Zeeuwse spuitdag 1989 Gezond blijven geeft meer zorgen dan gezond zijn Op vrijdag 6 januari werd in de Prins van Oranje te Goes de jaar lijkse Zeeuwse spuitdag gehou den. U heeft hierover in ons blad van 13 januari al het een en ander kunnen lezen. Hieronder volgt een verslag dat de heer H. Salo mons van zijn inleiding heeft ge maakt. Dit verslag bevat veel praktische informatie over de toepassing van gewasbescher mingsmiddelen, nieuwe midde len, gewijzigde toelatingén, etc. Technische zaken: Het aantal nieuwe middelen heeft zich tot op heden beperkt: Calidan (carbendazim/iprodion) bladvlekkenziekte uien Triogran (broomoxynil/ioxy- nil/pyridaat) - bestrijding breedbla- dige onkruiden in voorjaar (granen) Wakil (oxadixyl/cymoxanil) - zaai- zaadbeh. erwten - valse meeldauw (export) Mogelijk is op korte termijn een toe lating te verwachten van: Rival (prochloraz/fenpropimorf) - afrijpingsziekte granen Rovral M (iprodion/maneb) - bladvlekkenziekte uien Saldo (chloormequat/ethefon) - groeiregulator tarwe Sumicidin Super (esfenvaleraat) - luisbestrijding in aardappelen, kool zaad en koolsoorten Enkele zaken die de aandacht hebben: Dinoseb: nog vóór het komende sei zoen de toelating beperkt. doodspuiten van pootaardappelen; onkruidbestrijding na opkomst in peulvruchten op zand- en dalgrond (gezien hoge onkruidbezetting) Reglone zal voorlopig voor doodspuiten van konsumptie- aardappelen worden gehandhaafd (mogelijke alternatieven - land bouwkundig akkoord - wachten op een toelating). Gramoxone zal als gevolg van een gerechtelijke uitspraak tot 1 maart gehandhaafd zijn. DNOC in olie als doodspuitmiddel aardappelen goed alternatief, maar toelating is verlopen (kleurstof ter diskussie). Fabrikant genegen om het middel opnieuw in produktie te nemen?? Atrazin: groep van triazinen staan ter diskussie!! Voor 1990 totaalver bod voor Atrazin. Atrazin (nog) niet zwart voor waterwingebieden. Lindaan: de toelating zal voor ko mend seizoen nog worden beperkt tot zaaizaadbehandleingen; grond- behandeling (ritnaalden) in bieten. TCA: de toelating zal voor komend seizoen nog worden beperkt tot bestrijding graanopslag in graszaad teelt. De fabrikant blijft de produk tie ook in dit geval handhaven. Voor komende seizoen zijn de advie zen m.b.t. Lindaan en TCA op de beperking van de toelating reeds aangepast tot definitieve vastleg ging. Er zijn middelen die een uit breiding van de toelating hebben verkregen die bij de behandeling van de gewassen aan de orde komen. Su- misclex is in de nieuwe handleiding opgenomen als dompelingsmethode van 2e jaars plantuien tegen witrot. Deze toelating is nog niet geheel rond! Aardappelen Om besmetting met bladrolvirus te gen te gaan is in pootaardappelen thans ook 0,4 kt/ha Decis toe gelaten. Gezien pootgoed voor konsumptie- teelt veelal vrij is van Rhizoctonia wordt in veel gevallen niet behan deld om een grovere sortering te ver krijgen (met sukses). Wel zullen in alle gevallen de omstandigheden in het voorjaar (grondsoort, vitaliteit van het pootgoed) hierbij moeten worden betrokken om teleurstellin gen bij opkomst te voorkomen. Vooruitlopend op een eventueel in trekken van de toelating van tin zijn reeds tinloze middelen - cymoxanil maneb (Topper en Cursate M) op praktijkschaal beproefd. De bladbe scherming die wordt verkregen is in vergelijk met tin bevattende midde len akseptabel (maar zelfs