Herinneringen aan de schooltijd p.j. zuid geluid Kursus voor jonge agrarische vrouwen in Tholen en West-Brabant Pacht en quotum 1TII III! 11T Redaktieadres. De natuur in beeld redaktie Henk Tegels Blijspel van toneelvereniging "De Plattelanders' PJZ AGENDA PJGN nieuws - MWJk Jk li onder redaktie van deRedaktiekommis- Mf II II WW sie Bond van Plattelandsvrouwen voor Ilk. IPI^ Zeeland en Brabant. mT WW II II Mevr. P. J. de Rooy-Janse M.A. W lL W W VI WF Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge. Tijdens de "Schrijfdag" in Noord-Brabant kregen de deelneemsters de opdracht een kort stukje te schrijven over het onderwerp: Herin neringen aan de schooltijd. Daarna werden de stukjes ingenomen en weer uitgedeeld zodat ieder het stukje van een ander had en dat moest voorlezen. Wat een schat aan belevenissen kwam toen naar voren. Besloten werd dat een bloemlezing van de stukjes voor de pagina "Voor de Vrouw" zou worden samengesteld. En hieronder volgen dan de stukjes. De eerste dag staat onuitwisbaar in mijn geheugen gegrift. De groene deuren, waarvan er maar een open ging, de lange gang, zwart met wit betegeld met aan weerszijden de ge nummerde kapstokken. Drie deuren rechts gaven toegang tot de lokalen en links de toiletten. Nieuw, want thuis hadden we nog een huisje bui ten. Aan het eind van de gang de deur naar het kolenhok, de sanktie- plaats bij uitstek. In de klas was alles hoog, de juf (een ijzig mens), de ta fel van de juf, de ramen met gerani ums en je bank helemaal vooraan. Bibberend en hevig onder de indruk zat ik daar, een stukje papier voor mijn neus. Ik keek eens in mijn kast je, leeg. Vervolgens verschoof ik het dekseltje van m'n inktpot, ik moest gaan staan anders kon ik er niet goed inkijken. Er zat iets glimmends in en donkerblauw. En er dreef een stofje in. Ik blies, Oh lieve een tel daarna Een ander schrijft: Mijn lagere schooltijd bracht ik door op eer tweeklassige dorpsschool. In het ene lokaal de juf met klas 12 en 3 en in het andere de meester met de andere klassen. We zaten in de eerste klas en kwarqen 's morgens op school, er stonden Duitse wagens voor en de soldaten kwamen binnen, ze joegen ons met de bajonet op het geweer naar buiten. We zijn die winter niet naar school geweest, ze hadden de school nodig om er een keuken te vestigen. Mijn lagere school stond in N.Hol land dicht bij de zee en we woonden op 2 km afstand en we liepen dat el ke dag, onderweg haalden we nog drie kinderen op. Met één van de meisjes heb ik tot in de ULO geze ten, altijd naast elkaar. Aan de IJssel stond een andere school en het was een uur lopen er heen. Het mooiste plekje op school was het kolenhok. Soms was ik ex pres vervelend om daarin terecht te komen. Daar lagen n.l. oude schrif ten en boeken. Had ik straf, dan zat ik tussen het kolengruis te lezen. Ik vond dat het fijnste wat je maar be denken kon. Mijn schooltijd in Amsterdam was in oorlogstijd, dan gierde het luchta larm soms door de.school. We hol den dan naar de grote vensterbank om daaronder een veilig plekje te vinden op de grond. Daar zaten we dan duwend en griebelend te wach ten tot het sein "veilig" ging. Om dan weer "normaal" verder te gaan met de lessen. April 1939, bijna 7 jaar en voor het eerst naar school, ik had ernaar uit gezien. Het was knikkertijd en mijn twee oudere broers hadden zakken vol. Ik kreeg 2 cent en mocht daar knikkers voor kopen bij Hanne Peek, een rommelwinkeltje naast de school. Het waren klei-knikkers die op