'Ik houd van schoon water, voor nuen later' Landbouwschap: Onaanvaardbaar dat agrariërs dubbel moeten betalen voor stormvloedkering Nieuwe slogan van het hoogheemraadschap West-Brabant Bestuurssamenstelling Twee diensten Belang-betaling- zeggenschap 'Bowane' naam vereniging bokkewagenrijders In kasteel Bouvigne te Breda is het Hoogheemraadschap West-Brabant gevestigd. "Ik houd van schoon water voor nuen later". Op een enkel waterschap na, waar nog geen definitief bestuur is gekozen, is de waterschapskoncentratie in West-Brabant officieel afgerond. In plaats van 45 waterschappen verzorgen nu 9 waterschappen met een gemiddelde grootte van 17.000 ha voor een goede water beheersing en de detailontwate ring. Deze 9 waterschappen heb ben in tegenstelling tot vele ande re waterschappen niet de taak om voor de kwaliteit van het opper vlaktewater te zorgen. De zorg voor een goede kwaliteit van het water ligt in handen van het hoogheemraadschap West- Brabant. Dit schap heeft een werkgebied van 165.000 ha en beslaat het West-Brabantse ge bied tot Tilburg. Binnen dit ge bied liggen de 9 gekoncentreerde waterschappen. Eind jaren zestig werden de plan nen gepresenteerd van een werk groep die door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant was ingesteld om te komen tot reor ganisatie van de waterschappen. Naast samenvoeging van de heemraadschappen Mark en Din- tel, de Roosendaalse en Steen- bergse Vliet, de Brabantse Ban- dijk en het zuiveringsschap De Donge hielden deze plannen ook in om te komen tot de vorming van een afzonderlijk zuiverings schap. In grote lijnen zijn deze voorstellen aangenomen alleen tot de vorming van een apart zui veringsschap is het niet gekomen. Doordat de kwaliteit van het wa ter door allerlei vervuilingen sterk terugliep en diverse instan ties er zich van bewust waren dat er zo snel mogelijk gehandeld moest worden, werd in 1971 het waterschap West-Brabant op gericht. De natuur moest een handje ge holpen worden. Daar de Wet ver ontreiniging oppervlaktewater in 1970 in werking was getreden wist waterschap West-Brabant al direkt wat er te doen stond. Deze wet legt de bestrijding van de wa tervervuiling in handen van de provinciale besturen, die op hun beurt deze taak kunnen overdra gen aan het waterschap. Omtrent de bestuurssamenstel ling zijn toen de nodige woorden vuilgemaakt. Vanuit de land bouw en de waterschappen kwam fel verzet tegen de meer derheid van de vervuilers in de bestuurssamenstelling. Het ver vuilen is geen verdienste is toen gesteld. Doordat ook de koördi- natie van de diverse taken de no dige tijd vroegen duurde het nog tot 1977 voordat het Hoogheem raadschap West-Brabant tot stand kwam met Breda als plaats van vestiging. De algemene vergadering wordt gevormd door 10 vertegenwoor digers van de grondeigenaren, 5 vertegenwoordigers van de eige naren van gebouwen, 10 verte genwoordigers van huishoudelij ke vervuilers en 10 van de in dustriële vervuilers. Zij zijn be last met de zorg voor een goede kwaliteit van het oppervlaktewa ter, de zorg voor het op peil hou den van het water op de Vliet, de Mark, de Dintel en de Roode Vaart, de zorg voor de scheep vaart op bovengenoemde rivieren en de bescherming van het gebied tegen buitenwater. Om het oppervlaktewater zuiver te maken en te houden beschikt het hoogheemraadschap over twee belangrijke middelen nl. het verlenen van vergunningen zoals het afgeven van een lozingsver gunning om op het oppervlakte water te lozen en het zuiveren 12 van afvalwater. Bijna al het huis houdelijk en industrieel afvalwa ter wordt via de riolering naar zuiveringsinstallaties getranspor teerd. In totaal 25 zuiverings installaties verwijderen ruim 95% van de afvalstoffen uit het water. Na zuivering wordt het water weer op het oppervlakte water geloosd. Door de strengere eisen die tegenwoordig aan het slib gesteld worden zijn de afzet mogelijkheden beperkt. Het me rendeel van het slib wordt nu na droging vervoerd naar regionale vuilstortplaatsen. Een met name voor de landbouw belangrijke taak is een goede wa terbeheersing van de West- Brabantse rivieren die naast het afvoeren van water evenzo water moeten kunnen aanvoeren. Ver der hebben deze rivieren een boe- zemfunktie. De voltooiing van de Philips- en Oesterdam heeft in grijpende gevolgen gehad voor de waterbeheersing. Voordat de beide dammen aangelegd waren, werd het overtollige water uit de Mark en Vliet door de sluizen bij Dinteloord en De Heen op het buitenwater geloosd. Dit lozen kon alleen bij eb plaatsvinden als de stand van het buitenwater laag was. Door de getijdebeweging werd dit water via de Ooster- schelde naar de Noordzee af gevoerd. Na het afsluiten van de Ooster- schelde is er achter de Philips- en Oesterdam een meer ontstaan met een vrijwel konstant peil. Dit meer, het Zoommeer, ontvangt nu het overtollige water van Mark en Vliet. Zou door extreme neerslaghoeveelheden de wa terstand in het Zoommeer toch te hoog worden, dan bestaat er nog de mogelijkheid om via het Bath- se spuikanaal in de Westerschel- de te lozen. Om een gedeelte van Noord- Brabant te beschermen tegen het buitenwater onderhoudt en be heert het hoogheemraadschap zo'n 60 km dijken, van Bergen op Zoom tot Waalwijk. Na de watersnoodramp van 1953 werd in 1954 door de Tweede Kamer de Deltawet aangenomen. Voor West-Brabant betekende dit dat vrijwel alle dijken die aan het buitenwater grensden hersteld, vernieuwd of opgehoogd moesten worden. Voor het uit voeren van deze taak werd toen het hoogheemraadschap de Bra bantse Bandijk opgericht. Hoogheemraadschap West- Brabant beschikt over een amb- Het is onaanvaardbaar dat boeren en tuinders via de waterschapslasten dubbel moeten betalen voor de stormvloedkering in de Nieuwe Wa terweg. Het Landbouwschap schrijft dit in een brief aan de Tweede Ka mer. De regering wil het geld voor de stormvloedkering niet alleen uit de schatkist halen maar ook uit de op brengst van waterschapsomslag in gebieden die aan zee grenzen. 