Stijgende kosten en dalende opbrengsten in de pluimveesektor in 1988 Minder pootgoed nodig door knollen middendoor te snijden 2 Brits bedrijf wil Europees fruithandelscentrum oprichten Ir. K. Horstra werkgevers: Zonne-energie in vorm plantenmassa eerste alternatief voor fossiele brandstof Boer betrapt op gebruik hormonen VBN produktcodeboekje geaktualiseerd De pluimveesektor zag zich in 1988 gekonfronteerd met stijgende kosten en dalende opbrengsten. De voer kosten zijn gestegen en voor vrijwel alle pluimveehouders geldt een over schotheffing van ƒ0,15 tot ƒ0,50 per kg fosfaat in de mest. De prijzen van konsumptie-eierep en van het slacht- pluimvee daalden, evenals de op brengst van de pluimveemest. Wanneer het bedrijfsresultaat van de pluimveehouderij volgens be- drijfsekonomische normen zou wor den bepaald, dan zou 1988 een te kort te zien geven tussen de 100 en 150 miljoen gulden, aldus een voor lopige samenvatting van het Pro- duktschap voor Pluimvee en Eieren over het reilen en zeilen van de sek- tor in 1988. Legpluimveehouderij De sektor zag zich gekonfronteerd met stijgende voerkosten, die in het midden van 1988 voor het eerst se dert jaren zijn gestegen. De gemid delde voerprijs kwam in 1988 uit op ƒ53,85 vergeleken met ƒ53,60 in 1987, inkl. BTW. Op basis van producentenprijs, ekskl. kontrakt en de voerprijs is be rekend dan in mei zelfs de voer kosten niet werden gedekt. Alleen in het eerste kwartaal en in september was de verhouding voerprijs- producentenprijs dusdanig dat kostendekkend kon worden gepro duceerd. Het verschil tussen de pro ducentenrichtprijs en de producen tenprijs inkl. -kontrakt bedraagt 15 cent/kg, voor de pluimveehouders zonder kontrakt is het verschil zelfs 27 cent/kg. Het betekent dat de noodzakelijke reservering voor hok- en inventariskosten niet konden worden gedaan, dus geen vergoeding voor hok- en inventariskosten en nauwelijks ruimte voor enige belo ning van geleverde arbeid. Gesteld kan worden dat onder de be staande marktverhoudingen in 1988 12 cent/kg meer is uitbetaald dan de markt toeliet. Een en ander betekent wel dat de schuld bij de veevoederin dustrie is gestegen Slachtpluimvee Tussen september 1985 en juli 1988 zijn de producenprijzen van slacht- kuikens kontinu gedaald. De LEI- prijzen daalden in deze drie jaar van ƒ2,35 per kg tot ƒ1,82 in juli jf. Tot eind 1987 liep deze opbrengstprijs verlaging ongeveer gelijk met een verlaging van de voerprijs, waar door een kostendekkende produktie tot begin 1988 mogelijk bleef. In het tweede kwartaal 1988 werd het break-even punt bereikt; de voerprijzen liepen toen iets op bij dalende opbrengstprijzen. In het derde en vierde kwartaal stegen de opbrengstprijzen weliswaar, doch niet voldoende om de stijgende voer kosten geheel te kunnen kompense- ren. Gemiddeld genomen is in de tweede helft van 1988 niet kosten dekkend geproduceerd. Het licht po sitieve resultaat, ekskl. vergoeding voor arbeid, in de eerste maanden van 1988 was niet voldoende om de negatieve uitkomsten in de tweede helft van het jaar te kompenseren. Het gemiddelde bedrijfsresultaat van de mesters over geheel 1988 wordt geschat op minder dan ƒ20 per ton afgeleverd slachtkuiken. Dat is rond ƒ100 minder dan in 1987. Aan een driejarige periode van posi tieve bedrijfsresultaten is in 1988 een einde gekomen. Het bedrijfsresul taat in de kuikenslachterijen is becij ferd op ƒ20 per ton negatief. Dat is ongeveer ƒ50 minder dan in 1987. Van 1985 tot 1987 boekten zowel de mesters als de slachterijen positieve bedrijfsresultaten. Britse bedrijven proberen door over name en fusies steeds meer grip te krijgen op de handel van het Euro pese vasteland. Ook Polly Peck In ternational Plc, een grote Britse dis tributeur, heeft om deze reden de Westduitse importeur en distribu teur Fruco overgenomen. Deze overname is slechts een onder deel van het plan van Polly Peck Int. om een groot Europees fruitcentrum op te richten. In dit centrum worden produktiegebieden in Turkije en Noord-Cyprus gekombineerd met goede distributiesystemen in Europa en de Verenigde Staten. Polly Peck is al in het bezit van 10 winkels in West-Duitsland en ziet de recente overname van het grootste import en distributiebedrijf van West- Duitsland als een belangrijke stap in het "Europa-plan". Intensiever landbouwkundig onderzoek in Spanje De Spaanse regering zal van de land- bouwgelden voor het jaar 1989 on geveer (omgerekend) 41,5 miljoen gulden voor het onderzoek in deze