Runderen Aanvoer veemarkten liep weer terug Schapen Europ- notering Veevoeders ex btw., per 1000 kg. Zuivelproduktie Goede vraag naar biggen Steeds meer groenten en fruit geïmporteerd Slachtvarkens Biggen Zeugen Slachtpluimvee Konijnen SLACHT- RUNDEREN Per kg gesl.gew. Utrecht do. Zwolle vr. Leeuwarden vr. Leiden ma. Doetinchem di. Groningen di. Den Bosch wo. GEBRUIKS- VEE Per stuk Utrecht do. Zwolle vr. Leeuwarden vr. Leiden di. Doetinchem di. Groningen di. Den Bosch wo. VLEES KALVEREN Per kg levend gew. Barneveld ma. Den Bosch wo. NUKA'S Prijs per kg. 40 kg., klasse A incl. btw Stieren 1e kwal. 7,30-8,30 7,15-8,10 7,25-8,20 7,80-8,50 7,80-8,50 7,45-7,90 7,70-8,55 Vaarzen 1e kwal. 6,85-7,50 7,30-8,30 Koeien 1e kwal. 7,00-7,60 6,70-7,50 7,10-8,00 7,30-8,30 7,25-8,40 6,70-7,30 7,00-8,00 Worst koeien 4,95-6,00 5,50-6,30 5,30-6,00 Melk- en kalf- Melk- en kalf- Guste koeien Pinken koeien, 1e kw. vaarzen 1e kwal. 2000-2400 1825-2750 2000-2450 2000-2800 1925-2950 2100-2600 2100-2925 Aanvoer 119 32 Gras kalveren 1875-2550 1850-2700 1950-2400 2300-2900 2075-2900 2200-2500 2100-3025 1e kwaliteit 8,20-8,50 1650-1950 1525-2025 1425-1650 1900-2300 1700-2100 1400-1650 1650-1950 1250-1475 1175-1750 1400-1700 1200-1800 1025-1900 950-1400 1250-1900 2e kwaliteit 3e kwaliteit 7,75-8,10 6,25-7,50 Stieren roodbont Vaarzen roodbont Stieren zwartbont 5,50-7,00 5,00-6,25 Vaarzen zwartbont Encebe (AA) 17,25 13,35 15,00 11,50 Coveco (A 18,05 14,05 15,30 12,05 Prijzen per stuk Zwolle vr. 775-1200 640-740 375-640 475-585 350-475 Leiden di. 700-1300 725-800 560-635 - 530-600 425-475 Den Bosch wo. 875-1425 670-745 495-605 535-625 385-495 Zwolle vr. Leiden ma. Den Bosch wo. Slachtschapen/kg. 5,25- 7,00 4,00-6,50 4,00- 6,50 Slachtramlammeren/kg. 9,15-10,00 9,50-10,25 9,50-10,25 Fokschapen/stuk 180-260 175-215 Weidelammeren/stuk 110-200 130-190 15/01-20/01 ex btw, bron PVV Stieren Koeien 8,01 6,44 ZUID- NED Telersprijzen Weidehooi 160-200 Hooi a en b Dijkhooi 95-130 Tarwestro Luzerne Gerstestro Tarwestro 85-105 Maïs 24% ds Gerstestroo 80-102,5 Perspulp 20% ds Haverstro Bierborstel -80 Erwtenstro 50-70 Bonenstro M/W.- N/O.- NED NED Verbruiksprijzen 275-295 -300 -300 155-160 -175 -180 160-165 170 -180 92,5-97,5 100 - 95 80 -80 Produktie x 1000 kg, week t/m 21/01 1989 -10 Ontvangen melk van veehouders 199,213 99 Vetgehalte 4,37 100 In consumptie gebracht 35,668 95 Boter 3,028 122 Fabriekskaas 10,492 103 Melkpoeder 4,965 117 Gecondenseerde melk 7,680 93 Situatie varkensmarkt Vrijdag 3 februari gaf de notering van de Utrechtse varkensbeurs in Vleuten aan, dat voor deze week er weinig of geen verandering in de var- kensprijzen zou komen. Verwacht werd een ten opzichte van voorgaan de week onveranderde prijs van 2,65-2,67 voor levende varkens van 85/115 kg en van 3,28-3,30 voor geslachte varkens, 68/90 kg, ongeklassificeerd. Ook de VELV- notering bleef gelijk 2,50 en 2,48 voor het oosten des lands. Carna- val/Fasching speelt een duidelijke rol deze week. Er wordt, vooral in het zuiden, minder geslacht, wat ook te konstateren is in de partnerlan- den, terwijl ook de festiviteiten geen stimulans voor een groter vlees ver bruik betekenen. De Duitse markt meldde aan het eind van de vorige week nog iets hogere prijzen voor de mesters, zij het in een betrekkelijk flauwe markt. De Franse markt blijft flauw gestemd. Nu de voorra den uit de partikuliere opslag nage noeg zijn geruimd vermindert dat de druk op de prijzen. In de week tot 27 januari werden ongeveer 368.000 varkens geslacht, 12.000 minder dan in de week daarvoor. De afzet naar de partnerlanden bleef redelijk goed op peil. In het algemeen is er een goed voor uitzicht op een voor de mesters gunstiger marktontwikkeling, wat ook