Voorschriften voor het mesten van scharrelvarkens Tazelaar: Begrip voor kritiek op mestverplaatsingsbesluit Campina introduceert vruchtenvla Schapenhouders moeten ooipremie eerder krijgen fïlfcUUW Regelen bij wet hoeft geen ramp te zijn LEI: "Flexibel toepassen restituties groter belang zuivelindustrie dan afschaffen superheffing" Sterke groei vlasegment In een nota aan het bestuur van het Produktschap voor Vee en Vlees stelt voorzitter Tazelaar voor een werkgroep op te dragen een ontwerp-verordening tot stand te brengen, waarin nadere voorschrif ten voor de wijze van houden van scharrelvarkens en voorschriften voor de verhandeling van scharrel- varkens(vlees) worden uitgewerkt. Eerder is al een ontwerp Landbouw- kwaliteitsbesluit Scharrelvarkens vlees door de minister van Land bouw aan het Produktschap voorge legd. De verordening van het Pro duktschap heeft ten doel de basisbe palingen die in het ontwerp van de minister zijn vermeld, nader uit te werken, hetzij in een verordening van het produktschap, hetzij in de statuten en de daarop gebaseerde reglementen van de kontröle- instelling. Het huidige aanbod bedraagt mo menteel minder dan 0,2% van het totale varkensaanbod. Het LEI ver wacht dat onder de huidige omstan digheden het aanbod in scharrelvar kens zich dusdanig kan uitbreiden dat over vijf jaar het aanbod tot 5% zal kunnen oplopen en op de lange termijn tot zelfs 15%. Het LEI berekende dat het zowel voor de grotere als voor de kleinere bedrijven aantrekkelijk is om over te schakelen bij een prijsverschil van netto 40,per big en 95 cent per kg geslacht gewicht. Onder de huidi ge omstandigheden is de kostprijs van scharrelvarkensvlees 1,34 tot 2,32 per kg hoger dan die van het reguliere varkensvlees. Konsumentenonderzoek zou hebben uitgewezen dat de merkbekendheid nu al hoog is. Men is bereid een meerprijs te betalen, doch bij een meerprijs van 1,per kg neemt het aantal kopers snel af. Onderzoek naar salmonella bij pluimveeteelt Alle 750 pluimveebedrijven in Ne derland die moederhennen produce ren worden deze maand onderzocht op het voorkomen van salmonella- infektie. Dat gebeurt door het Pro duktschap van Pluimvee en Eieren in samenwerking met een aantal ge zondheidsdiensten en de ministeries van landbouw en welzijn, volksge zondheid en cultuur. Ir. A. Mijs, hoofd van de afdeling produktie en verwerking" van het Produktschap wijst er met nadruk op dat er op dit moment geen enkel gevaar voor de gezondheid bestaat bij de konsumptie van eieren of kip- pevlees. Het onderzoek heeft alleen ten doel de zekerheid te verschaffen dat de volksgezondheid niet in ge vaar is, zo stelt hij. Ook is het Pro duktschap bevreesd dat verhalen over salmonellabesmetting de Ne derlandse eierexport in gevaar brengen. Het regelen van het verplaatsen van mestrechten bij wet, hoeft geen ern stige vertraging te betekenen. Vol gens PVV-voorzitter Rob Tazelaar zijn nog alle mogelijkheden voor een snelle afwikkeling aanwezig. Taze laar zei er begrip voor te hebben dat er van verschillende kanten kritisch op de door minister Braks ingedien de versie van het huidige mestver plaatsingsbesluit was gereageerd. De Partij van de Arbeid heeft van het parlementaire recht gebruik ge maakt om deze zaak bij wet te rege len. Volgens Tazelaar hoeft dat de zaak niet onnodig op de lange baan te schuiven. De voorzitter van het Produktschap voor Vee en Vlees sprak vorige week op een bijeen komst van de drie landbouworgani saties in Hellendoorn (O.). Het