Honderdste verjaardag Adrie van Bloois uit Dreischor uitbundig gevierd Vergaande beschermingsmaat regelen 'De Groote Peel'; beperkingen agrarisch gebruik Kamer van Koophandel wil WOV binnen redelijke termijn Adriaan Vaar Minister Nijpels van Volkshuisves ting, Ruimtelijke Ordening en Mi lieubeheer heeft de adviezen van de Raad van State over de bescherming van het natuurgebied 'De Groote Peel' overgenomen. Het gaat daar bij om maatregelen die vastgelegd moeten worden in de bestem mingsplannen 'Buitengebied' van de gemeenten Asten en Nederweert. De Kroon heeft bepaald dat de maatre gelen die in de Koninklijke Besluiten zijn opgenomen onmiddellijk van kracht worden. Het komt zelden voor dat de Kroon op deze manier van haar bevoegdheden gebruik maakt. Rondom het natuurgebied is een bufferzone met een breedte van 600 meter aangewezen. In deze zone worden beperkingen opgelegd aan het agrarisch gebruik om een af doende bescherming van het natuur gebied te realiseren. Verder is men verplicht in dit gebied een vergun ning aan te vragen voor werkzaam heden die van invloed zijn op de grondwaterstand. Daarbij gaat het om het leggen van drainagebuizen, het afgraven en/of dempen van slo ten, het door afwateren ontwateren of afdammen wijzigen van de grond waterstand, diepteboringen en het slaan van waterputten dieper dan 2 meter. Verder zijn agrariërs in de bufferzo ne in de gemeente Asten verplicht een vergunning aan te vragen voor het zogeheten scheuren van grasland en mogen er geen nieuwe agrarische bedrijven worden gevestigd. Deze uitspraak van de Kroon kan van invloed zijn voor de bescher mingsmogelijkheden van andere De Kamer van Koophandel in Mid delburg is, gelet op de te verwachten positieve effekten van de Wester- schelde Oever Verbinding, ten op zichte van de huidige situatie met veerverbindingen, van mening dat de vaste oeververbinding binnen een redelijkie termijn tot stand moet ko men. In verband met de doelstelling van de WOV, te weten het met el kaar verbinden van de regionale be volkingscentra en industriegebieden aan beide zijden van de Westerschel- de, komt een tracé in het centrale deel van de Westerschelde het meest in aanmerking, zo meent de Kamer, die gezien het geringe draagvlak, 4 niet zinvol acht om tracé 4-oost in de nadere studie mee te nemen. In afwachting van de uitkomsten van de vervolgfase heeft de Kamer van Koophandel thans geen behoef te een voorkeur uit te spreken voor één van de centrale tracé's. Streekplan Zeeland vastgesteld Op 10 januari a.s.wordt het vast gestelde streekplan Zeeland van kracht. Het zal met ingang van 9 ja nuari 1989 ter visie worden gelegd. Het streekplan Zeeland is tegen ver goeding van 30,— verkrijgbaar bij bureau voorlichting van de provin ciale griffie, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180-31400. soortgelijke gebieden. Eerder is de minister van Landbouw en Visserij een procedure gestart tot de aanwij zing van de Groote peel als be schermd natuurmonument. De besluiten van minister Nijpels gaan nu aanzienlijk verder en geven daad werkelijk de mogelijkheden tot ver gaande bescherming van dit gebied. In onze Kerstbijlage bij het artikel 'Het verhaal van een ongewone boer in het Zuid-Bevelandse Oudelande' wordt de naam W. Roelse als auteur vermeld. Dit is onjuist. De bewer king van het verhaal van Adriaan Vaar is verricht door onderge tekende. J. Wierenga Weidevogelreservaten duurder dan beheerovereenkomsten Het beheer van speciale weidevogel- gebieden in de vorm van reservaten is aanmerkelijk duurder dan het in schakelen van boeren die een vergoe ding ontvangen voor het aanvaarden van beperkingen in het gebruik van hun grond. Daartegenover staat dat in de reservaten meer vogelsoorten voorkomen dan in de zogenaamde beheergebieden. Dit verschil bestond ten dele al bij de aanwijzing van de gebieden. Sindsdien heeft de vo gelstand zich zowel in reservaten als beheersgebieden uitgebreid. Een en ander blijkt uit een studie van het Landbouw-Ekonomisch In stituut (LEI) en het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN). Uit het onderzoek bleek dat er zeer grote onderlinge verschillen in be heer kosten bestaan tussen de reser vaten. De totale netto beheer kosten variëren, afgezien van de grondver- wervingskosten, van 560,tot bijna 2.500,— per ha. De gemiddelde totale kosten van de beheerovereenkomsten per relatie- notagebied variëren veel minder, na melijk van circa 950,— tot 1.450,per ha. Adrie van Bloois wordt met zijn honderdste verjaardag gefeliciteerd door de Commmissaris van de Koningin de heer Boer tien. alleen, en verzorgt hij zelf het huis houden. Eén dag in de week wordt hij daarbij geholpen door een huis houdelijke hulp, de rest van de week weet hij zichzelf uitstekend te red den. Rond acht uur 's morgens staat hij op. Zijn ochtend bestaat onder meer uit de afwas doen, koffie zet ten, het lezen van een landelijk och tendblad en voor het eten zorgen. Het middageten bestaat steevast uit drie gangen, waaronder altijd soep. Na het middagdutje leest hij door gaans de Zierikzeesche Nieuwsbode, om op de hoogte te blijven van het regionale nieuws, 's Avonds kijkt hij televisie, naar het derde net, omdat daarop veel Nederlandstalige praat programma's te zien zijn. Ook kijkt hij graag naar sportprogramma's. 