uit de praktijk Land- en tuinbouw wacht grote reorganisatie Ludieke boomplantaktie van Landbouwvereniging 9 Dreischor Ook agrarisch bedrijfsleven staat voor fusiegolf Economische groei minder afhankelijk geworden van landbouw Blij met uitbreiding fritesfabriek Meijer Ook vanuit het OOST-ZUID- BEVELANDSE een ieder de beste wensen voor 1989 toegewenst. Want te wensen blijft er natuurlijk genoeg voor '89. Laten we in ieder geval ho pen dat we eens een jaar krijgen met een normaal klimaat, want dat lijkt de laatste jaren niet meer mogelijk te zijn. Het lijkt wel dat ieder jaar het aantal werkbare dagen (dagen dat je eens iets voor 100% goed kunt doen op het land, dus zonder te knoeien) afneemt. We vallen van het ene weerrekord in het andere. Afgelopen jaar schijnt het warmste jaar van deze eeuw te zijn. Zouden deze weerrekords en andere natuurrampen als overstro mingen, cyclonen e.d. tekenen zijn dat het milieu op aarde verslechtert? Ik denk dat niemand dit precies weet, maar voor mij zijn het toch te kens aan de wand. Verder zien we hier in ons werkge bied dat er mede als gevolg van het erg zachte winterweer tot nu toe nogal wat slakkenschade te konsta teren valt in o.m. de wintertarwe. Er zijn hier boeren bij die al voor dui zenden guldens slakkenkorrels ver- zaaid hebben, om de schade binnen de perken te houden. Toch een kostenpost die we er met tarweprijs van 4 dubbeltjes helemaal niet bij kunnen hebben. In een vergadering georganiseerd door de vereniging voor bedrijfs voorlichting Oost-Zuid Beveland hebben we van de specialisten ge wasbescherming o.m. kunnen verne men wat ons in de toekomst te wach ten staat tot betrekking met spuiten. Zoals wel bekend moet op iedere Op donderdag 29 december jl. om 9 uur kwam een aantal leden van de Landbouwvereniging "Dreischor" bijeen op het be drijf van hun kollega lid de heer L.J. de Jager om aldaar de aan plant van 700 bomen en strui ken rond het hele bedrijf te ver zorgen. Het idee was min of meer uit een grapje geboren. Een jaar geleden was de vereni ging op exkursie geweest o.l.v. de heer J. Scheele, Hoofd Techni sche Dienst Waterschap "Schou wen en Duiveland", en bij het napraten kwam de mooie, na een brand herbouwde schuur van de heer L.J. de Jager ter sprake. Voor de zoveelste keer stelde men vast dat het jammer was, dat er geen beplanting rond het bedrijf was aangebracht. De heer De Jager riep toen in een opwel ling uit: "Nou, goed, ik zorg voor plantgoed en jullie komen planten!" De voorzitter van de Landbouw vereniging de heer K.L. v. Lan- geraad, knoopte dit goed in z'n oren, bereidde samen met de heer J. Scheele een plan voor en nu was het zover. Er werd hard ge werkt en om 3 uur kon de offi ciële "laatste" boom geplant worden. Voor deze plechtigheid waren ook de vrouwen en kinde ren van de planters uitgenodigd. Onder grote hilariteit onthulde de heer De Jager een pas geplante boom "behangen" met appel- 8 spuitmachine met een tankinhoud van meer dan 15 liter (hoe zit dat trouwens met rugsproeiers?) voor 1 oktober a.s. een installatie aanwezig zijn om lege verpakking te kunnen reinigen. We hebben wel begrepen dat dit nog maar een begin is, want de eisen aan machine, middelen enz. zullen de komende jaren nog flink aangescherpt worden. Een positief puntje aan het begin van het nieuwe jaar is toch dat de aardappelprijzen wat aan het aan- De land- en tuinbouw moeten met het oog op de jaren negentig een grootscheepse herstructurering doormaken. Boeren en