"Nieuwe leiding industriewater niet interessant voor intensieve landbouw Zuid-Beveland" Commissie Grondgebruik ZLM bracht bezoek aan Yerseke Moer, Tholen en Schouwen-Duiveland Dalers en stijgers houden IMCB-veiling in evenwicht Nu stieren voor premie aanmelden! PR krijgt een ander gezicht Direkteur ir. P. Stoter WMZ: Kosten Vooral bospeen en paprika in de lift Vlaamse landbouwminister? Het ziet er naar uit dat de door de Watermaatschappij Zuidwest Ne derland aan te leggen nieuwe leiding voor industriewater door Zuid- Beveland als zoetwaterbron voor de intensieve landbouw en fruitteelt in Midden-Zeeland van slechts beperkte betekenis kan zijn. De groot- verbruikersprijs van dit water ligt per m3 weliswaar met 1,15 enige dubbeltjes onder die van drinkwater maar de noodzakelijke extra in vestering in de nieuw aan te leggen leidingen naar de agrarische be drijven doen de kostprijs al gauw tot en boven die van het drinkwater uitkomen. De directeur van WMZ te Goes, ir. P. Stoter, is duidelijk: "Wij verkopen graag water, ook industriewater, maar voor de vollegronds-, kas- en fruitteelt zie ik naast grondwater als enig reëel alternatief drinkwater uit het reeds bestaande leidingennet, eventueel aangevuld met regenwater. Alleen gebieden met concentraties van in tensieve teelten en boomgaarden die vlak bij de nieuwe leiding liggen zouden ervan kunnen profiteren. De nog aan te leggen industriewaterleidtng komt dwars door Zuid-Beve/aad te liggen, vanuit Brabant (punt 4 op het kaartje) naar Vlissingen. Voor met name de fruitteelt is zoet water een produktiefaktor van toe nemende betekenis. In Oost Zuid- Beveland zou in de toekomst ge bruik kunnen worden gemaakt van het water in het Zoommeer maar voor West Zuid-Beveland en Wal cheren zullen andere bronnen aange boord moeten worden. Als een van de mogelijkheden wordt door de fruitteelt de aan te leggen leiding van de WMZ aangemerkt. Deze leiding is noodzakelijk om in de toekomst aan de verwachte stijging in het wa terverbruik te kunnen voldoen. De WMZ-directeur verwacht dat deze groei voor een zeer belangrijk deel zal komen van 6 grote industriën in Vlissingen-Oost. Deze industriën ge bruiken nu nog grondwater maar WMZ is met hen in onderhandeling over de inlevering van dit grondwa ter bij de WMZ tegen levering van industriewater uit de Biesbosch bek kens. Brieven met een daartoe strek kend voorstel zijn recent uitgegaan en WMZ verwacht daar positieve reakties op. De nieuwe drinkwater leiding zal een aftakking worden van de bestaande 100 km lange leiding die loopt van de Biesbosch naar de Braakman. Voor een eerste zuive ring van dit water tot industriewater kwaliteit moet nog een keuze wor den gemaakt uit twee lokaties: een zuiveringsstation bij het bestaande pompstation Kraayenberg in de Au- gustapolder bij Bergen op Zoom of een nieuw te bouwen pompstation "Wranghe" enige kilometers ten zuiden van Goes. Bij de aanleg van de nieuwe leiding van Bergen op Zoom naar Vlissin gen Oost hoeft de WMZ technisch gezien geen rekening te houden met eventuele waterafname door de landbouw, omdat het hier om rela tief kleine hoeveelheden gaat. De WMZ kan de landbouw industrie water aanbieden tegen 80% van de drinkwaterprijs die bij 6.000 bedrijf- suren 1,46 is. De prijs voor in dustriewater ligt dus op ca. 1,15 ongezuiverd. Voor een eerste zuive ring dient daar nog ca. ƒ0,15 a 0,20 bij te worden opgeteld. Voorts zijn er de kosten van de aan leg van een reservoir (een eis van de WMZ om piekbelastingen zoveel mogelijk te voorkomen) en van een leidingenstelsel naar de agrarische bedrijven. Dan zit men al gauw op 2,per m\ Dit betekent, zo zegt Stoter, dat de groente- en fruitteelt in bijna alle ge vallen veel beter leidingwater van drinkkwaliteit kan gebruiken. De nieuwe industrieleiding kan hoog stens interessant zijn voor bedrijven die op zeer korte afstand ervan lig gen. De WMZ wil in die situaties best zaken doen. Van een speciale waterprijs voor de landbouw kan volgens ir. Stoter geen sprake zijn. "Op grond waarvan," zo vraagt hij zich af. "Wie stelt die criteria vast en waarom dan alleen voor de land bouw? Nee, dan is het eind zoek..." J. Wierenga De commissie grondgebruik van de ZLM heeft op 11 januari een bezoek gebracht aan de Yerseke Moer, Tho len en Schouwen-Duiveland. In de Yerseke Moer werd het in aan bouw zijnde gemaal langs het kanaal door Zuid-Beveland bezichtigd. Dit nieuwe