Afzetbeleid van Nederlandse fruitteler moet beter Niet te lang wachten met aanplanten nieuwe fruitrassen "Kwaliteit fruit mag niet lijden onder milieuvriendelijker teeltwijze! ft Primeurs op Mechanisatiedag fruitteelt NFO-sekretaris ir. M. Gerritsen op Ontwikkelingsdag voor Zuidwestelijke fruitteelt: Rood en resistent heeft de toekomst Voorzitter NFO-kring Zeeland/West-Brabant W. de Jager: "Het afzetbeleid van de Nederlandse fruitteler moet beter worden dan het nu is. Nog steeds bederft onrijp fruit in augustus en septem ber de markt voor later in hét seizoen. Nog erger is het probleem van versleten fruit, dat van het begin tot het eind van het afzetseizoen speelt. Dit zijn zaken waarbij de fruitteler direkt betrokken is en ver antwoordelijkheid draagt". Dit betoogde ir. M. Gerritsen, sekretaris van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) vrijdag 13 januari op de goed bezochte Ontwikkelingsdag voor de Zuidwestelijke Fruit teelt in De Vroone te Kapelle. De heer Gerritsen noemde de ver koop van kwalitatief minderwaardig fruit één van de grootste knelpunten in de Nederlandse fruitafzet. "We kunnen ons bijna niet meer permit teren vóór januari reklame te maken voor Jonagold, omdat dan pas de betere kwaliteiten aangevoerd wor den. Het ontbreekt nog teveel aan een afzetbeleid dat gestoeld is op kontinuïteit, kwaliteit, betrouw baarheid en kollegialiteit". Kwetsbaar De NFO-sekretaris noemde de Ne derlandse fruitteelt een bloeiende be drijfstak, die echter kwetsbaar is. Hij doelde hierbij onder meer op de hoge kostprijs per kg. appelen. Uit M. Gerritsen theoretische benaderingen blijkt een berekende kostprijs van (gemiddeld) 1,20 per kg. appelen. Dit bedrag mag overigens echter alleen als indi- katie voor het relatief hoge kostenni veau worden gebruikt, zo benadruk te Gerritsen. Uitgaande van die theo retische kostprijs van 1,20 kon den over 1987 alleen de rassen Elstar, Jonagold en Cox kostendek kend geproduceerd worden. Een en ander is gebaseerd op een rentabiliteitsonderzoek van het LEI. De konklusie uit dit onderzoek is dat vernieuwing van het assortiment en verjonging van de beplanting essen tieel zijn voor de bedrijfsresultaten. Uit berekeningen van de Stichting Bedrijfsbegeleiding Fruitteelt (SBF) blijkt dat snelle verjonging finan cieel gezien het beste is. Een te rigo- reuze verjonging ineens is uiteraard niet haalbaar. Uit de LEI-cijfers blijken grote ver schillen in rentabiliteit tussen bedrij ven van verschillende grootte. De grotere bedrijven hebben gemiddeld veel hogere financiële opbrengsten per ha (door een hogere produktie én een hogere kg-prijs), bij nauwe lijks hogere kosten per ha. Het ge middelde bedrijfsoppervlak van nog geen zes hektare noemde de heer Gerritsen te klein om als gespeciali seerd fruitteeltbedrijf te overleven. Milieu Evenals de heer De Jager dat in zijn opening had gedaan, onderstreepte de heer Gerritsen het toenemend be lang van de "kwaliteit van het pro- duktieproces". Volgens hem moet het milieu als een vierde produktie- faktor worden beschouwd, naast grond, arbeid en kapitaal. Met het aktieplan "Fruitteelt 2000" is zijns inziens een uitstekende eerste aanz^J gegeven. Het is van groot belang dat hieraan door de sektor zelf invulling wordt gegeven, voordat "er een dik- taat komt van het milieu ministerie". Hij doelde hierbij on der meer op het oprichten van een stichting voor keuring van fruit teeltspuiten op vrijwillige basis. Volgens de NFO-sekretaris ligt een aantal elementen van het aktieplan rechtstreeks binnen het bereik van de individuele fruitteler. Hij heeft goede hoop dat de fruitteelt in zijn totaliteit op niet al te lange termijn minder afhankelijk van chemische middelen gemaakt