'Het is in ons eigen belang om het milieu schoon te houden' Akkerbouw gaat werken aan milieu-aktieplan Positief perspektief voor peulvruchtenteelt in 1989 Vos ziet perspektief voor de aardappelsektor Versmering van zwartbenigheid via de sorteermachine Schoonmaakplicht voor verpakkingen spuitmiddelen korte wenken akkerbouw KNLC-kommissie Akkerbouw Lege verpakkingen van spuitmid delen moeten vanaf 1 oktober van dit jaar worden schoon gespoeld. Dat is in december af-, gesproken tussen de overheid en het bedrijfsleven. Voor alle soor ten afval van bestrijdingsmidde len is nu een oplossing gevonden: voor fust, restanten en onaange broken verpakkingen van bestrij dingsmiddelen. Voor de boeren, iuinders en loonwerkers zit er een investering aan vast -van ongeveer duizend gulden. De schoonmaakplicht voor lege verpakkingen kost de boer een investering van tussen de 300,en f 1.500,—. 'Fust van bestrijdingsmiddelen kwam tot nu toe meestal in het mi lieu terecht. Het wordt ter plaatse verbrand, aan de vuilnisman meege geven of het belandt ergens waar het niet hoort'. M. Roodenburg, boer en loonwerker in Weteringbrug, ver klaart waarom er een oplossing moet komen voor resten van bestrij dingsmiddelen. Vier ministeries, het Landbouw schap, de fabrikanten en leveran ciers van gewasbeschermingsmidde len ondertekenden in december een afspraak, een konvenant, oyer het verantwoord opruimen van restan ten en verpakkingen van bestrij dingsmiddelen. Dat gaat niet om een kleinigheid: jaarlijks komen zes mil joen stuks fust vrij. Dit jaar zal de overheid een nieuwe nota Meerjarenplan Gewasbescher ming presenteren. Hierin zullen na dere eisen worden gesteld aan het ge bruik van chemische gewasbescher mingsmiddelen. Vooruitlopend hier op dreigt het Ministerie van VROM echter te komen met een aantal mi- lieukriteria. Deze kriteria betekenen een verscherping van de normen ten aanzien van grondwater, uitspoeling en persistentie. Onder meer hierover sprak de KNLC-kommissie Akker bouw woensdag 11 januari jl. De vraag is of deze verscherpingen niet te vergaand zullen zijn en of de akkerbouw voldoende tijd krijgt zich aan te passen. Dit eerste is dui delijk het geval als de normen voor het grondwater vlak onder de bouw ongeveer even streng zullen zijn als de normen voor drinkwater. Zo'n drastisch milieubeleid moet worden afgewezen. Echter bij zo'n afwijzing moet het bedrijfsleven zelf wel met betere voorstellen komen. Dit ver sterkt de onderhandelingspositie en daardoor de toekomstmogelijkhe den op langere termijn. Vandaar dat in navolging van de glastuinbouw ook de akkerbouw binnen het Landbouwschap gaat werken aan het opstellen van een milieu-aktieplan. In de komende ja ren zal een prioriteitsverschuiving richting gewasbeschermingsbeleid Nederland kan zijn aandeel op de "volle" aardappelmarkt vergroten. Dat is de mening van ir. M.P.M. Vos, voorzitter van het Hoofdpro- duktschap Akkerbouwprodukten, in zijn nieuwjaarsrede. Niettemin zal er veel moeten gebeuren om de be staande voorsprong te behouden. De geweldig sterke groei die de markt voor aardappelprodukten re centelijk heeft doorgemaakt zou weieens kunnen ombuigen en het is daarom zaak op te passen voor het Roodenburg was bij de onderhande lingen betrokken als lid van de kom missie Gewasbescherming van het Landbouwschap. 'Het konvenant was een kompromis', zegt hij. 'De overheid had eerder plannen voor een statiegeldregeling die het be drijfsleven ongeveer 65 miljoen gul den per jaar zou kosten. Alle fust moest terug naar de leverancier waarna de fabrikant de restanten zou verwerken. Het bedrijfsleven kwam toen met het idee het fust te laten schoonspoelen op de machine waarmee gespoten wordt. Dan komt ook het restant van het spuitmiddel op het gewas of op de grond'. Sproeikop Om de verpakkingen schoon te kun nen maken, moet er een schoonmaak installatie op de spuitmachine ko men. Het fust wordt over een sproei kop heengezet en het water spoelt de resten van bestrijdingsmiddelen uit de verpakking. Dat komt terecht in de spuittank. De meeste machines hebben een te kleine vulopening. Daarom moeten ze een 'opzetstuk' krijgen met een doorsnee van vijftig centimeter om te voorkomen dat er water naast de vulopening terecht komt. Roodenburg toont de schoonmaak installatie op zijn eigen machine. Zelf spoelt hij al jaren de verpakkin gen van bestrijdingsmiddelen moeten plaatsvinden. Gezocht moet worden naar mogelijkheden van een verminderd