'Amerikanen kijken weinig naar voorkeur konsument' (Washington DC) Veehouders profiteren nog niet van B- systeem Zweedse pootaardappel op Tholen geteeld Landbouwraad Sonneveld: Landbouwuitgaven VS naar beneden Fabrieksquota te laat beschikbaar "Ik had nooit verwacht dat de Amerikanen zo volstrekt ongevoelig zouden reageren. Het is eigenlijk verbijsterend dat zij als leveranciers hun klanten willen dikteren wat voor vlees die willen eten. Het lijkt wel of Amerikanen de wereld via vlees met hormonen hun produk- tiestelsel willen opleggen", zo zegt ir. Jan Sonneveld, de scheidende Nederlandse Landbouwraad in Washington DC. Vandaag, op 20 januari, draagt president Reagan de macht over aan George Bush. Op de valreep heeft de vertrekkende president een ontwerp-begroting voor 1989/1990 ingediend. Daaruit blijkt onder andere het voorne men van de Amerikaanse rege ring de landbouwuitgaven met bijna twintig procent te ver minderen. Voor het ministerie van Land bouw wordt voor het komende begrotingsjaar 42,4 miljard dol lar uitgetrokken. Voor het lopen de begrotingsjaar 1988/1989 zijn de uitgaven geraamd op 52,1 mil jard dollar. Blijkens perspublikaties heeft Reagan gezegd, dat nu de agrari sche sektor zich herstelt, het tijd is om de verspillende landbouw subsidies te verminderen. Die zijn de afgelopen tien jaar duur geweest voor de belastingbetaler. De nieuwe president Bush heeft zijn instemming betoond met de begroting van zijn voorganger. Wel heeft hij gezegd zijn eigen prioriteiten wat meer accenten te willen geven. Maar grote veran deringen zijn niet te verwachten. "De Amerikanen die voor de buiten landse afzet moeten zorgen, zijn er ook niet allemaal gelukkig mee. Die beseffen wel dat de klant koning be hoort te zijn", aldus Sonneveld. "De Amerikanen willen nieuwe af zetmarkten voor vlees veroveren. Daarom valt hun huidige botte af wijzing van hormonenvrij vlees ex tra moeilijk te begrijpen". Sonne veld stoort zich ook aan de houding van het Amerikaanse ministerie van Landbouw. Daar vindt men de kon- trole op vlees in West-Europa van twijfelachtig gehalte. "Het onder mijnen van onze integriteit en com petentie vind ik beneden peil", aldus Sonneveld. Hij vindt het bovendien naïef te veronderstellen dat de vee houders in Europa zich schikken naar de eisen van de konsument, ter wijl tegelijkertijd de Amerikanen daarvan zouden moeten worden vrijgesteld. Amerikaans raadsel "Er is geen twijfel over dat het pri ma gaat met de Amerikaanse land bouw, terwijl tegelijk duizenden Het voordeel van het B-systeem is, dat een fabriek de produktieruimte die onderschrijders laten liggen, kan toedelen aan veehouders die hun quotum overschrijden. De zuivelin dustrie besloot vorig jaar unaniem om per 1 april over te stappen naar 'B'. Voorwaarde was wel, dat vee houders tijdig en regelmatig .werden geïnformeerd over het verloop van de aanvoer bij hun fabriek ten op zichte van het totale quotum van alle leveranciers aan die fabriek, zo stel de men. Fabrieksquota te laat Maar van een tijdige vaststelling van deze fabrieksquota is in het eerste jaar van het B-systeem nog geen sprake. Nadat aanvankelijk werd ge rekend op een vertraging van enkele weken, zodat de fabrieken eind de cember over de gegevens zouden kunnen beschikken, deelde het Pro- duktschap voor Zuivel vorige week mee pas eind februari volledig klaar te zijn met zijn "omvangrijke huiswerk. Dat is voor de zuidelijke coöperatie Campina reden om zelf de quota die nu bekend zijn, bij elkaar op te tel len en dit uit te .zetten tegen de aan voer. "Dat geeft de veehouders een indikatie", zegt woordvoerder J. Thijssen. "Wat ze ermee doen, is hun eigen verantwoordelijkheid". Noord-Nederland volgt dezelfde werkwijze. "We houden de veehou ders wel voor, dat ze helemaal geen risiko lopen als ze precies op hun in dividuele quotum melken", zegt di- rekteur ledendienst J. Bles. "Maar bevredigend is het allerminst". Sekretaris J.P. Buwalda van het Produktschap voor Zuivel geeft wel toe dat er aanloopproblemen zijn met het B-systeem. De grootste vertraging ontstond al Vrijdag 20 januari 1989 Sonneveld, boerenzoon uit Zoe- termeer, staat op een verkiesbare plaats op de CDA- kandidatenlijst voor het Europe se Parlement. Hij volgt Euro parlementariër Teun Tolman op. Sonneveld brengt een kwart eeuw internationale ervaring mee, op gedaan in verre standplaatsen als Beiroet en Rome die aan Was hington DC voorafgingen. Hij begon zijn