Drost bouwt hypermoderne slachterij in Helmond Overcapaciteit geen probleem voor Lunenburg Tazelaar presenteert Innovatie- en Saneringsregeling varkensslachterijen Aan de Rochadeweg in Helmond gaat exportslachterij Drost uit Schoonhoven, onderdeel van de Lunenburggroep, een nieuwe, hy permoderne varkensslachterij bouwen met een capaciteit van 800.000 varkens per jaar. De nieuwbouw gaat 27 miljoen gulden kosten. De slachterij zal werkgelegenheid bieden aan 125 personen, maar de di rectie verwacht dat dit aantal snel zal toenemen. De plannen voor de nieuwbouw in Helmond, die al in februari van start zal gaan, komen enkele dagen na de aankondiging van onder meer het Produktschap voor Vee en Vlees dat er een golf van faillissementen bin nen de varkensslachterijsector te verwachten is. In zijn nieuw jaarstoespraak presenteerde PVV voorzitter R. Tazelaar zijn sane ringsplan voor deze sector, die moet leiden tot het uit de markt nemen van het overschot aan vleeshaken. Volgens Nico Lunenburg, algemeen directeur van de exportslachterijen Lurova in Scherpenzeel, Drost in Schoonhoven en Lunenburg in Ou dewater, is over de nieuwe slachterij terdege overleg gevoerd met de PVV-voorzitter. "Natuurlijk weten we alles van de saneringsplannen in onze sector. Maar in ons geval gaat het vooral om verplaatsing van het bedrijf in Schoonhoven, waar we in een veel te kleine jas zitten. Daar naast is sprake van een toegevoegde waarde in de vorm van een uitbrei ding in moderne technologieën, die we in het oude bedrijf niet kunnen toepassen. Op die basis hebben we trouwens ook IPR-subsidie gekre gen." 4V2 miljoen subsidie De subsidie van de overheid - in to taal 4'/2 miljoen gulden groot - heeft sterk bijgedragen tot de vestiging van de slachterij in het Helmondse industriegebied, op een steenworp van de in aanbouw zijnde mestfa- briek van Promest. Uiteraard heeft ook de regio voor Lunenburg een rol gespeeld. "De randstad is voor ons niet zo belangrijk meer, die kunnen we met onze twee andere slachterijen makkelijk bedienen. Hier zitten we midden in een varkensgebied, waar door de aanvoerlijnen veel korter zijn." Ook het jaar 1992 van de Europese eenwording heeft in de besluitvor ming meegespeeld. Lunenburg denkt dan met zijn bedrijf in Hel mond technologisch volledig bij de tijd te zijn. "We hebben besloten om naast het slachterijgedeelte me teen de tweede fase van het bedrijf aan te bouwen. Daar wordt het vlees uitgebeend en verder verwerkt voor de supermarkten. Er komt in dat deel ook een baconzouterij, waar mee we kunnen voldoen aan de vraag van de detailhandel in binnen- en buitenland om ultra-hygiënische produkten." De slachterijdirecteur hoopt hiermee in te kunnen spelen op het volgens hem toenemende wensenpakket van de steeds groter en machtiger wordende super markten. Op milieutechnisch gebied zal veel worden geïnvesteerd in een optimale waterzuiveringsinstallatie. Ook aan het gebouw wordt veel aandacht be steed. Alle aan- en afvoer zal aan de achterzijde van het bedrijf plaatsvin den; aan de representatieve voorzij de van het gebouw zal er niets zijn dat aan een 'slachthuis' doet den ken. Gezien de negatieve associaties die dat woord oproept spreekt Lu nenburg liever van een 'vleesin dustrie'. Concurrentie Encebe De directie van Ludrova, zoals de Lunenburggroep ook wel wordt ge noemd, bevestigt dat het bedrijf in Helmond volop de concurrentie aan Zoais op deze tekening zal de toekomstige slachterij Drost op het industrie gebied "Z.O.-Brabant" in Helmond er uit gaan zien. gaat met de coöperatieve slachterij Encebe in Boxtel, die met een slacht- capaciteit van 30.000 varkens per week en 22.000 in andere vestigingen marktleider in Nederland is. Directeur K. Baarda van de Encebe zegt dat er geen overleg is geweest over de nieuwbouw in Helmond. "We leven in een liberaal land, dus het is een zaak van directies om te bekijken waar nieuwbouw kan wor den gepleegd. Omdat Ludrova van uit Schoonhoven de meeste varkens uit de randstad aanvoerde, zal de concurrentie in het Brabantse zeker groter worden." De Encebe-directeur twijfelt er niet aan dat zijn bedrijf, dat ondanks de coöperatieve status niet minder com mercieel werkt dan de Lunenburg groep, die concurrentie aan kan. De Boxtelse vleesindustrie heeft even eens een moderniseringsplan lopen en bouwt momenteel onder andere een nieuwe rundvleesslachterij