gemaal is nodig omdat het huidige gemaal staat in het tracé van het te verbreden open kanaal door Zuid Beveland. In het kader van de ruilverkaveling Yerseke Moer zal een aanzienlijke daling van het wa terpeil worden doorgevoerd. Door pendammen wordt echter het peil in de beheers- en reservaatsgebieden gehandhaafd. Middels de ruilverka veling kunnen deze gebieden worden geconcentreerd. Aan de verplaatsing en vergroting van de fruitteelt opstanden wordt momenteel ge werkt. In maart van dit jaar zullen de wenszittinggen voor het plan van toedeling worden gehouden. De ruil verkaveling Yerseke Moer omvat in In het kader van het voorgaande wordt door kring C van het Zeeuws Rundvee Syndicaat het volgende ad vies gegeven: 1De stieren NU aanmelden met het nummer van de Gezondheidsdienst voor Dieren. 2. U mag ook de gebruikelijke rode oormerken gebruiken. De aanhoudperiode van 3 maanden is komen te vervallen, wèl dient u de dieren 3 maanden in uw. beizt te heb ben. De aanmelding dient te geschie den bij de DBH, waar u ook de aan vraagformulieren kunt verkrijgen. LET OP! DEZE WIJZIGING GELDT T/M MAART 1989. Gezocht wordt naar een regeling voor de dieren die van 1 tot en met 21 januari 1989 geslacht zijn en die Vrijdag 20 januari 1989 totaal 1.320 ha. Via de Oesterdam werd naar Tholen gereden. Het aan te passen tracé op de Oesterdam be tekent in dit deel van Tholen een doorsnijding van het agrarische ge bied. Middels een kavelruil waaraan 15 boeren hebben meegedaan heeft men dit probleem goed op kunnen vangen. Verder heeft de commissie grondgebruik een overzicht gekre gen van de polder de Razernij, waar het zoetwaterproefveld van Tholen zal komen. Onder auspiciën van het commissie Waterbeheersing en Ont- zilting zal het proefveld worden in gericht en zullen waarnemingen wor den verricht. Zodoende kan onder praktijkomstandigheden worden be paald welke mogelijkheden zoetwa ter geeft voor de landbouw en wat de gevolgen zijn voor het milieu. Na een rondrit over het eiland Tholen gemaakt te hebben, voorzien van deskundig commentaar van de vice- voorzitter van de kring, de heer J. De Belgische Boerenbond wil dat er een aparte minister benoemd wordt voor de land- en tuinbouw in het Nederlandstalige deel van België. Ook zou er een Vlaamse direktoraat-generaal voor de landbouw moeten komen. De Belgische Boerenbond wil van de Vlaamse regering een krachtig plattelandsbeleid dat de open ruimten ontziet en de landelijke woongebieden beschermt. Ook zou de Vlaamse regering wat moeten doen aan bijscholing in de landbouw. van Gorsel ging de commissie grond gebruik via de Philipsdam naar Schouwen-Duiveland. In het gebied rond Ouwerkerk bracht de heer W. Kuyper de proble matiek van de vrijkomende agrari sche bedrijfsgebouwen nog eens on der de aandacht. Veel boerderijen in dit gebied zijn niet meer in agrarisch gebruik of zullen binnen afzienbare tijd niet meer in agrarisch gebruik zijn. Tot nu toe, zo zegt de heer Kuyper, levert dit nog geen proble men op, aangezien de verhoudingen in het gebied goed zijn. Toch is wel degelijk het gevaar aanwezig dat via planologische maatregelen de agrari sche bedrijven in hun mogelijkheden worden beperkt. Deze problematiek moet nauwlettend worden gevolgd, zo hield hij de leden commissie grond gebruik voor. Het bedrijfsleven neemt het voorzit terschap over van het Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapen houderij en Paardenhouderij. Op 5 januari 1989 is als nieuwe voorzitter van het PR-bestuur, de heer P.W. Blokland, benoemd. De heer Blok land is ook voorzitter van de afde ling melkveehouderij van het Land bouwschap en zat in die hoedanig heid reeds in het PR-bestuur. Het PR had, als enige proefstation, nog een vertegenwoordiger van het mini sterie van Landbouw als voorzitter. Naast een nieuwe voorzitter kreeg het PR-bestuur ook een nieuwe vice- voorzitter in de persoon van ir. T. van Ingen, sektorhoofd grondge bonden veehouderij van de direktie Veehouderij en Zuivel van het Minis terie. Als bestuurlijk sekretaris van het PR werd de heer H.A. Duker be noemd, die vertegenwoordiger is van ROC Aver Heino. Alle Regionale Onderzoekcentra hebben een verte genwoordiger in het PR-bestuur. Bovendien kent het bestuur landelij ke vertegenwoordigers van de rundvee-, schapen- en paarden- De NCB-veiling in Veldhoven kende in 1988 uitschieters naar zowel bene den als naar boven. De omzet bleef