Bloemen doen het niet slecht Eieren Eierprijs trekt iets aan Aardappelen Uien Aardappeltermijnmarkt Granen en zaden Peulvruchten Fruit Vollegrondsgroenten Glasgroenten Champignons cvz De weersomstandigheden zijn niet ongunstig voor de telers van snij bloemen. Het koude weer in Zuid- Europa en Israël zorgt voor een ge matigde import vanuit die landen. Mede daardoor steeg de gemiddelde prijs op de bloemenveilingen, bij een toenemende aanvoer van Nederland se bloemen, in lichte mate. Boven dien houden de relatief hoge tempe raturen in eigen land de gasrekening laag. Hoewel er hier en daar klachten zijn over de kwaliteit van de Nederlandse bloemen, verloopt de afzet niet on bevredigend. Vorige week stegen de prijzen van het merendeel van de snijbloemen, vooral van de traditio nele soorten als chrysanten en tros- anjgers. Tulpen waren één van de weinige soorten die in prijs daalden. De aanvoer van snijbloemen is mo menteel zo'n tien procent groter dan een jaar geleden, de prijs ligt op een ongeveer gelijk niveau. De export waarde van de snijbloemen is vorig jaar naar de meeste bestemmingen toegenomen. Opmerkelijk grote stij gingen deden zich voor bij de uitvoer naar Japan, Australië en Taiwan. De uitvoer naar de Verenigde Staten was wat kleiner. Champignons De champignonsector is tevreden over de resultaten in het afgelopen jaar. De toename van het aanbod was kleiner dan eerder voorspeld. Op de veiling is bijna 1 procent meer aangevoerd. Het aanbod buiten de veiling om nam meer toe, maar in totaal bleef de toename toch beperkt tot 2.5 procent. De veilingprijs steeg met 3 procent. Wat betreft de export was er voor het verse produkt sprake van een stabilisatie. De export van conserven daalde, maar de prijs op de belangrijke Westduitse markt steeg verder. Groente Op de groenteveilingen zijn de prij zen van diverse groentesoorten aan getrokken. Zo werd er vorige week voor zowel kropsla als krulsla meer betaald. Die stijging zette zich deze week niet door, maar voor beide produkten is nu sprake van een goe de prijs. Ook witlof is meer in trek. Dankzij de goede vraag heeft dit produkt zich kunnen herstellen van de prijsval rond de jaarwisseling. Toen was sprake van een zeer moei zame export. De spruiten brengen eveneens heel wat meer op dan enke le weken geleden. Toch is nog niet het prijsniveau van vorig jaar be reikt. Half deze week werd op vei ling ZHZ in Barendrecht voor de Al sortering ruim 80 cent per kg be taald, voor de BI sortering ruim 90 cent. Wat kouder weer zou voor de prijsvorming zeer welkom zijn. Doordat de spuitenteelt in België flink is uitgebreid, valt bovendien de export tegen. Fruit De prijsvorming van de appels stelt nog steeds teleur. De sinds begin ja nuari flink toegenomen aanvoer ver hindert in veel gevallen een hogere prijs. Ook de aanvoer van peren is flink