Runderen mei btw Krap aanbod van slachtstieren Schapen Europ- notering Veevoeders ex btw., per 1000 kg. Zuivelproduktie Graszaadmarkt wacht op winter Vee- en vleessektor in 1988 Slachtvarkens Biggen Zeugen Slachtpluimvee SLACHT- RUNDEREN Per kg gesl.gew. Utrecht do. Zwolle vr. Leeuwarden vr. Leiden ma. Doetinchem di. Groningen di. Den Bosch wo. GEBRUIKS- VEE Per stuk Utrecht do. Zwolle vr. Leeuwarden vr. Leiden di. Doetinchem di. Groningen di. Den Bosch wo. VLEES KALVEREN Per kg levend gew. Barneveld ma. Den Bosch wo. NUKA'S Prijs per kg. 40 kg., klasse A Encébe (AA) Coveco (A Prijzen per stuk Zwolle vr. Leiden di. Den Bosch wo. Stieren 1e kwal. 7,80-8,30 7,50-8,25 7,25-8,25 7,75-8,45 7,85-8,45 7,40-7,85 7,90-8,60 Vaarzen 1e kwal. 7,30-8,30 Koeien 1e kwal. 7,00-7,60 7,10-7,75 6,75-7,20 7,25-8,30 7,15-8,30 6,90-7,20 7,00-8,00 Worst koeien 4,95-5,90 5,50-6,35 5,30-6,00 Melk- en kalf- Melk- en kalf- Guste koeien Pinken koeien, 1e kw. vaarzen 1e kwal. 2050-2450 1925-2850 2025-2450 2000-2800 1950-2950 2100-2600 2175-3000 Aanvoer 128 71 Gras kalveren 775-1200 700-1300 875-1400 1725-2600 1850-2775 1875-2425 2000-2900 1900-2900 1900-2500 1900-3100 1e kwaliteit 8,20-8,40 7,50-8,25 1600-1900 1500-2000 1400-1625 1900-2250 1675-2050 1400-1600 1600-1900 2e kwaliteit 7,80-8,10 6,25-7,50 Stieren roodbont 16,25 630-725 700-800 625-700 Vaarzen roodbont 13,35 475-550 550-625 450-560 Stieren zwartbont 14,00 1225-1450 1150-1750 1450-1735 1300-1800 1025-1900 1300-1600 1250-1900 3e kwaliteit 5,75-7,25 5,00-6,25 Vaarzen zwartbont 11,25 475-565 350-400 510-575 400-450 490-580 340-450 Zwolle vr. Leiden ma. Den Bosch wo. Slachtschapen/kg. 5,25- 7,00 4,00- 6.50 Slachtramlammeren/kg. 9,15-10,00 9,25-10,00 9,75-10,50 Fokschapen/stuk 180-250 Weidelammeren/stuk 110-200 180-230 130-190 30/12-04/01 ex btw, bron PVV Stieren Koeien 8,07 6,25 ZUID- NED Telersprijzen Weidehooi 160-190 Hooi a en b Dijkhooi 95-130 Tarwestro Luzerne Gerstestro Tarwestro 85- Maïs 24% ds 107,50 Gerstestroo 80- 102,50 Haverstro Erwtenstro 50-70 Bonenstro M/W.- N/O.- NED NED Verbruiksprijzen 275-295 -300 -300 155-160 -175 160-165 170 Perspulp 20% ds Bierborstel 92,50 97,50 95 -180 -180 -95 77,50 80 -80 Produktie x 1000 kg, week t/m 31/12 1988 -10 Ontvangen melk van veehouders 195,342 100 Vetgehalte 4,41 99 In consumptie gebracht 30,326 97 Boter 3,009 89 Fabriekskaas 9,320 103 Melkpoeder 5,112 69 Gecondenseerde melk 6,247 82 De huidige weersomstandigheden zijn niet gunstig voor de graszaad- markt. Een periode van strenge vorst kan in het komende voorjaar de vraag naar graszaad doen toene men in verband met de grotere noodzaak om over te zaaien. Daar van is echter nog geen sprake. Ook de grote voorraden ruwvoer beïn vloeden de vraag ongunstig. De EG-braakregeling, die aangeeft dat aangemelde percelen met een groenbemester ingezaaid moeten worden, zou de vraag naar graszaad kunnen stimuleren. Per 1.000 ha die met graszaad wordt ingezaaid is on geveer 25 ton zaad nodig. De deelna me aan de braakregeling is voorals nog echter zeer beperkt. Het areaal graszaad in ons land blijft groeien. In 1988 was het bijna 25.000 ha, voor dit jaar verwacht men een stijging van ongeveer 2.000 ha. Samen met een aanzienlijke uit breiding van het Deense areaal (dat al twee maal zo groot is als het Ne derlandse) geeft dit aanleiding tot enige bezorgdheid, zo stelde ir. P. van der Zweep van het Produkt- schap voor Landbouwzaaizaden vo rige week. Aardappelen flauw De aardappelmarkt is nog steeds flauw gestemd. De export trekt wat aan, vorige week ging alweer 20.500 ton de grens over. De lichte prijsda ling van vorige week zette zich maandag in Rotterdam echter nog door. Voor hogere prijzen is toch een betere afzet