sektor beschikbaar stellen. Dit is 44% meer dan dat er in 1988 aan het onderzoek besteed werd. De rege ring wil met behulp van deze finan ciering technologische voorwaarden ter verbetering van de bedrijfsstruk- turen kreëren. In het afgelopen jaar heeft Polly Peck al Van de Brink in Holland en Frio Mediterraneo in Spanje.overge- nomen. Op deze manier hoopt het Britse bedrijf binnen enkele jaren op wereldwijde schaal te kunnen produ ceren, kopen, verpakken en te ver handelen. De produkten waar het bedrijf zich op richt zijn vers en ge droogd fruit, groenten, vruchtesap pen en vruchtendranken, peulvruch ten en noten. Nieuwe tulpencultivars als "Fleur Primeur" hij VBA Sinds kort wordt bij de Bloemen veiling Aalsmeer (VBA) een aan tal nieuwe tulpencultivars als "Fleur Primeur" geveild. De promotie-aktie "Fleur Primeur" is bedoeld om produktvernieu- wing te stimuleren, door middel van extra aandacht in de veiling- zaai te voorkomen dat nieuwe cultivars "in de massa" onder gaan, en het aanbod doorzichtig te maken. Voorwaarden om tulpen als "Fleur Primeur" aan te voeren zijn: de tulpen moeten nieuw zijn, de houdbaarheid moet goed zijn, en de aanvoer van één kwe ker moet minimaal 30.000 stuks groot zijn. "Voor de energievoorziening zullen we niet langer dan enige decaden nog op de voorraden fossiele brandstof kunnen teren. Op deze in een ver verleden gedu rende vele eeuwen opgevangen en opgeslagen zonne-energie wordt ingeteerd en dat kan niet onbe perkt doorgaan". Dit zei de voorzitter van de sektie Zeéland van de Brabants-Zeeuwse Werk gevers Vereniging, ir. K. Horstra in zijn Nieuwjaarstoespraak 3 ja nuari j.I. in hotel "Du Commer ce" te Middelburg. Als oplossing kiest Horstra voor niet eindige energievormen. Hij noemde in de allereerste plaats de zonne- energie: "Die royale energiepro- duktie van de zon vangen we op in de groene plantenmassa's die de mens suiker, zetmeel, olie, hout, eiwitten enzovoorts in rui me mate levert". Een verdere be nutting van de zonne-energie kan volgens de voorzitter tot grote besparingen aan fossiele brandstof leiden, bijvoorbeeld in huisverwarming. Het onderzoek naar efficiëntere zonnepanelen zal ongetwijfeld tot grotere ren dementen leiden. Kernenergie zal opgewekt en gebruikt moeten worden op voorwaarde dat dit plaats kan vinden op een accep tabele, veilige manier, aldus ir. Horstra. Op verzoek van de Algemene In spectiedienst (AID) heeft de rijkspo litie vorige week een veehouder uit Mariahout aangehouden, die ervan wordt verdacht dat hij een aantal koeien groeihormonen heeft toege diend. De boer heeft inmiddels bekend. De kwestie kwam aan het licht, toen de veehouder vorige week plotseling twee van zijn koeien moest laten slachten. Bij een noodslachting moet de rijksdienst voor keuring van vee en vlees aanwezig zijn. Deze consta teerde bij de twee koeien spuitplek- ken, waarop de politie werd inge schakeld. In het bedrijf werden de hormoonpreparaten testosteron en oestradiol aangetroffen. Beide pre paraten zijn in Nederland, en sinds 1 januari ook in de gehele EG, verboden. De AID onderzoekt of ook bij de andere 125 koeien van de Maria- houtse veehouder hormonen zijn toegediend. Voordat de dieren nader zijn onderzocht, mogen ze niet wor den verplaatst. Het onderzoek strekt zich ook uit naar handelaren en grossiers die koeien van de veehou der hebben gekocht. Volgens een woordvoerder van de AID zijn nog meer mensen bij deze zaak be trokken. Het produktcodeboekje van de VBN (Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland) is geaktualiseerd. Aan de uitgave van 1989 zijn 1.500 nieu we produkten toegevoegd. Circa 600 codes van niet meer geteelde bloe men en planten zijn in de herziene editie komen te vervallen. Het nieu we produktcodeboekje bevat de uni forme produkt-, groeps-, uniforme fust-, sorterings- en landencode. Te vens zijn minimum prijzen opgeno men. Per produkt worden gegevens verstrekt over kleur, omvang en groei. Het VBN produktcodeboekje is bedoeld voor iedereen die werk zaam is in de bloemisterijsektor. Het produktcodeboekje is te bestel len bij Bloemenbureau Holland, te lefoon 071-312031. De prijs be draagt 7,50 (exklusief verzend kosten). In de Weihoek (Pelleweg) tussen St. Annaland en Poortvliet was er in de kiemschuur van de gebr. Den Engelsman na nieuwjaar een grote bedrijvigheid. Zo'n 12 tot 14 man snijden op geregelde tij den pootgoed. Zo'n 20 ton Do- ré's worden in de lengte doorge sneden en met de kiemen naar