uit de praktijk RONDDE 'De toekomst wordt met het heden gekocht' Was de vlasvezelzak zijn tijd te ver vooruit? Sprekers, film en worstebrood... Werktuigenvereniging "de Noormannen" heeft alle stormen doorstaan Er moet nog veel pootgoed aangekocht worden Bijzonder zacht weer voor de tijd van het jaar, zo is het ook in het LAND VAN AXEL. Zelden dat een zachte winter zo zacht is, niet alleen wat de temperatuur aangaat, maar ook wat wind of storm betreft. Een stevige bries kan soms bij tijd en wij le alles eens flink doen opdrogen, maar nu toch lijkt alles nat en voch tig te blijven, zowel om de boerderij, maar ook in stal of koelhuis. Ook de paaslelies en enkele heesters lijken van slag te zijn, zij lopen wel heel wat op de lente vooruit. Wel licht geldt dit ook voor de fruitbo men. Komt er plotseling vorst en dat kan zeer zeker nog komen, dan kan dit tot forse schade aanleiding geven. Ook waren de vorige week alweer de eerste lammetjes in de weide te zien hier in de buurt. Overigens zou een vorstperiode voor de akkerbouw toch wel welkom zijn, er is dan wel niet zo nat geploegd als in 1987, maar voor de struktuur van de grond is uitvriezen toch een goede zaak. Dit najaar is veel gele mosterd als groenbemester ingezaaid geweest en soms al of niet zorgvuldig onder- geploegd. En juist deze uitstekende planten zouden door wat vorst flink inkrimpen. Inmiddels draait het vergader- en voorlichtingsseizoen overal in den lande op volle toeren. Op alle moge lijke terreinen komt het milieu ter sprake. Op bijeenkomsten die vroe ger het walhalla vormden voor dege nen die alles van spuiten wilden we ten zoals b.v. de Zeeuwse spuitdag, wordt nu duidelijk het milieu in acht gehouden. Zelfs op een voorlich tingsdag van een regionale gewasbe- Dit schrijvende ziet het er vanuit 'T WALCHERSE niet naar uit dat de vorst eerdaags in zal vallen. Als de dagen lengen de nachten strengen is tot nog toe niet bewaarheid gewor den, maar niets is zo veranderlijk als het weer. In '56 viel een strenge en langdurige vorstperiode in begin januari. De weilanden en de wintergewassen hebben een fris groene kleur, in de tuinen bloeien de "bakrandjes" dat het een lust voor 't oog is, terwijl ook de eerste koppels wilde eenden in de luwte van de sloot te ontdek ken zijn. De wat slordig bewust of onbewust ondergeploegde groenbe- mesting zoals bladrammenas en gele mosterd zijn volop aan de groei. Niet enkel de schaatsliefhebbers ho pen nog op een vorstperiode. Op een paar voorlichtingsbijeen komsten is de trek-repelmethode bij de vlasoogst behandeld. Een partici- patiekontrakt en 't vormen van een telersgroepering met en rond deze bedrijven die teelt, handel en ver werking in hun pakket hebben, be hoort tot de mogelijkheden. De in vesteringen voor de veldmechanisa- tie zijn hoog, de risiko's voor de zaadwinning zijn minimaal, die voor de vezelwinning omgekeerd evenredig. De Ver. v. Bedrijfsvoorlichting op Walcheren bestaat deze winter 40 jaar, opgericht in een tijd dat alles nog op produktieverhoging gericht was. Ons gebied likte toen nog de wonden van de oorlog en inundatie, wederopbouw en herverkaveling wa ren in volle gang. In die winter ver- schermingsmiddelenhandel, dus Jn het hol van de leeuw, trekt nu ir. Van der Wal aan de noodrem als het gaat over het veelvuldig gebruiken van de diverse middelen. Dat er gigantische hoeveelheden plastic vuilniszakken gefabriceerd moeten worden, om daarna naar de vuilnisbelt gevoerd te worden om nooit meer te verteren, daar schijnen zich in 1989 weinig mensen om te be kommeren. Toch was jaren geleden hier in de streek een uitvinder aktief, die in feite zijn tijd ver vooruit was. Deze mijnheer Roelofszen zag wel perspektief in het fabriceren van vuilniszakken, gemaakt van vlasve zel die dus eenmaal gestort op na tuurlijke wijze konden worden afge broken. Helaas kreeg hij nooit een voet aan de grond. Opboksen tegen de multinationals als Dow of Shell was moeilijk. Anno 