gezien Financieel goed jaar voor bietentelers Grondprijzen dalende AM-beleid? Maar hoe komen we aan de poters Meeste boeren hebben bouwplan 1989 al klaar Serieus denken over schoolbussen Vanuit het LAND VAN AXEL wil len we de lezers van deze rubriek het beste toewensen voor het jaar 1989. Veel gezondheid bovenal, zowel voor u als uw gezin. Maar omdat dit nu eenmaal een wens is, die u mis schien toch wel van een praktijk schrijver verwacht, wil ik u ook een bijzonder goed boerenjaar toewen sen. Want dat zal velen, maar vooral de akkerbouwers, toch wel bijzon der welkom wezen. Nu de damp van de oliebollen en de rook van het vuurwerk weer zijn op getrokken, kunnen we weer terug zien - of eigenlijk alweer op een jaar met tegenvallende resultaten, met name voor die akkerbouw, maar ook de intensieve veehouderij heeft een slecht 1988 achter zich gelaten. Hoewel hier toch wel een beetje lucht beschikbaar lijkt te zijn. Met name de prijzen van stierevlees en varkensvlees zijn in stijgende lijn, terwijl na de feestdagen verwacht wordt dat de varkensprijzen zich verder zullen herstellen. We staan aan het begin van een nieuw jaar, alweer, want hoe ouder men wordt, hoe sneller de jaren lij ken te gaan. Wat dat betreft schijnt het, dat onze ouders toch wel gelijk hadden toen ook zij dat al zeiden. Toch kan er heel wat gebeuren in zo'n jaar, want in 1989 staan er in het gebied van de kring Axel toch wel ingrijpende beslissingen of ge beurtenissen te wachten. Zo vragen we ons af of er nu een besluit zal val len over aanleg van een vaste oever verbinding over de Westerschelde en waar? En zal Sluiskil-Oost dit jaar finaal worden afgebroken, en komt er dan ook nog een insteekhaven? Of komt die insteekhaven misschien bij Westdorpe-Noord. Komt er wel of niet nog een fabriek voor kunst mest op de Axelse Vlakte. Komt er een slibdepot in de Koegorspolder en zal een fanatieke milieu-aktivist er in slagen om de vele vaten met che misch afval, die hij vermeent, boven water te krijgen, laat staan boven de grond te halen? Zo zijn er tal van dingen die van ingrijpende betekenis kunnen zijn voor de bevolking, maar vooral voor hen die persoon lijk bij deze plannen'zijn of zullen worden gekonfronteerd. Afgelopen week vond er nog een openbare verkoping plaats van enige kavels land. Een stampvolle zaal van de Halle in Axel met uiteraard meer nieuwsgierigen dan kopers was er ge tuige van. Voor een prijs die per ha gemiddeld net onder de ƒ30.000,— bleef veranderden de percelen van eigenaar. Een stuk lager dan wan neer zoiets een paar jaar geleden zou hebben plaatsgehad. Toch zal men goed moeten kunnen rekenen om tegen de huidige prijzen van akkerbouwprodukten deze grondprijs interessant te doen zijn. Dat ieder dat voor zichzelf moet be kijken spreekt voor zich zelf. Mis schien dat sommigen een wat voor uitziende blik hebben en juist een goed boerenjaar verwachten, en la ten we wel wezen, ook Bredero die zei het al: het kan verkeren. Met een gemiddeld tarracijfer van 18 en een suikergehalte van 15.58 is de suikerbietenkampagne voor de zandgronden in WEST-BRABANT- ZUID afgelopen. De kilogramop brengst is sterk wisselend. Lager ge legen percelen lieten het wat afweten ten opzichte van de hogere gelegen percelen waar opbrengsten behaald zijn van 70.000 kg. Financieel zit er dit jaar een meevaller in. Dankzij de mooie kampagne hebben de fabrieken vrij konstant kunnen draaien met lagere produktiekosten wat een hoger rendement inhoudt. Een betere markt voor de C-bieten en een iets hogere prijs voor de pulp ten opzichte van vorig jaar zorgen eveneens voor een hogere bieten- prijs. Dat de fabriek te Zevenbergen gesloten is komt vanzelf de prijs ten goede. Vanuit de landbouw is wel wat bezwaar gemaakt tegen de slui ting van Zevenbergen maar nu cij fers aantonen dat hierdoor de geld- opbrengst per ha wordt