Opheffen veldpolitie zal het leef milieu op het platteland schaden De schuur Adjudant P.C.J, de Jongh uit Zundert: Bij het ministerie van justitie bestaat het voornemen om in het kader van het bezuinigingsbeleid van de overheid de veldpolitie op te heffen. De veldpolitie heeft naar aanleiding hiervan de nota 'Reden tot ongerustheid' op gesteld. Daarin wordt gesteld dat, als deze groep verdwijnt, er een uniek specialisme verloren gaat. De bescherming van het leefmilieu in zijn algemeenheid zal ernstig worden aangetast. Wat dit voor gevolgen heeft voor het platteland vertelt adjudant P. de Jongh uit Zundert groeps- kommandant veldpolitie Breda. Ergerlijke grofwildstroperij op de Veluwe was in 1955 de aanleiding om een detachement veldpolitie op te richten. In Nederland ontstond toen een sterke uitbreiding van de bevolking en het verkeer. De politie kon hier, omdat het te weinig man kracht had, niet in zijn geheel op in spelen. Het verkeer kreeg de meeste aandacht en het buitengebied bleef achter. De noodzaak tot een meer gerichte aanpak van de hand over hand toenemende wildstroperij heeft er toe geleid dat er nu zeven groepen veld- en milieupolitie zijn. In Zuid west Nederland opereren de groepen Breda en Middelburg. Ten tijde van de oprichting gold de bestrijding van de wildstroperij als voornaamste werkopdracht. Door de 2de wereld oorlog waren er nog veel achterge bleven vuurwapens in het bezit van de bevolking. Naast de bestrijding van de stroperij is in de loop der jaren het takenpak ket uitgebreid met o.a. het toezicht op de bepalingen van de Vogelwet, de Visserijwet, de natuurbescher mingswet, de boswet, de ontgron- dingswet en de wet op de dierenbe scherming. Vanaf september 1978 zijn de groepen van de veldpolitie belast met de handhaving van het milieurecht. Naast het bestaande mi- lieubeschermingsrecht wordt tevens het milieuhygiënerecht en het ruim telijk ordeningsrecht tot het taken pakket gerekend. Specifieke kennis Door het hebben van deze specifieke kennis, en de door een groot aantal jaren opgedane ervaring daarin, wordt vaak een beroep gedaan op de veldpolitie. Regelmatig doen zich si tuaties voor die onvoldoende door de landgroepen (Rijkspolitie) en ge meentepolitie worden beheerst. 30 jaar geleden was het streven van de politie om te specialiseren en nu is het d_e wens om de basispolitie alles te laten doen. Op de dag van van daag eigenlijk een onmogelijke taak. Neem alleen nog maar het milieuhy giënerecht met o.a. zijn hinderwet, wet verontreiniging oppervlaktewa ter, grondwaterwet, wet bodembe scherming, afvalstoffenwet, destruktiewet en de bestrijdingsmid delenwet. Dit vergt specialisatie van mensen en onvermijdelijk tijdruimte om aandacht aan deze zaken te besteden. Een kollega van de land- groep die opgeroepen wordt voor een verkeersongeval kan, als hij met behoorlijke snelheid door het bui tengebied rijdt, onmogelijk zijn aan dacht op andere zaken vestigen. Veediefstallen De relatie die de veldpolitie heeft tot de landbouw is misschien wel min der opvallend maar niet minder be langrijk. Wij hebben een primaire taak als het gaat om de openbare or de in het buitengebied en een belang rijke voorlichtende taak. In bepaal de gedeeltes van het jaar doen we speciaal veldwerk. We zijn dan met name 's nachts aktief en dan blijkt dat onze aanwezigheid voor de land bouw van grote waarde is. Alleen al het voorkomen van veediefstallen doordat onze aanwezigheid vermoed wordt door bepaalde lieden. Diefstal van rundvee en schapen komt nog teveel voor. Verder schenkt de veldpolitie de no dige aandacht aan diefstal van maïs kolven, tuinbouwgewassen, boom- kwekerijprodukten en hout. Als je dagelijks op het platteland bezig bent krijg je feeling voor wat wel en niet geoorloofd is. Wanneer er loslo pend vee wordt aangetroffen wordt de eigenaar verwittigd. Wat de laatste tijd meer aandacht vergt zijn praktijken die strijdig zijn volgens de wet verontreiniging op pervlaktewater. Het kan natuurlijk nooit door de beugel als iemand een tank schoonspoelt in een sloot of resten van olie e.d. dumpt. Op veel plaatsen dient het water van beken en sloten nog als drinkwater voor het vee en de financiële gevolgen zijn niet te overzien als vervuild water sterfte onder een veestapel veroor zaakt. Je kunt er de klok op gelijk zetten maar als in het voorjaar over al de schoonmaakwoede heerst wordt er weer illegaal vuil gestort in bossen, wegbermen en sloten. Deze vorm van huisvuil dumpen is over bodig omdat in iedere gemeente op bepaalde tijden gratis vuil gestort kan worden. Jacht Het begrip jacht is een hoofdstuk apart voor onze dienst. Naar de boe ren en jagers toe wordt dikwijls een advies gegeven. Onder de landbouw is er nog veel onwetendheid omtrent de jachtwet. Wat zijn de rechten en plichten van de jagers en wat zijn de ze voor de grondeigenaren. Het komt nog maar zelden meer voor maar een onwetende grondeigenaar laten tekenen op een blanco