gestegen, maar in verhouding tot andere jaren kan toch gesproken worden van een klein aanbod. Dat is in de prijsvorming duidelijk te mer ken. Vooral Doyenné wordt uitste kend betaald. In de eiersector lijkt het dieptepunt in de prijsvorming gepasseerd te zijn. Begin deze week begonnen de prijzen weer voorzichtig aan te trek ken. Er lijkt iets meer vraag te ko men nu de voorraden van de feestda gen zo goed als op zijn. Vorige week kende de eierhandel nog enkele zeer slechte dagen. De consumptie was duidelijk minder dan normaal. Tegen de verwachting in waren er nogal wat voorraden overgebleven van eind vorig jaar. De eierprijs zakte verder. In het midden van de week werd weer drie kwartjes per 100 eieren minder betaald. Don derdag werd de markt iets vriendelij ker. Die ontwikkeling zette zich door en begin deze week waren de prijzen weer iets hoger dan vrijdag. Ook in de loop van deze week bleef de stemming vriendelijk. Pluimveevlees Uit voorlopige cijfers blijkt dat ook in 1988 de produktie van pluimvee vlees weer hoger was dan in het voorgaande jaar, ongeveer 3,5 pro cent. De vooruitzichten voor de sec tor zijn niet zonder zorgen. Op de Duitse markt moet gerekend worden met een structureel sterker wordende concurrentie van Franse zijde. Hoe wel de consumptie nog toeneemt, zowel in Nederland als in Duitsland, is het toch gaandeweg moeilijker ge worden de produktie tegen rendabe le prijzen af te zetten. De contractprijzen voor slachtkui- kens bleven ongewijzigd, al moest bij enkele integraties een verlaagde prijs nog van kracht worden. De rendementen bij de slachtkuiken- houders staan dan ook onder flinke druk. De Barneveldnoteringen voor slachtrijpe kuikens liepen weer iets op tot ongeveer contractniveau. Broedeieren zijn goed gevraagd. Exportresultaten De legsector heeft vorig jaar voor 100 miljoen gulden minder geëxpor teerd dan in 1987. Zowel de uitge voerde hoeveelheid als de gemiddel de prijs nam af. De totale uitvoer waarde van 940 miljoen gulden was de laagste in de laatste vier jaar. De uitvoerwaarde van de slachtsector steeg met 50 miljoen tot 1.300 mil joen gulden. Varkens In de varkenssector was ook deze week sprake van een moeilijke afzet- situatie. Maandag was bij de handel nog enig optimisme te bespeuren over de kans op een prijsverbetering voor schouders en nekken, maar dinsdag was dat alweer voorbij. Met name op de Franse en Duitse markt verliep de afzet moeiljk. In Italië bestaat momenteel veel concurrentie van andere aanbieders, met name Duitsland. Als gevolg van het rela tief lage prijsniveau zijn wel meer af zetmogelijkheden op de Spaanse markt ontstaan. Prijsverhogingen stuiten overal op teveel weerstand. Het aanbod van slachtvarkens is, mede door moeilijke levende export, ruim. Vorige week is de basisprijs in veel gevallen een dag later dan nor maal