Ij KEN Dinsdag 14 februari Valentijnsdag Wij moeten die ene nog zien te vangen Aanmerkelijk verschil in uitbetalingsprijs witlof Als de dagen gaan lengen Sla altijd al een zorgenkind geweest Ziekte- en onkruidbestrijding - een gevecht om de tijd BRABANTS FRUITMIX. Snoeien is het wachtwoord, dat wij iedere morgen letterlijk ten uitvoeren moe ten brengen. Hiermede wordt weder om de basis gelegd voor de komende oogst. Voor een groot deel bepaalt deze vaak koude bezigheid de kwali teit van de te verwachten produktie. Afgaande op ervaring en kennis van groeiomstandigheden per ras, bepa len wij met iedere knip wat wij zien als optimaal voor onze omstandig heden qua ras, groeikracht en pro duktie. Voor een ieder verschillend en nooit te generaliseren, daar iedere boom op andere grond anders rea geert. Alleen een basisvorm afhan kelijk van een plantsysteem kan ge neraal zijn. Ieder van ons vult dat op zijn manier in, vandaar toch de gro te verschillen. Wederom de nood zaak om regelmatig bij kollega's hun werkwijze en resultaat te gaan bekij ken. Dat werkt verhelderend en voorkomt bedrijfsblindheid. Vorige keer ben ik gestopt bij de af zet, het magisch gegeven, binnen het fruitgebeuren. Ook al zijn wij in staat een nog zo'n goede produktie van hoge kwaliteit te produceren, als de afzet niet goed is, hebben wij nog niets gepresteerd. De afzet is de eni ge faktor binnen het produktiepro- ces die ons de revenuen levert om het produktieproces gaande te houden. Vandaar een zeer belangrijk onder deel. Tot op heden slagen wij er maar niet in deze in goede banen te leiden. Vooral door het feit dat er te veel versnippering en geen kontinuï- teit in de aanvoer is. Per saldo is geen enkele kweker solo in staat om voldoende kwantiteit en kwaliteit van een ras of meerdere rassen te le veren voor de vraag die er op dat moment is. Zelfs één veiling is daar toe niet in staat. Waarom dan niet meer samenwerking? Willen wij als kweker alleen verder, willen alle vei lingen apart alleen verder? Een heil loze weg die nergens toe leidt. Samenwerking in afzet betekent meer kansen voor nu en de toe komst. De vraagzijde konsentreert dus zal ook de aanbodzijde moeten konsentreren, vooral voor de Euro pese markt. Willen wij onze markt positie behouden, van ons toch een zijdige sortiment, zal het pure nood zaak zijn en worden om met gekon- sentreerd aanbod en kontinuïteit in te spelen op de vraag op Europees nivo. Ons veilingsysteem is best in staat met behoud van de klok, met de nadruk op de klok, in te spelen op de veranderende vraag. De enige voorwaarde evenwel is, dat de veilin gen onderling accuut moeten stop pen bij elkaar vliegen weg te vangen om hun eigen kontinuïteit te waar borgen. Historisch gegroeide konservatieve opvattingen, zullen plaats moeten maken voor meer realiteitszin. Pas dan wordt de weg vrijgemaakt om slagvaardig en adekwaat te reageren, zodat het past in deze tijd. De han den ineen geslagen voor een struktu- reel betere prijsvorming, brengt meer op, dan behoud van welke historische gegroeide waarde dan ook. In de verre of nabije toekomst stre ven naar één klok voor ons Neder landse fruit, met een struktureel be tere prijsvorming, zal geen enkele kweker afschrikken, waar die klok ook gelokaliseerd wordt. Waarom geen fruit verkopen op lan ge termijn? Bijvoorbeeld Cox's, Elstar, Jonagold, aanbieden in au gustus, voor levering vul zelf maar in. Daar is vraag naar, zeker op Eu ropese schaal, maar vereist grote hoeveelheden van konstante kwali teit. Science fiction? Zeker niet, pu re realiteit. Beter een vogel in de hand, dan tien in de lucht, een toe passelijk gezegde, maar wij moeten die ene nog zien te vangen. De meeste vollegrondstuinders in WEST-BRABANT vinden het nog wat te vroeg want anders had een groot gedeelte van de vroege