'Doordat de waterschappen alleen een omslag kunnen opleggen aan ei genaren van onroerend goed, wor den de kosten in de samenleving on gelijk verdeeld', zo schrijft het schap. 'Een agrarische ondernemer in Groningen met een bedrijf van 50 hektare zou volgens het voorstel van de regering dertien jaar lang jaar lijks 250 gulden ekstra moeten beta len. Dat geldt niet voor bijvoorbeeld een huurder in Rotterdam'. Toch zou overstroming voor de hele sa menleving een ramp betekenen. Het is volgens het Landbouwschap ook principieel verkeerd om van wa terschappen een bijdrage te vragen voor de stormvloedkering. De wa terschapsomslag is alleen bedoeld voor de uitvoering van de taak van het waterschap in zijn eigen gebied. Het Landbouwschap zou het verder onjuist vinden als de stormvloedke ring ook wordt betaald uit het bud- ringstechnische werken en een technologische hoofdafdeling. Net als andere overheden legt een waterschap belastingen op. Zij gaat hierbij uit van het beginsel "belang-betaling-zeggenschap" Wie belang heeft bij de taken van het hoogheemraadschap betaalt mee in de kosten en heeft via ver tegenwoordigers inspraak in het bestuur. Er bestaan drie soorten heffin gen: de waterkeringsomslag en de waterbeheersing; deze heffin gen worden betaald door dege nen die onroerend goed, zowel land als gebouwen, bezit. De in komsten uit deze omslagen wor den gebruikt voor het aanleggen en onderhouden van dijken, slui zen en boezemkaden. Ten derde is er de verontreinigingsheffing. Iedereen die huishoudelijk of in dustrieel afvalwater loost in de riolering of op het oppervlakte water moet deze heffing betalen. Als grondslag voor deze heffing dient de vervuilingseenheid. Dit is de hoeveelheid afvalstoffen die dagelijks per inwoner worden af gevoerd met het afvalwater. Elk huishouden in West-Brabant van 2 of meer personen moet voor 3,5 vervuilingseenheid betalén. Van het totale budget van 75 miljoen wordt ruim 90% uitgege ven aan zuiveringskosten. Water met een slechte kwaliteit komt in West-Brabant niet meer voor en in 75% van het opper vlaktewater kan gesproken wor den van een goede tot zeer goede waterkwaliteit. Voor de toe komst wordt er alles aan gedaan om afvalstoffen die nu nog niet door een zuiveringsinstallatie get voor versterking van dijken langs rivieren. Dit zou ten koste gaan van versterking van dijken in het rivie rengebied. Als de stormvloedkering niet uit de schatkist te betalen is, kan de bouw worden uitgesteld, vindt het schap. Te Nieuwegein is vrijdag 13 januari 1989 een vereniging opgericht van, door en voor bokkewagenrijders. Tot nu toe was er geen organisatie op dit gebied aktief. De nieuwe vere niging heeft een landelijk karakter. Informatievoorziening, afstemming en ondersteuning van regionale akti- viteiten, advies aan beginnende bok kewagenrijders en het organiseren van een landelijke samenkomst, zijn de toebedachte taken. Bij deze oprichting was meer dan de helft van de Nederlandse bokkewagenrijders welke er nog (of weer) zijn, aanwe zig. Als naam werd gekozen 'BO WANE' als afkorting van 'Bokkewagen-minnend Nederland'. Voor verenigingszaken kunt u te recht bij Jan Oskam, Tussenlanen 38, 2861 CE Bergambacht, tel. 01825-2427; voor technische aange legenheden bij Anton in 't Veen, tel. 01891-15316. Vrijdag 20 januari 1989 In het werkgebied van het Hoogheemraadschap West-Brabant liggen de waterschappen: de Agger, Zoom vliet, Vierlinghpolders, de Mark- Vliet landen, de Ham, de Markgronden, de A a of Weerijs, de Boven Mark en de Dongestroom. telijk apparaat om velerlei werk zaamheden uit te kunnen voeren. Dit apparaat is samengesteld uit twee diensten nl. een administra tieve en technische dienst. In het hoogheemraadschapshuis Bou vigne in Breda werken 160 mede werkers terwijl in de buitendienst 120 mensen werkzaam zijn. De administratieve dienst bestaat uit 2 hoofdafdelingen: een voor al gemene zaken en een voor finan ciën. De technische dienst bestaat uit een technische hoofdafdeling, een hoofdafdeling beheer zuive- verwerkt kunnen worden toch te kunnen scheiden. Het verwijde ren van chemicaliën zoals aceton en verfstoffen, en zware metalen zoals lood en kwik behoort nog niet tot de mogelijkheden. Eeuwenlang hebben de water schappen de mens tegen het wa ter moeten beschermen, nu is de belangrijkste taak van het hoog heemraadschap West-Brabant datzelfde water te beschermen te gen de mens. J. van Tilburg

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 12