gropatax verzekeringen zlm Land- en tuinbouwblad Sociaal Economische Voorlichting (SEV) van de ZLM INHOUDSOPGAVE In verband met het tijdig klaarmaken van het blad, kunnen na dinsdag 15 uur,-, geen agendaberichten meer worden opgenomen Kring Axel van de ZLM en PJZ Oost Zeeuws-Vlaanderen Jaarlijkse gezinsavond op vrijdag 27 januari in de zaal van het Zelden- rustcollege te Terneuzen. Entree 5,—, tot 14 jr. 2,50. Om 19.30 uur ontvangst met koffie. Opening om 19.45 uur waarna de PJZ om 20.00 uur een toneelstuk op zal voe ren. Daarna dansen met orkest van Tonny Krijger. Kring Noord-Beveland van de ZLM Algemene ledenvergadering op maandag 30 januari in café restaurant "Zeelandia" te Co- lijnsplaat, aanvang 19.30 uur. Naast* het huishoudelijk gedeelte zullen vertegenwoordigers van de diensten en instellingen van de ZLM, Ac countants Unie, Verzekeringen ZLM, Gropatax en SEV inleidingen verzorgen, waarin aktuele zaken aan de orde worden gesteld. Hierna bestaat de mogelijkheid tot gedach- tenwisseling. Kring Schouwen-Duiveland van de ZLM Algemene ledenvergadering op dins dag 31 januari in de Graanbeurs (Huis van Nassau) te Zierikzee. Aanvang: 19.30 uur. Na het huis houdelijke gedeelte en de pauze zal ir. C.A.C.J. Oomen, direkteur LNO Zeeland, spreken over: "Hoe blijven we boer?". Hierna is er een dis- kussie. Kring Oost Zuid-Beveland van de ZLM Algemene ledenvergadering op don derdag 2 februari om 19.00 uur in "De Vroone" te Kapelle. Spreker op deze algemene vergadering is de heer J. Markusse, hoofd SEV der ZLM. De inleiding is getiteld: "Verleden, Heden en Toekomst voor bedrijf en gezin". Kring. Langstraat van de ZLM Jaarvergadering op woensdag 1 fe bruari om 20.00 uur in cultureel cen trum "Zidewinde" te Sprang- Capelle. De heer D. Sonneveld, lid Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100) 21010, tst. 20, 21, 22 Telecopiër (01100) 31189 Stationslaan 4. 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redaktie Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel. huis 01100-20228 J. Wierenga, eindredactie tel. huis 01194-723 L. Kattenwinkel, redactiemedewerker tel. huis 01100-16104 Marjan van Erk red. assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM-Goes telefoon 01100-21010 toestel 36 Klachten en klachten over de bezorging: Redactie ZLM-blad, Goes telefoon: 01100-21010, toestel 21. Abonnement (wekelijks) f 105,— per jaar. Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: VINK-ROTADRUK BV. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel 01155-8000 Telecopiër 2951 Telex 55230 Advertentie-acquisitie voor Midden-Zeeland: Tel. 01180-81000 Vrijdag 20 januari 1989 van het college van gedeputeerde staten Noord-Brabant zal een inlei ding verzorgen m.b.t. het onder werp: "Ruimtelijke Ordening en Milieu". AFD. THOLEN VAN DE ZLM Algemene vergadering op dinsdag 24 januari in 'Hotel Zeeland' te Tho- len. ZLM-sekretaris, de heer R. Hoi- ting, houdt een inleiding over 'Kon trakten in de landbouw'. De heer L. Bax zal spreken over 'Organische mest of kunstmest en AM-beleid'. AFD. 