Aanbod fruitteeltonderwijs in Zuidwest Nederland POOC-kursussen aan MAS Goes Kursus instandhouding hoogstamfruitbomen Stichting Landschapsverzorging Zeeland Met de uitbreiding van het aanbod in het fruitteeltonderwijs in 1988 aan de RMAS te Goes wordt voor de regio Zuidwest Nederland een gevarieerd fruitteeltonderwijsprogramma verzorgd. De LAS- Kapelle, de RMAS-Goes en het POOC bieden de huidige fruitteelt- ondernemer, de fruitteeltmedewerkers en de toekomstige fruittelers generatie een volledig fruitteeltprogramma. Geen theorerisch- of schools programma, maar een zeer praktijkgerichte fruitteeltvak opleiding, waarbij de leerstof met en door praktijkmensen is afge stemd op de nieuwste ontwikkelingen. Voor elke leerling die het 'vak' wil leren is de praktijk de beste leermeester. Het fruitareaai in Zuid west Nederland biedt deze praktijk volop in omvang en variatie. De scholen bieden met een onder wijsprogramma van enkele jaren of in de kortere kursusprogramma's de mogelijkheid om het fruitteeltvak in de breedte en diepte onder de knie te krijgen. Daarbij worden ze gesteund door fruittelers die de mogelijkhe den bieden voor praktijklessen en stagebegeleiding. RMAS-Goes De RMAS-Goes biedt in haar (nu nog) 2-jarige MAS-B en 3-jarige MAS-A opleiding een fruitteeltdiffe rentiatie op middelbaar nivo. De leerlingen die deze dagopleidingen volgen krijgen naast de lessen fruit teeltspecialisatie ook scholing in al gemeen vormende en de vakgebied sondersteunende vakken. In deze beroepsopleiding waarbij de leerlingen de meeste dagen op school zijn, buiten de stagedagen en stage- weken, vindt een belangrijke per soonlijke en sociale vorming plaats, die voor de toekomstige ondernemer en voor funkties in de bedrijfstak onmisbaar zijn. Het vak 'fruitteeltspecialisatie' om vat in de B- en A-opleiding de vol gende onderdelen (verdeeld oVer de schooljaren). 2-jarige MAS-B-opleiding: 6 lesuren theorie; 4 lesuren praktijk; 1 zo- merstage van 8 weken; 2-4 weeksta- ges in voorjaar en herfst; 2 weken praktijkschool tuinbou w-techniek CST-Ede. Ondersteunende vakgebiedsvakken zijn: informatica, bemestingsleer, techniek en bedrijfsekonomie. 3 jarige MAS-A-opleiding: 8 lesuren theorie; 3 lesuren praktijk; 1 zo- merstage van 8 weken; 1 zomerstage van 35 dagen; 3-6 weekstages in voorjaar en herfst; 2 weken prak tijkschool tuinbouwtechniek CST-Ede. Ondersteunende vakgebiedsvakken zijn: informatica, bemestingsleer, techniek en bedrijfsekonomie. Op de Open Dag 17februari a.s. van 14.00 - 20.00 uur kunt u uitvoerige informatie krijgen over deze oplei dingen. LAS Kapelle De LAS-Kqpelle biedt met de fruit teeltvakopleiding in het kader van het leerlingwezen een onderwijspro gramma waarbij de leerling geduren de 1 dag per week met theorie- en praktijklessen wordt begeleid en 4 dagen per week werkzaam is in de fruitteelt. Deze vakopleiding is bedoeld voor de meer praktisch ingestelde leer ling, die naast de theoretische scho ling ook praktisch het vak wenst te leren. De scholing wordt op 2 manieren verwezenlijkt. 1. Op het leerbedrijf De leerling is verplicht bij een vakbe kwaam fruitteler op diens bedrijf te werken. De werkgever is dus leerpa- troon. De praktische zaken worden dus daar geleerd waar het hoort nl. op het bedrijf. Een van de praktijk ln de praktijk is men nu druk met o.a. het snoeien en strooien van kunstmest. leraren is tevens konsulent d.w.z. hij bezoekt regelmatig de leerbedrij ven voor overleg met de leerpatroon. 