F "Recht om boer te worden bestaat niet; dat is een normale beroepskeuze" L.N. Bax: Ruimere teeltfrequentie geeft hogere opbrengsten bij aardappelen 'Prijsvoorstellen weinig marktgericht' Ir. C. Oomen op studiedag Tholen: Ir. C. Oomen: "1992 betekent voor landbouw niet zo veel" Volgens directeur LNO, ir C. Oomen, betekent het jaar 1992 voor de landbouw veel minder dan voor andere sectoren. Dat komt omdat voor de landbouw de binnengrenzen in de EG al ja ren in feite niet meer bestaan. Veel harmonisatie voorstellen zijn op landbouwgebied inmid dels al aangenomen. Wel zal er op het gebied van de harmonisa tie van toelating van bestrij dingsmiddelen en op fyto sanitair gebied nog veel moeten gebeuren. De voedselconsumptie zal in Europa volgens Oomen, die in de middagvergadering spreker prof. dr. H. van Arkel verving omdat deze vanwege oponthoud in West-Duitsland niet aanwezig kon zijn, niet of nauwelijks meer toenemen. Oomen verwacht een verder uit eenlopen van de bedrijfsomvang en aard: er komt een aantal grote extensieve bedrijven maar daar naast zullen er zeker kleinere arbeids- en kennisintensieve be drijven blijven. "Een ieder die overweegt om boer te worden, zal goed na moeten denken alsvorens die stap te nemen en goed moeten kijken wat de toekomst te bieden heeft". Daarover moet men niet dramatisch doen, er bestaat geen recht om boer te worden, maar het is een normale beroepskeuzze". Dit hield de directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie, ir. C.A.C.J. Oomen de toehoorders voor op de gezinsstudiedag die don derdag 12 januari j.l. werd gehou den in "Meulvliet" te Tholen. De heer Oomen stelde vast dat de ge middelde bedrijfsgrootte in Zeeland 24 ha. is, tegen op Tholen 20 en op St. Philipsland 41 ha. De afname van het aantal bedrijven in Zeeland is gemiddeld 1 Vi °7o per jaar, op Tho len 2%, waardoor de gemiddelde be drijfsgrootte de laatste zes jaar is ge groeid van 10 naar 20 ha. Tussen nu en 15 jaar zal het niets bijzonders zijn dat nogeens 30% van de bedrij ven verdwijnt. "Dat is geen koude sanering". Voorsprong Koud is die pas bij faillissement en niet wanneer er via een I.O.A.Z.- regeling beëindigd kan worden". Volgens de directeur heeft de land bouw op Tholen een voorsprong door een relatief ruim bouwplan met o.a. vroege aardappelen, zaaizaad en bloemzaadvermeerdering. Door de afname van het aantal bedrijven zal na 25 jaar de gemiddelde be drijfsgrootte 40 ha. zijn. Op Tholen en St. Philipsland is er dus geen overschot aan grond en is het dan ook niet juist om te redeneren dat de grond een andere bestemming zou moeten krijgen. Op deze 40 ha. be drijven kan men het wel vergeten om bulkprodukten te telen. Er zal dan ook energie gestoken moeten wor den in de kennis- en arbeidsintensie ve teelten en het overeind houden van die teelten die men nu al heeft. Verdere bundeling van krachten is volgens Oomen nodig. De afzet van nieuwe produkten dient geregeld te zijn. "Dan nog zal een aantal initia tieven geen succes hebben, maar dat is geen reden om daar neerbuigend op te kijken. Uit een drietal fondsen is subsidie voor innovatie mogelijk, het zou jammer zijn dat beschikbare gelden niet zouden worden gebruikt, aldus de directeur. De heer Oomen verwacht niet dat het aantal part-time boeren zal toenemen, maar ziet dat als een tijdelijke oplossing voor één generatie. De verdubbeling van de bedrijfsoppervlakte zal financie ringsproblemen gevep. Mogelijk dat de pachtwet wat uitkomst biedt. Er zal op deze bedrijven '•en ander bouwplan nodig