regelen van het verplaatsen van mestrechten bij wet betekent, dat de heersende onvrede de mogelijkheid inhoudt met een evenwichtiger rege ling te komen. Het daarmee gepaard gaande tijdverlies kan in de visie van Tazelaar tot één a anderhalve maand beperkt worden tot het moment van publikatie in het Staatsblad. Name lijk door te werken met een zoge naamd 'blanko verslag'; dus geen schriftelijke uitwisseling van stand punten vooraf. Wordt echter bij de behandeling van het komende wetsontwerp niet geko zen voor de zogenaamde blanko verslag-procedure, dan is er naar de visie van Tazelaar iets heel anders aan de hand. In dat geval kiest de Kamer duidelijk voor een onnodige vertraging en daarmee voor een zeer landbouw-onvriendelijke daad. Stichting Gezondheidsdienst voor dieren in Noord-Brabant Hoe sektiemateriaal en monsters voor laboratorium onderzoek inzenden? Voor een goed onderzoek is het van groot belang dat goed onder zoeksmateriaal wordt ingezonden. Hier volgen enkele aandachtspun ten, die van belang zijn om optimaal te kunnen profiteren van een goed laboratorium. Algemene voorwaarden bij het in zenden van dieren 1Een volledige anamnese (medede lingen omtrent het ontstaan van een ziekte) is van groot belang. Een vol ledig ingevuld anamneseformulier van de praktiserende dierenarts is dan ook erg gewenst. 2. Een juiste keuze van het mate riaal, d.w.z. het moet representatief zijn voor de problemen op het be drijf (geen big met Atresia ani opstu ren, terwijl er op het bedrijf diarree- problemen zijn). 3. Vers materiaal. Bij voorkeur le vend materiaal. Voor sommige aan doeningen is dit zelfs noodzakelijk, bijv. TGE. 4. Voorzover mogelijk onbehandeld materiaal. Het bakteriologisch on derzoek wordt zo niet onmogelijk, dan toch ernstig bemoeilijkt, indien antibiotica gebruikt zijn. Wanneer kunt u terecht bij de Ge zondheidsdienst? Tijdens kantooruren kunt u het ma Campina introduceert medio februa ri een nieuw produkt in het assorti ment dagverse melkprodukten. Het betreft vruchtenvla die in twee va rianten, aardbei en perzik/passie vrucht, verkrijgbaar is. Vruchtenvla, een overheerlijke vla waaraan echte vruchten zijn toege voegd, is lekker als dessert maar ook als tussendoortje. De vruchtenvla's worden geleverd in een handige Vi li ter beker. De introduktie van deze vla-varianten ligt in de lijn met de nieuwe aanpak voor Campina dagvers. Schapenhouders moeten ooipremies vooraf kunnen aanvragen en niet achteraf. Het duurt nu meer dan een jaar voordat de schapenhouder het geld ontvangt. Dit schrijft het Land bouwschap in een brief aan minister Braks van Landbouw. De voorstellen van de Europese Kommissie om import van buiten de Europese Gemeenschap te beperken vindt het Landbouwschap teleurstel lend. In de voorstellen van de kom missie mag Nieuw-Zeeland dezelfde hoeveelheid schapevlees blijven im porteren naar de EG, echter zonder importheffing. Deze bedraagt op dit moment 10 procent. De toegestane teriaal afgeven in de centrale ont vangstruimte. Na sluitingstijd en in het weekend kunt u uw materiaal plaatsen in een koelcel, zodat u zelfs op een voor u geschikt moment kunt inzenden. Het spreekt voor zich dat indien u na sluitingstijd komt u het materiaal voorziet van een volledig ingevuld inzendformulier, waarin naast naam en adres een korte omschrijving van de ziekteverschijnselen wordt gege ven. Voor een inzendformulier kunt u terecht bij uw dierenarts. Met name in de zomermaanden komt het nogal eens voor, dat