Hogere omzet C.V.Z. over geld en goed Kursus: geen opvolger, wat dan? op Schouwen Duiveland Staken van de onderneming Minister Braks achter herstruktureringsplan Landbouwschap Waarop letten bij het afsluiten van een rekening-courant Subsidieverzoek aankoop trajekt spoorbaan Goes- Borssele afgewezen Bundeling hagelverzekeraars in "AgriVer" myfftrnw:wveerrtvr Hoger (keuze-)dividend bij CSM m Wij willen voor het bedrijfskapitaal en het levensonderhoud een krediet in rekening-courant. Uit de offertes die wij hebben opgevraagd blijken er grote verschillen te zijn tussen de banken. Waar moeten we op letten. Maak een begroting voor bedrijfska pitaal en levensonderhoud. Let daarna op de volgende punten: sluit de rekening-courant zo moge lijk iets hoger af dan u denkt nodig te hebben; dit om tegenslagen op te vangen; - bekijk hoeveel rente u moet beta len. Meestal bestaat deze uit een ba sisrente met variabele opslagper-1 centages; - in de meeste gevallen moet een rekening-courant niet worden inge perkt. Sommige banken laten een rekening-courant ook aflossen in 30 jaar; - u betaalt bij het afsluiten van een hypotheek voor een rekening courant krediet notariskosten plus kadastraal recht; - bekijk ook hoe hoog de kredietpro visie is; - vraag ook hoe hoog de administra tiekosten zijn inklusief telefoon en portokosten; - bekijk hoe hoog de omzetprovisie is. Ook deze kan aanzienlijke ver schillen vertonen. - vraag hoeveel ekstra rente u moet betalen bij een overstand van het rekening-courant krediet, dit is meestal 1 a 2%; Probeer met deze gegevens voor uw bedrijf de jaarlijkse kosten uit de verschillende offertes te berekenen. Op verschillende bedrijven treffen we financieringen aan waar het rekening-courant krediet niet is af gestemd op het benodigde bedrijfs kapitaal, levensonderhoud en de te betalen belastingen. Dit kan u geld kosten. Wij kennen ook onderne mers die er trots op zijn niet rood te staan. Zij beschikken over een posi tieve rekening-courant. Ze ontvan gen over deze debetstand een rente van 0,5 a 1,5 procent en moeten soms op hun hypotheeklening 6 a 7 procent betalen. Als u zo financiert, is dit goed voor de bank, maar zeer nadelig voor uzelf. In onze ogen is het een taak van de bank kliënten hierop te wijzen. J. Markusse Een onderneming wordt beëindigd door overdracht of liquidatie. Bij overdracht wordt de onderneming door een ander of anderen voortge zet. Bij liquidatie is er geen overna me, de zaken van de onderneming vallen uiteen. Zowel bij overdracht als bij liquidatie is er sprake van het staken van een onderneming en moet er voor de inkomstenbelasting in beginsel worden afgerekend. Dikwijls wordt de vraag gesteld waar bij het staken van de onderne ming in fiskaal opzicht aan moet worden gedacht. Daarom worden hierna in het kort de punten ge noemd waarbij in ieder geval moet worden stil gestaan. Afrekenen Afrekenen betekent dat inkomsten belasting moet worden betaald over de stille en de fiskale reserves. De meerwaarde die bedrijfsmiddelen zoals grond, werktuigen, gebouwen en vee hebben boven de boekwaarde vormen de stille reserves. De vervan gingsreserve is een voorbeeld van een fiskale reserve. Is de boekwaarde van de be drijfsmiddelen laag, dan kan bij het staken een flinke boekwinst ont staan. Bij het maken van de afreke ning mag de werking van de land- bouwvrijstelling voor de gronden niet worden vergeten. Hierdoor kun nen de stille reserves waarover voor de inkomstenbelasting