zijn en de opvol gingsproblemen zullen toe nemen. Voor de fruitteelt ziet de heer Oomen een goede toekomst wegge legd t.g.v. de centrumfractie en biologisch-begeleide bestrijdingen. Voor sommige bedrijven kan over schakeling naar fruit perspectiefvol zijn, zeker als men daarbij over zoet water kan beschikken. Ook voor an dere teelten kan het niet over zoet water beschikken een min zijn op ter mijn. De heer Oomen vraagt zich af of het wel waar is dat het nog nooit zo slecht is geweest voor de akkerbouw. "Het is al meer slecht geweest en er zijn nu nog boeren en die zullen er over 25 jaar nog wel zijn". Milieu Volgens Oomen staan quota vaak haaks op het specialisatiebeginsel. Hij verwacht dat deze regelingen versoepeld zullen worden en op ter mijn afgeschaft. Verlaging van in terventieprijzen en het inbouwen van stabilisatoren zoals een Mede verantwoordelijkheidsheffing mo gen verwacht worden. Hierop zal volgens hem gereageerd moeten worden met het aanpassen van de bedrijfsstructuur om de kostprijs te 13 kunnen verlagen. Wat betreft de in spanningen die gepleegd moeten worden om ongunstige gevolgen voor het milieu te beperken, stelde hij vast dat de landbouw daar nu wat aan doet. "De landbouw heeft het volste recht om stelling te nemen tegen het verwijt dat dat niet zo is. Er moet duidelijk worden gemaakt wat er is gedaan en wat er nog in de pijplijn zit". Oomen: "Vanuit de afzet zal er meer en meer richting gegeven moe ten worden aan de produktie. De consumentenmarkt stelt eisen t.a.v. samenstelling, smaak, presentatie e.d. Opdeling, segmentatie en diffe rentiatie van aanbod behoeven meer aandacht. De akkerbouw is al de goede weg ingeslagen door te betalen naar kwaliteit", zo meent hij. Tegenstellingen Dé gezinsstudiedag "Boeren in de jaren '90" was, zoals gebruikelijk, georganiseerd door de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting, de ZLM kring Tholen en St. Philipsland, de agrarische commissie van de Neder landse Bond van Plattelandsvrou wen en de RAK Tholen, in samen werking met het CAT te Goes. De heer Chr. Burgers, secretaris van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlich ting, opende als voorzitter van het morgengedeelte de studiedag. In zijn openingswoord sprak hij over tegen stellingen die hun schaduwen voor uit werpen: Overproduktie, een af brokkelende maatschappelijke posi tie, het veroorzaken van zure regen en mestoverschotten, waarbij de bij drage aan de nationale produktie niet wordt gehonoreerd". Is een ie der zich wel bewust van de moeilijke De heer L.N. Bax, bedrijfsvoorlich- ter akkerbouw bij het CAT te Goes, hield op de gezinsstudiedag donder dag 12 januari ji. in de "Meulvliet" te Tholen een inleiding over bedrijfs economische uitkomsten bij ver schillende bouwplannen. Hij ging met name in op de teelt van vroege, AM resistente en niet AM-resistente aardappelrassen. "De toekomst van de aardappel voor de jaren '90 is t.a.v. de markt onzeker, zeker is wel dat we te maken krijgen met een nieuw AM-beleid," zo zei hij. Van aardappelen is bekend dat ze bij een ruimere teeltfrequentie een hoge re opbrengst geven. Opbrengst verse grond 100, 1 op 6 ha graan: 95, 1 op 4 na graan: 87, 1 op 3 na graan 80, 1 op 3 na suikerbieten: 78. Stelt men nu 1 4 op 100, dan is 1: 6 109 en 1 3 93. Het verschil in opbrengst wordt beï- vloed door: bacterieziekten, Rhizic- tonia, netschurft en verwelkingsziekte. Verwelkingsziek- te, een schimmel, geeft de meeste schade. Gevoelige rassen zijn: Bintje, Saturna, Lady Rosetta en Eigenhei