Zeeuws Rundvee Syndikaat met tweede plaats "Zoetemelk" in melkveehoudend Nederland Landbouwschap: Gevolgen van 1992 voor landbouw in kaart brengen A.F.P. van Leeuwen: Pluimveehouderij hoopvol Ir. J.-E.C. Spithoven: Meer concurrentie na 1992 Ir. R.J. Tazelaar: Vee en Vlees moet beter VERVOLG PAG. 2 Het Zeeuws Rundvee Syndikaat (ZRS) te Goes heeft in 1988 weer een tweede plaats bereikt op de provin ciale ranglijst voor wat betreft de ge produceerde vet- en eiwitgrammen. Ook vorig jaar moest Zeeland zijn meerdere erkennen in de provincie Flevoland. "Het ZRS is dan ook, zo schrijft voorzitter G. Blankers in het pas verschenen technisch jaar verslag, hard op weg om de "Zoete melk" in de veehouderijwereld in ons land te worden." In het voorbije jaar kwam Flevoland als nummer één uit op een gemiddel de produktie per koe van 7174 kg, 4,44% vet en 3,39% eiwit. De pro vincie Zeeland kwam als tweede uit op een totale produktie per koe van 6895 kg, een vetpercentage van 3,39 en een eiwitpercentage van 3,39. In de provincie Flevoland wist men vo rig jaar de gemiddelde produktie te verhogen met 321 kg. terwijl dat in Zeeland 298 kg. bedroeg. Voorts was er in onze provincie een stijging van het vet met 0,04% en een daling van het eiwit met 0,02%. Dit geeft een stijging van 52 vet- en eiwitgrammen per dag, voor Nederland als geheel 59 gram. Het ZRS had liever een da ling van het vet- en een stijging van het eiwitpercentage gezien. Het ZRS kwam afgelopen jaar uit op het hoogst gescoorde exterieur cijfer in Zaadteeltstudieklub 'Eiland Tholen' De Zaadteeltstudieklub 'Eiland Tholen' houdt op donderdag 19 ja nuari a.s. een voorlichtingsbijeen komst. Deze vindt plaats om 19.30 uur in Hotel 'De Gouden Leeuw', Voorstraat 50 te St. Annaland. De voornaamste agendapunten bestaan uit een inleiding door ir. P.M. Spoorenberg, onderzoeker bij het PAGV te Lelystad over Proef veldbevindingen onkruidbestrijding bloemzaadgewassen 1988 te St. An naland, en een forum, onder leiding van de voorzitter, de heer L. Hage. Het forum bestaat uit een aantal zaadteeltvertegenwoordigers uit de regio Tholen. Zij zijn bereid in te gaan op al uw vragen voorzover deze betrekking hebben op de teelttechniek van de tuinbouwzaadteelt. Iedereen is van harte welkom. Jaarvergadering Nederlandse Boerenjagersvereniging afd. Nrd. Brabant Jaarvergadering afdeling Noord- Brabant van de Nederlandse Boeren jagersvereniging op maandag 23 ja nuari 1989 om 19.30 uur in Hotel De Gouden Leeuw te Terheyden bij Breda, Raadhuisstraat 13. Gastspre ker is ir. F.L. van den Putten van de Commissie Faunabeheer van het Landbouwschap, over de Ganzen- nota en andere aktuele aangelegen heden inzake wildschade en jacht. Ook belangstellende niet-leden zijn welkom. Bloemenbureau Holland present op Hortiflor '89 Bloemenbureau Holland neemt van 21 tot en met 23 januari 1989 deel aan de Hortiflor Parijs in Frankrijk. In de stand, die een oppervlakte van 125 m2 beslaat, kunnen de bezoekers kennis maken met het Nederlands assorti ment snijbloemen en potplanten. Te vens verstrekt het promotiebureau informatie over de Franstalige brochu res en affiches die bij het bloemenbu reau beschikbaar zijn. Nieuwjaarsreceptie Kamer van Koophandel Op maandag 9 januari 1989 houdt de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Midden- en Noord- Zeeland haar Nieuwjaarsreceptie in de "Prins van Oranje", Nieuwstraat 14 te Goes. Vanaf 17.00 tot 19.00 uur zijn alle geïnteresseerden van harte welkom. Vrijdag 6 januari 1989 Nederland, nl. 81,8 punten. Het aantal melkkontröle-koeien is in het gebied van het ZRS in 1988 met ca. 600 stuks afgenomen. Voor de organisatie een forse aderlating, zo meldt het jaarverslag. Dit en een ver minderde bijdragen van het Land bouwschap hebben direktie en bestuur doen zoeken naar vormen van kostenbesparing. Eén van die