tuinders moeten een strategie opstellen om hun bedrijf aan de toekomst aan te passen. Zijn daarbij investeringen nodig, dan kunnen zij gebruik ma ken van subsidieregelingen van de nationale en Europese overheid. Ook voor bijscholing of beëindiging moet financiële steun komen. Dit is de kern van een nota van het Landbouwschap over het herstruc- tureringsbeleid in de land- en tuin bouw. Het doel van de herstructure ring is om zoveel mogelijk bedrijven te laten voortbestaan en zich te laten ontwikkelen. Zij moeten zich instel len op de ontwikkelingen op de markt en in de technologie. Ook de eisen van milieu en landschap heb ben gevolgen voor de gang van za ken op het bedrijf. Vóór de ondernemer zijn strategie kan uitstippelen, moet hij een analy ses, zodat hij zijn zo begeerde ap peltjes voor appelmoes direkt van de boom kon "plukken". Na dit ludieke intermezzo werd door de heer Scheele de laatste boom geplant met behulp van 3 geslachten De Jager. De heer Van Langeraad voorzag de boom op deskundige wijze van een stormpaal, door deze paal recht op z'n kop te slaan en buurjon gens nagelden de stormband vast. De heer Scheele vestigde in zijn toespraakje de aandacht op de herinplanting van boerderijen op Schouwen en Duiveland, De feestdagen en jaarwisseling zijn weer voorbij en ook op Walcheren is de werkelijkheid van alledag weer te ruggekeerd. Vanaf deze plaats allen nog een voorspoedig 1989 toege wenst. Zo'n periode heeft toch zijn sfeer en bekoring met gezelligheid en huiselijkheid, het bij elkaar op be zoek gaan, waarbij het wel schijnt of voor een korte periode de mensen verdraagzamer zijn en met elkaar het beste voor hebben. De samenle ving ziet er even wat anders uit. De jaarwisseling ging weer met het nodige geknal gepaard. Zo'n over gang van het oude naar het nieuwe geeft tevens de gelegenheid om terug te blikken en vooruit te zien. Als we de optimistische geluiden uit het be drijfsleven mogen geloven gaat het trekken zijn. We moeten er dan ook maar blij mee zijn dat er hier in de streek een uitbreiding van de frites fabriek van Meijer plaatsvindt. Het is voor ons zuidwestelijke aardap peltelers toch altijd beter dat zoiets hier gebeurt, dan dat ze zo'n fabriek in b.v. België of Frankrijk neer zou den zetten. se maken van de sterke en zwakke kanten van het bedrijf, aldus de nota van het Landbouwschap. Hierbij kan de boer of tuinder hulp krijgen van de landbouworganisatie, sociaal-economische voorlichter, het boekhoudbureau en de landbouw voorlichting. Zo zou de ondernemer kunnen kiezen voor recreatie en na tuurbeheer, nieuwe teelten, extra in vesteringen in het welzijn van die ren, hogere kwaliteit, lagere kost prijs of het toevoegen van waarde door bijvoorbeeld bewaren, sorteren en bewerken. "Ondernemers zullen", aldus de no ta, "individueel de combinaties kie zen die passen bij hun wensen, mo gelijkheden en omstandigheden. De bedrijfsontwikkeling verschuift van confectie naar maatwerk". Voor veranderingen in zijn bedrijf moet de ondernemer wel zijn opgeleid. Bijscholing is daarom noodzakelijk, bijvoorbeeld op het gebied van auto matisering, kwaliteitsverbetering en waarbij dit initiatief van de Drei- schorse Landbouwvereniging een eerste aanzet kan zijn. Als laatste officiële handeling werd door dochter Hellen en kleinzoon Hans een naamplaatje bij de laatste boom onthuld nl. "de Jagerlinde". De heer De Ja ger roemde in z'n dankwoord de samenwerking van z'n kollega's en hoopte dat op allerlei gebied de