1989 zou zijn uitvinderswerk wellicht meer waar dering krijgen, en het zou twee doe len kunnen dienen: zowel een scho ner milieu en een alternatief voor de zo naar andere teelten zoekende ak- kerbouwsektor. Misschien neemt er iemand de draad nog eens op. De drie Zeeuws-Vlaamse ZLM- kringen hebben onlangs aandacht besteed aan het eventueel sluiten van de Suiker Uniefabriek in Sas. De kringen Axel en Hulst dringen er in een brief, gericht aan bestuur van Suiker-Unie, op aan om zeer zorg vuldig de Zeeuws-Vlaamse belangen in het oog te houden. Kring West Zeeuws-Vlaanderen vraagt meer aandacht voor het verwerken van zowel S.U. als CS.M.-bieten in één fabriek, en wel in Sas van Gent. Doel is voor allen om deze industrie in Z. Vlaanderen te behouden. trokken de eerste Walcherse boeren gezinnen naar de N.O.P. Deze vereniging heeft al de jaren door, het voortouw genomen in de voorlichting op teelt- en be- drijfstechnisch gebied, en heeft dit nog eens bewezen in de laatst gehou den bijeenkomst waar automatise ring centraal stond. Ook de laatst gehouden exkursies zijn letterlijk en figuurlijk in de smaak gevallen. In de diskussie, met het management van een broodfabriek, bleek dat de ze mee wil denken met het idee van de agrarische jongeren, en wil expe rimenteren om tot een Zeeuws Volko ren Brood van "echte" Zeeuwse tar we te komen. In de tijd waarin de mechanisatie op gang kwam zijn er ook verschillende werktuigenverenigingen opgericht maar deze zijn ook weer in de loop van de tijd opgeheven. De werktui genver. "de Noormannen" in West- kapelle heeft alle stormen, om in de termen van het dijkdorp te blijven, destijds, doorstaan, en viert ook de ze winter zijn 40 jarig bestaan. Ze ven leden waren het, zeven leden zijn het nog, wel andere, misschien heeft het succes wel te maken met dat ge tal, immers in oude geschriften het getal van de volheid. Door deze sa menwerking hebben de leden altijd gewerkt, en nog, met lage mechani- satiekosten, een stukje verlies van zelfstandigheid en het opbrengen van verdraagzaamheid moet men daarvoor inleveren en opbrengen. Schrijver dezes weet niet of dit feit nog "gevierd" wordt, maar als dat zo is zullen vele herinneringen in hu- De winterrust op SCHOUWEN- DUIVELAND is goed merkbaar, al thans als je de stilte op de bedrijven zo ziet. Het werk gebeurt nu wellicht binnenshuis. Het onderhoud van de machines en de bedrijfsgebouwen zal daar nu ongetwijfeld de aan dacht krijgen. Een punt dat onze aandacht in de wintertijd ook krijgt zijn de kontakten naar buiten toe, bezoeken van vergaderingen en voorlichtingsbijeenkomsten. Voor elke boer en tuinder zijn die van zeer groot belang. Tuinders zijn er overi gens (nog?) niet zoveel hier. Wij leven op het ogenblik in een in formatie maatschappij. Elke dag rolt er weer een grote hoeveelheid in formatie ons huis binnen. Kranten, brochures, nieuwsbrieven en andere geschreven tektst, maar ook via de radio en televisie. De nieuwste vorm van informatie-overdracht die via de komputer (informatica) gaat binnen de land- en tuinbouw nu ook zijn in trede doen. Veel belangstelling trok het Agrotel-projekt op de voorlich tingsmiddag van Cebeco ZW. Het 'praten' met de koöperatie via een komputer maar ook als boeren met elkaar of met wie dan ook wordt dus dit jaar op grotere schaal ook al mo- Hoe ver kunnen pootaardappelen uit elkaar geplant worden zonder dat dit ten nadele werkt van de op brengst? Deze vraag wordt met na me gesteld op die bedrijven waar nog geen pootgoed is aangeschaft. Het staat nu wel vast dat er, in te genstelling tot jaren met lage poot- goedprijzen, nog veel aangekocht moet worden in WEST BRABANT-ZUID. Hoewel de prijs iets gedaald is moet toch nog gerekend worden op een aanschaf van 2.000,tot 2.500,per ha al naargelang de sortering. Daar de meeste partijen erg grof zijn moet rekening gehou den worden met minder knollen per 50 kg. Uit praktijkervaringen blijkt wel dat op de meeste