al blijkt uit de hogere prijzen die op de termijnmarkt gelden en die voor bepaalde posities al boven de ƒ3,— uitkomen. Er is echter nog heel wat in te halen, gelet op de ver liezen van zeker 15 miljoen gulden in de eerste weken van het jaar. Lokeren. Varkensveilingen, op brengsten in de week tot 1 februari. KI. EE Bf 74 (3,98); kl. E Bf 71,50 (3,85); kl. AA Bf 69 (3,70); kl. A I Bf 66,20 (3,56); kl. A II Bf 61 (3,28); kl. I B Bf 62,20 (3,35); kl. C I, B II, A III Bf 58 (3,12); kl. IV B Bf 56 (3,01). Industriemelk verder in prijs omlaag De Apeldoornse notering is voor de week vanaf 6 februari opnieuw ver laagd. Zij luidt voor ondermelk ƒ51,— (52); volle melk ƒ49,05 ƒ10,— per pet vet (50+ 10); gestandaardiseerde melk ƒ7 x 84,30 (85,25). De noteringen voor de jonge kaas bleven vorige week (nog) on veranderd, doch er wordt nu reeds kaas afgegeven tegen prijzen bene den notering. De goede eksport in de week tot 27 januari was zeer goed, dit in tegenstelling tot de eksport in voorgaande weken. De officiële notering voor weipoeder ging enkele centen omlaag, wat ook van invloed is op het rendement van de kaasproduktie. De kaasproduktie blijft boven de 10.000 ton per week Vrijdag 10 februari 1989 De aanvoer op vrijwel alle Neder landse veemarkten is vorig jaar te ruggelopen. In totaal werden er 2.152.000 dieren aangevoerd, ruim 107.000 (4,8%) minder dan in 1987. In Doetinchem daalde de aanvoer zelfs met 13%. Leeuwarden was de enige veemarkt met meer aanvoer. Dankzij een groei met 12% klom Leeuwarden op van de vijfde naar de derde plaats. Op de markten was eind vorige week en deze week sprake van een vlotte handel in het vrouwelijk slachtvee. De prijzen liepen op met ongeveer 10 cent per kilo geslacht gewicht, voor de beste kwaliteiten zelfs nog iets meer. Voor de slachtstieren was de stemming minder, hier en daar no teerden de prijzen iets lager. De vraag naar het melk- en kalfvee neemt wat af. Het melkquotum wordt bij de meeste veehouders met het aanwezige vee wel gehaald. De handel was dan ook rustiger gestemd, de prijzen konden zich niet geheel handhaven. Guste koeien en zomerkalvende dieren waren goed gevraagd en werden vlug verhan deld. De pinken en graskalveren ble ven duur. Het aanbod was onveran derd klein. De biggenprijs is de laatste weken verder aangetrokken. Lag hij vier weken geleden nog op 94,tot 96,inmiddels is het prijsniveau gestegen tot 99,tot 101, voor een big van 23 kg. Door de goe de vraag vanuit Spanje. Frankrijk en Italië worden zelfs hogere prijzen betaald. Ook in eigen land is de vraag naar biggen goed. Naar ver wachting zal het aanbod minder worden. De varkensprijze'n zijn, in verhou ding tot de ons omringende landen relatief hoog. In de carnavalsperiode ligt het aantal slachtingen altijd op een laag niveau. Dat deed met name in Duitsland de markt wat aantrek ken. Ook in eigen land verbeterde de markt enigszins. De roepprijzen ble ven deze week nog op hetzelfde ni veau. Mede omdat de hoeveelheden die zich in de particuliere opslag be vonden, nu vrijwel zijn geruimd, ziet de markt er vriendelijker uit. In de Bondsrepubliek is bekend gemaakt dat volgens de decembertelling de varkensstapel met 4,1 procent is ver minderd. Het aantal gedekte zeugen daalde zelfs met 8,8 procent. Dit geeft een extra aanleiding om de markt- ontwikkeling op wat langere ter mijn optimistisch tegemoet te zien. Slachtpluimvee Op de pluimveevleesmarkt zijn vraag en aanbod redelijk met elkaar in evenwicht. De maand januari is gunstiger verlopen dan verwacht, waarschijnlijk mede door het gunsti ge weer. De prijzen voor vrije kui kens stegen iets, evenals die voor uit gelegde kippen. De prijzen voor moederdieren waren echter aanzien lijk lager. In