loopbaan in 1961 bij het KNLC. boeren afvallen. Dat is ook niet nieuw. In Amerika verdwijnt al heel lang iedere zeventien jaar de helft van de farmers. Tegen die uitval wordt weliswaar aktie gevoerd, maar dat helpt weinig. Want het zijn gezinsbedrijven die afvallen en het zijn ook gezinsbedrijven die over blijven. Daarom wordt de zoge naamde 'family-farm' hier nooit een echt strijdpunt", aldus Sonneveld. Wij leggen hem ons 'raadsel' van de Amerikaanse landbouwpolitiek meteen aan het begin van het super heffingsjaar toen in mei de definitie ve vetregeling bekend werd. "De vaststelling van de vetreferenties is op zich al een probleem, omdat het systeem per 1 oktober 1986 is inge voerd, dus midden in een superhef fingsjaar", zegt Buwalda. "We be schikken alleen over de jaargemid delden van alle veehouders, terwijl voor de vetreferentie halfjaargemid delden nodig zijn voor de periode 1 april tot 30 september en 1 oktober tot 31 maart. De benodigde gegevens moesten we eerst bij de fabrieken opvragen". Daar kwam nog bij, dat de EG bepaalde dat de veehouders konden kiezen tussen de referentie jaren '85/'86 of '84/'85. "Wij moesten dus van alle veehouders na gaan wat voor hen het meest gunstig was. Een gigantisch karwei". Het PZ informeerde de veehouders in ju ni over hun definitieve vetreferentie; bijna twee jaar na het ingaan van de regeling. Ongeveer in dezelfde periode werd bekend dat het kortingspercentage voor het superheffingsjaar '87/'88 werd verlaagd van 6,5 naar 6 pro cent. Alle quota moesten dus op nieuw worden vastgesteld. Tevens moest het PZ de vergoedingen uitbe talen voor de tijdelijke schorsing van quota. Bovendien schreef het minis terie voor dat met ingang van 1988 bij alle grondtransakties de vetrefe renties moesten worden gemiddeld. 50.000 verklaringen Daarnaast bracht het B-systeem zelf al veel extra werk met zich mee. Zo moesten alle veehouders in een ver klaring aangeven aan welke fabriek ze hun quotum wilden leveren, om later de fabrieksquota te kunnen vaststellen. "Daarvoor hebben we 50.000 verklaringen de deur uit ge voor. Washington schreeuwt al ja ren van de daken dat het afgelopen moet zijn met de subsidiëring van de landbouw. Maar anderzijds hangen de Amerikaanse boeren zelfs nog meer dan hun Europese kollega's (namelijk voor meer dan de helft van hun inkomen) van overheids subsidie af. Hoe valt dat te rijmen? Sonneveld legt uit dat het enige wat daar telt, het veroveren van buiten landse afzetmarkten is. Tegelijk wil politiek-Washington de financiële steun terugbrengen. Men heeft forse verlagingen voorgesteld van de mini mumprijzen. Maar de Amerikaanse volksvertegenwoordiging ligt dwars. Men handhaaft de huidige subsidies, verwijzend naar de steun die de boe ren elders ook ontvangen. "De boeren in de VS mogen de EG wel heel dankbaar zijn", zo konklu- deert Sonneveld lachend. Hogere exportsteun Nu het GATT-beraad (wereldhan- delsoverleg) onlangs is mislukt, ver wacht Sonneveld zelfs nog wat hoge re Amerikaanse exportsubsidies op landbouwprodukten. Dat principe wordt al in de nieuwe handelswet vastgelegd. Sonneveld signaleert dat de Amerikanen met die subsidies op export dan de Europese Gemeen schap navolgen. "De zogenaamde 'marketing-loan' daan. De veehouders hadden tot 1 september de tijd om te reageren". Deze verklaringen leverden voor het PZ nog een extra onvoorziene hoe veelheid werk; veehouders gingen massaal bellen, omdat ze bang wa ren met het plaatsen van hun hand tekening hun quotum weg te geven. Met de ingang van het B-systeem be paalde minister Braks dat veehou ders tot 1 november de gelegenheid hadden om grondtransakties te rege len. De provinciale direkties van het ministerie van Landbouw bleken voor de afwikkeling van al die trans- akties meer tijd nodig te hebben dan Bij wijze van proef worden dit voor jaar bij drie telers op het eiland Tho- len Zweedse aardappelen gepoot. Een van deze telers zijn de gebroe ders M. en M.M. den Engelsman uit de Pelleweg tussen St. Annaland en Poortvliet. Het gaat hier om het nieuwe Zweedse ras Silla. De rechten lijkt op de Europese exportrestitutie, om dat ze ook is afgestemd op de wereldmarktprijs. Ik denk boven dien dat hier nu de politieke wil aan wezig is om de weg van extra hoge exportsteun in te slaan", aldus Son neveld. Hij acht het denkbaar dat de garantieprijzen van granen tegelijk extra worden verlaagd. Dit om de akkerbouwers te dwingen tot een goedkopere produktie. Hij