over geld en goed Staatsschuld in Europa (en in Nederland) blijft groot it Bijzondere regelingen aankoop door BBL in Landinrichtingsprojekten Nieuw buro Agritax gespecialiseerd in taxatie agrarisch onroerend goed Rinus Meulenberg verlaat de SEV Voorstel bestemmingsplan buitengebied Hontenisse ingetrokken Provinciale brochure kleine kernen beleid EOGFL aanvraagperiode sluit 15 februari Huren van bijenvolken voor bestuiving van hard en zachtfruit 3 Het Buro Beheer Landbouw gronden (BBL) koopt voor de uitvoering van de landinrichting gronden aan in landinrich tingsprojekten. Een deel van de gronden wordt verworven op de vrije markt. Een ander deel met gebruikmaking van bijzondere regelingen. Enkele van deze rege lingen zijn bedoeld voor grotere - op groei gerichte - bedrijven. An dere regelingen zijn gericht op bedrijven die binnenkort of op termijn beëindigen. Wie komen in aanmerking Alle agrariërs die hun bedrijf in een landinrichtingsgebied hebben, kun nen voor de regelingen in aanmer king komen. Zodra een gebied op het voorbereidingsschema van lan dinrichtingsprojekten is geplaatst kan het BBL grond aankopen en kan van de regelingen gebruik worden gemaakt. Zowel eigenaar-gebruikers als pachters kunnen voor de regeling in aanmerking komen. In Zéeland betreft het de landinrichtingsprojek ten Walcheren, Breskens- Zuidzande, Schoondijke, St. Phi- lipsland, St. Annaland, Stavenisse- St. Maartensdijk, IJzendijke- Hoofdplaat, Aardenburg en Axelse Sassing. Bedrijfsverplaatsing Flevopolder Voor grotere - op groei gerichte - be drijven is er de mogelijkheid het be drijf te verplaatsen naar de Flevo polder. Elk jaar wordt een aantal be drijven uitgegeven in de Flevopol der. Voor 1989 is een 11-tal bedrij ven beschikbaar: 6 akkerbouwbe drijven en 5 weidebedrijven. De be drijven zijn 40 tot 60 ha. Deze be drijven worden uitgegeven in eigen dom. Voor zover de financiële situa tie van het te verplaatsen bedrijf het nodig maakt, behoort pacht van (een deel van) de uit te geven gron den tot de mogelijkheden. De be drijfsgebouwen en de woning moe ten worden gesticht door de ver- plaatser. Het oude bedrijf - dat gele gen is in een landinrichtingsprojekt - wordt verkocht aan BBL; de pach- trechten worden overgedragen. Het BBL is in belangrijke mate verant woordelijk voor de selektie van de kandidaten. Sollicitaties voor deze bedrijven kunnen gedaan worden bij Rijkswaterstaat, Direktie Flevoland, Postbus 600, 8200 AP Lelystad. Domeinbedrijf elders op het oude land Sinds kort is het ook mogelijk voor knelsituaties in landinrichtingspro jekten het bedrijf te verplaatsen naar een bedrijf van Domeinen op het oude land dat vrijkomt van pacht, bijvoorbeeld in Zeeland en West- Brabant. Ook hier geldt dat het oude bedrijf aan het BBL wordt verkocht of dat de pachtrechten aan het BBL worden overgedragen. Belangstellenden voor dergelijke be drijven kunnen zich melden bij BBL. De bedrijfsoppervlakte va rieert van 40 tot 100 ha. Veelal kun nen bestaande bedrijfsgebouwen worden overgenomen. Bedrijfsvergroting Voor beide verplaatsingen geldt dat een bedrijfsvergroting tot de moge lijkheden behoort. De produktie- omstandigheden voor wat betreft de verkaveling. De ontwatering en de ontsluiting zijn in het algemeen zeer goed. Bedrijfsbeëindiging Bij bedrijfsbeëindiging in het kader van de Regeling Verlening Toeslag Vrijdag 10 februari 1989 wordt een premie gegeven, boven op de marktwaarde van