Steeds meer aandacht voor kwaliteit en specialisatie Bundeling van krachten een noodzaak Het kostelijkst van al. Nu de tijd om eens buiten het eigen bedrijf rond te kijken Een beetje winter zou geen kwaad kunnen Op NOORD-BEVELAND neemt het leven weer zijn normale gang aan. 1988 voorbij, een nieuw jaar vangt aan. Vanaf deze plaats wil ik allen die ik ken een gezond en zake lijk voorspoedig jaar toewensen, ho pelijk heeft een ieder de kracht en moed om de juiste beslissingen te ne men. Doemdenken is wel een erg slechte raadgever, maar zo te mer ken is dat op Noord-Beveland ook niet aan de orde, hier heerst toch nog het gevoel van ik overleef de cri sis wel. Men zoekt hier ook naar nieuwe we gen. Het bundelen van gezamenlijke afzet, uitwisseling van arbeid, mis schien een machinepool waar je ma chines, welke voor je bedrijf alleen, onrendabel zijn, aan kunt verhuren. Anderen zoeken het in de recreatie en lopen daarbij op tegen de proble men van het niet aangesloten zijn op riolering en aardgas, ook op dit ge bied is gezamenlijk wat te doen. Veel buitenwegen krijgen momenteel de kans om aan te sluiten op het aard- gasnet, nu kost dat een paar duizend gulden, moet je het in de toekomst alleen doen dan zal het zeker meer kosten. De PTT is geprivatiseerd, als je de nieuwe direkteur hoort spre ken, wordt het alleen maar beter en voordeliger voor de consument, al zei hij er wel even bij dat, door de concurrentie van de stadspost, de bezorging van de post op het platte land wel eens in gevaar zou kunnen komen!!! Een gevaarlijke uitspraak voor ons boeren. Dat ik deze maand al tien brieven van collega boeren in mijn bus heb gehad, neem ik maar voor lief, als men maar wel dagelijks blijft bezorgen. Ik zie mij nog niet Nu het jaar 1989 nog maar net is aangebroken wensen wij u allen in de WESTHOEK en daarbuiten een goed en voorspoedig, maar vooral gezond 1989 toe. Alles is zo rustig verlopen met de feestdagen. Het was bijzonder zacht weer. Met alle dagen hele zwermen met muggen. Waar komen ze allemaal vandaan? Toch moeten we er maar niet op rekenen dat we zo aan mei komen, 't wordt nog best anders. Het jaar '88 overziende zal het ten opzichte van de resultaten nogal wat verschil geven. Voor de een positief, de ander negatief, toch beiden hun best gedaan. Maar de uitgangsposi tie is veelal anders met een verschil lend eindresultaat en dat zal altijd wel zo blijven, al zijn er toch vele faktoren waar we allemaal mee te maken hebben. Het is nu de tijd om zo eens rond te kijken buiten het eigen bedrijf. Bij de veehouderij ligt dat wat anders, maar we beschikken over zeer goede bedrijfsverzorgers die de zaak voor een paar dagen of langer kunnen overnemen. Sinds de oprichting in de jaren '60 van de bedrijfsverzor- gingsdienst is al heel veel en goed werk verricht bij ziektes en ook va kanties. De laatste paar jaar is daar het kombinatiebanenprojekt bij ge komen. Waar door kollega's die daar behoefte aan hebben goed ge bruik van kan worden gemaakt. Nu als derde begint men een soort arbeidspool op te richten. In het Noorden heeft men daar al enkele iedere dag naar het dorp rijden om de post af te halen. Ook wij als ZLMers werken aan deze concurren tie mee, vele van onze ZLM bladen worden vanwege het prijsverschil door de PZC bezorgd, alleen daar waar het voor de PZC onrendabel wordt mag de PTT het opknappen!! De voorlichting wordt ook geprivati seerd, in dat verband heb ik nog wei nigen horen spreken over voordeli ger, wel beter, de voorlichter van de toekomst zal werkelijk wat nieuws moeten bieden, anders zal hij of zij door de boer niet worden geroepen en dat betekent geen geld en daar door komt zijn baan op de tocht. Ook deze dienst zal te maken krijgen met concurrentie, want wij boeren zullen toch het goedkoopste en het beste opzoeken. Uit de praktijk