vastgestld. Encebe en Vako de den er een stuiver bij, Coveco en Druvar drie cent. Ludrova, Vos en Zuidgroep handhaafden de prijs van de voorgaande week. Deze week kwam de verlaging die ei genlijk al eerder nodig was. Ook nu waren de wijzigingen niet eensluidend. Schema biggenprijzen In de week van 23-1-1989 tot 30-1-1989 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Landelijk Biggenprijzenschema van 2 januari 1989 met 0,05 te worden ver hoogd. De kostprijs van 1 kg var kensvlees in deze week is 3,83. MARKT per 100 per kg. BARNEVELD 48-54 gr. 8,00-10,00 - 1,67-1,85 - week 05/01-12/01 57-61 gr. 10,25-11,10 - 1,80-1,82 - 64 gr. 10,90-11,25 - 1,70-1,76 - Per 100 stuks 42-43g 47-48g 52-53g 57-58g 62-63g 67-68g 72-73g Elveba wit ld 5,50 - 7,60 - 8,90 - 9,00 - 9,75 - 10,40 - 11,50 dd 5,33 - 7,70 - 9,01 - 9,17 - 9,97 - 10,78 - 12,14 bruin ld 5,50 - 7,60 - 9,00 - 9,50 - 10,40 - 10,40 - 11,00 dd 5,59 - 7,70 - 9.11 - 9,63 - 10,64 - 10,65 - 11,25 Evadag wit 7,05 - 8,60 - 8,95 - 9,70 - 10,20 - bruin 7,80 - 8,80 - 9,45 - 10,50 - 10,25 - Roveco wit 5,40 - 7,55 - 8,70 - 9,20 - 10,00 - 10,65 - 11,85 bruin 5,40 - 7,55 - 8,70 - 9,20 - 10,00 - 10,65 - 11,85 Ven wit 5,35 - 7,50 - 8,65 - 9,20 - 9,95 - 10,60 - 11,80 bruin 5,35 - 7,50 - 8,65 - 9,20 - 9,95 - 10,60 - 11,80 ex btw, bintje/100 kg/ Telersprijzen Veld gewas Middenmeer 11/01 Emmeloord 12/01 Leeuwarden 13/01 Zeewolde 13/01 Goes 17/01 Dronten 18/01 Klei 0 mm 16,50-19,50 - 18,00-19,00 - Klei 40-50mm Voer- 4,50-5,50 4,00-5,00 18,50 16,00-18,00 - 18,00-19,00 - 17,50-18,00- 20,00-21,00 - 4,00-5,00 -7,00 Groothandels- prijzen Rotterdam 16/01 Veld gewas Klei 0 mm KLei 40-50 mm Klei 50 mm ex btw./100 kg. 35 mm 11-13- 10-12- 10-12,50- 9-13 9-11 Voer- aardapp. 18,50-20,00 20,00-21,00- 5,00-6,50 Per 100 kg, ex btw. Vor.wk. Vorige Deze wk dinsdag vrijdag dinsdag 35-50mm April '89 24,00 24,00 23,50 50mm+ Nov. '89 28,70 27,70 27,50 50mm+ April '89 29,50 28,60 28,50 50mm+ Mei '89 30,50 29,70 29,50 GRANEN Tarwe (basis 16%) Brouwgerst (16%) Zomergerst Voergerst Haver ZADEN telersprijzen Blauwmaanzaad* Karwijzaad** Goes di 17/01 -42,25 -45,50 39,75-40,00 37,25-38,50 240,00*** 147,50*** Groningen* di 17/01 43,05-44,90 41,05-43,05 Middenmeer wo 11/01 41,25-42,50 40,00-41,50 32,25-42,25 200,00-225,00 115,00-135,00 100,00-132,50 franco pakhuis, incl.provisie: boerenschoon pr. doorsnee Vlas GOES, di., op auto geleverd: ongerepêld 0,40-0,50; afw. partijen 0,30-0,40 GOES, di ROTTERDAM, ma Telersprijzen Groothandelsprijzen Groene erwten 62,50-63,00 68,50-69,00 Veldbonen 60,00 Kapucijners 62,50-72,50 77,00 Bruine bonen 175,00 190,00 Pootgoedbedrijven 18 januari: A 28/35 Noordelijke 88,Delta 86,A 35/45 Noordelijke 148-, 146- Veilinggegevens Een Sorte Aanv.- Gem. Prijs- Veilinggegevens Een Sorte Aanv. Gem. Prijs- Veilinggegevens Een- Sorte- Aanv.