kan worden. De heer Gerritsen kwalificeerde het niet van de grond komen van een systeem van informatie-uitwisseling en bedrijfsvergelijking in de fruit teelt als een gemiste kans. "Iedere Nederlandse fruitteler zou aan be- drijfsregistratie en vergelijking moe ten doen. Met het inzicht in de grote verschillen per bedrijf zou een ieder zijn voordeel kunnen doen. Samen met een versterking van het "kollek- tieve bouwwerk" (belangenbeharti ging, afzet, voorlichting en onder zoek) door bijvoorbeeld meer accent op kadervorming kan zodoende de gehele sektor nog beter gaan funktio- neren. Het verzorgen van belan genbehartiging, praktijkonderzoek, kwaliteitskontrole, afzetbeleid en promotie kost omgerekend nog geen 1,5 cent per kg. fruit. Dat is goed be steed geld", aldus de heer Gerritsen. Ook als het bedrijfsleven de voor lichting voor de helft gaat financie ren, zoals de overheid wil, blijven deze kosten relatief laag vergeleken met de andere kostenposten. Wat betreft nieuwe appelrassen ver dienen rode en resistente rassen de voorkeur. Het eerste speelt op vrij korte termijn, het tweede op wat langere termijn. Volgens de heer P.I). Goddrie wetenschappelijk me dewerker van het RIVRO gestatio neerd op het Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp, moe ten telers niet te lang wachten met het aanplanten van nieuwe kleurmu- tanten of andere nieuwe veelbelo vende rassen. Vanwege de risiko's van een te smal rassenassortiment moeten naast Elstar en Jonagold ook rassen als Cox's en de peer Conference worden aangeplant. Het ziet er overigens niet naar uit dat op korte termijn goede nieuwe pererassen naar voren zullen komen. Wat betreft de nieuwe appelrassen is het aanplanten van Delbarestivale, een lang houdbare herfstappel, het proberen waard. Ook het aanplanten van enkele rijen Rubinette, een goedsmakende maar vrij kleine appel, kan geen kwaad. Volgens de heer Goddrie kan de Fiësta, het ras dat in Engeland als beste nieuwkomer wordt gezien, niet tippen aan de kwaliteit van de Elstar. Het IVT-ras Elise, dat op Summerred lijkt maar een betere eetkwaliteit heeft, verdient zeker de aandacht. De appelrassen Arlet en Delbard Jubile vallen tegen wat be treft de eetkwaliteit. Bij het zoeken naar resistente rassen moet het behoud van de eetkwaliteit voorop staan, vindt Goddrie. Ande re gebruikskenmerken als produktie, groeiwijze en kleur mogen desnoods iets ten koste gaan van het inbouwen van een resistentie. Vanwege de wenselijkheid van een rode blos op de vruchten wordt er gezocht naar mutanten die makkelij ker en intenser rood kleuren. Dit ge beurt bij onder andere Elstar en Jo nagold. De heer Goddrie adviseert de telers om wat betreft Elstar niet te wachten met het aanplanten van de rode mutant Red Elstar, al laat de stabiliteit hiervan te wensen over. Zo bevat bijna de helft van de bomen wel één of meer appels van het stan daard Elstar type. Het op de markt komen van de stabieler lijkende mu tant Elshof I is echter vooralsnog onzeker. Van de Jonagold is de laatste jaren een ware golf kleurmutanten geko men (Goddrie kent er 69). In 1988 zijn op het Proefstation Wilhelmina dorp van 38 verschillende mutanten Vrijdag 20 januari 1989 De mechanisatiedag voor de fruitteelt heeft erg veel bezoekers getrokken. Er waren enige pri meurs. Zo had boomkweker van Liere enige nieuwe appel- en pe rerassen, kon men de nieuwste spuitapparatuur van Gerard de Jager bezichtigen en werden op vele stands natuurlijk verbeterin gen in diensten en apparatuur ge toond. Veel belangstelling was er uiteraard voor de nieuwe reini- gingsapparatuur voor de verpak king van beschermingsmiddelen. Fertigatie heeft de toekomst, zo liet een van de standhouders we ten. Ook