verhoogd, wordt er niet meer over gepraat. Na een sombere vochtige december maand zijn we op SCHOUWEN- DUIVELAND begonnen aan het jaar 1989. De wintertarwe staat er overwegend goed voor, met hier en daar wel wat slakkenschade, wat de laatste jaren wel steeds erger wordt. Het graszaad staat nogal wat wisse lend met hele mooie percelen, tot percelen met een kleine en dunne stand. Maar met dit zachte weer zal dit ook wel goed komen. En wan neer men naar de wei kijkt, krijgt men bijna het idee dat we in maart- april zitten, en menige veehouder zou dan de neiging hebben om zijn vee in de wei te doen. Het jaar is nog maar net begonnen en we zijn al weer bezig het bouw plan voor 1989 in elkaar te zetten. Tarwe is er veel gezaaid, die hoeveel heid bieten die we kunnen leveren weten we ook. Het areaal erwten en veldbonen zou weieens aanzienlijk kunnen dalen, terwijl met de gerst de hoekjes opgevuld worden. Wat er Voor telers die niet ver van de sui kerfabriek wonen is het soms wel in teressant om zelf suikerbieten te ver voeren, mits ze over goed transport materiaal beschikken. De praktijk heeft trouwens dit jaar weer geleerd dat in veel gevallen met het bedrag dat met zelf aanvoeren wordt ver diend de kosten niet betaald kunnen worden. Voor een gebroken as, een geklapte band en in een enkel geval een zo goed als nieuwe kipkar die in tweeën brak moet dikwijls op en neer gereden worden. Bij de zaadbestelling voor 1989 zul len de meeste telers wel geneigd zijn het ras te nemen dat de hoogste sui keropbrengst geeft maar dat wil dan nog niet zeggen dat dit voor alle grondsoorten opgaat. In de praktijk blijkt dat in een droge periode op droogtegevoelige grond bieten met weinig loofvorming het langst stand houden. Bij de nattere grond is dit het omgekeerde. Bieten met veel loof 'die wat hoger boven de grond groeien hebben hier vaak het beste resultaat. dan nog overblijft zijn de vrije pro- dukten. Bij de aardappels komt er toch wat meer belangstelling voor goede AM- rassen. Het probleem is echter dat de betere rassen dikwijls van een han delshuis zijn en deze dikwijls een monopolie positie bekleden. Als bui tenstaander kan men bijna geen pootgoed vast krijgen, met daarbij meestal dan nog een leveringsplicht. Ik krijg wel eens de indruk dat heel het AM-gebeuren zich grotendeels in de polders en in het noorden van het land afspeelt. Terwijl er hier in het zuidwesten de komende jaren zeker nogal wat vraag zal komen naar goe de AM-rassen. Het zou een goede zaak zijn dat ook de handel zich hier eens wat meer op inspeelt, zowel wat het pootgoed betreft, als de afzet van de verschillende rassen. Men moet al van goede huize komen wil men van een ras als Bildstar pootgoed te pakken kunnen krijgen, terwijl er voor deze aardappel een De varkensvermeerderaars zijn be zorgd als de voorstellen omtrent de omschakelingsregeling aangenomen zullen worden. Dit houdt in dat 1 zeugenplaats omgeruild kan worden voor 6 a 7 mestvarkensplaatsen. Wat betekent dit in de praktijk? Bedrijven die 4 jaar geleden van de toen geldende omwisselingsregeling gebruik gemaakt hebben kunnen nu weer terug naar aanmerkelijk meer mestplaatsen. Een bedrijf van 1500 mestvarkens plaatsen die 300 plaat sen heeft ingeruild voor 150 zeugen plaatsen weer inruilen voor 900 a 1050 mestvarkens plaatsen (116a 7). Zonder al te veel moeite is dit in 1985 nog gespecialiseerde mestvar- kensbedrijf dan uitgebreid naar 2100 a 2250 mestvarkens plaatsen. De gespecialiseerde varkensvermeer deraar heeft de mogelijkheid niet om zijn zeugen om te wisselen voor mestvarkens omdat het bedrijf dan te maken krijgt met 2 halve be drijfstakken. Niet verwonderlijk dat tegen dit op tafel liggend voorstel veel bezwaar gemaakt wordt. Het mestprobleem wordt op deze manier in ieder geval niet teruggedrongen. goede markt is die onvoldoende be nut wordt. En