aan geboden sektiemateriaal al in ver gaande staat van ontbinding is, zo dat het laboratoriumonderzoek min der doeltreffend plaats kan vinden dan bij vers materiaal. Dus als u sektiemateriaal heeft, stuur het dan nog dezelfde dag in, u kunt hiervoor immers altijd terecht. Van elke vier liter melk die in de EG wordt geproduceerd moet er nog steeds één worden afgezet met on dersteuning vanuit Brussel. Die on dersteuning heeft de vorm van ex portrestituties en van subsidies op verbruik binnen de EG. Van een te kort is dus op het niveau van de Ge meenschap geen sprake. Wel is de capaciteit van de Nederlandse zuivel industrie groter dan de aanvoer van melk, die door de invoering van de superheffing flink is teruggelopen. In dat licht gezien is de groeiende te genstand van de zuivelindustrie te gen de superheffing dan ook begrij pelijk, konkludeert het Landbouw- Ekonomisch Instituut. In plaats van afschaffing van de su perheffing is het raadzamer om de nog steeds bestaande verborgen overschotten weg te werken en er voor te zorgen dat er niet opnieuw boter- en poederbergen ontstaan, zegt het LEI. Dat betekent niet dat er helemaal geen ondersteuning meer moet zijn. Vooral bij afzet bui ten de EG kan een beperkte on dersteuning vanuit ekonomisch oog punt aantrekkelijk zijn. Nu de melkproduktie flink is afge nomen zijn er echter mogelijkheden ontstaan om tot een gerichter en doelmatiger afzetbeheer te komen. Ondersteuning van de interne afzet in de EG mag daarbinnen geen rol van betekenis spelen. De nadruk zal vooral moeten liggen op een flexibel hanteren van exportrestituties. Bij dat laatste heeft de Nederlandse zui velindustrie op het ogenblik meer belang dan bij afschaffen van de su perheffing. De vlamarkt groeit jaarlijks met cir ca 4%, wat voor een belangrijk deel kan worden toegeschreven aan de in troduktie van dubbelvla. Met name in Zuid-Nederland ligt de consump tie van vla op een hoog niveau name lijk 14.0 kg per jaar. In de overige delen van het land consumeert men 12.2 kg per persoon per jaar. De Zuidnederlandse consument heeft ruimschoots belangstelling voor kwaliteitsvla. importhoeveelheid voor Nieuw- Zeeland is op dit moment 245.000 ton. Het Landbouwschap vindt boven dien dat er te snel wordt gewerkt naar een algemene premieregeling voor ooien. De produktieverschillen in de Europese landen zijn daarvoor te groot. Het is dan ook niet reëel om uit te gaan van een algemene pre mieregeling voor alle lidstaten. Er moet daarom, zo vindt het Land bouwschap, een regionale indeling blijven voor gebieden met dezelfde produktieomstandigheden en kwali teit van het schapevlees. De ooipre mie voor die gebieden zou hierop aangepast kunnen worden. De belangrijkste hengstenkeurin- gen behoren weer tot het verle den. Overal was veel tot zeer veel belangstelling, zo zeer zelfs dat de katalogus van het KWPN in Zuidlaren al vroeg uitverkocht was en velen het zonder moesten stellen. Voor de keuring in Utrecht op 3 en 4 februari en de regionale keuring in Den Bosch op 24 februari werden 5.000 nieuwe eksemplaren gedrukt. Zeeland was in Utrecht met 4 fokpaarden bij de tweede bezich tiging relatief zeer goed vertegen woordigd. Er vonden veel muta ties plaats en dat zal in Zeeland op de komende hengstenshows goed te merken zijn. Deze vinden plaats op 9 maart 's avonds om 19.30 uur in manege 'De Een dracht' te Serooskerke (W) en op 18 maart 's middags om 14.00 uur in manege 'Riemens' te Nieuwvliet. Veiling Bevelandse aanspanning Op