Voorzitter H.J. Boogert bloembollentelers vraagt opnieuw om beperking areaal Voorzitter ZLM-kring Oost Zuid-Beveland C. Hamelink bepleit uitbreiding fruitareaal in Zuid-Beveland Pootaardappelen snijden? Journaal plaatst kwaliteit aardappel in verkeerd daglicht LEI-rapport over zuivel roept discussie op Nederlandse boeren voor Sovjet Unie Volgens de voorzitter van de kring Oost Zuid-Beveland van de ZLM, de heer C. Hamelink, moet de centrum- funktie die Zuid-Beveland voor de fruitteelt vervult beter worden be nut. Onderwijs en afzet zijn aanwe zig en verdienen een bredere belang stelling. Het areaal fruit zou er zijns inziens met 1.000 ha uitgebreid moe ten worden. De heer Hamelink zei dit tijdens zijn opening van de jaar vergadering van de kring, die don derdag 2 februari in 'De Vroone' te Kapelle werd gehouden. De kringvoorzitter acht een verdere samenwerking tussen de CVZ te Ka pelle en de ZHZ te Barendrecht wen selijk, om een nog betere afzet voor het Zuidwestelijk fruit te waarbor gen. Hij ziet daarnaast ook kansen voor degenen die geen koöperatieve afzet prefereren: 'De klok staat bij de koöperatieve afzet centraal, doch zal niet altijd zaligmakend zijn. Men zal ook andere afzetmethoden mee moeten helpen ontwikkelen, als er vraag is moet er geleverd kunnen worden'. De heer Hamelink deelde de verga dering mee dat het kringbestuur niet meer voor het hele gebied zal pleiten voor het inlaten van zoet water van uit het Zoommeer, omdat het aan de realiseerbaarheid daarvan ont breekt. Wel zal de kring zich inzet ten voor een zoetwatervoorziening voor het gebied direkt aansluitend aan het Bathse spuikanaal (Reigers- bergsepolder). Voor het overige ge bied zal voor met name de fruitteelt moeten worden geleverd door de WMZ De kringvoorzitter ging ook in op de aanwijzing door het ministerie van VROM van het gebied rond de kern Schore als mogelijke lokatie voor het plaatsen van windmolens voor energie-opwekking. Hij zei te hopen dat het gemeentebestuur van Kapelle een wijziging van het bestem mingsplan die het plaatsen van de molen planologisch mogelijk maakt, niet doorvoert. Tijdens de kringvergadering werden aan de leden van verdienste de oorkon des en insignes uitgereikt ter gelegenheid van hun 50-jarig lidmaatschap. De voorzitter van de kring Zuidwest Nederland van de Koninklijke Alge mene Vereniging voor Bloembollen kuituur (de KAVB) de heer H.J. Boogert uit Kruiningen heeft de bol- lentelers op de Bloembollenmiddag 26 januari jl. in Zierikzee nog eens op het hart gedrukt dit jaar toch vooral niet teveel gladiolen te plan ten (tulpen en narcissen zijn al ge plant). De huidige situatie is met uit zondering van de lelies matig tot slecht. Dankzij de inkrimping van het areaal is de prijs van de verschil lende bloembollensoorten de laatste tijd overigens wat aangetrokken. Boogert: 'Vorig jaar heb ik jullie ge vraagd 25% minder te planten. Een aantal heeft dat advies overgeno men. Sommigen niet en hebben zelfs meer geplant. Als je niet horen wil dan moet je maar voelen. Vraag en aanbod zal regelend optreden - en sanering zal het gevolg zijn. Ook voor dit jaar vraagt de heer Boogert dus weer om beperking van het areaal. Op de bloembollendag die georgani seerd was in samenwerking met het CAT te Goes sprak de heer J. Bei- jersbergen, adjunkt-direkteur van het Laboratorium voor Bloembolle- nonderzoek in Lisse de verwachting uit dat de bio-technologie voor de sierteelt een belangrijke rol zal gaan spelen. Door doorbraken in de plantaardige cel- en weefselkweek en in de moleculaire biologie is het mo