'S HEER ABTSKERKE/NIS- SE VAN DE ZLM Algemene vergadering op vrijdag 20 januari om 19.30 uur in "Irene" te 's-Heer Abtskerke. Spreker is de heer A.J.G. Doeleman. Hij zal spre ken over zijn reis naar Bolivia. Met vertoning van dia's. AFD. KAMPERLAND VAN DE ZLM Algemene ledenvergadering op dins dag 24 januari in café-restaurant 'd'Ouwe Veerstoep' te Kamperland, aanvang 19.30 uur. Ing. P.H. Prins, medewerker bij de Gewestelijke Raad van het Landbouwschap in Zeeland, zal een inleiding houden over het onderwerp 'Landbouw en milieu'. Hierna gedachtenwisseling. AFD. FIJNAART/HEIJNINGEN VAN DE ZLM Jaarlijkse excursie op donderdag 26 januari met een bezoek aan Antwer pen. Vertrek om 8.30 uur vanuit Fij naart. Na diner rond 21.00 uur weer thuis. Opgave voor 21 januari, opge ven bij J.Vervoort 01651-2091 of B. Huitkar 01686-2559. Kosten p.p. 40,—. (Denk aan uw pas of legiti- matiekaartü) AFD. OOSTBURG VAN DE ZLM Gezinsavond op vrijdag 27 januari bij 'Chez René' te Oostburg, u wordt verwacht om ca. 17.30 uur. Om 18.00 uur is er een gezamenlijke maaltijd, vanaf 20.30 uur treedt de heer A. Oosterling op. Deze zanger- komponist-tekstdichter brengt lied jes en conferences uit eigen streek. Kosten ƒ20,p.p. Opgave tot uiter lijk 24 januari bij E. Brakman, tel. 01170-3333. AFD. GROEDE VAN DE ZLM Algemene vergadering op vrijdag 27 januari in paviljoen 'De Groe' te Groede, aanvang 17.45 uur. De heer Pepping, distriktsburohouder te Zeeuws-Vlaanderen, houdt een inlei ding over de verschillende subsidie- vormen. Na afloop varken aan het spit! AFD. BIERVLIET VAN DE ZLM Gezinsdag op vrijdag 27 januari. Vertrek om 9.15 uur vanuit café restaurant 'de Landbouw' te Bier vliet voor een bezoek aan overslag bedrijf Verbrugge-de Meijer Terneu zen, vervoer met eigen auto. Het avondprogramma begint om 19.00 uur met een diner in 'de Landbouw' keuze uit twee menu's. Om de avond kompleet te maken zal de heer Beld- rok met muziek en een grap de avond besluiten. Opgave tot en met 24 januari bij J. Dhont, Biervliet, 01152-1679. AFD. BORSSELE VAN DE ZLM Algemene vergadering op maandag 6 februari om 19.30 uur in het Vere nigingsgebouw 'Vijverzicht' te Bors- sele. Spreker is de heer M.J. Wiersma, konsulent natuur en mi- lieuedukatie. Hij zal spreken over: 'Landbouw en milieu'. AFD. ST. PHILIPSLAND VAN DE ZLM EN CBTB Gekombineerde vergadering op woensdag 8 februari om 19.30 uur in hotel "Druiventros^' te St. Philips- land. Ing. M.J. Guiljam, hoofd Technische Dienst van het water schap Tholen, en ing. J. Markusse, hoofd SEV van de ZLM, zullen spreken over het voorontwerp ba sisplan watervoorziening en indika- tief voorontwerp verdichtingsplan voor inlaat en gebruik zoetwater in ons gebied. AFD. ZAAMSLAG VAN DE ZLM Algemene vergadering op dinsdag 31 januari om 14.00 uur in restaurant "De Kraag" te Zaamslag. Spreker is ing. H.G. Bomhof van de Milieu In spectie Zeeland. Hij zal spreken over: "Landbouw en milieu op het akkerbouwbedrijf". Na afloop van de vergadering is er een gezamelijke maaltijd. Ook partners en eventuele gezinsleden zijn van harte welkom. AFD. HOEK/TERNEUZEN VAN DE ZLM Algemene vergadering op woensdag 1 februari om 14.00 uur in restau rant "De Oude Have" te Philippine. Spreker is de heer J. Geluk, voorzit ter akkerbouwcommissie en notaris mr. J. Dieleman. Zij zullen spreken over: "Akkerbouw-perspectief" en "Bedrijfsovername en -opvolging". Na afloop van de vergadering een gezamenlijke warme maaltijd. AFD. GRIJPSKERKE, MELIS- KERKE, NOORD-WEST WAL CHEREN VAN DE ZLM Gezamenlijke vergadering op woensdag 1 februari om 19.30 uur in de ontmoetingsruimte van de Gere formeerde Kerk té Grijpskerke. Spreker is de heer J. Markusse. Hij zal spreken over: "Landbouwaktua- liteiten, speciaal milieu en natuur- problematiek". AFD. ZUIDZANDE VAN DE ZLM Algemene vergadering op donder dag 2 februari om 16.30 uur in "De Zwaan" te Zuidzande. Sprekers zijn de heer A. Noë van de Arbeidspool "Zeeuwsch-Vlaanderen" en de heer E. Gittenberger. Laatstgenoemde zal spreken over "Geschiedenis Zeeuws-Vlaanderen". In de pauze is er een gezamenlijke koffiemaaltijd. AFD. HEINKENSZAND VAN DE ZLM In verband met het 60-jarig bestaan van de afdeling is er een feestelijke vergadering op vrijdag 3 februari in De Stenge, aanvang: 17.00 uur. Echtgenoten en huisgenoten zijn hartelijk welkom. Ontvangst met koffie en gebak. Vertoning van een film over de jaren 1946 tot 1985, over ingrijpende gebeurtenissen en veranderde omstandigheden in de landbouw. Daarna gourmetten. Ver der is de jaarvergadering. Tot slot is er een optreden van de heer E. Rein- houdt. De kosten voor deze avond bedragen 20,p.p. op deze avond te voldoen. Opgave z.s.m. bij M. Riemens, tel. 01106 - 1652. AFD. BORSSELE VAN DE ZLM Algemene vergadering op maandag 6 februari om 19.30 uur in het Ver enigingsgebouw "Vijverzicht" te Borssele. Spreker is de heer M.J. Wiersma, consulent natuur en mi lieueducatie. Hij zal spreken over: "Landbouw en milieu". Excursie Z.G.0. In samenwerking met C.A.T. Goes organiseert de Z.G.O. een excursie. Op vrijdag 27 januari wordt er een open dag gehouden op een aantal bedrijven waar witlof getrokken wordt volgens de champignon methode. Opgave bij Mevr. P. Key- zer, tel. 01194-746, tussen 8.00-9.00 uur. Voor Zeeuws-Vlaanderen opge ven bij Dhr. A.L.C. Schout, tel. 01140-3097. Bloembollenmiddag Op donderdag 26 januari 1989 om 14.00 uur zal in het restaurant "Huis van Nassau" (Lange Nobelstraat 2 te Zierikzee) de jaarlijkse bloembol lenmiddag plaatsvinden. 'Liempde' op 8, 9 en 10 mei Op 8, 9 en 10 mei dit jaar worden wederom de tweejaarlijkse Werktui- gendagen Liempde gehouden, dage lijks van 8.30 tot 17.00 uur. Reeds 500 bedrijven en organisaties hebben zich hiervoor reeds aangemeld. Mi nister Braks zal de Werktuigendagen openen. Symposium "De toekomst van de akker en tuinbouw" Op woensdag 25 januari wordt in het nieuwe gebouw van de Middel bare Agrarische School van het AOC "De Groene Zoom" te Dor drecht de studiedag "De toekomst van de akker- en tuinbouw" gehou den, aanvang 10.00 uur. Inleiders zijn ir. J.E.C. Spithoven (PGF), ir. J.E. Ebbens (Landbouwschap), ir. "K.J. van Ast (min. van landbouw) en ir. D. Luteijn (voorzitter bestuur Cebeco Handelsraad). Deelname aan het symposium staat voor iedere belangstellende open en is gratis. Voor inl. tel. 078-216400. KANTOREN VAN ACCOUNTANTSUNIE ZLM Goes, Klein Frankrijk 1, tel. 01100-15710 Zaamslag, Axelsestraat 4, tel. 01153-2010 Bergen op Zoomk Westersingel 53, tel. 01640-43350 St. Annaland, Voorstraat 35, tel. 01665-2604 Middelburg, Stationsstraat 15, tel. 01180-11451 Oostburg, Nieuwstraat 67b, tel. 01170-4285 Zierikzee, Oude Haven 50, tel. 01110-16051 Renesse, De Zoom 16, tel. 01116-1540 SM Postbus 70 - 4460 BA GOES tel. no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888 Afdeling Advies Verkoop 01100-38850. Landbouwhuis, Grote Markt 28, Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur de heer J. Nispen, tel. 01100-21010. Bezoekers van de heer J. Zuidweg alleen op afspraak. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen. Donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur de heer J. Vroegop, tel. 01680-27921. J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 01100 - 16838 (privé, (01100 - 21010 (kantoor). J.L. Mieras, tel. 01102 - 1852 (privé), 01100 - 21010 (kantoor). G.E. Stap, rayon Schouwen Duiveland en Tholen en St. Philipsland, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01117 - 1782 (privé). A.F. van Rozen, rayon Noord-Beveland en Walcheren, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01100 - 21010 (kantoor), 01100 - 13036 (privé). J.R. Kikkert, rayon Zeeuws-Vlaanderen, telefonisch bereikbaar tus sen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01154 - 2060 (privé). M. Meulenberg, rayon Zuid-Beveland, tel. Cl 100 - 31949 (privé), 01100 - 21010 (kantoor). A. Lindenbergh, rayon Brabant, tel. 01651 - 2082 (privé), 01680 - 27921 (kantoor). Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, rayon Brabant, tel. 01685 - 2338 (privé), 01680 - 27921 (kantoor). Algemene ledenvergadering CZAV Op vrijdag 27 januari 1989 houdt de CZAV in de Prins van Oranje te Goes haar algemene ledenvergade ring, aanvang 13.30 uur. Het bestuur stelt voor om het voordelig saldo van het boekjaar 1987/1988 ad ƒ647.100,toe te voegen aan de statutaire reserve. Prof.dr.ir. E. Schuurman zal een inleiding houden over 'Ethiek in de biotechnologie'. Studiedagen zeugenhouderij Cehave Op 24, 25 en 31 januari a.s. houdt de Cehave studiedagen zeugenhouderij in het hoofdkantoor te Veghel. De aanvang op al deze data is om 10.00 uur, sluiting 15.00 uur. Er worden drie inleidingen gehouden, er wordt een video getoond over het milieu en de mineralenbalans bij varkens en er vindt een forumdiskussie plaats. Mechanisatie-, aardappel- en uienstudieklub West Zuid- Beveland Avond over bewaren van aardappe len en uien op donderdag 26 januari in de Stenge te Heinkenszand, aan vang 19.30 uur. Het Emmeloordse bedrijf Tolsma, specialist in bewaar techniek, zal het onderwerp van de thema-avond behandelen. Symposium "Veehouder zijn in het jaar 2000" De Middelbare Agrarische School Dordrecht organiseert op 24 januari a.s. de studiedag "Veehouder zijn in het jaar 2000". Vier deskundigen zullen hun visie geven op het toe- komstperspektief van de landbouw. Tevens is een 15-tal stands te bezich tigen. De studiedag vindt plaats in het nieuwe gebouw van de MAS van het AOC "De Groene Zoom", Dor drecht en begint om 10.00 uur, deel name gratis. Voor inl. tel. 078-216400. NF0 - afd. Oost Zuid-Beveland Op donderdag 26 januari zal er een bijeenkomst zijn in het dorpshuis 'De Meiboom' te Krabbendijke. Aanvang: 19.30 uur. Het zal gaan over 'Ondernemerschap en be drijfsmanagement'. J. van Lierop en J. Ruissen zullen spreken aan de hand van praktische voorbeelden en met voldoende ruimte voor dis- kussie. Vakbeurs voor Veredelingslandbouw in Brussel Op 3, 4 en 5 februari a.s. wordt in het tentoonstellingspark Paleizen 3-4-8 te Brussel de tiende uitgave ge houden van de tweejaarlijkse Vak beurs voor Veredelingslandbouw (IVV). Pag. 4 Drost bouwt hypermoder ne slachterij in Helmond. Pag. 5 Landbouwraad ir. J. Son neveld: "Amerikanen kijken wei nig naar voorkeur konsument"; Veehouders profiteren nog niet van B-systeem. Pag. 6 en 7 Uit de praktijk. Pag 8 Zeeuwse spuitdag 1989. Pag. 9 Nieuwe leiding industrie water niet interessant voor land bouw Zuid-Beveland. Pag. 10 HPA-voorzitter Vos ziet perspektief voor aardappelsektor. Pag. 11 Bestuur KNLC teleur gesteld over reacties andere land bouworganisaties op voorstel doorlichting struktuur voor lichting. Pag. 12 Hoogheemraadschap West-Brabant zet zich in voor wa terkwaliteit. Pag. 13 Gezinsstudiedag Tholen. Pag. 15 Rentabiliteit Nederlandse schapenhouderij kan omhoog. Pag. 16 Landbouw studeren aan de Agrarische Hogeschool Delft.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 2