Suksesvol toepassen van boeiende bodembedekkers vergt een gedegen voorbereiding c. j. nouse beveland bv. Vrijdag 10 februari 1989 Op speciaal verzoek in deze Tuintips een verhaal over bo dembedekkers. Eén van onze le zers wil zijn tuin herinrichten en overweegt daarbij op vrij grote schaal bodembedekkers toe te passen. De vraag was waarmee rekening te houden en waarop te letten bij het gebruik maken van bodembedekkers. Voorts welke planten zijn geschikt om het ge wenste resultaat 'een natuurlijk uitziende tuin met betrekkelijk weinig onderhoud' te bereiken. Symphoricarpus 'Hancock', fors uitdijende grove bodembe dekker. Bodembedekkende heesters zijn vanwege hun relatief grote om vang overwegend toepasbaar in grotere tuinen. In kleinere tuinen zijn vooral de vasteplanten en heidesoorten geschikt. Vasteplanten en heide Acaena, stekelnootje, enkele ge schikte soorten, vormt snel een mooi laag tapijt. Ajuga reptans, zonegroen, effek- tieve bodembedekker, ook voor schaduw, soms last van luis. Asarum, mansoor, alleen onder bestaande bomen en struiken, maar dan mooie bladerdek. Campanula, klokjesbloem, ver scheidene kruipende soorten met mooie blauwe bloemen. Gerastium tomentomum Colum- nae, hoornbloem, grijze blaadjes en witte bloemen. Beter dan de Stachys, ezelsoor, de mooie grijs- bladige 'Silver Carpet' is in de zon een zilverig tapijt. Vinca, maagdepalm, een sterke bodembedekker voor veel plekken. Waldsteinia, een onverwoestbare plant, ook op moeilijke grond. Heidesoorten: Calluna vulgaris cultivars: Alba Plena, Golden Carpet, Golden Feather, Mrs. Ronald Grey en Temais. Erica, winterbloeiers: carnea Spring- wood White en Springwood Pink, Erica darleyensus vormen. Bodembedekkende koniferen Juniperus communis Hornibroo- kii en Repanda Juniperus horizontalis, meerdere mooi blauwe cultivars Juniperus sabina, meerdere hel der groene cultivars Juniperus aquamate Blue Car pet, prachtige recente blauwe aanwinst Wat verstaan we onder bodem bedekkers Onder bodembedekkers verstaan we overwegend laag groeiende planten die de bodem met meestal liggende, overhangende of kruipende takken of stengels stofferen. Bovendien moet het bladerdek zo dicht zijn dat er nagenoeg geen licht tot de bodem kan doordrin gen opdat kiemende onkruiden geen levensvatbaarheid hebben. Maatregelen vooraf Omdat toepassing van bodembe dekkers moet leiden tot weinig onderhoud is het uitermate be langrijk goede voorzorgsmaatre gelen te treffen. Die maatregelen zijn tweeërlei. In de eerste plaats moet de grond vrij zijn van wor telstokonkruiden zoals kweek- gras, zevenblad, haagwinde en dergelijke. Dit type onkruidgroei is een ramp wanneer het zich tus sen zich ontwikkelende bodem bedekkers weet te vestigen. Tus sen bodembedekkers is onkruid- bestrijding erg lastig en wanneer aan de voorwaarde schone grond niet is voldaan dan zijn we tot in lengte van dagen veroordeeld tot een tijdrovende worsteling met vervelende onkruiden. In de tweede plaats is het wense lijk dat bodembedekkers zich ras kunnen ontwikkelen zodat spoe dig een gesloten plantendek wordt verkregen. Zaadonkruiden krijgen hierdoor geen ontwikke lingskansen. Derhalve is het zaak te zorgen voor groeiplaats omstandigheden waarin planten In plaats van gras is de tuin gestoffeerd met lage bodembedekkers waaronder sedumsoorten, zonneroosjes, maarts viooltje en hertshooi. Heesters Chaenomeles, japanse sierkwee, enkele soorten voor grotere tuinen. Cotoneaster, dwergmispel, ver schillende soorten met prima ei genschappen, ook wintergroen. Cytisus en Genista, meerdere kruipende soorten voor droge zonnige plaatsen, brem en verfbrem. Euonymus fortunei, kruipende kardinaalsmuts, taaie bodembe dekker o.a. de kultivar 'Darts Blanket' ook bestemd tegen schaduw en zeewind. Hypericum calycinum, kruipend hertshooi, geel bloeiende bodem bedekker voor zon en schaduw. Potentilla, ganzerik, verschillen de bodembedekkende soorten, lang bloeiend met gele bloemen in zonnige situaties. Stephanan- dra incisa 'Crispa', kransspirea, mooi overhangend groeiend en bloeiend met roomwitte pluimen. Bodembedekking van hei