aardap pelen en tuinbonen al in de grond gezeten. Alleen enkele hektares plantuien zijn eind januari geplant en van een laag plastic voorzien. Plantuien is een teelt, mits vroeg ge oogst, die het financieel goed doet. Een vereiste is dan wel dat er veel handwerk aan te pas komt. Nu de knolselderij uit de bewaar- ruimten met luchtkoeling voor een groot gedeelte is afgezet begint de prijs te stijgen. De prijs ligt op dit moment rond de 35 cent per kg. Er blijft veel vraag zodat de prijs voor mechanisch gekoelde knolselderij nog kan stijgen. Door het natte oogstseizoen waren veel partijen niet van al te beste kwaliteit. Veel rotte knollen drukten de prijs voor de hele partij. In tegenstelling tot vorig jaar moe ten de witloftrekkers het met minder doen. Toen een middenprijs van ƒ2,50 per kg nu voor de eksportkwa- liteit 1.80 a 1.90 voor de verpakte. Per pond gaan er 3 a 4 grove en 5 a 6 fijne in. Het natte vochtige groei seizoen voor de witlofpeen vindt nu zijn weerklank in de kwaliteit. Veel witlof moet er uitgesorteerd worden omdat de pit bruin is. Het uitvalper centage verschilt overigens van ras tot ras. Doordat er verschil in kwali teit zit en het aanbod ongeveer 10% hoger is dan vorig jaar, bestaat er een aanmerkelijk verschil in uitbeta lingsprijs. De verpakte eksportkwa- liteit brengt bijna ƒ1,— per kg meer op dan de binnenlandse klassifice- ring. Bij de los verpakte bedraagt het verschil 35 cent p/kg. De uitbreiding van 10% zit niet in het feit dat er een aantal witloftrek kers is bijgekomen maar doordat een aantal bedrijven sterk is uitge breid. Er zijn bedrijven die op kon- trakt 50 ha witlofpeen onderbrengen en door modernisering nu het gehele jaar door witlof op de markt bren gen. De eksport verloopt tot heden toe niet slecht en het is maar te ho pen dat dit zo blijft en dat in het bui tenland geen mensen op het idee ko men om ook witlof te gaan telen. In de aardbeikassen heeft het warme winterweer gezorgd dat de voorraad wortels in de grond voldoende is om nu een nieuw blad te gaan vormen. En dan zonder te stoken. De meest aardbeitelers zijn hier, anders dan men zou verwachten, niet blij mee. Als de groei nu door gaat zetten be tekent dit dat eind april de eerste aardbeien geplukt kunnen worden. Al een paar jaar achter elkaar wordt dan de markt hier overspoeld met verse aardbeien uit Spanje. Zaak is het om aardbeien te veilen als de im port uit Spanje begint terug te lopen. Om deze reden worden er weinig in vesteringen meer gedaan in systemen om zo vroeg mogelijk aardbeien te leveren. Telers die deze winter het plan had den om over te schakelen op het hangsysteem hebben dit plan maar even opgeschoven. Misschien niet onverstandig want een nieuwe me thode om aardbeien te telen komt er weer aan. Dan hoopt de BEVELANDSE agra riër dat de nachten gaan strengen. Vooral in deze winter zou de grondstruktuur kunnen verbeteren na een korte vorstperiode. De na tuur zou geremd worden in zijn ont wikkeling, want in zo'n kwakkel- winter zijn de eerste voorjaarsteke nen vroeg merkbaar. Een voordeel is het goeie weer over dag, want er is heel weinig regen ge vallen in de maand januari. Voor de fruittelers in deze tijd van het jaar prima, want de snoei van de appels en peren vergt veel uren per bedrijf. De peresnoei is in februari in volle gang, de meeste fruittelers zullen de perepercelen nu klaarsnoeien omdat de knoppen al iets beginnen te zwel len en daardoor gemakkelijker wor den afgestoten. Bij de meeste pere rassen is de knopvorming voldoen de, vooral het ras Doyenné heeft een berg gemengde knoppen, niet ver wonderlijk na een matige oogst Doy enné op het merendeel der bedrij ven. Naast de snoei vraagt 's winters de afzet van de oogst 1988 alle aan dacht. Wanneer we over de afzet van appels en peren praten komen