diezelfde zaterdag 18 maart houdt de Bevelandse Aanspan ning een veiling van rijtuigen, tuigen en accessoires in de mane ge te Wolphaartsdijk 's middags om 13.00 uur, terwijl vanaf 11 uur de veilingnummers bezich tigd kunnen worden. Voor lief hebbers van het aangespannen rijden iets wat niet gemist mag worden. De belangstelling voor het aangespannen rijden is sterk groeiende, mede door de recente suksesvolle aktiviteiten van de Bevelandse Aanspanning. Vergaderingen volop De provinciale afdelingen van de diverse stamboekverenigingen beleggen in de komende weken hun algemene vergaderingen. Als eerste treedt de KVNT aan op 28 februari in hotel Goes en niet op .de 23ste, zoals in 'Ons Trek paard' stond. Op 6 maart komen de leden van het Shetland Pony Stamboek daar bijeen om o.a. een nieuw hoofdbestuurslid te benoemen. En datzelfde doet het KWPN een dag later in 'De Vroone' te Ka- pelle en hier gaat het om een spektakulaire wisseling. De heer J. Goedegebure, die thans ook penningmeester van het KWPN is, is statutair niet herkiesbaar. In deze vakature wordt nu voor gedragen de heer P.J. van Nieu- wenhuijzen te Nieuw en St. Joosland. De fokdistrikten van het KWPN doen ook van zich spreken. Noord- en Midden-Zeeland heeft de jaarvergadering al achter de rug. De voorzitter, de heer H.M.F.P. Brooijmans werd bij acclamatie herkozen. Drs. M.M. Sloet, medewerkster van de Fa culteit voor Diergeneeskunde te Utrecht hield een duidelijke inlei ding over ziekten bij veulens, maar van de veulenziekte bij trekpaarden leek ze toch niet ge heel op de hoogte bij de dis- kussie. Het fokdistrikt Zeeuws- Vlaanderen komt 19 februari om half acht bijeen in manege Hei kant om een nieuwe voorzitter te verkiezen. De heer P.J. den Ha mer te Axel, die vanaf de oprich ting de vereniging geleid heeft, stelt zich niet herkiesbaar. In zijn plaats wordt nu voorgedragen de heer R. de Badts te Hulst. Daarnaast hoopt de stichting het Werkend Trekpaard op 13 of 14 maart te Goes een bijeenkomst te beleggen met gebruikers van trekpaarden, die zich hierop nu al kunnen gaan voorbereiden. Kommissie besmettelijke paar- denziekten geïnstalleerd Eind oktober vorig jaar werd besloten tot het formeren van een centraal meldpunt voor besmet telijke paardenziekten om in voorkomende gevallen met een eensluidend standpunt te komen. In de thans samengestelde kom missie zitten naast de dierenart sen, de heren Bil en Van de Vij ver, vertegenwoordigers van de Federatie van Landelijke Rij ver enigingen, de Ringrijdersvereni- ging, het KWPN en de Zeeuwse Dag van het Paard. Publiciteit zal indien nodig via deze kom missie lopen om onnodige paniek en tegenstrijdige berichten te voorkomen. De kommissie is een sterke voor stander van het inenten tegen in fluenza en beveelt dit in het be lang van elke individuele paarden- of ponybezitters dan ook sterk aan. Landelijke kampioenverslag veelzijdigheid aan Zeeland toe gewezen Een grote eer om waardig ge keurd te zijn dit kampioenschap te mogen organiseren. Deze eer komt toe aan de Landelijke Rij- vereniging de Gouwe Reyers te Serooskerke (W), die zich vorig jaar met het provinciale kam pioenschap op de Ruiterplaat goed in de kijker geplaatst had, alwaar het landelijk kampioen schap nu op 10 en 11 november plaats zal vinden. Na het sukses van het binnenhalen van de hengstenkompetitie is dit ook weer een prachtige opsteker voor de Zeeuwse paardensport. Vrijdag 10 februari 1989 15

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 15