- Gem. Prijs- Nk 09-01/13-01 heid ring trend prijs trend week 09/01-13/01 heid ring trend prijs trend week 09/01-13/01 heid ring trend prijs trend Cox Orange T 75/80 140 Spruiten T A I 73 Kropsla S 23/24 99 Golden Delicious T 70/80 77 Witlof T kort I 205 - Krulsla S - 119 Boskoop groen T 75/85 44 - Bloemkool S 8 - 215 - Radijs B midden 118 Boskoop rood T 75/80 66 - Witte kool T - - 20 - Jonagold T 75/80 98 Rode kool T A 26 - Elstar T 75/80 149 Spitskool T - - 137 Gloster T 70/80 53 Chinese kool T - 89 Karmijn T 70/80 87 - Andijvie T 251 Conference T 65/75 157 - Waspeen T A I 42 - Doy. du Cornice T 75/85 245 Breekpeen T 200/400 - 43 - Gieser Wildeman T 60/70 204 Prei T 73 - St. Remy T 60/70 98 - Boerenkool T - 51 - Bloemen en planten Veilinggegevens week 09/01-13/01 prijs in ct. per stuk Aanvoer- Gem. Prijs- trend prijs trend Roos grootbl - 75 Roos kleinb. 49 0 Freesia 29 Troschrysant - 102 T rosanjer - 31 Gerbera - 109 Gypsophila - 86 Iris 25 Lelietak - 118 Tulp 28 Alstroemeria - 59 Cymbidium 0 155 Narcis 15 Snijbl. totaal 46 Kamerpl. totaal 236 Veilinggegevens week 09/01-13/01 prijs in ct./kg Door- Aanv Gem. Prijs- snede trend prijs trend Klasse I fijn 3,78 - Klasse I middel 3,84 Klasse II 2 70 2,34 - Klasse II 3 100 1,99 - Klasse III 3 100 1,76 - 22 In de afgelopen week zijn er 960 ton appels en 152 ton peren aangevoerd. De verdeling van de rassen was als volgt: 230 ton Boskoop, 175 ton Jo nagold, 130 ton Golden Delicious en 140 ton Cox's O.P. Bij de peren 66 ton Doyenné du Cornice, 48 ton Conference en 23 ton Saint Remy. Naast de aanvoer Conference is er ook nog 120 ton verkocht in de voorverkoop. De kwaliteit van het fruit is veel beter dan de laatste we ken van vorig jaar. Het is duidelijk te zien dat de Cox's O.P., Elstar, Conference uit de scrubcellen ko men. De appels zijn veel harder en iets groener, beter geschikt voor de eksport. De kwaliteit van de Confe rence uit de scrubcellen is zonder meer uitstekend; groen, hard en zon der inwendige problemen. De prijs vorming bij de appels is in drieën te splitsen met een goede prijsvorming Elstar, Cox's O.P. goedgekleurde Jonagold met een matige tot redelij ke prijsvorming Golden Delicious een slechte prijsvorming Boskoop, Karmijn, Gloster en Winston. Uit het bovenstaande blijkt dat de rentabiliteit op dit moment afhanke lijk is van enkele rassen, een smalle basis. De prijsvorming bij de peren is uitstekend, hoge prijzen voor de Doyenné du Cornice en Conference, goede prijzen voor de stoofperen. Uit het bovenstaande blijkt weer eens overduidelijk dat risikosprei- ding binnen het bedrijf van groot be lang is voor de kontinuïteit van het bedrijf, en daardoor ook voor de be drijfstak. Het is een griezelige zaak om het bedrijf op te hangen aan en kele rassen hoe goed die op dit mo ment ook zijn. CVZ-noteringen Ras, maat, klasse, hoeveelheid (x ton) en