samenwerking tussen boeren sterker zal worden. Na dit offi ciële gedeelte nodigde hij ieder een uit voor een gezellig samen zijn voor de rest van de middag. goed met "Nederland BV" en is er een levendige economische groei ge weest in het voorbije jaar. Ook de verwachtingen voor 1989 zijn gunstig. Dit kan van veel sectoren in de land- en tuinbouw niet worden gezegd. Het gezegde dat als het de landbouw slecht gaat, dit doorwerkt in de hele economie, gaat dus blijk baar niet meer op. We kunnen daar om vaststellen dat de invloed van onze bedrijfstak op heel ons econo misch gebeuren is afgenomen of an derszins dat datgene wat buiten de landbouw gebeurt, steeds grotere in vloed krijgt op onze sector. 1988 Zal ook de geschiedenis ingaan als het jaar waarin de bewustwor ding t.o.v. het milieu in versterkte mate is toegnomen. De Kerst toespraak van onze Koningin heeft dit nog eens geaccentueerd. Van idyllische plaatjes met sneeuw en ijs zoals op wenskaarten vaak wordt afgebeeld was de afgelopen tijd geen sprake. Integendeel, het weer is uitzonderlijk zacht voor de tijd van het jaar met bijna de hoog ste temperaturen van deze eeuw. Met de geringe windsnelheden geeft dit het Weer een aangenaam karak- een spaarzamer gebruik van mest en bestrijdingsmiddelen. Investeringssubsidies moeten de on dernemer stimuleren om het bedrijf aan te passen. Daarvoor komt in de komende jaren vier jaar in totaal honderd miljoen gulden beschik baar. De investeringen moeten vol gens het Landbouwschap betrekking hebben op onder meer verbetering van oogstmethoden, sorteerappara- tuur, ombouw naar gedeeltelijke roostervloeren, biofilters, mestinjectie-apparatuur, installaties voor recirculatie van water, appara tuur voor niet-chemische onkruid- bestrijding en hydraulische hefappa- ratuur. In de bestuursvergadering van het Landbouwschap van woensdag 4 ja nuari is de nota aan de orde gesteld. Cebeco Handelsraad en Confood B.V. in gesprek over overneming Tussen de direktie van Cebeco- Handelsraad in Rotterdam en de aandeelhouders van Confood B.V. in Ochten zijn gesprekken gaande over de mogelijke overneming van Confood B.V. door Cebeco- Handelsraad. Op grond van de resultaten van het oriënterend overleg tussen de partij en is de verwachting gewettigd dat binnen afzienbare tijd volledige overeenstemming kan worden be reikt over een gefaseerde overne ming. Het ligt in de bedoeling dat Cebeco-Handelsraad start met een meerderheidsbelang. De werknemers- De komende tijd zullen ook in het agrarische bedrijfsleven overnemin gen, samenwerking en fusies aan de orde van de dag zijn. Daarbij gaat het erom vormen en strukturen te vinden, die het mogelijk maken om in nieuwe omstandigheden de aloude koöperatieve doelstellingen te blij ven realiseren. Waarschijnlijk zal het nodig zijn om ook nieuwe wegen te bewandelen op het terrein van de juridische vormgeving en de finan ciering. Dit schrijft de voorzitter van de hoofddirektie van de Rabobank, drs. H. Wijffels, in het maandblad van zijn organisatie. Hij stelt dat de markten voor voe dingsmiddelen zeer ruim voorzien zijn en het karakter hebben gekregen van kopersmarkten. De konsument let steeds kritischer op zowel kwali teit als prijs. Detailhandelsorganisa ties worden in hun pogingen om hierop in te spelen steeds grootscha liger. Daarop reageren de producen ten door van hun kant ook een schaalvergroting teweeg te brengen ter. Aan de energierekening zal dit wel te merken zijn. Maar niet te vroeg gejuicht. De