mogelijkheden is het oprekken van de kontróle; met in gang van 1 januari 1989 zal er dan ook een vierweekse kontróle worden Een ding is zeker. Alle bedrijven in de intensieve veehouderij zullen van doen krijgen met milieumaatregelen. Op dat punt zal het eindstation in 1989 nog niet bereikt zijn. Over de financiële resultaten voor de bedrij ven dit jaar is nu moeilijk iets te zeg gen. In de legsector is sprake van een daling van de eierproduktie in de EG. Normaal gesproken moet dat leiden tot herstel van de eierprijzen, wat heel hard nodig is. Veel zal af hangen van de vraag op de markt. Van belang is herstel van de Britse vraag. Scharreleieren hebben een gi- Voorlichtingsbijeenkomsten 'Kwaliteit en bewaring aardappelen' De voorlichtingsbijeenkomsten 'Kwaliteit en bewaring aardappelen' zijn voor een deel achter de rug. Voor de volgende gebieden resp. da ta en aanvangstijd zullen deze nog gehouden worden'in Zeeland. Schouwen-Duiveland: 19 jan., 2 febr.: 8.30. Zuid-Beveland: 10 janu ari, Heinkenszand (in "de Stenge"); 12 en 19 januari, Kruiningen (dorps huis); 19.30 uur. Noord-Beveland: 17 jan., 31 jan.: 8.45 uur. Walche ren: 11 jan., 25 jan., 31 jan., 7 febr.: 13.15 uur. Oost Zeeuws- Vlaanderen: 10 jan., 31 jan., 22 febr.; div. Midden Zeeuws- Vlaanderen; 26 jan., 9 febr., 16 febr.; 13.30 uur. Aardenburg- IJzendijke: 24 jan., 14 febr., 13.30 uur. Cadzand-Oostburg: 18 jan., 25 jan.: 13.30 uur. Nadere inlichtingen over tijd en plaats in uw gebied kunt u verkrijgen bij uw bedrijfsvoorlich- ter. U komt toch ook? Vierenvijftigste Grüne Woche in teken assortiment Bloemenbureau Holland en het In ternationale Bloembollencentrum nemen van 27 januari tot en met 5 fe bruari deel aan de Nederlandse in zending van de 54ste editie van de Grüne Woche in Berlijn, West- Duitsland. De participatie van beide organisaties aan deze befaamde con sumentenbeurs staat in het teken van het assortiment. Andere deelnemers in de Holland stand zijn: het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland, Voorlichtingsbureau Vlees, Neder lands Zuivel Bureau, het Nederlands Instituut voor de Afzetbevordering van Akkerbouwprodukten en de be drijven Sieraflor, De Kuiper, Noord zee, Willem II, Golden Wonder en Bols. De Nederlandse inzending wordt gecoördineerd door het minis terie van Landbouw en Visserij. Themadag geïntegreerde bedrijfssystemen Op vrijdag 20 januari organiseert het PAGV en het CAD-AGV een themadag over geïntegreerde be drijfssystemen, speciaal voor be langstellenden uit de praktijk. De kosten inkl. lunch etc. bedragen 25,p.p. Voor de organisatie js het nodig dat men zich per brief kaart van tevoren schriftelijk aan meldt bij het PAGV, postbus 430, 8200 AK Lelystad. Voor inl. tel. 03200-22714. ingevoerd. Daarnaast worden de mogelijkheden van een samenwerkingsverband met de zusterorganisaties in Zuid- Holland, Noord-Holland en Utrecht diepgaand onderzocht. Een techni sche samenwerking moet hier kostenbesparende uitwerking heb ben. "In gezamenlijkheid zullen we als veeverbeteringsorganisaties naar wegen moeten zoeken waardoor de dienstverlening optimaal kan blijven en tevens betaalbaar", aldus de voor zitter in het ZRS-jaarverslag. gantisch aandeel in de afzet bereikt. Ik denk dat de top bijna is bereikt. De pluimveesector heeft nog steeds te maken met een licht stijgende vraag. Alleen op onzebelangrijke af zetmarkt in de Bondsrepubliek is de ontwikkeling minder voorspoedig. De produktie heeft de neiging sneller te stijgen waardoor de resultaten vo rig jaar niet denderend waren. Ik vrees dat de resultaten begin dit jaar niet veel beter zullen zijn. Met een terughoudende produktie is herstel in de loop van dit jaar mogelijk. (Oogst) Open middag witlofonderzoek R0C Westmaas Op vrijdag 13 januari 1989 wordt een open middag op ROC West maas, voor het witlofonderzoek ge