mer. Afwisseling met minder gevoeli ge rassen en rekening houden met gewasrotatie t.a.v. andere gewassen kan de schade beperken. De teelt van vlas, veldbonen, blauwmaanzaad, koolzaad, erwten en luzerne dragen bij tot schade of vermeerdering van de schimmel. Voor netschurft zijn gevoelig: Doré, Bintje en Eigen heimer. Bemonsteren Het AM-beleid is gericht op het voorkomen van deze bodemziekte, waarbij een 1 5 teelt als veilig wordt beschouwd. Of dit altijd het geval zal zijn valt volgens de heer Bax te betwijfelen. Bemonstering van sor- teergrond is een methode om dat te controleren. Wil men 1 3 of 1 4 Ir.C.A.C.J. Oomen situaties? vroeg hij zich af. De land bouw wordt geconfronteerd met wensen van buiten bij Landinrich ting en t.a.v. het milieu. Een koude sanering is in gang gezet en het eind is nog niet in zicht". Discussie Al vanaf 1991 zal een deel van het aardappelareaal moeten bestaan uit AM-resistente rassen. Hoewel het kweken van deze rassen voor de bin nenlandse consumptie pas enkele ja ren geleden flink ter hand is geno men, mogen we over een viertal ja ren rekenen op de beschikbaarheid van redelijk geschikte AM-rassen. Toch een waarschuwing: Bintje dient een redelijke deel van het pak ket uit te blijven maken anders zul len ze de komende jaren uit het bui tenland worden ingevoerd. Deze waarschuwing lieten namens handel en coöperatie respectievelijk direk- teur C. Meijer van de aardappelver- blijven telen, dan zal tijdig een AM- resistent ras ingepast moeten worden. Als men eenmaal voor een bepaald schema heeft gekozen, is daar moei lijk een verandering in aan te bren gen, zelfs het inpassen van de sche ma's in het bouwplan valt in de praktijk tegen. Uitgaande van berekende saldo's voor vroege-, resistenterassen en Bintje en rekening houdend met de relatieve opbrengst van verschillende teeltfrequenties, komt de heer Bax tot de volgende arbeidsinkomsten op een 48 ha. bedrijf en één van 24 ha.: 48 ha. Door Rik Winkel Nederland vreest dat de prijs voorstellen van de Europese Com missie te weinig marktgericht zullen zijn. Den Haag wil vooral een lagere zuivelprijs. Er staat de zuivelsector forse concurrentie te wachten in de vorm van zuivelvervangende pro dukten op plantaardige basis, de zo genaamde substituten. De nieuwe landbouwcommissaris, Ray Mac- Sherry, zou zijn plannen woensdag avond ontvouwen. Naar alle waarschijnlijkheid zal de commissie voorstellen de meeste prijzen te bevriezen. Alleen de ba sisprijs voor suikerbieten gaat met 5 procent omlaag. De commissie wil de boterprijs met 2 procent verlagen. Maar dat zat al in het SLOM-pakket werkende industrie C. Meijer B.V. te Kruiningen en A.W. Bierens, commercieel directeur Cebeco Zuid west te Zierikzee horen tijdens de afsluitende forumdiscussie die de hoofdmoot uitmaakte van het mid dagprogramma op de gezinsstudie dag. Een reactie van de directeur Landbouw, Natuur en Openluchtre creatie in Zeeland ir. C. Oomen: "De akkerbouw verkeert in een ern stige maar niet in een hopeloze situa tie. Voor wie durf heeft is er best wel toekomst". De heer G. Meijer ziet - weliswaar voor een beperkt areaal- toch zeker mogelijkheden voor een winstgevende uienteelt tussen nu en vijf jaar. Gerichte teelt en een goed contractsysteem zijn de twee belang rijkste voorwaarden. Volgens Bie rens zal volgend jaar de volledige medeverantwoordelijkheidspremie moeten worden betaald en dient re kening te worden gehouden met een tarweprijs beneden 40,"Teel in ieder geval kwaliteitstarwe want daardoor zijn altijd meer afzetmoge