vel on der het mom van een handtekening voor de ontvangen pacht om zo weer voor 6 jaar het jachtrecht te verwer ven zijn oneervolle praktijken. De meeste vragen gaan over hoe te handelen bij wildschade en hoe kan er eventueel aanspraak gemaakt worden op het jachtfonds. Door on ze bemiddeling zijn al heel wat ver schillen van mening tussen de jager en grondeigenaar bijgelegd. Grijs geheel Zo zijn er nog tal van voorbeelden en voorvallen te noemen die direkt raakvlakken hebben met de land- en tuinbouw. Met de nota 'reden tot ongerustheid', opgesteld door de kommandant veldpolitie te Boxtel, willen we aantonen dat als een orga nisatie kwaliteit over boord zet om budgettaire redenen ze op een ver keerde manier bezig is. Een organi satie zonder specialisme verwordt tot een grijs geheel. Wil men in staat zijn een strafbaar feit te konstateren dan zal men dienen te weten wat de strafbare gedraging is en op welke wijze deze bewezen dient te worden. Adjudant P. de Jongh, komman dant van de veldpolitie Breda Dit is werk voor mensen die weten hoe ze deze kennis in de praktijk moeten toepassen. Voor ons is het dikwijls ook moeilijk omdat vaak een door de overheid uitgevaardigde maatregel nog niet beschikt over een waterdichte wetgeving. Neem het gebruik van dierlijke mest op de diverse gronden en gewassen. Niemand kan hier een pasklaar ant woord op geven. Wanneer de veld politie zal moeten verdwijnen dan zal het toezicht in het buitengebied sterk verminderen. Verder dient men zich te realiseren dat als dit besluit mocht vallen men jaren achteruit zal gaan voor wat betreft de bescher ming van het leefmilieu in zijn alge meenheid. De veldpolitie heeft zijn waarde in ruim 30 jaar toezien op de diverse bepalingen meer dan bewe zen. Bestaansrecht als specialistisch onderdeel is dan ook gerecht vaardigd. Als het aan de veldpolitie ligt zul len in Zuidwest Nederland de 10 le gden van de groep Zundert en de 8 le den van de groep Middelburg hun bijzondere taken en opdrachten blij ven uitoefenen'. J. van Tilburg Het aantal inzendingen van onze eerste prijsvraag was niet groot. We hebben het u, realiseren we ons achteraf, ook niet gemakke lijk gemaakt; drie foto's in drie verschillende gebieden bleek te veel gevraagd. Deze keer beper ken we ons daarom tot één foto. Vraag: Waar staat deze boerde rij? Inzendingen voor 3 maart naar redaktie van het ZLM Land- en Tuinbouwblad onder vermelding "Prijsvraag Zeeuwse Boerderij". De prijs: één jaar lidmaatschap van de Boerderij enstichting Zeeland en een fraaie satellietopname van het ZLM- werkgebied. Oplossing van de foto's van de drie boerderijen in het ZLM-blad van 13 januari: foto 1: Boerderij "Welgelegen" te Kam perland. Bewoond door fam. Bakker- Verhulst. Deze boerderij heeft geen agrari sche bestemming meer. foto 2: Boerderij "Hof den Berg" Ka- pelseweg 61 te Kloetinge. Bewoond door de fam. de Vrieze. foto 3: Boerderij "Land- en Zeezicht te Kamperland, St.-Felixweg 3. Bewoond door de fam. de Koning-van Langeraad. De twee prijswinnaars zijn P.M. Remijnse uit Kamperland en P. de Bruijne uit Colijnsplaat. Van harte gefeliciteerd. De prijs, een satellietfoto van Zuidwest Neder land een een lidmaatschap van de Boerderijstichting Zeeland, komt naar u toe. Deze keer wilden we iets vertellen over de meest voorkomende oude Zeeuwse schuren. De oorspronkelijke indeling van de meest voorkomende oude Zeeuwse schuren ziet er globaal als volgt uit (grote schuur): 1 dorsvloer (deel), 2 tasruimte, 3 paardenstal, 4 jonge paardenstal, 5 koeienstal, 6 jongveestal, 7 wa genhuis met daar boven graan- berging, 8 rijtuigberging en 9 voergang. In de loop van de tijd zijn de meeste boerderijen met deze oor spronkelijke indeling verdwenen door o.m. aanpassing, ontmen ging, modernisering, afbraak e.d. Ze wordt nog bij hooguit 10% van de bedrijven aange troffen. De schuren als zodanig worden op de bedrijven nog wel veel aan getroffen. Ze zijn, zo blijkt uit hun omvang en indeling, inder tijd gebouwd voor een gemengd bedrijf waar naast akkerland ook weiland was. Naast de erfweide waren de laagliggende percelen in gebruik als weiland. Het weiland was noodzakelijk voor de werk paarden, jonge paarden en veu lens en er werd ook melk- en rundvee gehouden. Onderdelen van een oude Zeeuw se schuur: spaanplaat, slagplanken, klinket, weeg, piezel, dilt, uutlat, plokke, stalhout, vallen en stoepgat. aanduidingen uit andere gebie den van deze schuuronderdelen bij de redaktie ingewacht. Opsturen naar redaktie ZLM- blad, Postbus 2116, 4460 MC Goes. Voor nadere op- of aan merkingen en voor suggesties houden wij ons gaarna aan bevolen. ÊÊb-**" Prijsvraagje: Degene, die de juiste Nederland se naam en/of omschrijving kan geven van bovenstaande schuur onderdelen, kan een prijs winnen. Het betreft hier overigens de Noord-Bevelandse benamingen en gaarne worden de plaatselijke Vrijdag 10 februari 1989 13

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 13