2. Op de vakschool Gedurende 1 dag per week komt de leerling naar school en krijgt les in de volgende vakken: informatica 40 uur ekonomie 40 uur kennis v.d. fruitteelt 80 uur gewasbescherming 40 uur techniek, w.o. koeltechniek en tech nologie 40 uur kennis van recht en wet 40 uur bodemkunde en bemestingsleer 40 uur Ook worden er praktijklessen gege ven nl. 320 uur. Hierbij gaat de leer lingen olv. de praktijkleraar op een bedrijf werken, dus niet alleen kij ken, maar ook bezig zijn! Voor het kursusjaar 1989/'90 biedt het POOC, namens organisaties en scholen, weer een gevarieerd kur- susprogramma aan. Aan de Rijks Middelbare Agrarische School te Goes kunnen ter vergroting van de kennis en vaardigheid van de onder nemer de volgende kursussen wor den gevolgd: Automatiseringskursussen Speciaal voor de kursussen compu- terkunde geldt de titel van dit artikel zeer sterk. U gaat zo'n kursus niet volgen omdat het hoort bij het ima go van '89, maar omdat u er op vele manieren al elke dag mee te maken krijgt. Uw registratie van bedrijfsge gevens zowel van technische als fi nanciële, zal steeds meer in het sche ma van snelle verwerking moeten passen. Met kennis van achtergrond en mogelijkheden van bedrijfsmana- gementprogramma's kunt u opti maal inspelen op de nieuwste ont wikkelingen. nr. 9 - Basiskursus computerkunde: voor de beginners, machinebeheer- sing, programmawerking, nr. 10 - Vervolg computerkursus: voor aansluiting op de basiskursus: werken met speciale programma's o.a. -tekstverwerken, gegevens bestanden opbouwen en werken met rekenprogramma's, nr. 12, 13, 14: computermanage mentprogramma's voor resp. akker bouw, veehouderij en fruitteelt: wer ken met beschikbare management programma's; wat kan het program ma voor u en wat kunt u met het programma! Sociaal/Ekonomische kursussen Het kursusjaar '89-'90 biedt weer de mogelijkheid om de vakgebiedskur- sus ekonomie te volgen. Deze kursus is noodzakelijk als u geen MAS of MBO-opleiding met ekonomie heeft en t.z.t. de EVTO wil volgen. Ook in 1989-'90 wordt u de moge lijkheid geboden een EVTO gericht op de rundveehouderij te volgen, laat deze kans niet lopen. De EVTO wordt verzorgd door SEV'ers, be drijfsleven (banken) en ekonomie- docenten en biedt u begeleiding in de financiële analyse voor uw toe komst: zelf rekenen voor u gaat beslissen! Naast 'modern boekhouden' en 'training ondernemersvaardigheden' wil de RMAS-Goes u de nieuwe kur sus nr. 19 'Omgaan met en afsluiten van teeltkontrakten' graag onder de aandacht brengen. Wacht u op de kontraktbieder of nodigt u hem uit. Hoe 'agressief' als ondernemer of als manager zit u aan tafel bij afslui ting c.q. verwerving van kontrakten. Hoe vaardiger de ondernemer, hoe beter uw kontraktvoorwaarden en hoe minder uw bedrijfsrisiko's zul len zijn. Akkerbouwkursussen 'Spuiten in de landbouw' de meest bekende akkerbouwkursus, krijgt er een 'zusje' bij. Nr. 23 'Nascholing spuitkursus' voor oud-kursisten van de 'spuitkursus' (langer dan 7 jaar geleden), om als kursusgroep de nieuwste stand van zaken te bespre ken op het gebied van teelttechniek, beschikbare middelen en toepas singstechnieken. In de kursus nr. 24 'Geïntegreerde landbouw' zal het volle aksent op de totale bedrijfsvoe ring liggen, om 'geïntegreerd' de ve le beslissingen bij het telen van ge wassen van begin tot eindprodukt