zo zijn er nog meerde re rassen. Men moet oppassen dat er geen stukje markt verloren gaat, wat een kwalijke zaak is. De uienteelt zal zich zeker niet uit breiden, terwijl we bij de vollegrond groenten ook dikwijls met een verza digde markt zitten, die weinig of geen uitbreiding toestaat. Op z'n hoogst voor een enkeling. Ik denk dat ook 1989 er niet eenvou diger op wordt. Maar een ieder zal toch weer proberen een oplossing te vinden, de inventiviteit in de land bouw is groot, terwijl als men ach teruit kijkt, de landbouw altijd be wezen heeft ook in slechte tijden, het hoofd boven water te kunnen hou den en we zullen maar denken dat er na slechte tijden weer goede komen. Voor de rest, rest mij nog als prak tijkschrijver u allen een gezond en goed 1989 toe te wensen, en hopen dat we de zon wat meer zullen zien als in 1988. Vanuit ALTENA-BIESBOS wensen wij alle ZLM-blad lezers een voor spoedig en gelukkig 1989 toe, in alle opzichten. In de eerste plaats na tuurlijk wat gezondheid betreft, voor het gehele gezin en in de tweede plaats dat in het bedrijf alles naar wens mag verlopen. Tot op heden wil de winter nog niet goed inzetten. Voor de grond zou een vorstperiode goed zijn om de struktuur wat te ver beteren. Onder bijzonder zachte weersom standigheden is ook in WEST- ZEEUWS-VLAANDEREN de jaar wisseling weer rustig verlopen. Afge zien van een knal en een vuurpijl dan natuurlijk. Maar we zijn dan toch weer blij dat we hier niet bang hoe ven te zijn voor ingegooide ruiten, of vreugdevuren waaraan auto's of gebouwen ten prooi vallen. Laten we hopen dat we, naast al het goede dat U ongetwijfeld is toegewenst, ook in het nieuwe jaar dat goede van het plattelandsleven kunnen behouden. De lage bevolkingsdichtheid heeft helaas ook een keerzijde want zoals bekend is het voortbestaan van veel scholen onzeker. Misschien dat men bij de scholensanering eens serieus over schoolbussen moet denken. In het buitenland is dat heel normaal en het zou heel wat heen en weer gerij kunnen voorkomen. Ook de post bestelling schijnt onderwerp van.dis- kussie te worden, en dat terwijl men een kabelaansluiting als nutsvoorzie ning beschouwd. Is Sky Channel be langrijker dan elke dag de krant. Zo zien we weer alles heeft zijn voor Vrijdag 6 januari 1989 Door het zachte weer en voldoende regenval staat de wintertarwe er goed voor. Er is veel wintertarwe uitgezaaid, waarvan het grootste deel bak waardige rassen. Het is jam mer dat van oogst 1988 de vraag naar en de waardering voor Neder landse baktarwe minimaal is. De meeste boeren zullen hun bouw plan voor 1989 wel klaar hebben en de te bestellen hoeveelheden kunst mest, zaaizaad en pootgoed bere- en tegen. Ook in ons bedrijf. Als we onder natte omstandigheden ploe gen kijken we wel eens jaloers naar kollega's met een spitploeg. Nu het weer zo zacht blijft lopen de boven liggende bietenkoppen echter snel uit en die zullen ongetwijfeld wor den bewoond door luizen en daar mee ook het vergelingsziektevirus. De tarwe maakt ook dankbaar ge bruik van het zachte weer, ook de la tere percelen staan er goed voor. Plaatselijk is er weer veel overlast van ganzenvraat. Als u geen jager kunt aanspreken, kunnen we u al leen maar aanraden, gun ze geen rust. Spreek dat ook met uw buur man af (een buurman hebben we toch allemaal) de ganzen zullen dan wel verplicht zijn uit te wijken naar andere plaatsen waar ze minder schade doen of waar ze ten laste van de gehele samenleving kunnen over winteren. Dat is niet zo eenvoudig want gratis natuurbeheer door de boer is natuurlijk veel goedkoper. Nu moeten onze verkavelingen plot seling weer dienen om de otter te la ten terugkeren in ons landje. Leuk zo'n ideetje temeer vooral als je zelf kend hebben. De konkraktprijzen- onderhandelingen met de konser- venfabrieken zijn veelal afgerond. De telers vergaderingen zijn gehou