van alledag blijkt dat Noord-Beveland goed in trek is bij de ganzen, hier en daar tot wanhoop van sommige boeren, hele stukken tarwe en graszaad worden platge trapt en afgegraasd. Velen hopen dat ze naar het oosten zullen vliegen, dan zijn wij er van af en dat kondigt meestal een vorstperiode aan. Vorst is goed voor de structuur van onze grond en bovendien kunnen de op het land achtergebleven aardappelen dan lekker bevriezen zodat we van dat onkruid geen last hebben ko mende zomer. In bieten en uien is het toch een bijzonder lastig onkruid wat we dijk wij Is met de hak te lijf moeten. Bovendien kunnen we bij wat kou der weer onze aardappelen en uien welke in opslag liggen weer eens koe len. Dat is wel nodig. Dit waren eni ge overwegingen in weer al een nieuw jaar. jaren ervaring mee en zo te horen naar veler tevredenheid. Wat lopen de prijzen van de poters toch op. Velen die andere jaren al hadden ingekocht zitten nu tegen die opwaartse noteringen aan te kijken; en dan nog wat grover van sortering dus wat meer kg per ha. Al gauw aan meer kosten van 1000,per ha ten opzichte van 1988. Het is nu maar te hopen dat de prijs van de konsumptie ook mee mag gaan. Een eerste aanzet in die richting geeft ve len weer moed. 't Zou zeer welkom zijn. De uienprijzen zijn ook wat vriende lijker maar de uitval neemt toe. De kwaliteitseisen zijn toch ook wat aangepast gelukkig, 't Maakte veel mensen wanhopig. Als het weer te genwerkt en de kwaliteit gaat achter uit, wat kun je daartegen doen. We blijven ons best doen om een goed produkt te telen. We gaan echter on danks alle onderzoek en vernieuwin gen achter in plaats van vooruit, 't Zal anders moeten gaan gebeuren. Zo gaat de teelt verloren. De tarwe staat overal goed, een fris groene kleur met dat zachte weer. Als de ganzen nu maar doorvliegen naar de gebieden waar ze een ver blijfsvergunning hebben, vinden wij dat zeer goed. Zo wordt het nu weer ongeveer tijd om het bouwplan voor 1989 in te gaan vullen. Niet gemakkelijk, dat is zo. Maar toch de blik maar richten op vooruit en verder hopende op een goed boerenjaar 1989. Nu het jaar 1988 is afgesloten is het een goede tijd om een blik achterom te werpen. Kijken naar wat er op THOLEN en ST. PHILIPSLAND in het jaar 1988 anders is gegaan dan we verwacht hadden. Kijken naar wat er niet goed is gegaan en dan vooral naar datgene wat we eigenlijk anders hadden moeten doen, dus waar onze eigen inzet en invloed niet helemaal optimaal heeft gefunkti- oneerd. Denkend aan de ezel met de steen zullen we ons moeten voornemen, dat in ieder geval te wijzigen. Zeker voor de akkerbouw en de intensieve veehouderij was 1988 geen best jaar. Gedeeltelijk mede als gevolg van de bepaald niet beste weersomstandig heden, maar wellicht nog voor een groter deel te wijten aan de te grote Vanuit MIDDEN- EN OOST BRABANT wens ik de lezers van de Rubriek "Uit de Praktijk" en de medewerkers van de ZLM een geluk kig en gezegend 1989. De feestdagen rond kerst- en oud- en nieuwjaar zijn snel verlopen. De agrariërs heb ben dit jaar niet te maken gehad met de z.g. "gebroken weken" of drie "zondagen" achter elkaar. De eerste kerstdag en nieuwjaarsdag vielen op zondag. Voor toeleverende en de afnemende en verwerkende be drijven geeft dit toch een aantal voordelen. De planning en de uit voering van de werkzaamheden kan daardoor wat gesmeerder lopen. Dit jaar kan men rond kerst en oud- en nieuwjaar over 2 extra werkdagen beschikken. Bovendien kan opge merkt worden dat de z.g. werkbare dagen vaak opgenomen worden als snipperdagen, c.q. vakantiedagen, al dan niet verplicht. Vaak wordt het zo geregeld, dat de spoedeisende za ken wel in behandeling worden ge nomen, terwijl het minder noodza kelijke tot in het nieuwe jaar blijft liggen. Eenieder kan dan beginnen met goede moed en een heel jaar