nodig. In de ons Sp ringende landen is sprake van ecu stabiel prijsniveau. In het Verenigd Koninkrijk liep de telersprijs vorige week zelfs iets op. Frankrijk blijft nog steeds flinke hoeveelheden aard appelen exporteren. In handelskrin- Vrijdag 20 januari 1989 Op de veemarkten bleef het aanbod van slachtstieren in de afgelopen da gen aan de krappe kant. De handel in de beste kwaliteiten was dan ook vlot gestemd. Er konden iets hogere prijzen gerealiseerd worden. Voor de lagere kwaliteiten werd dezelfde prijs of zelfs iets minder betaald. De handel in het vrouwelijk slacht vee verliep overwegend rustig, waar bij de prijzen zich op het peil van de vorige week handhaafden. De han del in het rundvlees verloopt in het binnenland kalm, de eksport naar met name Frankrijk en Griekenland gaat stroef. Vorig jaar zijn er minder stieren geslacht dan in 1987. Wel was het gemiddelde gewicht iets ho ger. Sinds 1986 loopt het aanbod van slachtstieren, evenals dat van het andere slachtvee, in de EG terug. Het lijkt er zelfs op dat de zelfvoor zieningsgraad in de EG - tijdelijk - onder de 100 procent is gezakt. Als gevolg van de superheffing is de rundveestapel drastisch ingekrom pen. De vooruitzichten voor de prijs ontwikkeling zijn op korte termijn gunstig. Op wat langere termijn zal de zelfvoorzieningsgraad weer enke le procenten hoger komen te liggen, hetgeen prijsdrukkend zal werken. Gebruiksvee Voor melkkoeien was sprake van een stroeve handel met niet geheel te handhaven prijzen. De voor het kal ven staande dieren werden prijshou dend verhandeld. De hoge kalver- prijs speelt hierbij een rol. Naar guste koeien om te mesten bestond gen voorziet men ook voor de Ne derlandse aardappelen betere afzet mogelijkheden, met name in de Mid dellandse Zeelanden en Duitsland. Op dit moment is daarvan echter nog weinig te merken. Opvallend is dat er dit jaar meer dan genoeg grote aardappelen zijn. Dankzij de zeer groffe sortering die is geoogst, is er voldoende grondstof voor de verwerkende industrie. Het prijsverschil met de konsump- tiematen is dan ook veel kleiner dan in de meeste jaren het geval is. In 1988 verwerkte de industrie in totaal 1.581.000 ton aardappelen, bijna 170.000 ton meer dan in het voor gaande jaar. Met een exportquota van ongeveer 80 procent is de aard- appelverwerkende industrie in gro te mate afhankelijk van de situatie in het buitenland. Gezien de verzadi ging die in veel EG-landen langza merhand is bereikt, worden de ver der weg gelegen markten steeds be langrijker om de groeiende produk tie af te zetten. Suiker De internationale suikermarkt is het nieuwe jaar teleurstellend begonnen. Na drie maanden van regelmatige prijsstijgingen deed zich, tegen alle verwachtingen in, een aanzienlijke daling voor. Op deze lagere niveaus lijkt er evenwel sprake te zijn van een goede vraag. Daarop baseert men de verwachting dat de markt zich op korte termijn kan herstellen. Het invoerquotum van suiker in de Verenigde Staten is voor dit jaar met 17,5 procent verruimd tot 1,24 mil joen ton. Belangrijkste leveranciers zijn de Dominicaanse Republiek, Brazilië en de Philippijnen. In totaal hebben 40 suikerproducerende lan den een quotum. De vleesproduktie in Nederland heeft zich in 1988 gestabiliseerd op ongeveer 2,5 milj. ton. Het aantal runderslachtingen daalde met onge veer 10% wat ten dele gekompen- seerd werd door een stijging van het gemiddeld slachtgewicht. Het aantal kalverslachtingen daalde met 8,4%, terwijl het aantal varkensslachtingen met 2,6% steeg, waarbij het gemid deld slachtgewicht nog met 1,2 kg toenam tot 81,4 kg. Van het totaal aantal slachtingen heeft 88% betrekking op var kensslachtingen, ca. 5% op runder- alsmede op kalverslachtingen