on verzekerd rijden kan rekenen op een schikking van minimaal 400,00. Celstraffen kunnen worden opge legd indien het onverzekerd rijden van een persoon zich herhaald. Binnenkort zal worden begonnen met de nieuwbouw van het hoofd kantoor van Verzekeringen ZLM. Het gebouw zal verrijzen nabij de te levisietoren in Goes aan de hoek Ringbaan West/van Hogendorplaan (tegenover de Accountantsunie van de ZLM). Het ontwerp is gemaakt door Archi tectenbureau Rothuizen 't Hooft bv te Goes. De aannemer is bouwbe drijf Rhee van den Berg bv te Bre da, behorend tot de Adriaan de Kok-groep. De technische installa ties worden verzorgd door Van Hal deren bv te Goes. Het pand biedt ruimte aan circa honderd medewer kers. Er is een vloeroppervlakte van 3.363 m2. Bepaalde geveldelen wor den uitgevoerd met een lichtgroene glasvliesgevel. Verwacht wordt dat het pand in de tweede helft van 1990 wordt opgeleverd. Een jong, dyna misch bedrijf zal dan in één van de modernste kantoorpanden gevestigd zijn; de derde vestiging van Verzeke ring ZLM in haar (dan) veertig jari ge bestaan. Vrijdag 10 februari 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 6