in het vooruitzicht. De zachte weersomstandigheden hebben zich in de maand december voortgezet. Praktisch geen nacht vorst. Omstreeks half december is nogal wat neerslag gevallen in de vorm van regen. Als je terugkijkt op het hele jaar 1988, dan is het aantal vorstdagen zeer gering geweest. De gemiddelde dag- en nachttempera- tuur van 1988 is één van de hoogste van deze eeuw. Gezien de stook kosten werkt dit in positieve zin. Voor b.v. onkruid- en ziektebestrij ding is dit een nadeel. Winter op be perkte schaal kan geen kwaad. Het is voor éénieder gezond. De weilan den zijn momenteel flink groen. Vooral de ondergrondse groei, wor telstelsel, komt flink aan z'n trek ken. Wat dat betreft, lijkt het wel april. Maar ja, er zijn nog 3 maan den te gaan, voordat het zover is. In deze periode kan "Koning Winter" nog gemakkelijk toeslaan. De koudste periode van het jaar zijn de maanden januari en februari. Vanaf 1 januari treedt een 2e uitrij- verbod in werking op grasland. Als' het grasland is bedekt met sneeuw, mag hierop tot 15 februari niet uit gereden worden. Nu kun je je afvra gen wat onder "besneeuwd gras land" wordt verstaan. Grasland met een dikke laag sneeuw of b.v. weg gestoven sneeuw, die bij elkaar ge waaid is op het grasland met daar tussenin kale vlakten. De komende maanden zal hier meer duidelijkheid over komen. In de maand december zijn de nieuwe papieren van de mest- boekhouding voor het jaar 1989 toe gezonden. Tevens waren de aflsui- tingsformulieren voor 1988 bij gevoegd. Het is een goede zaak direkt na'" 1 ja nuari de stand van zaken eens nader te bekijken. Hoe groot is de mest- voorraad, de mestproduktie, de mestreferentie en eventueel het mestoverschot. Onlangs is Abortus- Bang uitgebroken op het grootste rundveebedrijf in Oost-Brabant. Schade voor de Gezondheidsdienst wereldvoorraden van een aantal pro- dukten, die een zeer negatieve in vloed uitoefenen op de totale prijs ontwikkeling^ Welnu, met deze konstateringen ge wapend moeten we in de toekomst blikken. Op de algemene vergade ring heeft de heer Winsemius ons de spiegel voor gehouden op een sym pathieke maar toch wel indringende manier. Op andere bijeenkomsten hebben meerdere vooraanstaande sprekers dat eveneens gedaan, en op de gezinsstudiedag op 12 januari a.s. zal dat ook voor onze kring en voor ons gebied plaats vinden in de grote zaal van Meulvliet in Tholen, als daar de heren Vooren en Base en professor van Arkel met ons de blik of de negentiger jaren zullen werpen. Naar onze mening een hoogst ak- tueel en interessant onderwerp, waar wordt geraamd op 1,5 miljoen gulden. Dit gaat de veehouders on geveer 1,50 per rund kosten. Een grote schadepost. Is de preventie voldoende om meerdere uitbraken tegen te gaan. Een andere groep boeren met pro blemen zijn de varkenshouders, met name de zeugenhouders. Aan het einde van het jaar lopen de kosten vaak sterk op. De rente en aflos singsverplichtingen verschijnen per 31 december. Ook hier vermogensin- tering. De laatste tijd wordt steeds vaker noodgedwongen een beroep gedaan op de Bijstandswet. De boer wil zelf de kost verdienen zonder steun van derden. Er zijn tijden, dat dit niet mogelijk is. Verbetering van resulta ten is ten zeerste gewenst. wij ons veel van voorstellen en waar wij met belangstelling naar uitzien. Het voordeel van zo'n studiedag is, dat er voldoende tijd beschikbaar is voor diskussie met een deskundig fo rum. Wellicht is het goed om reeds van nu al eens na te denken over on ze eigen problemen en als men vra gen heeft dan kan men die schriftelijk of mondeling stellen. Juist met het inbrengen van eigen of streekproblemen kan deze studiedag aan waarde winnen. Samen sterk, wij verwachten u allemaal! De rode draad die we uit deze speeches steeds weer moeten oppakken is schaalver groting, kwaliteitsverbetering, speci