bedrijven, zon der opbrengstderving, 10% ruimer geplant kan worden. Of de poter- prijs nog verder zal dalen is moeilijk te zeggen. Het zou dit jaar best kun nen zijn dat de pootgoedprijs los staat van de konsumptieprijs, omdat voor de Stopa vrijwel niets aangebo den zal worden. Als deze ontwikke ling een lager konsumptieaardappel- areaal in Europa in de hand werkt hoeft er nog niets aan de hand te zijn. Aardappeltelers kunnen hun uiterste best doen om kwaliteitsaardappelen te leveren, maar als er geen tekortsi tuatie is zal nooit een hoge prijs ge maakt kunnen worden. Vrijwel zeker is dat het pootgoed- areaal in West-Brabant in 1989 groter zal zijn dan in 1988. Bedrijven met een regeninstallatie zijn geschrokken van de berichtgeving dat over enkele jaren in Noord-Brabant mogelijk een verbod komt op beregenen met grondwater. Alleen beregenen met oppervlaktewater zal dan nog toege staan zijn. Door deze maatregel zullen er wel erg grote verschillen ontstaan in het moristische sfeer opgehaald worden. De toekomst van deze vereniging wordt door de vergrijzing van de le den, toch ook met zorg tegemoet ge zien. Nieuwe investeringen worden dan ook moeilijk, maar het langdu rig bestaan is al ruim een felicitatie waard. Met dezen! De natuurlijke ligging, het klimaat en het aantal zonuren in 't Zeeuwse is en wordt geprofileerd in de pro motie als vakantieland. Van diezelf de faciliteiten zal met name de Zeeuwse akkerbouw, meer dan ooit, gebruik moeten maken om haar bestaan te kontinueren en te verster ken. Daarmeer zal het plattelands- aanzien en de bewoonbaarheid, de moeite waard kunnen blijven, voor bewoner en rekreant. We rekenen dan wel op steun van diezelfde over heid, die zich daadwerkelijk voor de rekreatieve bedrijfstak heeft ingezet, in Utrecht vorige week! gelijk. Een gevaar wat hierin schuil gaat is dat het sociale kontakt verlo ren kan gaan. Er is immers toch niets zo gezellig om een praatje met elkaar te maken! Wel is duidelijk dat de video-kommunikatie een belang rijke bijdrage kan zijn voor een snel le en doelmatige informatie over dracht. Wij leven nu eenmaal in een jachtige en 'efficiënte' maat schappij. De zoetwatervoorziening op het ei land staat ook weer volop in de be langstelling. De kringbesturen van ZLM en CBTB menen zo blijkt uit de uitnodiging voor een voorlich tingsmiddag, deze zaak wederom aan de orde te moeten stellen. De he ren Busser, v.d. Weele en Markusse geven zonder franje of mooie belof tes aan, hoe de situatie met of zon der zoet water er uit kan zien. Het is geen nieuwe informatie, dat kan haast ook niet anders, omdat er geen nieuwe omstandigheden zijn. Het dwingt ons de zaken nog eens goed op een rij te zetten. Begin februari zal aan de leden grondgebruikers de vraag gesteld worden of er belang stelling bestaat om voor ƒ20,per ha een detailplan uit te laten werken, (onder verantwoordelijkheid van het opbrengend vermogen van de grond. De hogere gronden beschikken nu eenmaal niet over oppervlaktewater, terwijl voor deze gronden, willen ho ge opbrengsten behaald worden be regenen noodzakelijk is. Vooral bij de vollegrondstuinbouw. Binnen de landbouw zal veel gediskussieerd worden over deze materie omdat het grootste gedeelte van de landbouw bedrijven nog niet beschikt over een regeninstallatie. Solidariteit in deze zou wel eens ver zoek kunnen zijn. Een paar maanden geleden werd op veel percelen de ingezaaide groenbe mester als niet geslaagd bestempeld. Waterschap). Teleurstellend was het matige aantal bezoekers op de eerste middag. Uw praktijkschrijver vindt dat elke boer zich op de hoogte dient te stel len van een zo belangrijke zaak. Wil len wij als boeren goed geïnformeerd zijn, (weer dat woord informatie), om dan de juiste besluiten te kunnen nemen, zullen wij toch de moeite moeten nemen om te gaan luisteren naar de visies die ontwikkeld zijn door deskundigen. Ruimte voor ver schil van mening moet er natuurlijk blijven, maar laat