school "Hanne Peeks gebakken" werden genoemd. Wat voelde ik me rijk met 20 knikkers. Toen de school gevorderd was in de oorlog door de Duitsers kregen we les in een koestal en een kippenhok. We moesten toen per dag een turf of een blok hout meebrengen. Dat zijn trieste herin neringen. We schreven ook briefjes naar elkaar in cijfers en zo kreeg ik een briefje van Johan of ik zijn vriendinnetje wou worden, dan -krwg' ric 2 *seheWm*jW. twee verroeste te zijn. Als 6 jarige liep ik een uur om op school te komen met eerst een stukje weg met heel dikke en holle wilgen bomen. 's Winters was het soms al wat schemerig bij het naar huis gaan en dat vond ik dan griezelig om er langs te moeten. Maar ik was dan bijna thuis en dat gaf vertrouwen, 's Middags terug was er vaak een oude heer die dan telkens vroeg hoe ik heette en hoe oud ik was. Dat was leuk en griezelig tegelijk. Wat ik nooit zal vergeten omdat het zo oneerlijk was: Een van de onder wijzers had de "leuke" gewoonte om als de bel ging te zeggen "Ik zeg wel wie er naar huis mogen". In het begin van het schooljaar dacht ik nog dat het zou helpen als ik netjes zou zitten, maar ik kwam er al gauw achter dat de meester zijn lievelin getjes het eerst liet gaan. Ik kan ze nu nog opnoemen. Mijn bankgenote en ik waren altijd bij de laatsten en dat lieps soms zo uit dat mijn vader eens op school kwam om te zied waar ik bleef. Ik neem het de onder wijzer nog steeds kwalijk dat ik zo veel vrije tijd onnodig in de school bank heb doorgebracht. Gedurende mijn schooltijd beleefde ik veel als kind maar een gebeurtenis maakte diepe indruk. Mijn opa was overleden, ik was 7 jaar, en in mijn ogen was hij heel oud. Ik geloof dat hij 71 geworden is. Nu ik ouder ben vind ik 71 niet zo oud meer maar toen wel. We woonden in een nieuwe polder en moesten naar "het oude land" voor de begrafenis met het he le gezin in de auto over de afsluitdijk naar Overwijssel. Spannend, mede omdat we allen in het zwart waren. Aangekomen op de plaats moest ik achterblijven. Ik was de kleinste en mijn moeder vond mij te jong om al mee te gaan naar het kerkhof. Wat ^róófTTergêW ten "dfc koetsen die voor kwamen rijden, koetsen zwart, paarden zwart, hui lende vrouwen met zwarte kleder drachten, een zwarte kist. In mijn herinnering een soort zwarte optocht die langzaam vertrok en mij met een huishoudster of zo achterliet. Omdat ik de vijfde klas over moest doen zat ik in klas 5 en 6 samen met mijn zusje. Mijn zusje was erg bang van de juf en begon snel te huilen als ze een standje kreg. Ik werd dan heel boos op de juf en ik kreeg straf. Dat gebeurde dikwijls en ik heb me daar door niet prettig gevoeld die twee schooljaren. Het handwerken op school was een ramp de handwerkjuffrouw zei al tijd: dat \yordt niks met jou en mijn enige onvoldoende was een 5 voor handwerken. Ze heeft geen gelijk ge kregen want ik maakte de meeste kleding zelf voor mij en mijn beide dochters. Het Kerstfeest van school werd al- tijd"*gevierd in de grote Hervormde kerk op het marktplein. We liepen dan als het ware in optocht door het Veluwse stadje naar de oude kerk. Er waren veel kinderen, veel muziek en veel gezang, een indrukwekkende gebeurtenis. Na afloop kregen we een leesboekje en een sinaasappel. We waren met 7 kinderen thuis en nu hadden we allemaal een hele voor onszelf. Meneer, Adrie heeft vieze praat ge zegd. Wat heeft hij dan gezegd? Dat zeg ik niet want dat is vieze praat. Dan blijf je maar tot na schooltijd en dan schrijf