moet worden afgerekend een heel stuk lager worden. Van de winst die bij de afrekening te voorschijn komt is bij geheel of ge deeltelijk staken een bedrag van 20.000,vrijgesteld. De vrijstel ling is met ingang van 1 januari 1987 verhoogd tot 35.000,in gevallen dat de ondernemer op het moment van staken 55 jaar of ouder is en de onderneming geheel wordt gestaakt. De na toepassing van de vrijstelling resterende afrekeningswinst kan worden belast naar een gematigd ta rief dat minimaal 20% en maximaal 54% bedraagt. WIR-premies moe ten in geval van staking worden te rugbetaald indien de bedrijfsmidde len waarover de premies zijn ontvan gen binnen 8 jaar worden overgedra gen. Vindt het staken van de onder neming plaats door het overlijden van de ondernemer, dan kan de na toepassing van de vrijstelling over blijvende afrekeningswinst worden belast naar een vast bijzonder tarief van 20%. WIR-premies behoeven dan niet te worden terugbetaald. Bij algeheel staken van de onderne ming moet ook de Fiskale oudedags- reserve (FOR) worden opgeheven. Hiervoor geldt het bijzondere tarief van 20% tot 54%. Bij staken als ge volg van overlijden mag de weduwe, die de onderneming van haar man voortzet, de FOR veelal overnemen. Doorschuiven Afrekenen kan een groot bedrag aan inkomstenbelasting en aan terug te betalen WIR kosten. De kontinuïteit van de onderneming bij de opvol gers) kan er door in gevaar komen. Daarom gelden zowel bij overdracht van de onderneming door ouders aan kinderen als bij overdracht door het overlijden van de ondernemer doorschuifregelingen. Deze regelin gen voorkomen dat er op het ogen blik van overdracht van de onderne ming moet worden afgerekend. De inkomstenbelasting en ook de WIR die bij afrekening verschuldigd zijn worden doorgeschoven naar de op- volger(s). Voor de toepassing van deze regelingen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Na afweging van zowel de voor- als de Het dagelijks bestuur van de provin cie heeft de Stichting Behoud Natuur- en Leefmilieu bericht dat het niet bereid is een verzoek van de stichting om subsidie in de aankoop van bijna 47 hektare langs het tra jekt van de spoorlijn Goes-Borssele voor te leggen aan provinciale staten. Volgens GS is erkenning van de stichting als beheerder van natuur terreinen ongewenst. Met het rijk heeft het provinciaal bestuur in het verleden de afspraak gemaakt dat voor het erkende natuurbeheer slechts Staatsbosbeheer, Natuurmo numenten en de stichting Het Zeeuwse Landschap in aanmerking zouden komen. Bovendien houdt de De Onderlinge Noord-Nederlandse Hagelverzekering te Assen; de On derlinge Veenkoloniale Hagelverze kering Maatschappij te Veendam en de Onderlinge Herverzekering Maat schappij Hafimij te 's-Gravenhage hebben overeenstemming bereikt in gaande 1989 hun activiteiten op el kaar af te stemmen. Tot dusverre werken de Onderlinge Noord-Nederlandse Hagelverzeke ring en de Onderlinge Veenkoloniale Hagelverzekering Maatschappij als afzonderlijke hagelverzeke- ringsmaatschappijen en worden de belangen van een zestal regionale ha gelverzekeraars gebundeld door Ha fimij te 's-Gravenhage. Onlangs is door deze maatschappijen opgericht de Onderlinge Herverzekering Maat- schappij'AgriVer W.A., met als doel het gezamenlijk herverzekeren en poolen van de risico's. Het plan van het Landbouwschap voor de herstrukturering van de Ne derlandse land- en tuinbouw kan re kenen op steun van minister Braks van landbouw. Dat bleek vorige