de gronden. Voorwaarden De grond moet in eigendomw orden overgedragen aan het BBL. Pachters moeten hun pachtrechten aan het BBL overdragen. Verpachter kan ook aan het BBL verkopen. De bedrijfsgebouwen moeten aan de landbouw worden onttrokken. Overdracht aan het BBL is niet no dig maar is desgewenst wel bespreekbaar. Na gebruikmaking van de regeling is het niet toegestaan de landbouw nog bedrijfsmatig uit te oefenen. Mogelijkheden - Direkte beëindiging Bij direkte beëindiging vindt ver koop of overdracht van pachtrech ten plaats in hetzelfde jaar als waar in het bedrijf wordt beëindigd. - Beëindiging op termijn Indien de aanvrager ouder is dan 50 jaar en de gronden zijn gelegen in een landinrichtingsprojekt in voor bereiding, kan het bedrijf ook op termijn worden beëindigd. Dit houdt in dat de grond wel wordt verkocht of verpacht aan het BBL maar dat de aanvrager zijn bedrijf nog een aantal jaren voortzet. Dit wordt dan geregeld door 1-jarige pachtovereenkomsten met het BBL. Het bedrijf moet wel uiterlijk 3 jaar na de stemming van de ruilverkave ling definitief worden beëindigd. Bij beëindiging op termijn geldt een la gere toeslag dan bij direkte beëindi ging (70%). - Pachters Ook agrariërs die een bedrijf of een gedeelte van een bedrijf pachten kunnen van de regeling gebruik ma ken. Voorwaarde is dan dat de eigenaar-verpachter bereid is de grond aan het BBL te verkopen of te verpachten; zodat ook deze grom4 ter beschikking van het landinrich tingsprojekt komt. Hoogte premie De premie bedraagt bij direkte beëindiging lOx de pachtwaarde in dien de aanvrager jonger is dan 65 jaar. Als de aanvrager ouder is dan 65 jaar wordt de faktor 10 verlaagd met 1 eenheid per jaar tot maksi maal 3. Bij beëindiging op termijn bedraagt de faktor 0,7 x de faktor bij direkte beëindiging. De premie wordt bovenop de grond prijs uitgekeerd. De grondprijs wordt van geval apart getaxeerd door het BBL. Deze is gebaseerd op de vrije agrarische waarde. Nadere informatie kan worden ver kregen bij het Buro Beheer Land bouwgronden, Westsingel 58, 4461 DM Goes, telefoon 01100 - 37911. Omdat er aan bedrijfsbeëindiging veel vastzit is het zonder meer raad zaam eerst kontakt op te nemen met de SEV in uw gebied. Met ingang van 1 april vertrekt Ri nus Meulenberg bij de SEV van de ZLM. Rinus is dan gedurende een periode van 2 jaar werkzaam ge weest in het gebied Zuid-Beveland. In de korte tijd dat hij werkzaam was in dit gebied wist hij het vertrou wen van velen te winnen. Familieomstandigheden noodzaak ten hem te solliciteren naar een an der gebied. Het is hem gelukt in Drente een plaats te krijgen bij de SEV van het Drents Landbouw Ge nootschap. Wij wensen hem en zijn gezin veel goeds toe in Drente. Onlangs is door M.P. Leenpoel en W.C. Leenpoel uit Kamperland het taksatieburo 'Agritax' opgericht. Agritax heeft zich gespecialiseerd in het taxeren van landbouw- en vee teeltmachines en traktoren. De tax ateurs zijn beëdigd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg. Leenpoel is van oorsprong een land- bouwmechanisatiebedrijf. Agritax werkt voor verzeke ringsmaatschappijen, bij schade door ongeval of brand; banken, bij kredietverstrekking of faillissemen ten; rechtbanken, bij civielrechtelij ke geschillen; agrariërs en loonbe drijven, bij aankoop schade of be drijfsovername. Agritax taxeert landbouwmachi nes, traktoren en installaties op: ver vangingswaarde (bijv. voor verzeke