vervroegen en verlaten van kleine gewassen zoals aard beien, bessen en dergelijke stond in de belagnstelling. In de stand met mini-kasjes die hierbij een grote rol kunen spelen, waren de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied te zien. P.D. Goddrie vruchten geplukt. De vruchtkleur varieert van geel met een lichte blos tot zeer donkerrood. Sommige zijn niet stabiel, gestreept of niet- virusvrij. Goddrie acht de vrucht- kleur op de kortere termijn van gro ter belang dan de virusstatus. Als er geen virusvrije variant beschikbaar is van een veelbelovende mutant dan moet daarom niet geaarzeld worden een viruszieke variant aan te plan ten. Het virusvrij maken kost in de regel ca. zeven jaar. Bekende en beschikbare rode Jonagold-mutanten zijn Jonagold van Gelder (niet virusvrij, maar de groei geeft geen problemen), en de Jonagored (zeer donkerrood). De zeer donkerrode typen hebben het voordeel dat de vruchten hiervan ook nog voldoende kleur hebben als de bomen wat ouder zijn. Het aanplanten van rodere typen Elstar en Jonagold maakt het ge bruik van chemische middelen voor de kleurbevordering overbodig. Van belang is wel het tijdstip waarop de vruchten geplukt worden; bij te vroeg plukken neemt de eetkwaliteit af, terwijl een vroege pluk andèr- zijds leidt tot een betere bewaar- baarheid. De stand met mini-kasjes Volgens de heer W. de Jager, voor zitter van de NFO-kring Zee land/West-Brabant, is de milieuwet geving de belangrijkste ontwikkeling die de fruitteelt te wachten staat. Hij meent dat het mogelijk moet zijn om met behulp van de bestaande onder zoekscapaciteit en een mentaliteits verandering bij de telers de belasting op het milieu sterk te verminderen. Dat daarbij de kwaliteit er in ieder geval niet op achteruit gaat moet voorop staan. De kringvoorzitter verwacht dat met behulp van geïntegreerde bestrijding het gebruik van chemische middelen binnen twee a vier jaar drastisch be perkt kan worden. Er wordt naarstig gezocht naar minder belastende mid delen. Op wat langere termijn lijken er goede perspektieven te zijn dat nieuwe resistente rassen beschikbaar komen. Het grootste probleem lijkt hierbij de bestrijding van schimmels te worden, omdat deze vooralsnog alleen chemisch bestreden kunnen worden. Na een korte terugblik op vorig jaar sprak de heer De Jager de verwach ting uit dat de appelprijs nu zo zachtjesaan tot een bevredigend peil zou moeten aantrekken, gezien de mindere kwaliteit van het Zuideuro- pese fruit (door verruwing en hagel) en de afnemende aanvoer op de markt van de zg. 'Streuobst' in Duitsland. Voor de peren Wórdt ver wacht dat de prijzen goed tot zeer goed blijven. Uitbreiding De uitbreiding van de teelt van fruit in het Zuid-Westen zal in de eerste plaats gerealiseerd worden door een hogere kg-opbrengst per ha, aldus de heer De Jager in zijn opening. Toch komt er ook een uitbreiding van het aantal hektares, die zich voorlopig vooral in het Zuidweste lijk deel van Zuid-Beveland concen treert. Om de maximale prijs te ha len acht De Jager het noodzakelijk dat er behalve aan de inkoopzijde ook aan de aanbodzijde verdere concentratie optreedt. Het gelijk kunnen blokken vormt bij fruit nog een probleem. De heer De Jager besloot zijn ope ningstoespraak met de mededeling dat uit een gesprek met GS is geble ken dat het aan te leggen industrie waterleidingnet door Zuid-Beveland ook mogelijkheden biedt voor de fruitteeltbedrijven. Het lijkt moge lijk en voor de provincie aantrekke lijk op dit net ook fruitteeltbedrijven aan te sluiten, die dan met het voor- gezuiverde Biesboschwater de be schikking kunnen krijgen over zoet water. Fertigatie heeft de toekomst

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 17