week woensdag tijdens het maande lijks overleg tussen het schap en de bewindsman. "Een belangrijk initia tief. Ik ben blij dat het bedrijfsleven het voortouw heeft genomen", zo zei de minister. Het plan van het Landbouwschap voorziet in het - op verzoek - door lichten van zoveel mogelijk agrari sche bedrijven en het per bedrijf op stellen van een ontwikkelingsplan. Minister Braks is bereid aan de uit voering ervan mee te werken en zo mogelijk ook financieel bij te dragen in de kosten van de uitvoering. Om het aanpassings- en herstruktu- reringsproces te versnellen komt het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de landbouw binnenkort met een subsidieregeling, onder meer ge richt op milieu-investeringen, kwali teitsverbetering en verbetering van de arbeidsomstandigheden. Het Landbouwschap wil dat ook de loonwerksektor van deze regelingen kan profiteren. Een probleem daar bij is echter dat dit niet in over eenstemming is met de Europese re gelgeving. Stierenpremie Minister Braks besloot op verzoek van het Landbouwschap de regels voor de stierenpremie tijdelijk te versoepelen. De stierenmesters kun nen tot begin maart premie aanvra gen waarbij zij geen termijn van drie maanden in acht hoeven te nemen. Bovendien hoeven zij geen rode nummers aan te brengen als de die ren al gemerkt zijn met het nummer van de gezondheidsdienst. nadelen die er aan verbonden zijn, kan worden beslist of doorschuiving al dan niet moet worden verzocht. Stamrechtvrijstelling Is er sprake van het geheel staken van de onderneming en kan of wil men doorschuiving niet toepassen, dan kan worden nagegaan of ge bruik is te maken van de stamrecht vrijstelling. De toepassing van deze vrijstelling wordt veelal beperkt tot die gevallen waarbij het afrekenen ineens veel in komstenbelasting kost. De stakende ondernemer moet in dien hij van deze vrijstelling gebruik wil maken de stakingswinst en even tueel de FOR omzetten in een stam- recht, dat is een recht dat periodieke opbrengsten - een lijfrente - oplevert. De gekapitaliseerde waarde van deze opbrengsten mag, onder bepaalde stringente voorwaarden en tot in de wet genoemde maxima, op de sta kingswinst in mindering worden ge bracht. Hoewel er ook andere mogelijkhe den zijn, wordt een stamrecht meestal bedongen van een door de ondernemer zelf opgerichte stam recht B.V. In het voorgaande zijn de punten ge noemd waaraan bij staking van de onderneming steeds aandacht is te besteden. Bij elk individueel geval dient daar uitvoerig bij te worden stil gestaan. J. Spijk De kring Schouwen en Duiveland van de ZLM organiseert in samen werking met de Sociaal Ekonomi- sche Voorlichtingsdienst de kursus "Geen opvolger, wat dan?" In de meeste gevallen is de voorlichting ge richt op ondernemers met een be- drijfsopvolger. Gezinnen die ver moedelijk geen opvolger hebben, hebben andere vragen. De SEV wil deze gezinnen dan ook gerichte voorlichting bieden met deze kursus. In vier avonden staan de volgende onderwerpen centraal: vermogens boekhouding, bedrijfsboekhouding, pacht, verhuur, beëindiging, schen kingen, woning op naam van de kin deren, WIR terugbetaling, stakings winsten, Wet op de bejaardenoor den en huursubsidies enz. Zo mogelijk zal ook een gastdocent (notaris) worden benaderd aan deze kursus medewerking te verlenen. De eerste kursusdatum is gepland op 1 februari in het "huis van Nassau" te Zierikzee om 19.30 uur. De andere drie avonden zullen in overleg met de deelnemers worden