Steer Voortekenen.... Eén stap vooruit en twee achteruit vanuit de Z.L.M. gezien zuidelijke landbouw maatschappij Verzekeringen ZLM introduceert de gezinspolis Milieu Prijsvoorstellen 7'b VRIJDAG 10 FEBRUARI 1989 77e JAARGANG NO. 3960 land- en tuinbouwblad Als we op sommige voortekenen afgaan lijkt het dat de lente al is aangebroken. De temperaturen zijn hoog voor de tijd van het jaar en er zijn al flink wat lammeren geboren. Op "vriendelijke" dagen mogen ze naar buiten, in de wei of langs de dijk. Op Tholen, en wellicht ook elders, zijn de eerste vroege aardappelen al weer gepoot. Sommige akkerbouwers hebben een begin gemaakt met het strooien van kunstmest. Het is echter nog te vroeg om te stellen dat de winter 1988/'89 verstek heeft laten gaan. Utrecht - "Eén stap vooruit en twee stappen achter uit". Letterlijk, trachtend uw bestemming te bereiken op een spekgladde beijzelde weg; en figuurlijk, als u bij het verwezenlijken van de door u gekozen doelstelling door aanvallen van derden tegengehouden en terugge zet wordt. U kent ongetwijfeld dat moedeloosmakende gevoel, als in een boze droom. Bij de behandeling van de actuele zaken in onze laatste hoofdbestuursverga dering kwam dat gevoel overheersend tot uiting. Niet als boze droom, maar als werkelijkheid. Ik doel onder andere op de Brusselse prijsvoorstellen, op de milieu- politiek en op de noodzaak van agrarische kwali- teitsproduktie. Wat het laatste betreft moeten we constateren, dat met name de export - en concurrentiepositie van onze consumptieaardappelen en uien ernstig geschaad wordt door een toenemend negatief kwaliteitsimago. Vooral de consumptieaardappeltelers hebben zich de laatste jaren, gestimuleerd door kwaliteitsvoorschriften annex prijsdifferentiatie, massaal en in de volle breedte gericht op de teelt van een hoogwaardig kwaliteitspro- dukt. Met recht een goede stap vooruit. De negatieve publiciteit, vorige week, over de uitkomsten van een consumentenonderzoek naar de kwaliteit van tafel aardappelen, zorgde echter weer voor een stap ach teruit. Landbouwschapsvoorzitter Doornbos bewerkstelligde deze week de tweede flinke stap achteruit, door (al thans volgens het NOS-journaal) één en ander nog eens omstandig te beamen. Positieve telersresultaten Verzekeringen ZLM heeft zich ten doel gesteld de belan gen op verzekeringsgebied van de aangesloten leden zo goed mogelijk te behartigen. Lage kosten werkt door in een lage premie. Een sterk punt van Verzekeringen ZLM. Het goed op elkaar aan laten sluiten van verzeke- ringsvoorwaarden bespaart onnodige premiekosten. Door de verzekeringsvormen Gezinsongevallen, Aan sprakelijkheid voor Partikulieren en Rechtsbijstand op één polisblad samen te vatten, wordt een voordeel be reikt voor onze leden. De overzichtelijkheid wordt ver groot. U ziet met één oogopslag wat wel en wat niet ver zekerd is. Indien u nog niet voor alle genoemde zaken verzekerd bent, raad ik u aan kontakt op te nemen met uw vertegenwoordiger of met ons kantoor te Goes (tele foon: 01100-38850). Wij verstrekken u graag voorlich ting en dokumentatie. Schadeservice sticker op de achterruit Het aantal schademeldingen buiten kantoortijd, dat bij onze schadeservice binnenkomt is groter dan verwacht. Gelukkig zijn het niet allemaal alarmerende berichten; vaak wil onze verzekerde even weten wat hij of zij moet doen. Onze medewerker, de heer Driesse, geeft advies en raad. Voor hulpverleners is het van belang dat u de stic ker op de ruit heeft geplakt. Het kan in uw voordeel wer ken. Leden van Verzekeringen ZLM tonen zich tevreden over onze 24-uurs service. Premie tijdig betalen De prolongatiepremie voor de motorrijtuigen diende te worden betaald voor 1 januari. Elk jaar weer zijn er le