we automatisch op het probleem van de bereikbaarheid en de wegenproble- matiek naar de nieuwe veiling. Het knelpunt was en is het dorp 's- Gravenpolder. Iedereen had ge hoopt, bij de aanleg van de nieuwe weg, de Baarlandsezandweg, welke aansluit op de Berhardweg-oost, dat deze toegankelijk gemaakt zou wor den voor het langzaam verkeer, om zo het dorp 's-Gravenpolder te ont lasten, maar het is tot op heden niet gebeurd. De Gemeente Borssele heeft een ver- keersveiligheidsplan voor het dorp 's-Gravenpolder gemaakt, dit plan moet bijdragen aan het welzijn van de inwoners van 's-Gravenpolder. Om de verkeersveiligheid in het dorp te vergroten dient het verkeer van en naar andere kernen via vlotte en vei lige routes geleid te worden, zo mo gelijk in de richting waarin men zich wil verplaatsen, naar rondwegen. In het rapport staat verder: aangezien het langzame landbouwverkeer ko mende vanaf de Baarlandse zandweg niet via de Bernhardweg buitenom 's-Gravenpolder kan, zal dit land bouwverkeer (en met name het ver keer naar en van de veiling te Kapel- Ie) toenemen op dit wegvak. De toe name van het langzame landbouw verkeer in kombinatie met veel bromfietsverkeer levert konflikten op. Ook in de afgelopen jaren zijn over die kombinatie reeds klachten geuit. En oplossing voor dit knel punt is gewenst. Dit zijn enige punten uit het ver- keersveiligheidsplan voor het dorp 's-Gravenpolder. Wij mogen aanne men dat het Gemeentebestuur veran deringen zal aanbrengen in de ver keersstromen in en rond het dorp, zodat ook de fruittelers uit de Zak van Zuid-Beveland hiervan kunnen profiteren. Het kan zonder veel geld uit te geven. Ook op SCHOUWEN- DUIVELAND heeft het zachte win terweer z'n invloed op het dagelijks gebeuren in de tuinbouw. Gewassen die nog te velde staan groeien bij de ze temperaturen nog steeds, bij som mige produkten gaat dit te hard. De kwaliteit van de spruiten is behoor lijk aan het teruglopen, ook bij de late rassen. Een vorstperiode zou de vraag naar de vollegrondsgroenten stimuleren. In de boomgaarden zijn de bloem knoppen van de peren al aan het schuiven. De snoei van de peren kon daarom niet meer lang worden uit gesteld. Na een jaar met een kleine pereoogst zijn er nu' volop bloem knoppen aanwezig, een goede start en tevens de mogelijkheid om met de snoei voor een optimale belichting te zorgen. De snoei in de appels vor dert gestaag er zijn tot nu toe veel werkbare dagen zodat er in het alge meen geen achterstand is. Beurtjaar gevoelige rassen worden met de snoei voor het laatst gehouden om dat na de flinke appeloogst van '88 nog even afgewacht moet worden of er voldoende bloemknoppen zullen zijn. Het planten van jonge bomen is de laatste weken op veel percelen klaar gekomen. Jammer genoeg viel de vertakking van het plantmateriaal nog al eens tegen, zodat met minder twijgen moet worden begonnen. Door een gezamelijke aktie van landbouwers en fruittelers is een dijk met meidoorns gezuiverd van bakte- rievuur. Een goede samenwerking van Plantenziektekundige Dienst, landbouwers, eigenaren en fruitte lers heeft er ^toe geleid dat in korte tijd deze besmettingsbron is opge- Vrijdag 10 februari 1989 ruimd. Een ekstra woord van dank is zeker op zijn plaats omdat hieruit blijkt dat men zich gezamelijk ver antwoordelijk voelt voor moeilijk te bestrijden besmettelijke ziekten. De ziekte- en onkruidbestrijding staat weer in de volle belangstelling. Veel telers verwachten voor de ko mende tijd grote veranderingen in de ziekte- en onkruidbestrijding. In het verleden zorgde de chemische in dustrie door nieuwe vindingen regel matig voor veranderingen. In de toe komst lijkt de overheid door middel van wetgeving deze rol over te ga^n nemen in omgekeerde richting. Toch is er ongetwijfeld bijzonder veel op dit gebied te verbeteren. Onderzoek