de argumenten dan wel zakelijk zijn, ook al is dat moeilijk door de problemen van vandaag de dag. Zijn wij als boeren niet teveel ge wend om op korte termijn - het weer van morgen - te denken? Terwijl juist de lange termijn - 10 tot 20 jaar - hoe vreselijk moeilijk ook, van groter belang is voor elk bedrijf. De volgende twee uitspraken zijn in dit verband wel aardig. De mens brengt zijn leven door met praten over het verleden, zich beklagen over het heden en beven voor de toe komst. Bedenk hierbij dan ook: De toekomst wordt met het heden gekocht. Met het aanhoudende zachte weer zijn met name de bladrammenas, rogge en Italiaans raaigras nog tot een volwaardig gewas uitgegroeid. Na de grote hoeveelheden neerslag van het afgelopen najaar blijkt blad rammenas zich veel beter te herstel len dan gele mosterd. Op de melkveebedrijven komen ver schillende veehouders in de verlei ding om het melkvee overdag in de wei te laten lopen omdat er weer vol doende gras te vinden is. Een wat la gere temperatuur zou niet erg zijn daar in veel maiskuilen wat broei is opgetreden. Momenteel is het nog heel vroeg in het nieuwe jaar. Het weertype is weer slecht en de boeren ma ken nog weinig aanstalten een antwoord te geven op wat zij a.s. voorjaar gaan zaaien en of po ten. Een hele moeilijke materie bij het huidige prijspeil. Het grondonderzoek tegen biete- cysteaaltjes komt traag op gang. Heel wat bietentelers gaan er van uit, dat hoe kleiner het areaal bieten wordt, hoe gezonder de grond automatisch wordt. Er zit wel wat waarheid in, maar zo'n gezondmakingsproces kan wel een hele poos duren. De vinger aan de pols houden is en blijft in de bietenteelt een eerste vereiste. Kontrole op de aaltjes blijft dus geboden en de strijd tegen de vrij levende aaltjes mogen we op bepaalde zeer lichte grond hele maal niet vergeten. Wat niet weet wat niet deert; is een oud gezeg de, maar daar kan men geen bie- tenboer van blijven. De kring- en afdelingsvergade ringen vormen met hun agenda's een pagina vol in het Z.L.M. land- en tuinbouwblad. De besturen doen hun uiterste best voor hun leden en toch blijven de vergaderzalen dikwijls maar ma tig bezet. Het bestuur moet vol gens de statuten algemene leden vergaderingen uitschrijven en daar is het in onze organisatie in de maand februari erg druk mee. Meestal zijn het steeds dezelfde personen welke de vergaderingen bevolken. Door middel van spre kers, film, worstebrood enz. enz. wordt zo getracht voldoende meerderheid binnen de muren te krijgen en dan lukt het om een vergadering te beleggen. Tegen over onze besturen zijn wij zo doende verkeerd bezig. In buur provincies zijn al diverse jaren de afdelingen afgeschaft en met sukses. Dan krijgen de kringver gaderingen weer meer aanzien onder hun leden en worden daar om ook weer drukker bezocht. In deze tijd met z'n vele boerenzor- gen mogen we onze besturen niet in de kou laten staan. De leef baarheid hangt in een vereniging niet van het bestuur af, maar voor 100% van de leden, want zij zijn de hoogste macht en het bestuur is de uitvoerende macht. Wat wij als oude garde aan onze organisaties leuk vinden, daar van is het nog maar de vraag of de jonge generatie er thans net zo over denk-t als wij vroeger. Zij staan nu alleen op hun bedrijf en alleen in de branding. De boeren van de negentiger jaren hopen zij te worden en daarom kijken zij door een andere bril dan wij. "Een volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst en vecht voor zijn boterham met een goed stuk be leg er op". Schaalvergroting staat ons te vel de te wachten, maar evenzo ook in onze vergaderstijl en in heel veel andere zaken, reden waarom wij als Zeeuwen niet achterop mogen raken. Gesteund door on ze standorganisatie zijn we als vanouds nog in staat om in grote getale nog grote dingen te doen. De kans van slagen is in onze del ta nog steeds aanwezig. 6 Vrijdag 20 januari 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 6