winter moet nog beginnen. Voor bewaarprodukten als aardappelen, maar ook uien is de hoge temperatuur niet zo gunstig. Sommige collega's hebben moeite om hun produkt op een voldoende (lage) temperatuur te houden of te krijgen. Op -de bedrijven heeft het werk ook bijna stilgelegen, zij het dat de dagelijkse verzorging op vee houderijbedrijven gewoon door gaat. De bietenprijs oogst 1988 lijkt mee te vallen. Voor de akkerbouw één van de weinige meevallers van vorig jaar. Voor de A B bieten een ver heugend feit. Ook over de uit te be talen prijs van de C bieten circuleren al geruchten. Het zou goed zijn als die prijs niet meevalt anders is de kans groot dat het B.M.-Systeem zichzelf in de toekomst ondergraaft. De automatisering in de akkerbouw komt ook in ons gebied schoorvoe tend op gang. Binnenkort kan op een voorlichtingsbijeenkomst hier over meer informatie worden ver kregen bij enkele akkerbouwers, die hier hun ervaringen zullen vertellen. Voor de cursus "Geen opvolger, en wat dan?" is de belangstelling niet erg groot. Eigenlijk vreemd dat in een gebied als het onze, waar toch veel bedrijfshoofden geen opvolger hebben, deze cursus niet beter aan slaat. Een bedrijf beginnen is moei lijk. Een bedrijf beëindigen ook niet altijd even eenvoudig. Het kring- bestuur dacht met deze cursus in een behoefte te voorzien. U kunt zich nog aanmelden! Er is weer een ruilverkavelingskrant verschenen. Hopelijk heeft u hem al lemaal ontvangen en de tijd gehad om door te lezen. Wellicht bent u ook tot de conclusie gekomen dat de voorbereiding van de ruilverkaveling geen gemakkelijke taak is maar be slist geen te moeilijk proces om tot een weloverwogen plan voor het ge hele gebied te geraken. Jammer dat door de bijstelling van de waterbe- heersingsplannen de voorbereiding met 1 jaar wordt verlengd. Nieuwe naam Agriben Agriben heet met ingang van 1 janu ari 1989 Rhöne-Poulenc Agro B.V. Een naamsverandering, hoofdzake lijk om het wereldwijde karakter weer te geven van het koncern, waarvan Agriben deel uit maakt. organisaties, de SER-Commissie voor Fusie-aangelegenheden en de ondernemingsraad zijn op de hoogte gesteld van de lopende bespre kingen. Confood B.V. is gespecialiseerd in het fabriceren van diepvriesmaaltij den en -soepen. Het assortiment bestaat uit komplete maaltijden en maaltijdkomponenten op het gebied van vlees, kip, groenten, rijst en aardappelen. en te proberen de positie van merk artikelen te versterken. Voor de koö- peraties van de boeren betekent dit dat vergaande aanpassingen nodig zijn. De Nederlandse koöperaties hebben overwegend een regionaal karakter en zijn veelal het sterkst in de eerste fase van verwerking. Wijffels voor ziet, dat de koöperaties ook verdere fasen van verwerking op zich zullen nemen voordat het produkt de kon sument bereikt. De koöperaties zul len meer moeten doen aan produkt- ontwikkeling. Ze moeten dus in vesteren in kennis en dat zal leiden tot verbreding van de basis, tot schaalvergroting. Dit alles heeft niet alleen gevolgen voor de koöperaties, maar ook voor de Rabobank zelf. Zo heeft de bank al een bio-tech fonds opgericht dat voorziet in het financieren van on derzoek door bedrijven. Volgens Wijffels is 'denkbaar' dat andere vormen van lecenfinanciering ontstaan. Vrijdag 6 januari 1989 Eén van de pas geplante bomen was al behangen met rijpe appels. Zo te zien heeft het niet al te lang geduurd voor ze geplukt waren...

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 8