gebruik van bestrij dingsmiddelen. Samenvoeging De overheid vindt dat het Rijksinsti tuut voor Rassenonderzoek van Cul tuurgewassen (RIVRO) en het Proefstation voor Zaadonderzoek moeten worden samengevoegd tot een Centrum voor Rassenonderzoek en Zaadtechnologie (CRZ). Bij deze samenvoeging wordt het on derzoek van de gebruikswaarde van rassen afgestoten naar de proefstati ons. Wat de uitvoering van dit on derzoek betreft is dit nauwelijks een verandering. Onder auspiciën van het RIVRO werden nieuwe rassen reeds getest op de proefstations en proefbedrijven. Bij deze overheve ling naar de proefstations zit er ech ter een financiële adder onder het gras. De proefstations worden door overheid en bedrijfsleven op 50/50-basis gefinancierd. Dit zal ook gelden voor het gebruikswaar- deonderzoek wat dan een forse lastenverzwaring voor het bedrijfsle ven betekent. De kommissie Akker bouw pleit er voor om hiervoor geld beschikbaar te stellen vanuit de BTW/WIR-kompensatie-gelden. Willem Koops scheppen van over-kapaciteit. Vos pleitte voor marktonderzoek, vooral om de "betere" deelmarkten op te zoeken. Men moet de eisen van de markt ontdekken en deze moeten via een direkte dan wel kollektieve vertaling in het afzetkanaal naar de boer worden doorgegeven. Naast landbouwzaaizaden achtte Vos pootaardappelen voor de Ne derlandse akkerbouwer teelten met een goed perspektief, waarbij van de veredeling veel zal worden gevraagd, o.a. middels genetische manipulatie. schoon. Waarom? 'De stof die je koopt, wil je op het land hebben. Er mag niets verloren gaan. En boven dien: het vervoer en de verwerking van fust met resten kunnen stof en stank veroorzaken'. Zo'n 15 tot 20 procent van de boeren en loonwerkers spoelen ook nu al hun fust om. Onder de tuinders zijn het er volgens Roodenburg heel veel. 'In de tuinbouw is dat ook eenvoudi ger. Je staat niet in het veld maar er is een vaste plaats met een kraan en spoelspullen. Je staat binnen. Toch moeten ook tuinders hulpstukken op hun spuitmachine aanbrengen om aan de normen te voldoen. In de ver pakking mag niet meer dan 0,01 pro cent van het spuitmiddel achter blijven'. Bedrijfsafval Schoongemaakt fust kan gewoon met het bedrijfsafval worden meege geven. Boeren en tuinders kunnen ook met restanten van overbodige of verboden bestrijdingsmiddelen in de maag zitten. Ook daarvoor is een oplossing gevonden. In bijna alle ge meenten kunnen zij aangebroken verpakkingen gratis inleveren bij de depots voor klein chemisch afval, KCA's. Onaangebroken middelen kunnen aan de leverancier worden teruggegeven. Die hoeft daar overi gens geen geld voor terug te geven. De schoonmaakplicht is vastgelegd Import primeurs uit de Canarische eilanden Voor invoer in de EG van nieuwe aardappelen (primeurs) uit de Cana rische eilanden is voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni een tarief kontingent vastgesteld van 6642 ton. In de periode van 1 januari tot en met 15 mei bedraagt het in voerrecht 7,5% en van 16 mei tot en met 30 juni 10,5%. Een eerste gedeelte van 3985 ton wordt verdeeld over Ver. Koninkrijk 3760 ton en Denemarken 225 ton. Het tweede gedeelte van 2657 ton vormt de reserve. In de praktijk blijkt dat het zwartbe- nigheidsonderzoek in het laboratori um, aan knolmonsters genomen na het sorteren, in bepaalde gevallen beduidend hogere besmettingsper centages te zien geeft dan wanneer de knolmonsters voorafgaande aan het sorteren genomen worden. Om een indruk te krijgen van de ver smering, die tijdens het sorteren kan ontstaan, zijn zowel voor als na het sorteren monsters genomen en door het laboratorium van de keurings dienst Friesland-Groningen van de NAK onderzocht. Onderzoek Het onderzoek werd maart 1988 uit- WANNEER U STIKSTOF MONSTERS wilt laten nemen, geef dit dan nu bijtijds door aan uw monsternemer van het bedrijfslabo- ratorium. Men kan dan een betere planning maken om u op tijd van dienst te zijn. Probeer als het kan bij de monstername aanwezig te zijn. U kent uw percelen als geen ander. In de loop van deze of volgende week zult u, uw SUIKERBIETEN- ZAADBESTELLING weer moeten doen. De raseigenschappen liggen in een verordening van het Land bouwschap die 1 oktober ingaat. De Algemene Inspektiedienst kijkt of de plicht wordt nageleefd. De dienst kan kontroleren of het fust goed gespoeld is en of er een goede schoonmaakinstallatie is aange bracht. Wat gaat de schoonmaakplicht de boer en de tuinder kosten? Rooden burg: 