zachter voor het gewas, zodat in vele geval len een opbrengstverhoging valt te bespeuren (enkele procenten)). Het is nog niet geheel duidelijk in hoe verre tin voor volledige knolbescher ming een bijdrage levert. De uitsla gen van bewaarproeven van tinloze middelen - die op de knolaantasting beoordeeld zijn - zijn over het alge meen genomen gunstig. Méér erva ring op praktijkschaal zal hiermee moeten worden opgedaan vóórdat tin geheel aan de kant wordt gezet. Het komende seizoen worden mid delen op basis van cymoximil en mancozeb - Topper en Cursate M - opgenomen in het advies alléén voor de eerste bespuitingen (2 a 3) van poot- en konsumptieaardappelen. Hierna dient over te worden gegaan op tin-bevattende middelen- Ridimil Delta heeft het afgelopen seizoen nogal wat teleurstellingen gegeven bij de bestrijding van phy- tophthora die de 2e helft van juli de kop op stak. Met name in de loop van het seizoen liep het resistentieni- vo sterk op (34% van de percelen re sistentie aangetroffen). Gezien dit hoge percentage worden momenteel ook knollen van pootgoed onder zocht om een beeld te krijgen van het percentage resistente stammen aan het begin van het seizoen (om de inzetbaarheid van Ridomil Delta te bepalen). Ter bestrijding van een breed sorti ment grasachtigen (kweek- en raai- gras e.a.) is bij konsumptie- en fa brieksaardappelen Targa 1,5 lt Moxiline toegelaten (witkleuring in loof leidt niet tot opbrengstdepres sie). Straatgras niet bestreden. Geen veiligheidstermijn! Nu Dinoseb niet meer voor loofdoel- einden beschikbaar zal zijn kan Reglone worden ingezet. Om onder ekstreem droge omstandigheden na- veleindrot tegen te gaan zou overwo gen kunnen worden de kombinatie Purivel (1,5 kg) Reglone (2 Zi lt). Met deze iets duurdere kombinatie zijn met name in de Flevopolder goede ervaringen opgedaan. Granen Gele roest in wintertarwe o.a. Pago de, Kraka en Urban. In het veld zijn 2 nieuwe fysio's aangetroffen (onder nummer). Bij Obelisk (met Pagode 85% van het areaal) is resistentie nog niet doorbroken. Obelisk op de ze grootte is plantenziektenkundig niet verantwoord. Het is nl. niet on denkbaar dat ook bij Obelisk de re sistentie wordt doorbroken (met grote konsekwenties voor de tarwe- teelt zuidwesten). De teelt van een zeer vatbaar (bakwaardig) ras Kanz ier in het noorden - waarbij veel nieuwe fysio's gele roest kunnen ontstaan, blijft een potentieel gevaar voor de huidige rassen. De bespuiting tegen afrijpingsziekte heeft het afgelopen seizoen zijn ren tabiliteit bewezen. In het zuidwesten zijn hiervoor véél kombinaties inge zet. Wel heeft een late bruine roestaantasting menigeen doen over wegen een herhaalde bespuiting met een systemisch middel uit te voeren (in beperkt aantal gevallen toege past; bij de rentabiliteit kunnen vraagtekens worden gezet). In die gevallen dat nog een luisbestrijding is uitgevoerd heeft de toevoeging van maneb de druk van bruine roest weten te beperken. Momenteel wordt bekeken in hoe verre Starane - naast de bestrijding van kleefkruid en muur - kan wor den ingezet om een bijdrage te leve ren aan de bestrijding van aardappel opslag in granen. De ontwikkeling wordt geremd en het percentage planten met knollen wordt geredu ceerd. Ook komt Roundup in aan merking (Pre-harvest): uiteindelijk gaat een groot deel van de gevormde knollen over tot rotting. Mecoprop-p bevat alleen