broedeieren is een rusti ge handel, ongeveer op integratieni veau. Eendagskuikens zijn moeilijk te plaatsen. Eieren De eiermarkt werd begin deze week als zeer vast omschreven. Volgens de handel was een duidelijk stijgende tendens waar te nemen. De zeer ma tige vraag vanuit Duitsland, die prijsdekkend werkte is aanzienlijk verbeterd. Ook de export van bruine eieren verloopt goed. In de afgelo pen jaren heeft de daling van de voerprijzen ervoor gezorgd dat de relatief lage eierprijzen enigszins werden opgevangen door een lagere kostprijs. De prijs van het legmeel is nu al weer geruime tijd aan het stij gen. Als gevolg van het duurder worden van de grondstoffen was in januari jl. de prijs 6,5 procent hoger dan een jaar geleden. Mede daarom zou een structurele verhoging van de eierprijs zeer welkom zijn Overigens werd het slachtkuikenvoer relatief nog duurder 8,4 procent). Meer mengvoer De Nederlandse mengvoederpro- duktie is in 1987/88 met 1,2 procent toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. De binnenkort te verschijnen Mengvoederenquête 1987/88 van het Produktschap voor Veevoeder geeft voor varkensvoer zelfs een stijging van 4,3 procent aan. De produktie van pluimveevoe der daalde met 1,2 procent. Paardenmarkt Oen Bosch Op de paardenmarkt van 's Herto genbosch werden 2 februari 96 stuks aangevoerd. De prijzen per stuk, in- kl. BTW: luxe paarden van ƒ2.775,— tot 3.400,—; 2-jarige merries van 2.075,— tot 2.800,2-jarige hensten 1.475,tot 2.850,1-jarige merries van 1.475,— tot ƒ2.450,—; 1-jarige hensten van 675,tot 1.250,veulens van 825,tot 1.750,pony's van 475,— tot 1.550,—; Shetlander merries van 350,— tot 625,—; Shetlander ruinen van 350,tot 625,slachtpaarden van 4,35. tot 5,90. Handel flauw, prijzen gelijk. Herstel produktie verwerkende industrie De Nederlandse groente- en fruitver- werkende industrie heeft na de klei ne produktie in 1987 in 1988 weer aanzienlijk meer verse grondstof verwerkt. In 1987 kon de verwerken de industrie de voorraad van een aantal produkten flink afbouwen zodat er vorig jaar weer ruimte was voor een produktietoename. De handel met het buitenland blijft maar groeien. Niet alleen de export, maar ook de import van verse groen ten en vers fruit groeit maar door. Elk jaar neemt het geïmporteerde kwantum met 5 a 10% toe. Vorig jaar werd er in totaal 1,7 min ton vers produkt ingevoerd. Binnen die stijgende import neemt het belang van de reexport sterk toe. Nederlandse handelaren leveren jaarrond een breed pakket aan hun (buitenlandse) klanten. Zo bezien is import niet nadelig voor de Neder landse tuinders, want die kunnen ook profiteren van een goed export apparaat. Echter ook de konsump- tie van importprodukt in Nederland zelf neemt toe. Dat is niet alleen bij vers fruit het geval, maar ook het binnenlands gebruik van geïmpor teerde verse groenten stijgt. De (verwende) Nederlandse konsu- ment kan jaarrond vrijwel alle pro dukten kopen, 's Zomers voor een groot deel uit eigen land en in de winter uit andere landen, dikwijls zelfs van de andere kant van de evenaar. Kalveren De handel in nuchtere kalveren is de laatste tijd willig gestemd. Alle soor ten en kwaliteiten noteerden weer iets hoger. Wel is in de loop van een aantal weken het prijsverschil tussen de MRIJ- en zwartbonte stierkalve ren weer beduidend toegenomen, tot rond de 3,75 per kg levend ge wicht. Dit ten voordele van de MRIJ-kalveren. De handel in de vleeskalveren ten deerde rustiger tegen wat lagere prij zen. Op de exportmarkten moest ge noegen worden genomen met even eens lagere verkoopprijzen voor het vlees. In handelskringen is de ver- wachtng geuit dat de vleeskalverprij- zen binnenkort fors zullen dalen. Grondstoffen De markt voor veevoedergrondstof