afgewisseld met santolina. robuustere Ceratium bieberstei- nii Euphorbia cyparissias, wolfsmelksoort, prima voor moeilijke plekken. Iberis sempervirens, scheef- bloem, witbloeiend in het voor jaar en bovendien wintergroen. Geranium, ooievaarsbak, enkele goede soorten, ook voor moeilij ke plekken. Lamium, dovenetel, enkele soor ten als grovere bodembedekker. Puchysandra terminalis, een bes te bodembedekker voor schaduw en wat zure grond. Polygonym affine, duizend knoop, een snel uitdijende bodem bedekker die lang bloeit met rose-rode aren. Saxifraga, steenbreek, enkele voorjaarsbloeiende soorten. Se- dum, verschillende soorten uit deze grote familie zijn als bo dembedekker op zonnige plaat sen toepasbaar. Taxus baccata Repandens, krui pende taxus, ook geschikt voor schaduw. Toepassing van bodembedekkers goed overdenken Het suksesvol toepassen van bo dembedekkers vergt een goede voorbereiding en een weloverwo gen toepassing van voor uw si tuatie geschikte soorten. Het samenstellen van pfentenar- rangementen is niet echt gemak kelijk. Veel pogingen om onder houdsarme beplantingen met bo dembedekkers te verwezenlijken hebben door verkeerde keuzes tot het tegendeel geleid. Bereid u daarom gedegen voor en laat u bij twijfel deskundig adviseren. Indien aan de juiste voorwaarden wordt voldaan is een mooi gear rangeerde beplanting met veel bodembedekkers echter een prachtig bezit. Stekelnootje en Astilbe sinensis Pumil/a als bodembedekkers voor ro zen met lavendel. Ronde zit kuil gevat in een beplanting met veel bodembedekkers o.a. waldsteinia, ezelsoor, vrouwenmantel, klokjesbloem en sedum. vlot van start gaan. Goede grondbewerking en een passende grondverbetering/bemesting vooraf is om die reden vereist. Beplantingskeuze Het sukses van bodembedekkers staat of valt met de mate waarin planten zich happy voelen. Ener zijds kunnen voornoemde groei plaatsbehandelingen daartoe bij dragen, anderzijds moeten we met de keuze van planten sterk rekening houden met de aanwezi ge groeiplaatsomstandigheden zoals licht of schaduw, type grond, vochtigheidsgraad en der gelijke. Met andere woorden, we moeten die planten kiezen waar van we kunnen verwachten dat ze zich in de situatie waarin we ze aanplanten thuis voelen en voor spoedig zullen gedijen. Gewenst beplantingsbeeld Het gaat vanzelfsprekend niet al leen om weinig onderhoud. We hebben ook een bepaald idee om trent het beeld dat de beplanting moet gaan vertonen. In de huidi ge opvattingen worden tuinen zo beplant dat er een ongedwongen, natuurlijk aandoend beplan tingsbeeld wordt verkregen. Bij de invulling van dat beeld spelen bodembedekkers een belangrijke rol. Bodembedekkers vormen veelal de basis, de bodemstoffe ring waaruit grotere eenlingen of kleine groepen zich verheffen. Ze worden gebruikt op de voor grond van boom- of heestergroe- pen en dienen ter begroeiing van taluds of ruime beplantings vakken. Bij het gewenste beplantings beeld kunnen we, rekening hou dend met de groeiplaatsomstan digheden, de planten kiezen. Af wisseling in groeivorm, groei- hoogte, blad- en bloemkleur en al dan niet wintergroen is gezien de omvang van het sortiment goed mogelijk. Een natuurlijk aandoende beplanting met bo dembedekkers heeft evenwel een ander karakter dan bijvoorbeeld een kleurrijke vasteplantenbor- der. Om die reden moet de varia tie bescheidener en moeten kleu ren ingetogener zijn. Bodembe dekkers planten we afhankelijk van de omvang van de tuin aan in relatief grote groepen waardoor een rustig natuurlijk beeld wordt verkregen. Veelal is het resultaat van een enkele bodembedekker veel beter dan de warrigheid van een grote variatie. Soorten waaruit kan worden gekozen De groeiende behoefte aan goede bodembedekkers heeft er toe ge leid dat kwekers in toenemende mate planten ontwikkelen met specifiek bodembedekkende ei genschappen. Zowel uit de heesters, koniferen, heide en vasteplanten kunnen we een keus voor bodembedekkers maken. Uit de verschillende plantegroe- pen laten we een aantal geschikte bodembedekkers de revue passeren.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 12