het aktieve isomeer, waarbij de dosering kan worden gehalveerd (met behoud van dezelfde werkzaamheid). Ook kom- binatieprodukten met mecoprop-p zullen een doseringswijziging onder gaan. 1989 is hierbij een overgangs jaar. In 1990 zullen de meeste kom- binatieprodukten zijn aangepast (Lees etiket: voorkom vergissingen). Triogram (pyridaat, ioxynil en broo- moxynil) als breedwerkend middel in voorjaar tegen eenjarige twee- zaadlobbigen. Ook kleefkruid, ka mille, ereprijs en veelknopigen; in zonnig weer en niet te lage tempera turen zijn noodzakelijk ('mooi weer juffer'). 3-4 kg/ha wintertarwe en wintergerst 2-3 kg/ha zomergerst. 2,4 DP Basagran DP en Basagran Ultra wel toegelaten, maar niet op de markt. In verband met de zachte winter - oorzaak van veel ellende - is het af gelopen seizoen in tarwe, gerst en haver Yellow Dwarf (gersteverge- lingsvirus) aangetroffen. Hoewel onderzoek is beperkt kan met name bij vroege infektie een opbrengstder ving in gerst en haver aanzienlijk zijn (500-2000 kg/ha). Erwten Tegen kiem- en bodemschimmels is thans naast thiram ook 2 ml/kg Qui- nolate Pro (carbendazin/koperoxy- chinolaat) beschikbaar. Valse meeldauw (Peronospora) tast het gewas vanuit de grond aan, maar de mogelijkheden van overdracht via zaad moet nader worden bezien. Een zaaizaadbehandeling met Aliëte is alleen zinvol in gebieden waar be kend is dat een grondbesmetting aanwezig is. Alleen in de jeugdfase wordt de plant beschermd. Voor zaaierwten bestemd voor eksport is thans ook Wakil (1,25 k/kg) be schikbaar. Naast Parathion heeft thans Decis (0,3 lt/ha) een toelating voor de bestrijding van bladrandkever. Hoe wel de coating met 5 g/kg Oncol technisch mogelijk is laat de toela ting vooralsnog op zich wachten. Als vervanger van Ivorin Super kan vanaf zaai tot kort voor opkomst 0,75-1,25 kg Aresin tegen een breed skala van eenjarig zaadonkruid (o.a. grasachtigen) worden ingezet. 3 lt Finale als toevoeging is alleen zinvol als op het moment van spuiten on kruiden boven staan. Karwij als on dervrucht mag op moment van spui ten nog niet bovenstaan. Direkt na zaai is thans ook 1-1,5 kg/ha Afarin toegelaten. Nu Dinoseb niet meer voor de on kruidbestrijding beschikbaar is zul len waarschijnlijk middelen - die landbouwkundig akseptabel zijn - versneld worden toegelaten om in kombinatie met Basagran over het gewas te worden toegepast. Aan lage hoeveelheden Basagran - sec - (0,5 lt/ha herhaald toegepast op klein onkruid) moet niet teveel waarde worden toegekend. Het is op de zuidwestelijke zeeklei een weinig be- drijfszekere toepassing waarbij aan de onkruidbestrijding wordt toege geven (o.a. varkensgras, zwaluw tong en ereprijs). Als gevolg van de zachte winter heeft het erwte-enatiemozaiekvirus zich voorgedaan. In vele gevallen is toch enige schade van betekenis be kend. Nederlandse rassen niet re sistent. Wel rasverschil. Veldbonen Voor de bestrijding van de blad randkever is naast parathion 0,3 lt/ha Decis toegelaten. Er wordt ge werkt aan een coating (5 g/kg On col) op het zaad, die zeer bedrijfsze- ker blijkt. Tevens wordt door syste- mische werking effekt op luis ver kregen. Voor het eerst sinds lange tijd is op beperkte schaal valse meeldauw aan getroffen (specifiek voor Vicia- boon). Gezien het verloop van de aantasting in het veld zal ook hier de mogelijkheid van zaadoverdracht moeten worden bezien. Tot enkele