je het maar op. Ik bleef dus na en schreef het woord op, het was "Prulleke". Er kwam heel wat los aan andere herinneringen, misschien bij U ook Een deelneemster De vrouwenregiogroep van Tho- len/West-Brabant heeft het initiatief genomen tot het organiseren van een kursus 'Agrarische Vrouw, hoe is het met jou?' Deze kursus wordt be schouwd als de beste opstapkursus voor jonge agrarische vrouwen die wel eens wat meer willen weten van de landbouw, en de positie die de vrouw in de landbouw inneemt. In vele regio's werd deze kursus reeds gegeven. Vrouwen die de kursus meemaakten waren doorgaans zeer enthousiast over de kursus. Enthou siast enerzijds vanwege dat wat ze in de kursus leerden en anderzijds van wege de leuke kontakten die ze over hielden. De kursus wordt gegeven op 6 ach tereenvolgende dinsdagavonden, na melijk: 14, 21 en 28 februari en 7, 14 en 21 maart. De kosten bedragen slechts 18,— per persoon. De kur sus wordt gegeven in Gemeenschaps huis 'De Vaert' te Welberg. Kon- taktpersoon voor de kursus is Jac queline Simons, Kerkegors 1 te Steenbergen tel.: 01670-63457. Je kunt je telefonisch bij Jacqueline opgeven (vóór 27 januari). Nadere informatie over de kursus Waarom deze kursus? Jonge vrou wen, die met een boer of tuinder trouwen, krijgen vaak met veel nieu we zaken te maken. "Zal ik wel of niet gaan werken op het bedrijf"; "Ik wil mijn eigen baan aanhouden, maar hoe kan ik dat regelen?"; "Is het belangrijk dat ik meepraat over de bedrijfsoverna me? Maar ik heb er geen verstand van"; "Ik werk graag mee op het bedrijf, maar ik weet zo weinig van Vrijdag 20 januari 1989 de achtergronden!"; "Hoe doen an dere vrouwen dat?". Dit is maar een kleine greep uit de vele vragen, die ongetwijfeld wel eens bij je opkomen. In geval je zelf thuis het bedrijf wil overnemen ko men er weer andere zaken op je af. De kursus "Agrarische vrouw, hoe gaat het met jou?" bied je de gele genheid informatie op te doen over je eigen toekomstmogelijkheden in de land- en tuinbouw en samen met andere jonge agrarische vrouwen hierover te praten en ervaringen uit te wisselen. De inhoud Wat er precies gaat gebeuren in de kursus, is niet van te voren te zeg gen. Want de kursisten bepalen zelf het programma. Binnen zekere gren zen, dat wel. Zo zal de inhoud be trekking hebben op de land- en tuin bouw en de positie van de vrouw hierin. Het gaat hierbij niet om diep gaande feitenkennis van enkele on derwerpen. Het aksent ligt veel meer op het verkrijgen van inzicht in ach tergronden en wat je er zelf mee te maken kunt hebben. De kursus biedt een oriëntatie in het land- en tuin bouw gebeuren. Dit betekent, dat er niet alleen infor matie gegeven wordt, maar dat er ook ruim de gelegenheid is om sa men te praten en ervaringen uit te wisselen. De kursusstof zal in de kursus op verschillende manieren aangeboden worden. Film, inleidin gen, op papier, door middel van spe ler, door samen te praten etc. Het is een kursus, waarin je aktief bezig zult zijn met de land- en tuinbouw en je eigen (toekomstige) positie daarin. Op vrijdag 27 jan. organiseert de P.J.Z. van Noord-Beveland een diapresentatie over de natuur op Noord-Beveland en in hel Zeeuwse. De avond zal verzorgd gaan worden door de heer Van Arenthals. De heer van Arenthals is een na tuurliefhebber en jager. Op Noord-Beveland staat hij bekend door z'n mooie diaseries die in het verleden door hem zijn sa mengesteld. Ook voor de P.J.Z. heeft hij een mooie serie samen gesteld wat zeker de moeite