organiseerd. Op deze middag zijn de resultaten te zien van het onderzoek over: rassenonderzoek middenvroe- ge trek en over de invloed van de ruggrootte van 50 cm op de lofpro- duktie. Daarnaast wordt er voorlich ting gegeven over Phytophthora. Hierbij wordt ingegaan op: soorten Phytopthora, levenswijze en ver meerdering, bestrijdingen en alter natieve oplossingen. De bijeenkomst duurt van 13.30 uur tot 15.30 uur. Keuring trekpaardhengsten Op dinsdag 10 januari zal in de "Mauritshal" te Hoogeveen een keuring worden gehouden voor trek paardhengsten om 10.00 uur en voor Haflo-Arabe's en Haflingers om 13.00 uur. Op donderdag 12 januari in de Veemarkthallen te 's Hertogen bosch zullen keuringen plaatsvinden van Haflo-Arabe's en Haflingers om 10.00 uur en voor trekpaard- hengsten om 13.00 uur. Zeeuwse Groentetelers Organisatie Algemene jaarvergadering op dins dag 10 januari in "Hotel Goes" te Goes, aanvang 19.45 uur. Het bestuur stelt voor de kontributie te verhogen van 60,naar 75, Een specialist van de firma Brink man uit 's Gravezande zal een lezing houden over biologische gewasbe scherming in zowel de volle grond als onder glas. Hierna diskussie. Telersvergaderingen CSM In januari 1989 houdt de CSM weer haar telersvergaderingen, en wel op de volgende plaatsen en data. Op 9 januari: vereniging Zuid- en Noord- Beveland (dagvergadering), in "De Jeugdhoeve" te 's Heerenhoek, aan vang 10.00 uur. Sprekers zijn de he ren Olieman, Smook en Wisse. Op 20 januari: Stichting Kontrole Sui- kerbietenverbouw "Steenbergen" rayon Tholen in café "Tolrust" te Poortvliet, aanvang 19.30 uur. Spre kers zijn de heren Maarsingh en Wisse. Op 24 januari: Stichting Kontrole Suikerbietenverbouw "Steenbergen" rayon Schouwen en Duiveland, in het "Huis van Nas sau" te Zierikzee, aanvang 13.30 uur. Sprekers zijn de heren a Campo en Wisse. Op 26 januari: vereniging Walcheren (dagvergadering) in hotel "Walcheren" te Koudekerke, aan vang 10.00 uur. Sprekers zijn de he ren Olieman, Smook en Wisse. Het ministerie van landbouw moet de gevolgen van de eenwording van Europa voor de Nederlandse land en tuinbouw in kaart brengen. Nu is nog niet duidelijk voor welke agrari sche sektoren de interne markt risi- ko's en voor welke sektoren ze kan sen oplevert. Sterke sektoren kun nen een steuntje in de rug krijgen voor verdere uitbreiding. Zwakke sektoren moeten zich door herstruk- turering beter op de eenwording in stellen. Het Landbouwschap schrijft dit aan de Tweede Kamer in reaktie op de notitie van minister Braks van land bouw over de interne markt. Het schap mist in deze notitie de mening van minister Braks over plannen van de Europese Commissie om de ac cijns op dieselbrandstof te verhogen. Samen met de verhoging van de btw voor hulpstoffen en apparaten bete kent dit een enorme lastenverzwa ring voor de agrarische sektor, zegt het schap. Alle benodigdheden voor de landbouw moeten onder het lage btw-tarief blijven. Dat moet ook gel den voor landbouwprodukten, in- klusief bloemen en planten. Het schap is het met minister Braks eens dat nationale produktiequota De produktiewaarde van de tuin bouw is sinds 1975 gestegen van 4 naar 10 miljard en groeit nog steeds. Uit ervaring weten we dat vroeg of laat aan groei een eind komt. We zijn gewaarschuwd. De voltooiing van de interne markt in 1992 is voor de tuinbouw van groter belang dan wordt aangenomen. Er gaat wel de gelijk iets gebeuren. Er komt meer concurrentie en er zal aan de afne merskant een verdere concentratie plaatsvinden. Het antwoord daarop moet een strategie zijn die door alle tuinbouwondernemers wordt De varkensprijzen trekken wat aan en dat zal nog wel even aanhouden. Vorig jaar beleefden de var- kensmesterij en zeugenhouderij een ongehoord dieptepunt. Ook als de voerprijzen oplopen zal dat het posi tief effect van de stijgende var kensprijzen