'Je kunt het heel luxe doen en je kunt het heel eenvoudig houden. Sommige fabrikanten van spuitma- chines leveren een bouwpakket voor een schoonmaakinstallatie. Je kunt de installatie ook door een mechani- satiebedrijf laten aanbrengen. Het ligt er ook aan: wat heb je al? De modernste machines zijn het makke lijkst aan te passen. Ze hebben meestal een grote vulopening en een Bij de peulvruchten lijkt de situatie voor oogst 1989 positiever dan voor 1988. Deze verwachting wordt uit gesproken door de divisie zaaizaden van Cebeco-Handelsraad. De peulvruchtenteelt heeft te maken met een vaste basisprijs voor de teler voor oogst 1988, 1989 en 1990 waar op, afhankelijk van de mate waarin de produktiedrempel van 3,5 mil joen ton wordt overschreden, een gevoerd aan 16 partijen. Deze partij en waren over het algemeen nogal kiemlustig en bevatten normaal tot veel grond. De proef bevestigt nog eens dat men met het sorteren niet voorzichtig ge noeg kan zijn. Het "vroeg klaarma ken" van eigen uitgangsmateriaal, eerst het "hoogwaardige" plantma- teriaal sorteren, na bakteriezieke partijen de sorteermachine c.q. de borstelmachine grondig reinigen etc., kan teleurstelling voorkomen. Duidelijker gesteld: sorteren brengt risiko's met zich mee en de gevolgen zijn pas achteraf merkbaar. Daarom zijn voorzichtigheid en hygiëne tij dens het sorteren noodzaak! kort bij elkaar. Dat geldt ook voor de winbaarheidsindex. Een kwali- teitsaspekt dat veel aandacht ver dient is het verband ras-grondtarra, maar ook zwaarte van de grond, ma chinale oogst in verband met ras en tarra. BIJ BESTELLING MOET U UIT GAAN van een bepaalde zaai- afstand in rij, bijvoorbeeld 16 of 18 cm. Wilt u dichter zaaien dan heeft u meer zekerheid, maar ook meer werk. Wilt u verder uit elkaar zaai en, denk dan eerst eens na over de veldopkomsi van afgelopen jaren. 17 cm in de rij vraagt 117.000 za den per ha en geeft bij 70% veld- bovenvulleiding. De investering va rieert van driehonderd tot vijftien honderd gulden'. 'De schoonmaakplicht is een goede zaak', vindt Roodenburg. 'Toen we na d& Tweede Wereldoorlog met bestrijdingsmiddelen gingen werken, wisten we wel dat het gif was, maar over restanten prakkizeerde je niet. Pas later zag men dat restanten vaak op verkeerde plaatsen terechtko men. Het is uit onwetendheid dat er stoffen zijn weggegooid en ver brand. Iedere agrariër realiseert zich nu dat het in ons eigen belang is om de grond schoon te houden. In ver gaderingen hoor je altijd: natuurlijk moeten we er wat aan doen. En nu gaat dat ook gebeuren'. Magda de Vetten Landbouwschap korting wordt toegepast. Door de uitzonderlijke hoge opbrengsten in Frankrijk, waar jaarlijks 50% van het EG-peulvruchtenareaal ligt, had den wij in 1988 te maken met een overschrijding van deze produktie drempel en, als gevolg daarvan, een korting van ƒ7,-/100 kg op de te- lersprijzen. In 1989 lijkt het EG- peulvruchtenareaal volgens Cebeco- Handelsraad stabiel te blijven of zelfs een lichte daling te vertonen, terwijl het niet erg waarschijnlijk is dat het belangrijkste peulvruchten- land Frankrijk opnieuwe de rekord- opbrengsten van 1988 zal realise ren. Derhalve is de verwachting voor .1989, dat binnen de EG de totale peulvruchtenproduktie lager zal uit vallen dan in 1988. Het gevolg van een lagere EG- peulvruchtenproduktie is een gerin gere prijskorting op de gelijk geble ven basisprijs en hogere telersprijzen in 1989. Daarmee kunnen peulvruchten de konkurrentie met zomergranen aan. Tevens is men bij de teelt van erwten en veldbonen verzekerd van afzet. Immers, de EG en zeker ook Neder land is nog steeds netto importeur van eiwitrijke produkten voor ver werking in het mengvoer. Door voer- erwten of veldbonen in het bouw plan op te nemen teelt men marktge richt en zorgt men tevens voor ver ruiming van het bouwplan. Al met al verdient de peulvruchten teelt een blijvende plaats in het bouwplan, aldus Cebeco- Handelsraad. opkomst 82.000 planten per ha. Weet wel 70% opkomst is erg goed. Alternatieve landbouw met als doel minder energie, minder kosten voor kunstmest en bestrijdingsmiddelen zal iedere boer wel aanspreken. Maar daling van de opbrengst, daar gaat geen boer mee akkoord. Ga wel voor uzelf nog eens na of deze be mesting en bespuiting die u deed wel rendabel was. Het is belangrijk om na te gaan of UW GELD DOEL- MA TIG WORDT GEÏN VESTEERD. 10 Vrijdag 20 januari 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 10