en 2,1% op slachtingen van lamme-' ren/schapen. De binnenlandse konsumptie steeg met 1 wat geheel was toe te schrij ven aan een toename van het ver bruik van varkensvlees met 5%. On geveer 67% van de totale vleeskon- sumptie heeft betrekking op var kensvlees en 26% op rundvlees. De totale uitvoer van de vee- en vleessektor steeg in 1988 met 1,7% tot 1,8 miljoen ton. Deze stijging is geheel toe te schrijven aan een stij ging van de uitvoer van varkensvlees met 2,3%. Wat de overige vleessoorten betreft, deze bleven achter bij vorig jaar. Ongeveer 95% van de export gaat naar de EG landen en wel 31% naar Duitsland, 22% naar Italië, 15% naar Frankrijk en 11% naar En geland. In 1988 bedroeg de totale produktie van de vee- en vleessektor 2.528.700 ton. Ingevoerd werd 264.900 ton en uitgevoerd 1.805.500 ton. De binnenlandse konsumptie nam 992.900 ton op. Naar waarde geme ten steeg de uitvoer met 0,7% tot 7,936 miljard en de invoer met 6,3% tot 1,579 miljard. PRIJSBERICHT VEILING ZUID HOLLAND-ZUID DINSDAG 17 JANUARI Sla (glas): 97.000 st., tot. mid- denpr.: 79Vi. Spruiten: 343.000 kg, tot. middenpr.: 73 Vi. Witlof: 74.000 kg, tot. middenpr.: 193'/2. Knolsel derij: 20.000 st. 10 st. p.-bk: 81-108; 12 st. p. bk: 73-97, 15 st. p. bk.: 41-72. 20 st. p. bk.: 12-32. Knolsel derij: 2.500 kg pr.: 8-27. Selderij: 27.000 bs pr: 64-149. Grondstoffenmarkt De vaste dollar heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan een vastere markt van grondstoffen voor de mengvoederindustrie. Dat geldt voor de granen en enigermate ook voor mais, alsook voor de veekoe ken. Zo is soja voor loko en termijn duidelijk opgelopen. Het zachte weer en een goede ruwvoederpositie leiden tot voorzichtig aankopen van de kant van de eindverbruikers. Ook de importeurs zijn deels wat voor zichtig, deels genoopt tot aanvulling resp. op peil houden van voorraden. Maisgluten blijven goed gevraagd, doch vrij forse prijsverhogingen ko men niet meer voor. In kokos is de markt stabiel. Raapschroot liep iets in prijs op. Tapioka was vrij vast en veelal iets hoger voor loko en op ter mijn. Maisvoermeel was nauwelijks prijshoudend, doch tarwegries was vast, met een klein aanbod. Aardappelen in de gemeenschap In Rotterdam zette maandag de prijsdaling voor de Bintjes zich voort, met prijsdalingen ten opzich te van de voorgaande week uiteenlo pend van 50 cent tot twee gulden. De internationale konkurrentie is groot, vooral de konkurrentie van de Fran se export. In de twee laatste weken van 1988 werden uit Frankrijk 33.775 ton aardappelen naar de EG- landen afgezet, waarvan 20.295 ton naar Spanje en 10.609 ton naar Ita lië. Tot 1 januari werden in het sei zoen 1988/1989 uit Frankrijk 252.962 ton aardappelen uitgevoerd, vergeleken met 181.650 ton in 1986/1987. Ook het Belgische prijspeil ondervindt de druk van de Franse konkurrentie. In de week tot 7 januari werden uit België 6140 ton aardappelen uitgevoerd, waarvan 3270 ton naar Spanje en 1527 ton naar Portugal. Ingevoerd werden die week ruim 3100 ton aardappelen waarvan ongeveer 878 ton voeraard- appelen uit Frankrijk en rond 1980 ton primeurs uit Cyprus, die ten dele werden gereëxporteerd naar de Bondsrepubliek. De prijzen van pootaardappelen in België staan onder druk. De Duitse markt is prijshoudend, evenals de Britse. Wordt vafiuit Duitsland een dalende konsumptie gemeld, vanuit Engeland komen berichten over een toenemende konsumptie. Paardenmarkt Den Bosch Op de paardenmarkt van 's- Hertogenbosch werden 12 januari 112 stuks aangevoerd. De prijzen per stuk, inkl. btw. Paarden: aan voer paarden en pony's 112. Luxe paarden van 2.775,tot 3.400,2-jarige merries 2.075,— tot 2.80(n2-jarige hengsten 1.475,— tot 2.850,—; 1-jarige merries 