daardoor vrijwel in evenwicht: in guldens 95,7 miljoen tegen 97,6 mil joen in 1987. Een lichte omzetdaling van nog geen 2°7o dus. Tegenover (sterk) achterblijvende produkten als fabrieksaardbei, augurk en kassla stonden opmerkelijke groei ers als bospeen, witlof, asperges en paprika's. Adjunct-directeur F. Heutinck van de Veldhovense veiling ziet de toe komst met vertrouwen tegemoet. Het vorig jaar gestartte experiment te- leveilen wordt in 1989 samen met de veiling in Grubbenvorst verder uit gebouwd. Naast komkommer, vleestomaat en witlof zullen nog meer produkten op deze wijze wor den verhandeld. Al met al spreekt sektoren. Er zijn nog meer nieuwe zaken te verwachten. In samenwerking met CLM wordt hard gewerkt aan de totstandkoming van het Melkveehouderij- en Milieubedrijf. Dit bedrijf wordt op zandgrond ge vestigd. Er zal een verbetering van de benutting van mineralen worden nagestreefd en dus ook een aanzien lijke vermindering van de ammoniak- uitstoot. Het onderzoek met vleesstieren en vleesvaarzen krijgt nog meer na druk. Het is de bedoeling om nako melingen van een aantal stieren van verschillende vleesrassen op groei en vleeskwaliteit te vergelijken. Dit in samenwerking met veeverbeterings- organisaties en het IVO. Het PR gaat op dit moment na of nieuwe be drijfsvormen van de vleeskalveren- houderij onderzocht kunnen worden op de Waiboerhoeve. Er wordt daar bij gedacht aan een beperking van melkprodukten, een rantsoen op ba sis van meer ruwvoer, groepshuis- vesting en een hóger aflevergewicht. Een aanpassing van de inrichting Heutinck van een 'redelijk tuin- bouwjaar'. "Alleen in een aantal vollegrondssectoren is het minder gegaan dan we hadden verwacht. Ik denk dat de tuinders die het groten deels van augurken of fabrieksaard- beien moeten hebben, het financieel niet gemakkelijk hebben gehad". Of dat in Oost-Brabant, het werkgebied van de NCB-veiling, tot een andere areaalontwikkeling zal leiden, kon Heutinck nog niet zeggen. "De ten dens dat de teelt van fabrieksaard- beien verder afneemt, zet ongetwij feld door. De concurrentie voor dit produkt uit het oostblok zorgt voor prijzen waarvoor wij hier niet kun nen produceren". Tuinders stappen op bospeen over Op de Oostbrabantse veiling is het betrekelijk jonge produkt bospeen een van de meest opmerkelijke stij gers. Bij een gelijke prijs noteert de veiling in '88 een veel grotere aan voer, waardoor de omzet van 2,3 naar 3,3 miljoen gulden gaat. Veel tuinders stappen op de bospeen over. Hetzelfde verhaal voor de pa prika, dat in omzet bijna verdubbelt tot 2,1 miljoen gulden. De duidelijk grotere aanvoer geldt voor alle kleu ren van deze in populariteit snel toe nemende vrucht. Bij de witte asper ges wordt de stijgende lijn uit de voorgaande jaren voortgezet: de omzet klimt met 7 ton tot 6,7 mil joen. De vorig jaar aarzelend begon nen teelt van de groene asperges krijgt dit jaar volgens Heutinck een overtuigend vervolg. "Na de start in 1988 met slechts enkele hectaren en een omzet van 80 mille, wordt het areaal dit jaar uitgebreid tot enkele tientallen hectaren. Er zit in Brabant zeker toekomst in dit produkt". De witlof zit ook in de categorie stij gers; vorig jaar goed voor 6 ton méér omzet. Een in Veldhoven traditio neel groot produkt als de komkom mer wist zich met een aanvoer van 14,6 miljoen stuks en een omzet van 7,9 miljoen vorig jaar ongeveer te handhaven. van de paardenafdeling op de Wai boerhoeve vindt binnenkort plaats. Het opfok- en trainingsonderzoek levert nu de nodige resultaten op en publikaties zijn dit jaar te ver wachten. Minister Braks heeft op verzoek van het Landbouwschap de regels voor de stierenpremie tijdelijk versoe peld. De stierenmesters kunnen tot begin maart premie aanvragen waar bij zij geen termijn van drie maan den in acht hoeven te nemen. Boven dien hoeven zij geen rode nummers aan te brengen als de dieren al ge merkt zijn met het nummer van de gezondheidsdienst. net aangemeld zijn. Geadviseerd wordt te zorgen voor bewijsmateri aal (afrekeningen, Gezondheidsdienst-merken), om duidelijk te kunnen maken dat de dieren voor de uitgestelde regeling in aanmerking zouden zijn gekomen. "Na 5 maart 1989 komt er een nieu we regeling, dus adviseren wij om door te blikken met rode oornum mers, omdat wij nog niet weten hoe deze regeling er uit gaat zien," aldus de kring. 9

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 9