in Den Bosch. Eind 1989 operationeel De bouw van de nieuwe Drost- fabriek start half februari en zal on geveer één jaar later gereed zijn. De directie hoopt eind van dit jaar al de uitbenerij in gebruik te kunnen ne men. In het oude bedrijf in Schoon hoven stopt dan het slachten en wordt overgegaan op vleesver werking. Lunenburg, Lurova en Drost slach ten momenteel gezamenlijk zo'n 2,5 miljoen varkens per jaar. Dat is bij na 15% van het totaal aantal var kens dat in Nederland wordt geslacht. Lunenburg is daarmee de op twee na grootste slachterij van ons land. Tot de groep behoort eveneens de baconfabriek van Drost in Uithoorn. H. de Bot Van Overloop Gewasbescherming naar De Jager Kapelle Na ruim 30 jaar aktief geweest te zijn in de gewasbescherming heeft Groothandel in Gewasbescher mingsmiddelen C. van Overloop te Kapelle besloten met ingang van 1 februari a.s. de zaak de beëindigen. De bedrijfsaktiviteiten zullen wor den overgenomen door Gerard M. de Jager Gewasbescherming even eens te Kapelle. De Jager B.V. houdt open dag op 3 februari a.s. VERVOLG PAG. 2 Rayonvergaderingen CVZ De CVZ houdt rond deze tijd weer rayonvergaderingen. In de komende week zullen deze worden gehouden in zaal Dallinga te Sluiskil op dins dag 24 januari, en in de bestuurska mer van de CVZ op woensdag 25 ja nuari. De aanvang is beide keren om 19.00 uur. Voorlichtingsbijeenkomsten CZAV Op woensdag 1 februari houdt de CZAV een voorlichtingsbijeenkomst over de toepassing van bestrij dingsmiddelen voor de fruitteelt. Deze vindt plaats in De Vroone te Kapelle, aanvang 19.30 uur. Op 10 februari wordt een gelijksoortige bijeenkomst gehouden voor de ak kerbouw, ook in De Vroone, aan vang 13.30 uur. Open middag Spruitkool R0C Westmaas Op donderdag 26 januari 1989 wordt op ROC Westmaas een open middag voor de spruitkool georgani seerd. Op deze middag staat de stikstofdeling bij late spruitkool cen traal. Daarnaast worden de resulta ten van het onderzoek van 1988 ge presenteerd. Er is in 1988 onderzoek verricht naar: bestrijding van vroege kool- vlieg, vergelijking opkweek (glasplanten-koude planten), rassen- vergelijking, bestrijding van Sclero- tinia bij kasplanten, spuittechniek in spruitkool. Verder wordt aandacht besteed aan het stikstofbemestingsadvies en het advies voor de koolvliegbestrijding. De bijeenkomst duurt van 13.30 tot 15.30 uur. Vrijdag 20 januari 1989 Biotechnologisch bedrijf Mogen gaat samenwerken met twee Wageningse instellingen De Landbouwuniversiteit en het In stituut voor Planteziektenkundig Onderzoek (IPO) in Wageningen gaan samenwerken met het Leidse plantenbiotechnologiebedrijf Mo gen. Het onderzoek richt zich op het verkrijgen van resistentie bij land bouwgewassen tegen plantevirussen. Daar de verschillende kennisgebie den elkaar komplementeren achten de drie partijen het gewenst een ka der voor samenwerking te scheppen. Voorlopig is er een overeenkomst getekend voor de duur van twee jaar. Daarin is afgesproken dat Mo gen de resultaten die uit het onder zoek voortkomen kommercieel zal exploiteren, bij voorkeur in samen werking met Nederlandse bedrijven. De beide Wageningse instellingen delen via een royalty-regeling mee in de opbrengsten. Eerste komkommers op ZHZ Maandag 16 januari werden op de ZHZ te Barendrecht de eerste kom kommers van het nieuwe jaar aange voerd door W. de Kreek uit 's- Gravendeel. De prijs varieerde van 2,48 tot 2,98 p. stuk. Instemming GS met plaats mestfabriek in Reusel Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant zijn akkoord gegaan met de vestiging van een proeffabriek voor mestverwerking in Reusel. Na het afkeuren van diverse lokaties mag die uiteindelijk komen aan de Ha- melendijk in het buitengebied van deze grensgemeente. Het provinciebestuur laat zich echter nadrukkelijk nog niet uit over een definitieve fabriek voor de verwer king van drijfmest. Directeur F. van Gestel van de firma Stalmeester mag op de lokatie een proeffabriekje bouwen met een ca paciteit van 35 kubieke meter drijf mest per dag. De mest wordt in deze fabriek verwerkt via een procédé van ongebluste kalk. Stalmeester kan onder meer rekenen op een subsidie van 4,5 ton van het ministerie van Landbouw. "Handelssysteem bollensector moet doorzichtiger worden" Het handelssysteem in de bollensec tor moet minder complex en door zichtiger worden. Pas dan kan deze sector zichzelf verder