dagen voor opkomst is thans Aresin (0,75-1,25 kg/ha) ge- kombineerd met 3 lt Finale toegela ten. Karwij als onderteelt mogelijk. Nieuw: 1-2 kg/ha Afarin (tot enkele dagen voor opkomst); 3-4 kg/ha Tribunil (tussen zaai en opkomst). Naast het beperkte toepassingsge bied van 1,5 lt Basagran - zoals we die (hans kennen - bestaat in dit ge was goede mogelijkheden om door schoffelen (en licht opruggen) een onkruidbestrijding te verkrijgen. Topvergeling is ook dit jaar opnieuw van betekenis voorgekomen (schade is afhankelijk van %-planten dat is besmet én de vroegheid van infek tie). De mogelijkheid van het opzet ten van een waarschuwingssysteem met name in een gebied met lucerne zou moeten worden bekeken. Mais Tegen breedbladige onkruiden is Bandur direkt na zaai op vochtige grond inzetbaar (óók in waterwinge bieden). Slecht op zwarte nachtscha de en kamille, zodat een aanvullende bespuiting na opkomst noodzakelijk blijft. Tegen haagwinde kan tot 5-6 bladstadium 1 lt/ha Starane volvelds worden ingezet (als haagwinde in mais gaat klimmen). Er is een duide lijke nevenwerking op aardappel opslag waarneembaar. Als zaaizaadbehandeling in suiker- mais is Mesurol vooral bij late zaai onvoldoende effektief op fritvlieg (enkele bespuitingen na opkomst 2-3 bladstadium) met 2 lt/ha parathion gewenst om plantuitval te voorkomen. Lentagran Combi (atrazin/pyri- daat): kant-en-klaar produkt heeft toelating maar is niet op de markt. Graszaad 0,5 lt/ha Tilt thans in graszaad toe gelaten. Met name in Engels raaigras kan met een éénmalige bespuiting rond de bloei veelal een opbrengst verhoging worden behaald (roest- bestrijding). Karwij Bestrijding van het karwijmotje is thans 0,2 lt/ha Decis officieel toege laten (zeer effektieve bestrijding zo als bekend). Koolzaad In winterkoolzaad is thans ook Tar ga Moxiline toegelaten. Een breed skala van grasachtigen wordt meegenomen, o.a. duist en graan opslag. Geen straatgras. Stam(sla)bonen Als vervanger van Ivorin Super kan kort na zaai 1-2 kg Aresin (gekombi- neerd met 3 lt Finale) in stambonen worden ingezet. De dosering bij stamslabonen 0,75-1 lg kg Aresin. Winterpeen Rovral is bij inschuren toegelaten voor bewaarrot. Voor een goede werking is meer dan de voorgeschre ven dosering (60 ml Rovral aquaflo) nodig, maar uit oogpunt van residu niet aanvaardbaar. Voor de bestrijding van de wortel- vlieg is, in overleg met de zaadleve rancier chloorfenvinvos (o.a. Birla- ne) in de coating beschikbaar. Wel komen hiervoor alleen voldoende vi tale partijen zaad in aanmerking. H. Salomons CAT Goes Bieten en uien hebben terecht aandacht, gezien belang van deze gewassen in het Zeeuwse bouw plan. Aardappelen, granen/gras zaden, peulvruchten en handels gewassen maken het bouwplan kompleet. Mogelijke alternatieven (b.v. Teunisbloem) blijken een oplos sing voor een enkeling, maar niet voor de sektor als geheel. De braakregeling is op lange termijn plantenziektekundig aantrekke lijk (bodemgebonden, ziekten) maar biedt uit financieel oogpunt nog geen direkte oplossing voor het huidige bedrijf (of de ontwik keling naar grotere bedrijven moet versneld in gang worden ge zet - sanering van de noordelijke akkerbouw). Gezien het ekstensieve bouwplan (relatief groot aandeel monoco- tylen) is de druk van bodemge bonden ziekten (nog) laag, maar waakzaamheid is geboden m.b.t. a.c.a. Inspanningen m.b.t. het