boven in de kistjes gezet. Niet al les wordt echter doorgesneden, de Doré's met lange loten wor den in z'n geheel rechtop in de kistjes gezet. Volgens Theo en Marinus zijn loten tot 2 centime ter lengte de beste. Door het zachte winterweer zijn sommige loten al verder uitgelopen. Het voordeel van het doorsnijden is dat er minder pootgoed nodig is maar het moet wel iets dikker ge zet worden: op 30 cm in plaats van 35 a 36. De halve pootaard- appel produceert minder aard appelen per bos en dus kan er sneller gerooid worden en zijn de aardappelen ook groter. Het na deel is de handenarbeid die ver richt moet worden bij snijden en het planten. Volgens Marinus den Engelsman zit er behoorlijk wat tijd in het snijden maar het loont de moeite zo is zijn erva ring. Bij elkaar staat er bij de ge broeders voor zo'n 25 ha. poot- aardappelen klaar. Waarvan 2 a 2Vi ha. onder plastic gaat. Vo rig jaar waren ze op één of twee dagen na de vroegste teler. Alle Doré's zijn nu gehalveerd en het afharden kan beginnen; daar voor is veel licht en lucht nodig. Desnoods kan dat ook nog bui ten gebeuren. Voor het planten lopen de planters langs de kistjes en worden de aardappelen met een plamuurmes losgestoken, het zg. "breken". De meest geschik te maat pootgoed 50/60 was dit jaar nogal prijzig en dat is ook een van de redenen dat de aard appelen doorgesneden worden. De gebr. Den Engelsman zijn er klaar voor en wachten nog alleen op de geschikte tijd en weer. Als alles meezit zitten de eerste Do ré's eind februari onder plastic in de vruchtbare Thoolse grond. Het doorgesneden pootgoed is met de kiemen naar boven in kistjes gezet. Stichting Gezondheidsdienst voor dieren in Noord-Brabant Bijdrage mastitiskosten Het Bestuur van de Gezondheids dienst voor Dieren te Boxtel heeft besloten om met ingang van 1 janua ri 1989 een klein deel van de onder zoekskosten, die gemaakt worden in het kader van de mastitisbestrijding, in rekening te brengen bij de veehou ders. De hoogte van deze bijdrage is gesteld op 1,50 per monster. Dit bedrag zal worden berekend bij in zendingen van 5 of meer monsters, en wordt berekend over alle monsters van deze inzending. Bloedonderzoek t.a.v. leptospirose hardjo Na een infektie bij het rund met L.hardjo worden afweerstoffen gevormd. Deze zijn middels laboratorium onderzoek vanaf ongeveer 1 week na de infektie aantoonbaar. Hoge titers (titer is een maat voor de hoeveelheid afweerstoffen) worden snel bereikt (2 weken na infektie) en blijven ongeveer 4 weken op dit ni veau aanwezig om vervolgens weer te dalen. Na 12 weken is de titer weer gedaald tot een niveau dat diagnostisch van geen betekenis meer is. De akute fase van de ziekte wordt gekenmerkt door het zgn. "milk- drop syndrome". Hierbij zijn hoge titers aantoonbaar. Wanneer verwerpen optreedt (6-10 weken na de infektie) zijn lage titers te verwachten, die diagnostisch van 14 geen betekenis meer zijn. Ook al is de titer laag geworden, dan toch kan de koe nog langer dan 1 jaar besmet te urine uitscheiden. Melkonderzoek t.a.v. L.hardjo Door het C.D.I. is een test ontwik keld waarmee het mogelijk is af weerstoffen in de melk aan te tonen. Dit kan zowel bij individuele monsters als bij tankmelkmonsters. In dit laatste geval heeft het onder zoek een signalerende funktie. Wan neer dit onderaoek negatief verloopt (dus geen afweerstoffen aange toond) gffÖurende meerdere keren per jaar (3), neemt de waarschijn lijkheid toe dat geen besmette runde ren aanwezig zijn. Doe Het Zelf-K.l. varkens Nu de winter voor de deur staat moeten varkenshouders die Doe- Het-Zelf K.I. bedrijven extra aan dacht besteden aan de ontvangst van het sperma. De beste bewaartemperatuur is 16 a 17°C. Bij iedere afwijking naar bo ven of beneden zal de kwaliteit van het sperma meer of minder snel af nemen, met als gevolg meer terugko mers, kleine tomen etc. Zorg voor een plaats voor het sper ma waar het, ook bij strenge vorst, niet kouder wordt dan 16°C. Zorg er ook voor dat degene die het sperma brengt weet waar hij het moet leg gen, zodat de porties niet buiten in de (eventuele) vrieskou blijven lig gen bederven. Plaats voor de kon- trole van de temperatuur een minimum-maximum thermometer op de plek waar u het sperma wilt bewaren, zodat u bij eventuele pro blemen kunt zien of deze aan de temperatuur van het sperma hebben gelegen. Maar voor alles: zorg voor een konstante bewaartemperatuur. Vrijdag 20 januari 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 14