alisatie en veel meer aandacht voor natuur en milieu. Van een schone en goede kwaliteit van onze produkten zal het moeten komen, zeker niet van de bulk! Met ons toekomstig bouwplan zullen we daar rekening mee moeten houden en dat zal dan weer inhouden dat we alle mogelijke aandacht moeten besteden aan goe de groeiomstandigheden die kwali teitsverbeterend werken. In dit toekomstbeeld zal voor Tho len en St. Philipsland zeker een goe de zoetwatervoorziening passen, mits deze betaalbaar blijft. Gelukkig gaat het daar nu toch naar uitzien mede dank zij de inspanningen van de Landbouworganisaties, die steeds gepleit hebben voor een basisvoor ziening, kosten ƒ25,— per ha gedu rende 26 jaar, waarop als men dat wenst een verfijningsnet kan worden aangesloten, afhankelijk van de ver langens die in het gebied leven. De landinrichtingskommissie in de 5 Thoolse en Fliplandse ruilverkave- lingsblokken gaan dat tegelijkertijd met de wenszittingen inventariseren. In 1989 zullen we daar ongetwijfeld meer van horen. Uw rubriekschrij ver wenst u een voorspoedig 1989 toe voor gezin en bedrijf. De Kerstdagen en de jaarwisse ling zijn weer voorbij. Alleen de Tweede Kerstdag viel op een maandag en de andere feestda gen vielen tijdens de weekenden. Weinig ekstra vrije dagen hebben genoemde feestdagen deze keer gekost. Bijna ongemerkt is zo de kortste dag weer gepasseerd en nog even en dan zien we de dagen gelukkig al weer lengen. Het is nu nog even afwachten of eind januari de vorst invalt, want dan kunnen we kali en fosfaat gaan strooien. Momenteel is het heel zacht weer en iedere avond zien we grote zwermen muggen rond de buiten lamp dansen. Afgelopen herfst was het gazon heel kort gemaaid en thans zien we het per week groeien. Ook de wintertarwe groeit erg hard en daarom rijst de vraag of we een ekstra vroeg voorjaar tegemoet gaan. Dage lijks zien we de mollen aktief be zig. Bijna zijn hele leven brengt een mol onder de grond door. Waar hij voorkomt is de grond bedekt met molshopen en door kruist met gangen. Om zijn voed sel te bemachtigen doorloopt hij enkele keren daags die gangen en graaft hij aanhoudend nieuwe. Op die plaatsen zien wij kans om met behulp van de spade de mol te vangen. Wanneer we wat min der geduld hebben, dan zijn mol- lenklemmen tegenwoordig prima hulpmiddelen om van de mollen af te raken. Nu de bomen op het erf er zo kaal bijstaan zien wij pas hoeveel vogelnesten door de houtduiven er afgelopen jaar in zijn ge maakt. De jonge duiven werden er blind, buitengewoon hulpe loos en naakt in geboren. De ouders moeten hen warm houden en ongeveer drie weken lang op kweken met duivenmelk, wat een witte kaasachtige stof is welke in de krop van de ouden gevormd wordt. Daarna krijgen ze nog een tijdlang zaad wat de ouders in hun krop gekweekt hebben. Het grootbrengen der jongen eist dus zeer veel zorg en werk en daarom is het te begrijpen, dat een hout duif slechts weinig eieren legt. Thans is het pootgoed duur en brengt gelukkig een goede prijs op. Momenteel hoort men al prijzen van 80 cent per kg. Een vreemde handel, want men ver wacht dat de prijzen nog verder zullen gaan stijgen. Een gevolg hiervan zal zijn, dat er minder pootgoed zal worden aangekocht en om die redenen ook minder aardappelen zullen worden uitge- poot. Op het oog is dat geen ver keerde zaak, want dan lopen we de kans dat de konsumptie aard appelen eindelijk eens duurder zullen gaan worden. Nu we aan het begin van 1989 staan en in spanning dit jaar tegemoet zien, wensen wij u in gezin en in zaken van harte een Gelukkig Nieuw jaar toe. Over vadertje tijd Laat het kostelijckst van al U niet roeckeloos ontslippen, Dat's de tijd, die snel gaet glippen, Zonder dat hij koeren zal. J. v.d. V. 6 Vrijdag 6 januari 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 6