ringen), overnamewaarde (ook voor fiskale doeleinden); suksessiewaar- de; likwidatiewaarde; veiling- waarde. Het kollege van B&W van Hontenis se heeft vorige week woensdag tij dens de vergadering van de gemeen teraad meegedeeld het voorstel voor het bestemmingsplan buitengebied terug te nemen, nadat hierover een zeer groot aantal bezwaarschriften was ingediend. Met name de beperkende maatrege len voor de agrarische sektor hebben tot het indienen van bezwaarschrif ten geleid. In een toelichting zei bur gemeester mr. A.A.L.G.M. Kessen dat Hontenisse naast agrarische be langen ook met die van het milieu te maken heeft. Het kollege gaat een nieuw voorstel over het bestem mingsplan buitengebied voorberei den, waarbij getracht zal worden tot een evenwichtiger afweging van de verschillende belangen te komen. Volgens Kessen zal dat niet leiden tot een onoverkoombare vertraging van de procedure. Onder de titel 'Lang leven de dor pen' heeft de provincie Zeeland een brochure over het kleine- kernenbeleid gepubliceerd. Aan de hand van provinciale programma's en beleidsnota's wordt de stand van zaken weergegeven. Meerdere eksemplaren van 'Lang le ven de dorpen' zijn te bestellen bij het informatiecentrum van de pro vincie, Abdij 9, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180-31400. De Hamert Nationaal Park in oprichting Het natuurgebied De Hamert in Limburg is met ingang van 2 februa ri jl. door minister Braks (land bouw) aangewezen als zesde Natio naal Park in oprichting. De Hamert heeft een omvang van circa 1.600 hektare en maakt deel uit van een uniek terrassenlandschap, dat zich aan de oostkant van de Maas uit strekt van Roermond tot Gennep. De andere nationale parken in oprichting zijn De Grote Peel, het Dwingelderveld, de Weerribben, Schiermonnikoog en de Biesbosch. bestemmings plannen Hoewel in 1988 gemiddeld genomen de netto overheidsschuld als een per centage van het bruto nationaal pro- dukt (bnp) in Europa niet verder is toegenomen, zullen de nationale overheden nog vele bezuinigingsron den moeten houden voordat de staatsschuld een dragelijke omvang heeft. De OESO (Organisatie voor Econo mische Samenwerking en Ontwikke ling) houdt keurig boek van de eko- nomische omstandigheden van de lidstaten en doet daarvan melding. Zo berekende zij dat Europa in 1980 een overheidsschuld had als percen tage van het bnp van 26,3%. In 1985 was dit percentage toegenomen tot 38,9% om in 1987 en 1988 te blijven op 40,8%. Grote uitschieter daarbij zijn onze zuiderburen die van 68,9% in 1980 stijgen naar 118,4% in 1988. Ook Italië kan op dit gebied 'goed' mee met cijfers als 53,6% in 1980 en 92% in 1988. Ons land komt er in dit overzicht ook niet gunstig uit blij kens de volgende cijfers: Met een re delijk percentage in 1980 van 25% vliegt het omhoog tot 57,7% in 1988. Meer dan een verdubbeling derhalve. Griekenland doet het eveneens erg slecht. Landen als Duitsland (van 14,3% naar 23,8%), Frankrijk (van 14,3% naar 26.6%) en Engeland (van 47,5% naar 39,1%) scoren in absolute zin beter. Want hoe hoger het percentage der staatsschuld, hoe groter ook de ren telast wordt in het totaal van de overheidsuitgaven. België, Grieken land en Italië voeren daarbij de ranglijst aan met 18,9% - 18,2% en 15,1%. Nederland blijft in het mid den met 8,9%, terwijl Engeland, Duitsland en Frankrijk akseptabele percentages hebben nl. 6% - 4,5% en 4,1%. Hoe meer een overheid aan rente en aflossing