den waar de prijzen en voorwaarden aan de telers zijn bekend gemaakt. In vergelijk met droge peulvruchten is het een pluspunt dat de prijs voor af bekend is. Voor een saldoverge- lijk is het moeilijk omdat de prijs van droge peulvruchten pas ver in het seizoen, afhankelijk van de uit gezaaide oppervlakte, door de EEG wordt vastgesteld. Daarom is het zeer moeilijk nu een juiste keus te maken. De aardappelprijzen handhaven zich op een vast nivo, dat gelukkig aan zienlijk hoger ligt dan vorig jaar op deze tijd. Het is altijd moeilijk het juiste moment van verkoop te bepa len, het meedoen in een fooi onder vangt dit. Het vergaderseizoen is reeds begon nen. Voor januari tot en met maart een gegarandeerd inkomen hebt. Een aspekt van de verkaveling dat beslist in ons belang is de uitruil van percelen tussen de verschillende ver kavelingen, willen we nogmaals on der de aandacht brengen. In de praktijk merken we nogal eens dat er makkelijk gedacht wordt over dat uurtje rijden, vooral omdat het nu eenmaal al jaren zo is. Uiteraard zal het wel van belang zijn dat de alter natieven die de kommissies aanbie den interessant zijn voor be trokkenen. Voor de korte termijn hopen we eerst maar op een beetje lichte vorst dat is goed voor de grond en voor ons, want al dat vocht doet niet veel goed. zijn nog vele bijeenkomsten ge pland. Het is goed zoveel mogelijk de ze vergaderingen bij te wonen, voor al nu de problematiek in de akker bouw steeds groter wordt. Het is niet zo dat op een vergadering een pasklaar antwoord voor de pro- Nieuw is het jaar, rustig en stil bleef het in onze polders met de jaarwisseling. Slechts geknal in de verte en kleurige ballen in de lucht, die als zeepbellen uiteen spatten lieten ons horen en zien dat we het oude jaar hadden uit gezwaaid en het nieuwe begroet. Het jaar 1989. Vanaf de dijk ge zien. Ik ben me ervan bewust dat je alles een beetje op afstand be kijkt. Dat je soms dingen (helde re) betere ziet dan wanneer je met beide benen midden in de polder echt helemaal in het bedrijf staat. Maar ook zit je soms helemaal verkeerd. Dat is een gegeven. Dan is daar de vraag. Ieder jaar opnieuw. Wat zal ons '89 bren gen. Een goede gezondheid, het allervoornaamste. Niet te koud, te warm, te droog, te nat. Daar bij graag een goede prijs voor on ze produkten, dat is onze wens en wat wij aan anderen toewensen. Hierbij ook de wetenschap dat al deze wensen nooit in vervulling gaan, want het is ieder jaar wel wat. Nu de kruitdampen van het vuur werk zijn opgetrokken, de rom mel van de straten is opgeruimd, blemen wordt gegeven, maar ieder voor zich kan er toch wel wat in meenemen, dat van toepassing kan zijn voor zijn eigen bedrijf. Ook besturen, die de bijeenkomsten or ganiseren, is het een voldoening dat men belangstelling toont. worden we met onze neus op de feiten gedrukt. Dit is het jaar van de waarheid. De waarheid van het milieu. Je kijkt dan de pol ders in. Je ziet het frisse groen tussen de geploegde akkers. Daartussen de boerderijen met bomen aan de dijk. Daar wordt nu gewerkt om ons huis en hof (het visitekaartje van de boe renstand) wat op te knappen en bij te snoeien. Je weet van de re kensommetjes die achter het bu- ro gemaakt worden bij het op stellen van het bouwplan om toch een zo'n hoog mogelijke produktie te halen. Gewoon om een boterham te verdienen. Dan komt het verwijt van de samenle ving. De landbouw verpest de landbouw verzuurt. Maar die boer weet als geen ander dat als z'n grond vergiftigd is, als er niets meer dan zure regen valt, het voor hem gebeurd zal zijn. Daarom is het een goede zaak dat we met elkaar proberen ons ge bied, onze grond en het milieu zo goed mogelijk te bewaren. Dat is dan ook de wens van de schrijver die vanaf de dijk geniet van het West-Brabants polderlandschap.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 7