waard zal zijn om te zien, want ook dicht bij huis zijn er nog steeds mooie plaatsen om te foto graferen gezien door de lens van een amateurfotograaf. De avond begint om 20.00 uur in de zaal van bar "Corcordia" in Wissenkerke. Tevens zullen er hapjes geserveerd worden. Bestuur Noord-Beveland In februari komen "De Plattelan ders" weer met een nieuw stuk op de planken in het "Ledel Theater" te Oostburg: "Gjjèèn bjèèn om op te staan". Het is een blijspel in drie bedrijven, geschreven door J. Hemmink- Kamp, maar is door de leden zelf vertaald in het dialect. Frans Haak heeft de regie. Het stuk speelt zich af op een boer derij met een weduwnaar met een hond. U kunt het zien op vrijdag 3 februa ri, zaterdag 4 februari en vrijdag 10 februari, aanvang 20.00 uur. Toe gangskaarten zijn te verkrijgen bij sigarenzaak Dhaenens te Oostburg, tel. 01170-2532. De spelers die meedoen zijn Bram Luteyn, Koos Dieleman, Jan Poissa- mier, Marja Casteleyn, Ko Henke, Betsie Brakman, Tonny Rijnberg, Cees Verhage, Erna de Smet, Cor v. Belois, Suzie Dekker. Fijnaart 21 januari langlaufen. Re servedatum 11 febr. Kosten: 34,75 p.p. Opgeven bij Bas Dane: 01687-2384. Langstraat 20 januari: Dropping. Vertrek Zidewinde 20.00 uur. Dins dag 31 januari: informatie-avond over Melkerkoorts om 20.00 uur in het Cultureel Centrum Zidewinde te Sprang-Capelle, de heer Akkermans van de Gezondheidsdienst zal deze avond toelichten onder het thema "De betekenis van melkerkoorts voor mens en dier". Noord-Beveland 27 januari diapre sentatie over de natuur op Noord- Beveland en het Zeeuwse. Deze avond wordt verzorgd door de heer Van Arenthals. Plaats: bar "Con cordia" te Wissenkerke. Aanvang: 20.00 uur. Trui verloren!!! Wie heeft bij vergissing een donker blauwe Esprit-trui met het opschrift: "direction Esprit" meegenomen tij dens de zeskamp in de praktijk te Schoondijke op 7 januari j.l. Graag kontakt opnemen met Gerdian Tim merman tel.: 01192-1432. De landbouworganisaties zijn ver deeld in de kwestie van wie het quo tum is: in elk geval van de pachter gedurende de pacht. Maar bij pacht- beëindiging zouden - zo vinden KNLC en CBTB - de pachter en de verpachter de opbrengst bij verkoop van het quotum moeten delen. De KNBTB dacht er anders over. Als gevolg daarvan nam de minister een eigen besluit: het quotum is van de verpachter bij het einde van de pacht. Braks baseerde zijn stand punt op een rechterlijke uitspraak, maar dat was een uitzonderlijk ge val. De Agrarische Kommissie van de PJGN vindt dat een slecht besluit. Ze kan zich meer vinden in de KNLC-benadering. Leasen en melk De kommissie Melkveehouderij van het Landbouwschap is voor het lea sen van melk per fabriek. Het kon- trakt moet (in het lopende jaar) voor 31 juli worden afgesloten. De Agra rische Kommissie is niet blij met lea sen. Het voegt weinig toe aan de hui dige mogelijkheden. De fiskale ge volgen zijn nog onduidelijk, maar zullen zeker niet positief zijn. Bo vendien zal de leaseprijs zo hoog zijn dat de huurder er nagenoeg niets aan heeft. En wat gebeurt er als een pachter zijn quotum gaat verhuren. Wil de verpachter dan ook een deel? De Agrarische Kommissie zou veel liever zien dat "rekening- courantsysteem" opnieuw aandacht zou krijgen. De essentie daarvan is: onderschrijders komen in het jaar daarop als eerste in aanmerking voor verevening, voorzover er vere veningsruimte is. En die is er vast niet als er geleasd mag worden. 21

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 21