moet besteden, zoveel te minder heeft zij beschikbaar voor andere dringende zaken. Daarbij is het huishoudboekje van de staat geen andere als dat van u. Als uzelf ruime kredieten hebt opgenomen zult u ervaren dat de verplichting van rente en aflossing een zeer zware is in de jaren dat het inkomen onver hoopt niet stijgt maar eerder geneigd is te dalen. De overheid heeft daarbij wel een betere uitgangspositie. Zij stelt eerst de uitgaven vast, om ver volgens te bepalen hoeveel in komsten zij daarvoor nodig heeft. Deze bron van ontvangsten kan zij zelf mede beïnvloeden door het opleggen van belastingen. Daarbij kan echter niet zover worden gegaan dat de verhoudingen zoek raken. Soms moet ook weieens tot verla ging van belastingen worden overge gaan als blijkt dat in de verhouding met de buurlanden onze tarieven te hoog zijn geworden. Recentelijk hebt u dit kunnen ervaren middels Aanmeldingen voor subsidie uit het Europese Oriëntatie- en Garantie Fonds voor de Landbouw (EOGFL) kunnen tot uiterlijk 15 februari wor den ingediend (schriftelijk) bij de Direktie Verwerking en Afzet van Agrarische Produkten van het mini sterie van Landbouw, postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Investe- ringsprojekten moeten om voor sub sidie in aanmerking te komen passen in één van de daartoe opgestelde sek- torprogramma's. Voor inl. tel. 070-409209. de verlaging van het algemene btw- tarief van 20% naar 18,5%. Als onze overheid haar schulden wil verminderen (en dat is zeker nodig als wordt gelet op de betere cijfers van Frankrijk, Duitsland en Enge land) dan zal dat met pijn gepaard gaan. Want door de (ekstra) aflos sing is er niet anders mogelijk. Dat is dan de moeilijke keus die moet wor den gemaakt nl. nu 'goed' willen le ven en daarbij schulden maken of niet aflossen waarbij de schuld naar later wordt verschoven of thans de tering naar de nering zetten om onze huidige jeugd niet met een grote staatsschuld op te schepen. Wie het weet mag het zeggen. B. Veerbeek Terneuzen De raad heeft tijdens de vergadering van 26 januari j.I. besloten dat wor den voorbereid diverse herzieningen van diverse bestemmingsplannen. De besluiten met bijbehorende teke ningen liggen met ingang van 6 fe bruari (datum van ingang) op de ge meentesecretarie, afdeling algemene zaken, kamer 504 voor een ieder ter inzage. De Imkersvereniging Noord- en Zuid-Beveland stelt dit jaar weer bij envolken beschikbaar voor de bestuiving van fruitgewassen. Ook bemiddelt zij in de verhuur van vol ken voor aardbeien, bessen, frambo zen en dergelijke. Voor bestuiving van appelen en pe ren zijn twee bijenvolken per hekta re voldoende. Men plaatst de bijen pas als ongeveer 10% van de bloe men open is. Hierdoor wordt bereikt dat de bijen in de boomgaard blijven van de teler die de bijen huurt. De fruitteler dient tijdens en voor de bloeiperiode de grasstroken tussen de bomen te maaien. Hierdoor wordt voorkomen dat de bijen op de bloeiende paardebloemen gaan vlie gen. Zij verzorgen de 'kruisbestui ving' waardoor we meer en betere vruchten krijgen. De algemene voorwaarden inzake het plaatsen van bijenvolken zijn volgens de bestuivingsregeling van het Landbouwschap. De huur voor een volk is ƒ50,— per volk tot drie weken na plaatsing, voor elke week langer ƒ10,per week. Voor inlichtingen of opgave tel. 01104 - 413 (de heer J.P. Jansen te Oudelande).

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 3