lijkheden dan voor zachte tarwe". Op een vraag of extra kwaliteit wel wordt betaald, antwoordde Bierens: "Het prijsverschil tussen een kwali- teitsprodukt en een produkt van mindere of slechte kwaliteit wordt steeds groter. Een kwaliteitsprodukt 1 4 Bintje 42.586 1 4 2/3 Bintje 1/3 Am resistent 37.224 1 5 Bintje 42.652 1 6 Bintje 40.848 1 3 1/2 Bintje 1/2 AM resistent 37.544 1:3 1/2 Bintje 1/2 vroege AM re sistent ƒ60.156 24 ha. 1 3 vroege aardappelen, waarvan de helft AM resistent 42.572 gedeeltelijk 1 2 vroege aardappelen gedeeltelijk 1 3 vroege aardap pelen met de helft AM resistent 46.493 maximaal vroege aardappelen en 3 gewassen in 2 jaar 55.055 als compensatie voor de vergroting van de EG-reserve met een half mil joen liter. Sommige commissarissen drongen voor woensdag nog aan op een extra prijsdaling. In Nederland en de Bondsrepubliek dalen de prij zen forser, omdat MacSherry alle verschillen tussen de groene koersen en de gecorrigeerde spilboeren wil wegwerken. Voor zuivel en granen betekent dat bijna 0,9 procent min der en voor de overige produkten ruim 0,3 procent. Venijnig Net als vorig jaar zit het venijn voor al in de bijkomende maatregelen voor graan. De interventie wordt verder ingekort tot 7 maanden in het zuiden en tot 5 maanden in het noor den. Ook de maandelijkse staffels gaan weer met een kwart omlaag. kan worden verkocht, voor produk ten met een mindere kwaliteit is er geen markt meer". Hij merkte ver der op dat voor veel aspecten die de kwaliteit bepalen geen of nauwelijks extra kosten behoeven te worden ge maakt, wel meer organisatie en in spanning. Het forum hield een plei dooi voor geïntegreerde landbouw: gebruik zo weinig mogelijk bescher mingsmiddelen. Verder werd aange drongen op goede en intensieve con tacten tussen produktie en afzet. Consulent ir.Th.J.M. de Wit zei niets te zien in de teelt van bulkpro dukten voor groene energie in Ne derlandse omstandigheden. Voor de komende jaren ziet hij een deel van de bedrijven groter worden terwijl een deel achterblijft en verdwijnt. "Overigens kan de beslissing om met een bedrijf te stoppen een waar dig en wijs besluit zijn. Een dergelij ke beslissing verdient respect. Direc teur Oomen zei het verstandig te vin den wanneer op Tholen de beschik baarheid van zoet water voor de toe komst veilig wordt gesteld door het uitvoeren van het zoetwaterplan. "Denk goed na, zo waarschuwde hij, voor u die mogelijkheid weg gooit. Zoet water wordt een belang rijke produktiefaktor". L.N.Bax De heer L.N. Bax ziet nog wel moge lijkheden voor de teelt van vroege aardappelen als deze gerooid kun nen worden voor 30 juni. Er wordt dan nog geïmporteerd tegen een prijs van gemiddeld 0,75 per kg. over de laatste jaren. Omdat de produktiedrempel vorig jaar is overschreden, ging de prijs al automatisch met 3 procent omlaag. Al met al betekent dat in Nederland en West-Duitsland 6 a 7 procent minder. Vooral van de oosterburen is daartegen stevige oppositie te ver wachten. Er dreigen ook politieke moeilijkheden met suikerproducen ten in de derde wereld door de verla ging van de suikerprijs. De ACP- landen mogen elk jaar 1,4 miljoen ton suiker invoeren tegen de Europe se interventieprijs. Voor rundvlees stelt MacSherry niets voor. Hij wil blijkbaar afwach ten hoe de discussie over de beper king van de interventie afloopt. Hij hoopt nog steeds dat de raad volgen de week een besluit neemt, zodat de kwestie niet verzeilt raakt in het prijspakket. Vrijdag 20 januari 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 13