ontwikkelen. Ook moeten de eigen mogelijkheden beter worden benut. Dat zei in. H. de Boon, algemeen di recteur van Bloemenveiling West- land, op de jaarlijkse conferentie van de Bond van Bloembollenhan delaren. De Boon voorziet een stijgende in vloed van de bloemenveilingen op de handel in uitgangsmaterialen. "Sa menwerking tussen bloemenveilin gen en in- en verkoopbureaus voor bollen zal interessante mogelijkhe den scheppen en de bollensector als geheel een plus waarde geven. Groot schalige in- en verkoopbureaus zul len ontstaan, waarin de bollensector de zo noodzakelijke bundeling van de belangen van zowel producenten als handelaars kan realiseren en waarin deze belangen - de belangen van de hele sector - worden behar tigd." Workshop "Op weg naar strategische planning" De Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Midden- en Noord- Zeeland organiseert op woensdag, 25 januari a.s. in samenwerking met de VSB een workshop Strategische planning voor het bedrijfsleven. De workshop, die als thema draagt "Op weg naar strategische planning", is bedoeld voor bedrijven die zich op dit gebied willen oriënteren. Belangstellenden kunnen zich opge ven bij de heer W. Korstanje, bij de Kamer. Tel. 01180-35536. Bloemenburo present op NTV Bloemenburo Holland is van 31 ja nuari tot en met 4 februari present op de NTV (Nederlandse Tuinbouw Vakbeurs), die wordt gehouden in de Berkel-groenteveiling in Bleis- wijk. Het Bloemenburo participeert in een stand van het ministerie van Landbouw en Visserij. Andere parti cipanten zijn de Ekonomische Voor lichtingsdienst (EVD) en het Inter nationaal Bloembollencentrum. Bloemenburo Holland neemt deel aan de NTV om de achterban te in formeren over haar promotionele aktiviteiten. In zijn nieuwjaarsrede voor het bestuur van het Produktschap voor Vee en Vlees, heeft voorzitter Rob Tazelaar over zijn, deels eerder uit gelekte plannen melding gemaakt in zake een innovatie- en saneringsre geling voor de varkenssektor. Voor stellen daartoe zijn vanuit het be trokken bedrijfsleven naar voren gekomen. In een bijeenkomst van een 19-tal bedrijven hebben vooralsnog 14 zich bereid verklaard gelden te storten in een saneringsfonds. Dat sanerings fonds zal deels gevoed worden met de opbrengst van een geringe hef fing, die in totaal ƒ850.000 moet opleveren. Op basis van 1:1 zullen de slachtbedrijven vrijwillig een ge lijk bedrag fourneren. Voorts is er nog het Vleesfonds, dat dateert van voor de EG-tijd, een fonds van ƒ4,8 miljoen, van waaruit eveneens bijge dragen zal kunnen worden, mits toe^ stemming van Landbouw. De 14 bovengenoemde bedrijven zijn goed voor ruim 50% van alle varkensslachtingen. Er staat mo menteel weinig meer in de weg om tot de oprichting van de Stichting Sanering Varkensslachterijen over te gaan. Afscheidsreceptie H.J. Meijer Op vrijdag 27 januari vindt de af scheidsreceptie plaats van algemeen direkteur de heer H.J. Meijer van Meijer Kruiningen B.V. Deze recep tie wordt gehouden in één van de be drijfshallen van Meijer in Kruinin gen, van 14.00 tot 15.00 uur. De heer Van Reenen direkteur per soneelszaken Met ingang van 1 februari 1989 wordt de heer A.W. van Reenen be last met de leiding van de direktie Personeelszaken van het ministerie van Landbouw en Visserij. Hij volgt mr. J.M.P.H. van der Zijden op, die per gelijke datum is benoemd tot di rekteur Openluchtrekreatie. Van 1 april 1985 tot 1 april 1987 was de heer Van Reenen direkteur Land bouw en Voedselvoorziening in de provincie Drente. Sinds 1 april 1987 is hij direkteur Landbouw, Natuur en Openluchtrekreatie in de provin cie Friesland. Afscheidsreceptie B. Koole Op vrijdag 20 januari wordt vanaf 15.00 uur in "Ons Huis" te Melis- kerke een receptie gehouden ter gele genheid van het afscheid van de heer B. Koole van het Z.R.S. kring Wal cheren en de Fokveedagcommissie Walcheren. Daaraan voorafgaand is er vanaf 13.15 uur een officiële af scheidsbijeenkomst geweest. Direktie Barenbrug HCH Ghijsen MHJ Nas Per 1 januari j.l. werden bij het zaadconcern Barenbrug Holland bv. de heer M.H.J. Nas en ir. H.C.H. Ghijsen benoemd tot adjunct directeur. Beide functionarissen waren reeds geruime tijd in dienst van deze in het Gelderse Oosterhout gevestigde on derneming, respectievelijk als Hoofd van de afdeling Produktie en Hoofd van de afdeling Research.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 4