gelijk de stoffelijke dragers van erfe lijke eigenschappen te isoleren en de ze aan ekonomisch belangrijke ge wassen toe te voegen. Op deze ma nier zijn op beperkte schaal herbicide-, virus- en insektenre- sistente planten verkregen. Steeds meer kommerciële bedrijven gaan Enkele aanwezigen van de vergadering van de kring Zuidwest Nederland van de KA VB op 26 januari in Zierikzee praten na over hetgeen ze van de inlei ders te horen kregen N gift totaal Gladiool pitten kralen Lelie Tulp Narcis startgift over aantal bemesting 250-N min 150-N min 150-N min 60-N min 40-N min 40-N min 30 (najaar) 30 190 110 110 175-N min (bijbemesting in voorjaar) 125-N min 3x 3x 3x 2-3x 2-3x zich met de plantenbiotechnologie bezig houden. Hoewel de sierteelt een kleine doelgroep is verwacht Bei- jersbergen dat ze ook voor deze teelt van belang gaat worden. Stikstofbemesting De heer P. Boskamp, bedrijfsvoor- lichter bloembollenteelt gaf de telers informatie over het gewijzigde stikstofbemestingsadvies. Volgens hem moet een overbemesting wor den gegeven vóór de bloei en niet erna. Het nieuwe stikstofadvies ziet er als volgt uit Door Jan van Liere Het zuivelbedrijfsleven reageert sceptisch op het LEI-rapport 'Melk in de EG: overschot of tekort?'. De coöperatieve zuivelindustrie spreekt zelfs van "weinig verstand van zaken' Begin deze week kwam de LEI- publikatie uit. (zie pag. 15) De on derzoekers concluderen daarin dat het melktekort waarover de Neder landse zuivelindustrie regelmatig klaagt, maar zeer relatief is. Het heeft een erg regionaal karakter, want een kwart van de Europese zui vel wordt nog afgezet met ondersteu ning vanuit Brussel. In plaats van afschaffing van de superheffing is het beter de nog seeds bestaande 'verborgen' overschotten weg te wer ken en ervoor te zorgen dat er niet Vrijdag 10 februari 1989 opnieuw boter- en poederbergen ontstaan. Onkunde "Het is teleurstellend dat er zoveel onkunde spreekt uit het LEI- rapport. De Nederlandse zuivelin dustrie heeft zich in relatie tot de melkschaarste nooit uitgesproken over afschaffing van de superhef fing. Wel worden er grote vraagte kens gezet bij het in stand houden van het systeem op langere termijn. Maar dat heeft alles te maken met de komst van de interne markt in 1992", luidt de reactie van de Ko ninklijke Nederlandse Zuivelbond FNZ. Woordvoerder Brouwers maakt uit het rapport op dat het LEI "weinig verstand van zaken naar buiten brengt". De laatste tijd zijn in de pers en kele artikelen verschenen over het snijden van pootaard appelen. In deze artikelen wordt gesteld dat er geen direkt ver band bestaat tussen snijden van pootgoed en verspreiding van ziekten. Er is inderdaad tot nu toe niet duidelijk aangetoond dat het machinaal snijden van poot goed in Nederland, als er geen rotte knollen in een partij zitten, tot meer bakterieziekten heeft ge leid. Het aantal proeven is echter nog erg beperkt. Als er wèl rotte knollen in een partij zaten bleek wel degelijk uitbreiding van bak- terieziekte op te treden. Het ge vaar zit dus vooral in rotte knol len. In de praktijk is het echter vrijwel onmogelijk om alle rotte knollen voor het snijden te ver wijderen. Dat het snijden risiko's met zich meebrengt is in 1988 ook uit de praktijk gebleken. Er zijn twee voorbeelden bekend waarbij het snijden van pootgoed vanwege bakterieziekten tot klasseverla ging leidde terwijl niet gesneden pootgoed van hetzelfde uit gangsmateriaal en geteeld op het zelfde perceel in de klasse bleef. Bij de teelt van pootaardappelen vormen bakterieziekten momen teel het grootste