vindt deze aanpak 'botte bijl achtig'. Het gaat hier om een land dat alle steun wil afschaffen, maar tegelijk nu de export extra zal gaan subsidiëren. Waarom willen de Amerikanen niet samen met de part- nerlanden een flexibel stelsel van we- reldmarktbeheer op poten zetten, zo filosofeert Sonneveld. Hij vindt het jammer dat de beheersing van de (over)produktie die de Amerikanen verwacht. Het gevolg is dat op dit moment nog niet alle individuele quota bekend zijn en de fabrieks quota niet kunnen worden vast gesteld. Buwalda toont zich toch niet ontevreden. "Als ik zeg dat het ideaal verloopt, ben ik weinig rea listisch, maar er is bijzonder veel werk verricht. Op het PZ zijn we praktisch bij", zegt hij. "Het wachten is alleen nog op de laatste gegevens van de LNO's". Hij wijst er verder op dat er tot nu toe elk jaar sprake was van onder- schrijding. "Het ging elk jaar om zo'n 200.000 ton onderschrijding. Voor '87/'88 wordt 1,25 procent verevend. Dat geeft al een idee in welke mate er mogelijkheden zijn". De cijfers komen hem daarbij nog niet te hulp: er vindt momenteel lan delijk gezien geen onderschrijding plaats. De -zuivelcoöperaties Campina, Noord-Nederland en Coberco mei voor Nederland hiervan zijn in han den van Wolf en Wolf te Lelystad. Via aardappelhandel A.C. Breure te St. Annaland zijn deze pootaardap- pelen gratis verstrekt aan de drie te lers. Het pootgoed dat nu op Tholen uitgeprobeerd wordt is vorig jaar, thuis toepassen, niet in ruimer ver band wordt aangepakt. "Maar dat past niet in hun filoso fie", verzucht de toekomstige po liticus. Verbijsterend Drie jaar lang werkt Sonneveld nu in Washington DC. Het meest is hem de totaal verschillende benadering van de landbouwpolitiek opgeval len. "Het is haast verbijsterend te zien hoe weinig begrip je hier kan wekken voor het Europese stand punt", aldus ir. Sonneveld. Een punt van overeenstemming? "Zowel in West-Europa als in de Verenigde Staten menen de land- bouwleiders nu allemaal dat de be scherming van het milieu meer aan dacht verdient", zo besluit Son neveld. den op basis van schattingen een overschrijding van 1 a 2 procent. Buwalda reageert lakoniek op de cij fers: "Ondanks het nog niet perfekt werken van het systeem, is er duide lijk een tendens tot het optimaal be nutten van het quotum". Problemen voorbij Met het invoeren van een nieuw, snel computersysteem hoopt het PZ de problemen definitief te overwinnen. "Een veehouder krijgt straks een paar dagen na het doorgeven van de wijziging een bevestiging van regi stratie in de bus", zegt Buwalda. Als Braks besluit in het nieuwe su perheffingsjaar het leasen van melk quota mogelijk te maken, heeft het PZ er opnieuw een enorme klus bij. Want alle lease-transakties moeten voor 31 juli zijn afgesloten. Buwalda is er niet bang voor. Diederik Sleurink (Oogst) met tegenvallend resultaat, in de Fle- vopolders geteeld. Silla is een nieuw, snelgroeiend ras, A.M.-resistent en mag om de 2 jaar geteeld worden. Het is de bedoeling dat de vroege aardappelen voor 10 juni in Zweden aankomen, want na die datum wordt er een invoerhef fing van 1 gulden per kg. geheven. Voor of op 7 juni moeten de aardap pelen in doosjes van 10 kg verpakt op transport naar Zweden, waar ze dan voor 10 juni arriveren. De drie telers hebben de garantie gekregen dat ze dezelfde prijs per are krijgen als de prijs van de Doré's op 7 juni. Voor de Zweden en Noren is 15 juni een belangrijke dag, dan worden nl. de midzomerfeesten gehouden en worden er nieuwe aardappelen gegeten. Bij gebr. Den Engelsman zijn twee maten Silla voorhanden, 28/35 en 35/45 die op 1 gemet gepoot wor den. Bij M. Gunter en Zn. en J. Moerland zijn de ongeveer 2/3 van de 1.250 kg pootaardappelen onder gebracht. Deze drie zijn de meest vroege telers op het eiland. Zoals gezegd Silla is een harde groei er, maar van de opbrengst is nog weinig bekend. Of hij het in de Thoolse grond goed zal doen, moe ten we volgens Breure en Den Engelsman afwachten. 5 Via aardappelhouder A.C. Breure te St. Annaland zijn de poters gratis aan de drie telers verstrekt. Door vertragingen bij het Produktschap voor Zuivel profiteren vee houders nog niet van de voordelen van het vorig jaar ingevoerde zo genaamde B-systeem voor de melkquotering. Tot eind februari ont beren de fabrieken de informatie die ze nodig hebben om de veehou ders te informeren over de vereveningsmogelijkheden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 5