af te kunnen wegen. Nr. 28, de kernkursus Akkerbouw, biedt MAS-A-gediplomeerden de mogelijkheid om in één jaar naast het akkerbouwbedrijf ook de toele verende en verwerkende bedrijven te leren kennen, hun kennis van de sek- tor te vergroten en zich waar te kun nen maken in middenkaderfunkties. Verder biedt de MAS Goes: Vollegrondsgroenteteelt''Veehou derij en milieu', 'Kamperen bij de boer' en 'Meteorologie' (voorspel uw regionale buien!!). Mocht u als praktijkkenners nog meer kursus- wensen of ideeën hebben bijv. speci aal onderwerpen voor uw studie- klubprogramma, laat het ons dan weten. De praktische kursist, voor lichters, SEV'ers, bedrijfsfunktiona- rissen en docenten van scholen zul len in goede samenwerking uw doel bereiken. men zo lang mogelijk in stand te kunnen houden. Om te voorzien in het hiaat in de kennis van het onderhoud organiseert de Stich ting Landschapsverzorging Zee land kursussen instandhouding hoogstamfruitbomen. Iedereen die geïnteresseerd is in de hoogstamfruitboom kan aan de kursussen meedoen. Sinds 1985 hebben al enkele honderden mensen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Doel van de kursus: Zoveel mogelijk mensen de be ginselen van de instandhou- dingssnoei bijbrengen. Voorop staat het shoeien voor de instand houding van de bomen als land schappelijk waardevolle elemen ten, en niet het snoeien om een zo groot mogelijke opbrengst te krijgen. Opzet van de kursus: De kursus omvat een theorie avond en een praktijkdag. Tij dens de theorie-avond wordt aan de hand van een diaserie het één en ander verteld over de hoogstamfruitboom. Op de praktijkdag snoeien de kursisten onder deskundige leiding een aantal oude fruitbomen. Daar door krijgt men redelijk inzicht in de onderhoudsmethode: na de kursus kan men dan zelfstandig aan de slag. De kursus wordt ge geven door de heer L.C. Oele, een ervaren fruitteeltdeskundige. Tijdstip en plaats: vrijdagavond 24 en zaterdag 25 februari op Zuid-Beveland, vrij dagavond 3 en zaterdag 4 maart in Oost Zeeuws-Vlaanderen. Kosten: ƒ25,per persoon, te betalen tijdens de theorie-avond. In het kursusgeld is inbegrepen het boekje 'hoogstamvruchtbomen'. Deelnemers die dit boekje al in hun bezit hebben betalen ƒ10, Aanmelding en inlichtingen: Aanmelding voor 20 februari, bij de Stichting Landschapsverzor ging Zeeland, Postbus 286, 4460 AR Goes, tel. 01100-30936. Binnenkort organiseert de Stich ting Landschapsverzorging Zee land weer enkele kursussen in standhouding hoogstamfruitbo men. Men kan zich nog als deel nemer aanmelden. De hoogstamfruitboom is een oud type vruchtboom op stam. In Zeeland zijn, verspreid over de hele provincie, nog veel van deze bomen te vinden, voorna melijk bij erven van boerderijen in geringe aantallen bij elkaar in de zogenaamde 'boerenboom- gaarden'. Deze hoogstamboom- gaarden hebben onder andere be tekenis voor vogels en insekten, vormen een belangrijk onderdeel van het landschap en bevatten vaak nog een kleur van oude fruit- rassen die in moderne boom gaarden niet meer aangeplant worden. Het is van belang dat deze oude rassen niet geheel ver loren gaan. De kennis van het onderhoud van hoogstamfruitbomen is zo langzamerhand in het vergeet boek geraakt. Onderhoud is ech ter wel noodzakelijk om de bo- Tijdens de kursus wordt met diverse soorten gereedschap gewerkt 16 Vrijdag 10 februari 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 16