fen is rustig. Noordamerikaanse maïs liep vorige week nog wat verder op in prijs, Franse maïs daalde in prijs. Voor de EG-maïs bestaat de laatste weken weinig koopinteresse. Tapioca liep wat op in prijs. Voor ci- truspulp was eerder enige koopinte resse te melden, vorige week daalde de prijs aanzienlijk. Bietenpulp is prijshoudend gestemd. Er is een re delijke vraag naar direkt leverbaar sojaschroot. Omdat veel minder aan de Sovjet-Unie is verkocht ver scheept de VS, vergeleken met het voorgaande seizoen, nogal wat meer sojaschroot naar de andere af nemers. Voor rundveevoeders gold per begin februari een kVEM-prijs van 30 cent, prijs per kg vre-toeslag 71 cent. De kVEVI-prijs was 27 cent, prijs per kg vre-toeslag 81 cent. In verge lijking met een maand eerder bete kent dat een lichte daling. Een aan tal grondstoffen is duurder gewor den, maar b.v. lijnschilfers en maïsglutenvoer daalden nogal wat in prijs. Per kg. gesl. gew., incl. btw. Verwachting Vleuten deze week Geslacht (68-90 kg.) Levend (85-115 kg.) 3,28-3,30 2,65-2,67 Overzicht veemarkten De markt voor stieren is gekenmerkt door een niet al te ruim aanbod. Kan uit Duitsland een licht stijgende eksport gemeld worden van achter voeten van stieren, de vraag voor eksport in Nederland is vooralsnog niet zeer groot. In Utrecht leidde dat tot een licht afbrokkelen van de prij zen, terwijl voor koeien nagenoeg dezelfde prijzen werden betaald als voorgaande week. Dat was in het al gemeen het geval op de overige markten in de afgelopen week, on danks hier en daar wat ruimere aan voeren. De prijzen van roodbonte nuka's trokken deze week verder aan. Voor vette kalveren bleef de markt vast, vooral voor de ekstra kwaliteiten. Gegeven de inkrimping van de rundveestapel wordt dit jaar in de Gemeenschap als geheel met een vaste markt gerekend. In de week tot 27 januari gaf de EUROP-notering de volgende prij zen te zien: stieren R3 ƒ8,(- 1 cent); koeien 03 ƒ6,41 (- 3 cent). Vo rig jaar was dat resp. ƒ7,36 en ƒ6,15 en in het jaar daarvoor resp. ƒ8,03 en ƒ5,67. De gemiddelde marktprijs voor vol wassen slachtrunderen lag in januari in Nederland op 66,63% van de oriëntatieprijs vergeleken met 65,74% in december. In de EG als geheel was dat resp. 74,1% en 73,66%. De EUROP-notering voor stieren kl. R. lag in Nederland in jan uari op 88,04% van de oriëntatie prijs vergeleken met 87,62% in de cember. Voor de EG als geheel was dat resp. 89,95% en 88,67%. Per 31 december bedroegen de interventie- voorraden in de EG 434.407 ton vlees met been. Het aandeel van Ne derland bedroeg 37.447 ton. De han del in wolvee kan als redelijk gekwa lificeerd worden, vooral ook door dat het aanbod niet bijster groot is. Roepprijs inkooporg. deze week Cavee/Coveco Druvar 3,12 Encebe Ludrova Vagrocon Vako Vos Zuidgroep De andere roepprijzen zijn niet tijdig bekend gemaakt. Per kg. gesl. gew., incl. btw. Landel. richtpr. LBS Af fokker 23 kg. Toeslag 23-25 kg. Opbrengstprijs LEI 27/01-03/02 Af fokker 23 kg. 98,00 Toesl./aftr.afw kg. 2,20 Toesl. boven 25 kg. 2,20 1e kwal. per kg. lev. gew., incl. btw Utrecht 03/02 Zwolle 04/02 Leiden 07/02 Den Bosch 08/02 2,50-2,60 10 2,50 10 2.52-2,62 10 2.53-2,63 11 Basiscontr.prijs/kg.ex toesl./incl. btw. Kuikens tot 1400 gr. week 03/02-10/02 1,75 Vrije prijzen Week 27/01-03/02 Lichte witte kippen 0,88 Zwaardere bruine kippen 0,93 - Slachtkuikenmoederdieren 1,38 - Slachtkuikens wit 1,90 Slachtkuikenintegraties LEI, week 03/02-10/02 1,86 - Slachtkuikens netto 1601 gr. per kg.lev.gew.af mester Eendagskuikens 0,51 per stuk franco mester ex btw., deze week Elco 1000 kg., 1e kwal. 3,20 Enki 1000 kg. Wilko kwal. wit, fr. slachth. 3,20 23

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 23