naar andere teeltmethoden is hard nodig. De fruitteelt worstelt echter met het probleem van de tijd. Als praktisch teler moet je nu kiezen voor een plantsysteem dat minimaal 12 jaar mee moet gaan. Als je dan hoort hoe de ministers Braks en Nij- pels tegen deze hele porceleinkast aanlopen, dan is het erg moeilijk om een bruikbaar plantsysteem te kie zen. De veranderingen in onkruid bestrijding zullen ingrijpend zijn. Veel telers hopen dat de weg van de geleidelijkheid mogelijkheden biedt om andere methoden te ont wikkelen. Het praktijk onderzoek moet hier zo snel mogelijk tot resultaten komen. Rijksoverheid en provincie zouden dit best eens wat meer financieel mo gen steunen. Alleen een 'njet' tegen de bestaande methoden komt erg kil en koud op de telers af. Het zoeken naar haalbare oplossingen lijkt ons veel beter, waarbij we als telers de ernst van de milieuvervuiling beslist niet mogen onderschatten. Alleen zorg om ons milieu en import toestaan van produkten die met mid delen gespoten zijn die bij ons ver boden zijn is inkonsekwent. Wan neer van ons wordt verwacht dat we haast maken met deze materie dan zou een betere kontrole bij de im port van groente en fruit niet uit mo gen blijven. Gebeurt dat niet dan be tekent het alleen een verzwakking van onze konkurrentiepositie. Het slaseizoen onder glas op THO- LEN gaat grotendeels alweer op zijn eind lopen, we kunnen terugzien op een periode met goede prijzen al was het rond de kerstdagen erg wisselval lig. De grootste handicap was deze winter om aan een redelijk kropge- wicht te komen wat dan ook in de prijs voor de zwaardere sla tot uit drukking kwam. Een aantal nieuwe soorten waaron der het veel besproken en veel geteel de ras Vicky groeide met deze zachte maar zeer donkere winter erg traag. Het aantal planten per m2 welke men zet is onder deze omstandigheden Op 14 februari is het Valentijnsdag, traditioneel een dag waarop men het met bloemen zegt'. Uit omzetgegevens van bloemenverkopers blijkt dat de Nederlandse konsument in steeds grotere mate op Valen tijnsdag een boeketje geeft aan iemand die hij of zij aardig vindt. dan ook zeker van invloed op het ge wicht en de kwaliteit van de kroppen. Een aantal voor fysio 15 gevoelige rassen had de laatste weken in meer of mindere mate weer last van het wit, we hebben helaas weer kunnen zien dat dit fysio in staat is om in zeer korte tijd een kas met sla aan te tasten zodat deze onveilbaar wordt. Voor degene die het overkomt is het een grote schadepost. Naast allerlei teelttechnische proble men die voor deze teelt steeds groter worden, hangt ook de nitraat- problematiek als een steeds- zwaar der wordende onweersbui boven ons hoofd. Er zijn al diverse waarschu wingen geweest van de warenwet dat het gehalte te hoog was. Het hoge ni traatgehalte in een aantal groenten onder glas in met narne de donkere wintermaanden is een probleem waar onderzoekers en voorlichters nog steeds geen raad mee weten, en daarom ook de tuinder niet. Het is uit onderzoek gebleken dat het moeilijk is om via schralere stikstof bemesting altijd onder de vastgestel de normen te blijven. Men zal bij de overheid toch begrip moeten hebben dat hiervoor nog het nodige onder zoek en evt. verdeling voor zal moe ten plaatsvinden, wil men in die pe riode een kropsla kunnen telen wel ke aan deze eisen voldoet. Men zal als boer en tuinder het er ze ker niet gemakkelijk op krijgen de komende jaren met al de maatrege len op het gebied van bestrij dingsmiddelen, meststoffen enz. die op ons af komen om het milieu te sparen. We worden als grote boos doeners afgeschilderd terwijl de po sitieve zaken zoals het op grote schaal toepassen van biologische ziektebestrijding weinig in het open baar komt. 17

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 17