den die te lang wachten met betalen. Na 1 februari geldt bij ons: Wanneer de premie niet is voldaan bestaat er geen recht op uitkering ingeval van schade. Onverzekerd rijden is bovendien strafbaar. Daarom een dringend ad vies aan late betalers: betaal voor het te laat is. H. Doeleman Hzn, direkteur. en "public relations" van jaren hebben daardoor een flinke knauw gekregen. Er valt maar één les te leren; om staande te blijven op het gladde ijs van kwaliteits bevordering en kwaliteitsbewaking: Niet alleen de teler is verantwoordelijk, maar juist ook de handels- en ex porthuizen zullen gedwongen moeten worden die ver antwoordelijkheid te dragen. De "georganiseerde landbouw" zal initiatieven moeten nemen om middels (desnoods) vergaande regelgeving beunhazerij in de handelskanalen een halt toe te roepen. De zogenaamde "integrale ketenbewaking" (van pro ducent tot consument) zal ook bij de uienteelt en -afzet ten grondslag moeten liggen aan de bitter noodzakelij ke poging om de internationale concurrentiepositie weer op te bouwen. Serieuze pogingen in die richting door bonafide uienhandelshuizen in ons werkgebied zullen door de ZLM, daar waar mogelijk, zeker gestimu leerd en gecoördineerd worden. FNV en VNO preken met veel tam-tam eigen milieu verantwoordelijkheid. Intussen worden er loonakties gevoerd voor eigen gewin en worden verpakkings- en afvalafspraken verloochend. Het Landbouwschap daar entegen heeft in grote eigen verantwoordelijkheid ver strekkende aktieplannen in voorbereiding die per sector ten grondslag moeten liggen aan met de overheid te sluiten "convenanten" (qua doelstelling en tijd gebon den afspraken): Aktieplannen op het gebied van am- moniakemissiebestrijding (verzuring) en op het gebied van vermindering van de gewasbeschermingsmidde- lendruk op bodem en water. Een belangrijke stap voor uit!! We willen en kunnen ook de volgende stappen zetten, als ons tenminste de tijd gegund wordt om ons met behulp van reële en beschikbare technische en economische mogelijkheden aan te passen. Met name dat laatste aspect wordt momenteel door samenleving, politiek en overheid volledig genegeerd. Het is daarom dat we moedeloos worden van door gaand naïef politiek gedram (CDA-Zeeland pleit nu nota bene ook voor inkrimping van de veestapel!). En het is daarom, dat wij in onze vorige hoofdbestuursvergade ring de bij de Tweede Kamer ingediende notitie "Milieu criteria voor bestrijdingsmiddelen" van Nijpels en Braks (binnen 5 jaar verbod van 3/4 van de huidige gewasbe schermingsmiddelen) gekwalificeerd hebben als "on aanvaardbare onzin". Ook het Landbouwschap heeft het "onaanvaardbaar" op scherpe wijze uitgesproken. We zijn dan ook met alle macht bezig om ministers en politici duidelijk te maken, dat een mogelijke verwezen lijking van deze "nederlagen strategie" van de minister van VROM niet slechts leidt tot twee stappen achter uit, maar tot een achterwaarts gerichte glijbaan die uit mondt in anarchie. Het Landbouwschap heeft vorige week een tweede "onaanvaardbaar" uitgesproken. Namelijk met betrek king tot de prijsvoorstellen van de EG-commissie. We zijn het daar uiteraard mee eens. Met verwijzing naar het verslag van het hoofdbestuur (landbouwblad 3 fe bruari) te dien aangaande, maken wij daarbij'echter wel de kanttekening dat dat "onaanvaardbaar" dan ook in gevuld en waargemaakt zal moeten worden. Daartoe zal de aandacht van de georganiseerde landbouw, be halve naar Brussel, meer nog naar Den Haag gericht moeten worden. Naar Den Haag om daar andermaal (en extra) nationale compensatie te claimen. De steun van met name de akkerbouwachterban zal daarbij evenwel onontbeerlijk zijn.... van der Maas

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 1