op het inkomen van de producenten niet teniet doen. Veel zal afhangen van de ontwikkeling in de slachtsector. Ik hoop dat dit jaar vaart gezet kan worden achter het gelijkstellen van de concurrentie voorwaarden voor de verschillende verwerkende bedrijven. Alle slachte rijen zullen binnen korte tijd moeten voldoen aan dezelfde strenge keu ringseisen, en ook arbeidsomstan digheden. In een situatie met een Ontmoeting delegaties C0PA en Raad van Collectieve Landbouwbedrijven van de USSR Een delegatie van COP A is op 19 en 20 december 1988 ontvangen door de heer I. Koukhar, voorzitter van de Raad van Collectieve Landbouw bedrijven (kolchozen) van de USSR. Tijdens de besprekingen heeft de Sovjet vertegenwoordiger de bezoe kers uitgebreid geïnformeerd over de aktiviteiten van zijn organisatie op het gebied van ontwikkeling van de landbouwproduktie, buitenlandse ekonomische betrekkingen, alsmede over nieuwe vormen van handel en taboe zijn in een EG zonder grenzen. Quota die niet per lidstaat worden verdeeld zijn wel mogelijk, vindt het Landbouwschap. Dan kunnen boe ren hun quota over de grenzen ver handelen. Opkoopregeling en vere vening gelden dan voor de hele Ge meenschap. Keuringen De Europese Commissie stelt voor om na 1992 landbouwprodukten op de boerderij of de tuinderij op kwa liteit te laten beoordelen in plaats van aan de landsgrens. Maar het peil van de keuringen in de lidstaten ver schilt nog teveel, zegt het schap. De kans op fraude is groot. Daarom moeten er eisen komen waaraan de keuringen overal in ieder geval moe ten voldoen. In zijn notitie schrijft minister Braks dat de eenwording van de Europese markt kan leiden tot schaalvergro ting. Dat geldt volgens het Land bouwschap ook voor het grootwin kelbedrijf dat steeds vaker over de grenzen heen zal samenwerken. "Deze koncentratie van de kant van de afnemer kan leiden tot een grote afhankelijkheid van boer en tuin der", aldus het schap. gesteund. Kwaliteit moet daar een grote rol in spelen. Nederland moet na 92 de ruimte krijgen een kwali teitsbeleid te voeren dat verder gaat dan de rest van de EG. Naast kwali teit is de organisatie van de afzet een onderwerp in de strategie voor 1992. De noodzaak voor georganiseerde afzet zoals we die in Nederland al 100 jaar hebben wordt na 1992 al leen maar groter. De concentratie in de grootwinkelbedrijven en de fuse rende exportbedrijven zullen het aantal kopers aan de veilingen im mers verder reduceren. (Oogst). grote overcapaciteit is ongelijkheid op dit punt niet te rechtvaardigen. De vleeskalverhouderij blijft last houden van hoge kalverprijzen. Door de structuur van de sector en bulkproduktie zitten wij in een moeilijke situatie. Er valt niet aan te ontkomen aan het meer produceren van roze-rood vlees. Wij zijn bezig met het opstellen van een structuur plan voor de hele rundveehouderij. Die wordt over twee maanden in het bestuur besproken. Tenslotte hoop ik dat de schapenhouderij, nu nog duidelijk een tweede tak, tot verdere professionalisering komt. Dit jaar starten wij met een promotiecam pagne voor de consumptie van scha pevlees. (Oogst) ekonomische samenwerking. De deelnemers aan de ontmoeting hebben de mogelijkheden van de tot standkoming van de beoogde sa menwerking tussen de twee organi saties onderzocht. Zij hebben beslo ten gezamenlijke voorstellen uit te werken in verband met de voor naamste doelen, vormen en voor waarden van betrekkingen teneinde ze samen te kunnen bestuderen en een samenwerkingsakkoord tussen COPA en de Raad van Collectieve Landbouwbedrijven van de USSR te kunnen ondertekenen. In verband hiermee heeft de COP A-delegatie de vertegenwoordigers van de USSR- Raad van Collectieve Landbouwbe drijven uitgenodigd om een tegenbe zoek aan België af te leggen in juni 1989. 5

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 5