middenprijs. Noteringen van week 9-1 tot en met 13-1. Noteringen tussen haakjes van dinsdag. Cox Orange: I 70/75: 35 ƒ1,39 (14 ƒ1,47); tot. I: 109 ƒ1,16 (57 ƒ1,28); II 70/75: 10 ƒ0,66 (2 ƒ0,80); tot. II: 33 ƒ0,57 (10 ƒ0,56). Winston: I 70/80: 1 ƒ0,46 tot. I: 2 ƒ0,48 (-- -). Gloster: I 80/90: 9 ƒ0,59 (5 ƒ0,53); tot. I: 21 ƒ0,53 (17 ƒ0,48); II 80/90: - -- (1 ƒ0,47); tot. II: - -- (5 ƒ0,40). Elstar: I 75/80: 19 ƒ1,55 (21 ƒ1,61); tot. I: 52 ƒ1,40 (116 ƒ1,50); II 75/80: 9 ƒ1,02 (2 ƒ0,92); tot. II: 27 ƒ0,96 (5 ƒ0,81). Laxton's SP: I 70/80: -- -- (7 ƒ0,63); tot. I: -- -- (13 ƒ0,52). Golden Del.: I 70/80: 68 ƒ0,78 (30 ƒ0,71); tot. I: 107 ƒ0,70 (108 ƒ0,69); II 70/80: 6 ƒ0,61 (3 ƒ0,62); tot. II: 23 ƒ0,47 (4 ƒ0,57). Boskoop: I 75/85: 52 ƒ0,41 (4 ƒ0,48); tot. I: 95 ƒ0,41 (12 ƒ0,41); II 75/85: 8 ƒ0,45 (5 ƒ0,37); tot. II: 16 ƒ0,46 (12 ƒ0,36). Rd. Boskoop: I 75/85: 45 ƒ0,62 (22 ƒ0,64); tot. I: 37 ƒ0,59 (35 ƒ0,59); II 75/85: 12 ƒ0,47 (1 ƒ0,39); tot. II: 33 ƒ0,47 (10 ƒ0,43). Lomb. Calvil.: I 70/80: 6 ƒ0,55 (2 ƒ0,54); tot. I: 9 p0,46 (4 ƒ0,47); II 70/80: 2 ƒ0,38 (-- --); tot. II: 3 ƒ0,38 Karmijn Sonn.: I 70/80: 19 ƒ0,82 (6 ƒ1,04); tot. I: 47 ƒ0,64 (12 ƒ0,84); II 70/80: 6 ƒ0,24 (-- --); tot. II: 10 ƒ0,39 jonagold: I 80/85: 43 ƒ0,91 9 ƒ0,85); tot. I: Veiling St. Annaland, dinsdag 17 januari Uien: 53 ton, maat 40 op kl. II 17,90 - 18,10. Prijsbericht veiling ZHZ WOENSDAG 18 JANUARI: Sla (glas): 110.000 st., middenpr.: 631/2. Spruiten: 400.000 kg tot mid denpr.: 751/2Witlof: 73.000 kg. tot. middenpr.: 1651/2. Knolselderij: 24.000 st. pr.: lOst.p.bk.: 78-92, 12 st. p.st.bk.: 27-83, 15 st.p.bk.: 36-65 en 20 st.p.bk.: 12-22. Knolselderij: 1.000 kg pr.: 25. Blokprijzen d.d. 17 januari 1989 Cox Orange: Blok I I 60/65 2 ton ƒ0,70; Blok I I 65/70 3 ton 1,18; Blok I I 70/75 7 ton 1,58; Blok I 75/80 3 ton 1,60. Elstar: Blok I I 65/70 2 ton 1,03; Blok I I 70/75 12 ton 1,59; Blok 1 I 75/80 5 ton 1,70; Blok I I 80/85 2 ton 1,62. Golden Del.: Blok II I 60/70 4 ton 0,45; Blok III I 60/70 6 ton 0,45; Blok I I 70/80 14 ton 0,80; Blok II 70/80 7 ton 0,72; Blok III I 70/80 13 ton ƒ0,70. Jonagold: Blok II I 70/80 4 ton 1,08; Blok III I 70/80 5 ton 0,61; Blok II I 80/85 3 ton ƒ1,00; Blok III I 80/85 4 ton ƒ0,61. 145 ƒ0,81 (93 ƒ0,77); II 80/85: 9 ƒ0,46 (5 ƒ0,37); tot. II: 28 ƒ0,44 (18 ƒ0,34). Conference: I 55/65: 18 ƒ1,36 (22 ƒ1,43); tot. I: 29 ƒ1,44 (31 ƒ1,46); II 55/65: 1 1 ƒ1,21 (16 ƒ1,26); tot. II: 19 ƒ1,09 (31 ƒ1,18). Gs. Wil deman: I 60/70: 5 ƒ2,01 (3 ƒ1,91); tot. I: 9 ƒ1,96 (4 ƒ1,85. Saint Remv: I 70/80: 9 ƒ1,08 (12 ƒ0,95); tot. I: 21 ƒ1,00 (22 ƒ0,91). Doy. du com.: I 65/75: 14 ƒ2,58 (6 ƒ2,3.1); tot. I: 27 ƒ2,50 (15 ƒ2,33); II 65/75: 15 ƒ2,21 (7 ƒ2,16); tot. II: 40 ƒ2,12 (18 ƒ2,15). Br. al. Lucas: I 70/80: 2 ƒ1,68 (-- --); tot. I: 4 1,62. Vrijdag 20 januari 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 22