vastgesteld. De kosten worden zo laag mogelijk gehouden. Belangstellenden (man nen en vrouwen) kunnen zich tot ui terlijk 27 januari opgeven bij het kur- suscomité Schouwen Duiveland: Mevr. S. Hanse 01119-1265; Dhr. J. Gaanderse 01117-1394; Dhr. P.J. Hanse 01119-1265; Dhr. G.E. Stap 01117-1782. De grootte van het stockdividend, Stichting Behoud Natuur- en Leef milieu er andere opvattingen over het natuurbeheer op na dan de pro vincie. EG-steun aan teelt van linzen, kekers en wikke De instandhouding van de teelt van zaaddragende luguminosen, zoals linzen, kekers en wikke is voor de EG Commissie aanleiding geweest bij de EG-Raad een voorstel in te dienen voor een steunregeling voor de teelt van deze produkten. Deze voorgestelde maatregelen zul len het mogelijk maken dat linzen, kekers en wikke kunnen worden ge teeld op het uit de produktie geno men bouwland. Door direktie en kommissarissen van CSM, voeding en biochemie, wordt meegedeeld, dat over het per 30 september 1988 afgesloten boek jaar 1987/88 een dividend wordt voorgesteld van ƒ1,65 per aandeel van ƒ2,nominaal (vorig jaar ƒ1,45). De pay out ratio bedraagt 34,3% (vorig jaar 34,6%). Aandeelhouders zullen een stockdi vidend ten laste van de fiskaal onbe laste agio-reserve in plaats van het kontante dividend kunnen kiezen. die afgeleid zal zijn van de beurs koers, zal bekend gemaakt worden op vrijdag 24 februari 1989 na beurs. Zoals reeds eerder bekend ge maakt, bedraagt de netto-winst over het boekjaar 1987/88 ƒ78,7 min (vo rig jaar ƒ68,2 min). De kommissarissen zijn voornemens de heer F.A.J. Smit RA, tot 1-11 -'88 lid van de Raad van Bestuur van Amev, te benoemen in de vakature die op 6 maart a.s. zal ontstaan door het aftreden van de heer K. Fibbe. De Coöperatieve Tuinbouwveiling Zeeland (CVZ) B.A. heeft in 1988 een omzet behaald van 47.685.434,Dit is 5,7% meer dan in 1987 hetgeen overeenkomt met het landelijke beeld van de fruitafzet. De omzet zou naar schatting zeker 5 miljoen hoger zijn geweest als de zware hagelbuien van eind juni achterwege waren gebleven. Toch is men bij de C.V.Z. over het resultaat niet ontevreden. De stijging is met name een gevolg van de prijzen voor appelen in de eerste helft en voor de peren in de tweede helft van het boekjaar, hetgeen in de tabel wordt verduidelijkt. 1987 gemiddelde prijs per kg 1988 le 2e le 2e halfjaar halfjaar halfjaar halfjaar 0,60 0,86 1,01 0,61 0,99 0,61 0,68 1,05 1,13 1,10 1,69 0,72 1,16 1,48 2,11 1,14 0,56 1,21 1,48 0,98 0,49 0,60 0,71 0,47 0,91 0,72 0,72 1,05 1,33 0,67 0,72 1,52 appelen peren Jonagold Elstar Cox Golden Delicious Conference Doyenné du Cornice De weergegeven prijzen zijn ongeacht de kwaliteitssortering. Echter bij de afzet van fruit speelt het kwaliteitsaspekt een steeds belangrijkere rol. Dit blijkt uit het onderstaand overzicht waarbij het percentage aanvoer van klasse I fruit t.o.v. de totale aanvoer wordt gegeven: 1986 1987 1988 appelen 48,8% 52^3% 57,3% peren 45,2% 49,0% 56,0% De prijzen van de pruimen hebben ook een positieve bijdrage geleverd aan de omzetstijging van de Zeeuwse veiling. De gemiddelde prijs was 1,90 per kg en was daarmee maar liefst 54% hoger dan in 1987. De omzet van klein- fruit is op de C.V.Z. met ca. 16% afgenomen, hetgeen met name een gevolg is van het afnemende areaal. Het aandeel van de totale omzet van de groente en aardappelen is nagenoeg gelijk gebleven. Vrijdag 20 januari 1989 3

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 3