probleem. Daar om zal er alles aan gedaan moe ten worden om dit probleem te verminderen. Zoals hiervoor is aangegeven vergroot het snijden van pootgoed de risiko's voor verspreiding van bakterieziekten. Daarom wordt door bakteriedes- kundigen in Nederland geadvi seerd om bij de teelt van pootaar dappelen niet te snijden. PAGV en CAD-AGV De voorzitter van zuivelcoöperatie DMV Campina, P.J.H.M. Loonen, wijst erop dat de Nederlandse melk veehouders allerminst gebaat zijn bij een blijvende superheffing. De stij gende quotumprijs betekent een zware kostenpost voor beginnende ondernemers en Nederland verliest z'n voorsprong ten opzichte van de andere EG-lidstaten. "Daar zou het LEI ook oog voor moeten hebben", aldus Loonen. Bang LEI-onderzoeker H. Rutten vindt echter dat het Landbouw- Economisch Instituut wel degelijk ongevraagd een dergelijk rapport naar buiten mag brengen. "Wij zijn bang voor een verruiming of af schaffing van de zuivelquotering. De zuivelindustrie speelt met vuur door daarvoor te pleiten. Wij willen op deze manier de andere kant van de medaille laten zien". Door het onjuist interpreteren van voorzitter G. Doornbos van het Landbouwschap heeft het NOS- journaal de Nederlandse aardappel volkomen onterecht in een verkeerd daglicht gesteld. De tv liet Doornbos bij de opening van de Landbouw- beurs in Zuidlaren enkele punten van kritiek citeren uit een onderzoek van Konsumenten Kontakt naar de kwaliteit van aardappelen. Deze op merkingen werden weergegeven als Doornbos' eigen woorden. "Zijn opmerkingen moeten meer als een signaal worden opgevat, zo reageer de woensdag een woordvoerder van het Landbouwschap. Natuurlijk mankeert er wel eens iets aan de kwaliteit van onze aardappe len en dat mag ook gezegd worden. Het kan ook wel beter maar zoals het op het Journaal overkwam, dat is buiten proporties. In het algemeen zijn onze aardappelen redelijk tot goed. Beter kan natuurlijk altijd. Doornbos' woorden hebben wel heel wat losgemaakt in de aardappelwe reld. De heer A. Bierens, directeur van de Aardappel B.V. te Zierikzee, betreurt het zeer dat de aardappel zo in het nieuws is gekomen. Hij heeft geen moeite met de kritiek zoals die door Konsumenten Kontakt is gege ven maar de woorden van Doornbos zijn wel erg ongenuanceerd overge komen. Jammer, zegt hij, temeer omdat er de laatste tijd veel aan kwaliteitsverbetering wordt gedaan. "Wij en ook andere handelaren zijn juist bezig om samen met de telers de kwaliteitsnormen nog aan te scher pen. Het onder merk verkopen van een (Uitstekend produkt als de con sumptieaardappel kan de eenzijdige berichtgeving zeker logenstraffen," aldus de heer Bierens. Wellicht komt er de mogelijkheid voor Nederlandse boeren om een bedrijf te pachten in de Sovjet Unie. Dat zijn in ieder geval de plannen van de oud-Sovjet am bassadeur in ons land, Viktor Be letski. Beletski, die tegenwoordig direc teur is van het propaganda coöpe ratief Sovintercontact/Interservice, wil graag de in Nederland aanwezige kennis op landbouwkundig ge bied aan zijn vaderland ten goede laten komen. Volgens zijn plannen zou er deze zomer een aantal Russische boeren in Nederland 'stage' ko men lopen. De volgende fase zou dan het verpachten van bedrijven in de Oekraïne en de Kaukasus aan Nederlandse boeren zijn. Beletski geeft aan dat het om le venslange pacht kan gaan, even tueel met erfopvolging. De prijs bedraagt driehonderd dollar per hectare per jaar. Eventuele winsten mogen mee terug worden genomen naar Nederland. (Uit Oogst). 11

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 11