1.475,— tot 2.450,1-jarige hengsten: 675,tot 1.250,veulens van 825,— tot ƒ1.750,—. Ponv's: ƒ475,— tot 1.550,—; Shetlander merries 350,— tot 625,—; Shet lander ruinen 350,tot 625, Slachtpaarden: ƒ4,35 tot 5,90. Handel: redelijk. Prijzen: gelijk. Daling verwacht in vleesproduktie EG De (in Zwitserland gevestigde) GIRA-meatclub verwacht dat, na een lichte stijging van de vleespro duktie in 1988, de totale vleespro duktie in 1989 met 2% zal dalen. Verwacht wordt een. daling van de produktie van rood vlees met 2,5%, van kalfsvlees met 4,8% en van var kensvlees van 3,8%. De EG-produktie van schape-, kuiken- en kalkoenvlees zullen aldus de verwachting van GIRA toenemen met resp. 2,9%, 1,3% en 3,9%. Dat betekent dat in de EG ongeveer 20% van de produktie betrekking zal hebben op pluimveevlees, waar bij Spanje vooralsnog buiten be schouwing is gelaten. meer vraag, er is ruim ruwvoer op de bedrijven. De handel in jongvee blijft van beperkte betekenis. Er bestaat momenteel een goede vraag naar dragende vaarzen voor eksport, onder meer naar Algerije en Iran. Kalveren Bij een levendiger handel werden de nuchtere kalveren over het algemeen duurder. De prijsdaling van de vlees kalveren blijkt maar tijdelijk ge weest te zijn. Deze week werden ze weer wat duurder verhandeld. Op de Franse markt kon voor het vlees iets meer gemaakt worden, in Italië lukte dat niet. Veevoeder Begin deze maand gold voor rund veevoeders een kVEM-prijs van 30 cent (prijs per kg vre-toeslag 77 cent) en een kVEVI-prijs van 26 cent (prijs per kg vre-toeslag 89 cent). Dat is nogal wat hoger dan een maand eerder. Het "Konsulentschap voor de Voedervoorziening bereken de de prijzen aan de hand van de grondstoffenprijzen rond de jaar wisseling. Met uitzondering van vi- nasse zijn alle in de berekening opge nomen grondstoffen in december duurder geworden. Zuivel De kaasafzet verloopt wat rustiger, alle kopers laten eerst de kruitdam pen van de feestdagen optrekken. De recente prijsverlaging lijkt gunstig voor de exportmogelijkhe den in de komende tijd, omdat ons land nu beter kan konkurreren. De kaasproduktie blijft op het hoge, maar verantwoorde nivo van 10.200 tot 10.500 ton per week. De melkpoedermarkt is rustig. De prijs van mager melkpoeder is sinds half december met 20 tot 25 cent per kilo gedaald. Per kg. gesl. gew., incl. btw. Verwachting Vleuten deze week Geslacht (68-90 kg.) Levend (85-115 kg.) 3,33-3,35 - 2,72-2,74 - Roepprijs inkooporg. deze week Cavee/Coveco 3,16-5 Druvar Encebe 3,15 - 5 Ludrova 3,07 -15 Vagrocon Vako Vos Zuidgroep 3,05 -15 Per kg. gesl. gew., incl. btw. Landel. richtpr. LEI 13/01-20/01 Af fokker 23 kg. Toeslag 23-25 kg. Opbrengstprijs LEI 96,45 - 2,30 06/01-13/01 Af fokker 23 kg. 95,00 Toesl./aftr.afw kg. 2,20 Toesl. boven 25 kg. 2,20 1e kwal. per kg. lev. gew., incl. btw 2,35-2,45 Utrecht 12/01 Zwolle 13/01 Leiden 17/01 Den Bosch 18/01 2,30-2,40 2,27-2,37 Basiscontr.prijs/kg.ex toesl./incl. btw. Week 13/01-20/01 Kuikens tot 1400 gr. 1,74 Vrije prijzen Week 06/01-13/01 Lichte witte kippen 1,00 - Zwaardere bruine kippen 1,08 - Slachtkuikenmoederdieren 1,48 - Slachtkuikens wit 1,86 Slachtkuikenintegraties LEI, week 13/01-20/01 Slachtkuikens 1,87 netto 1601 gr. per kg.lev.gew.af mester Eendagskuikens 0,51 per stuk franco mester Dalende konsumptie GIRA verwacht voor 1989 een da ling van het vleesverbruik in de EG Konijnen van 1,4% tot 81,9 kg te weten 19,9 kg (20,2) kg rood vlees; 2,6 kg (2,7) kalfsvlees; 4,0 kg (3,9) schapevlees; 37,6 kg (38,8) kg varkensvlees en 17m8 kg (17,5) pluimveevlees. ex btw., deze week Elco 1000 kg., 1e kwal. 3,30 Enki 1000 kg. 3,30 Wilko kwal. wit, fr. slachth. 3,30 23

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 23