inschakelen van AM-rassen moet thans worden gezien als een in vestering in de toekomst. Motto: 'gezond blijven geeft meer zor gen dan gezond zijn!' Het Zeeuwse bouwplan met aardappelen is ekstensief, zodat m.b.t. het u bekende AM-beleid een 1:5 bouwplan Bintje geen konsekwenties heeft. Aardappel opslag wordt uit bedrijfshygië- nisch oogpunt niet getolereerd en nauwlettend door de PD ge volgd. Een intensiever bouwplan betekent op termijn het verplicht inzetten van AM-rassen (1:4 - 1999 óf 1:3 - 1997). Om een kontinu bouwplan te verkrijgen moeten vroegtijdig (1:4 - 1991) reeds AM-rassen worden ingezet. Grondontsmet- ting - met ingang van teeltjaar 1997 niet langer voorgeschreven - blijft wel toegestaan. Op zich een goede zaak om - indien mogelijk - in overleg met uw afnemer een AM-ras op te nemen om alvast ervaring op te doen. Wanneer we het milieu centraal stellen staat de landbouw op kor te termijn veel te wachten: op 23 december 1988 is een konvenant (vrijwillige overeenkomst) gete kend tussen overheid en be drijfsleven aangaande opruiming van restanten landbouwbestrij- dingsmiddelen. In het kort komt het hierop neer: onaangebroken verpakking via handel terug naar industrie; aangebroken verpak king naar gemeentelijk depot KCA; voor leeg fust: schoon- maakplicht bij de gebruiker, in gesteld bij verordening v/h Landbouwschap. Als aanduiding op de verpakking - STORL (Stichting Opruiming Restanten Landbouwbestrij- dingsmiddelen). De gebruiker is verplicht om de spuitmachine te voorzien van voorgeschreven ap paratuur (thans bij enkele fabri kanten reeds beschikbaar volgens IMAC-prototype); niet spoelbare verpakking naar depot KCA. Het konvenant treedt 1 oktober 1989 in werking. Overheid is bezig met het zgn. 'Meerjarenplan gewasbescher ming' (beleidslijnen). Hieraan ligt ten grondslag het verminde ren van de afhankelijkheid van bestrijdingsmiddelen o.a. door resistentieveredeling. Terugdrin ging, kwantitatief onder handha ving van zo breed mogelijk pak ket: spuittechnieken (air-tec e.a.); geleide (schadedrempels: EPIPRE) of zelfs volledig geïnte greerde systemen. Ook wordt in het meerjarenplan een goede regulatie van het ge bruik van toegelaten middelen nagestreefd: voorkom drift: spleetdoppen (minder drift), of door het inzetten van een vlieg tuig (depositie oppervlaktewater, emissie naar lucht); verplicht spuitbrevet; periodieke keuring spuitmachines (mogelijk door de oprichting van SKL (Stichting Keuring Landbouwspuiten); goe de verwerking van restanten. Naast de mogelijkheid van een schoonwaterttank (verdund ver spuiten restvloeistof over het per ceel) wordt momenteel door IMAG apparatuur getest Carbo-Flo - voor verwerking van spoel- en restvloeistof. Hoegen Dijkhof past met Senti nel het proces toe dat door ICI is ontwikkeld, nl. met toevoegmid delen wordt een bezinksel verkre gen. Bezinksel na aantal hande lingen afgetapt (afgevoerd als chemisch afval). Gereinigd water kan worden geloosd. Een middel wordt bij aanvraag voor toelating o.a. beoordeeld op persistentie en beweeglijk heid. Momenteel is diskussie tus sen diverse instanties of de zgn. EG-'nulnorm' voor drinkwter (0,1 mikrogram/It als detektie- grens) moet worden gehand haafd onder het motto: 'wat is akseptabel in grondwater en wanneer gaat grondwater over in drinkwater'. 8 Vrijdag 20 januari 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 8