'Over de voetbalkompetitie hoef je vader echt niets wijs te maken', ver zekert zijn zoon Leendert. Na het half elf journaal gaat hij naar bed. Met zijn honderd jaar is de heer Van Bloois nog zeer vitaal. Dankzij zijn grote interesse op velerlei gebied ver veelt hij zich geen moment. B. Koole verlaat Z.R.S. Op vrijdag 20 januari 1989 neemt dhr. B. Koole uit Oost-Souburg na ruim 25 jaar afscheid als secretaris van de Fokveedagcommissie Walche ren en als Stamboekhouder van de Kring Walcheren van het Zeeuws Rundvee Syndicaat. De officiële bij eenkomst duurt van 13.30 tot 15.00 uur. De receptie is van 15.00 tot 16.30 uur en vindt plaats in "Ons Huis" te Meliskerke. Interimmanager Agrarische Hoge school KNLC Per 1 januari 1989 is de heer drs. P.J.J. van der Burg benoemd tot in terimmanager aan de Agrarische Hogeschool van het KNLC. De heer Van der Burg zal funktioneren als voorzitter van de centrale direktie. Naast dit voorzitterschap krijgt de heer van der Burg tot taak zich zo spoedig mogelijk een beeld te vor men van de knelpunten die er zijn bij het personeels- en studentenbeleid, onderwijsontwikkelingsplannen en de organisatiestruktuur. Hij advi seert tevens het bestuur over de wijze waarop deze knelpunten moeten worden aangepakt. De heer Van der Burg is 43 jaar oud. Hij is ekonoom en heeft werkerva ring opgedaan bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en de Universiteit van Amsterdam (onder andere financieel-ekonomisch advi seur van het Kollege van Bestuur). Wijzigingen agrarische vertegen woordiging buitenland Per 1 december jl. is tot hoofd Buro Agrarische Vertegenwoordiging Bui tenland benoemd, ir. H.R. Toxo- peus, laatstelijk landbouwraad te Jakarta. Hij volgt in deze funktie ir. C.D. Roele op, die per 1 maart 1989 benoemd zal worden tot landbouw- attaché te Ankara. Ir. C.D. Roele gaat de plaats innemen van ir. M. Slingenberg, die een funktie heeft aanvaard bij de direktie NMF van het Ministerie van Landbouw. Even eens per 1 maart 1989 zal ir. G.T.A. de Vent, nu landbouwattaché te Te heran, de funktie van rayon inspek- teur Noord- en Oost-Nederland bij de Algemene Inspektiedienst aan vaarden. Naast deze personele wisselingen wordt tevens een herindeling aange bracht in de ambtsgebieden in het Midden-Oosten. De post Teheran wordt ondergebracht bij de post An kara en ir. C.D. Roele zal de belan gen van het Ministerie behartigen in Turkije, Iran en Pakistan. De heer ir. J.M.J.G. Kats, landbouwraad te Cairo, behartigt sinds 1 december jl. ook de belangen van Syrië en Jordanië. Vrijdag 6 januari 1989 mige bedrijven gingen zich daarom met de teelt van vlas bezighouden. De werkzaamheden* die deze teelt meebracht werden over het alge meen door de grotere bedrijven als loonwerk uitgevoerd. Op hun beurt hielpen de kleinere boeren deze be drijven bij andere werkzaamheden. In 1945 is het gebroedersbedrijf gesplitst. Na de watersnood viel het onder de herverkaveling. In 1956 startte zoon Leendert een nieuw be drijf in de Noordoostpolder, waar vader Adrie nu elk jaar enkele we ken komt logeren. Behalve in de landbouw is de heer Van Bloois in vele maatschappelijke instellingen en verenigingen aktief geweest. Soms was hij hierdoor in een periode van veertien dagen maar één zondag avond thuis. Zijn zoon Leendert: 'Mijn moeder mopperde daar wel eens over. Klagen deed ze echter nooit'. Open Landauer Op zijn feestdag werd Adrie van Bloois met een open Landauer van huis gehaald voor een rondrit door het dorp, die eindigde bij de plaats waar de receptie werd gehouden. 'Die rondrit was prachtig', aldus de honderdjarige. De receptie zelf was naast een feest van de hele familie - een soort reünie - ook een feest van het dorp. Alle verenigingen waar Adrie ooit lid van is geweest gaven acte de présence, sommige traden zelfs in vol ornaat voor het voetlicht en gaven zingend of muziek makend een bewijs van hun kunnen. De jarige genoot hier zichtbaar van. Tijdens de uitvoering van de harmonie bleef hij onver stoorbaar zijn pijpje roken. Drie gangen Sinds zijn vrouw vijf jaar geleden is overleden woont de heer Van Bloois Ir. P. Hijma nieuwe sekretaris Pro- duktschap Aardappelen Ir. P. Hijma is per 1 januari 1989 be noemd tot sekretaris van het Pro- duktschap voor Aardappelen te 's- Gravenhage. Pieter Hijma (41) is sinds 1973 bij het produktschap in dienst als stafmedewerker. In de pe riode 1976 tot 1980 was hij boven dien werkzaam bij het Produktschap voor Landbouwzaaizaden. Afgelopen maandag 2 januari vierde de heer Adrie van Bloois uit Drei schor zijn honderdste verjaardag. Ter gelegenheid hiervan werd in café-restaurant 'De Drie Schapen' aan de Ring te Dreischor gedurende de gehele middag een receptie gege ven. Behalve door een groot aantal bezoekers werd deze ook opge luisterd door het zangkoor uit Drei schor, dat de jarige toezong en door de harmonie Crescendo. Van beide verenigingen is de zeer krasse Van Bloois lange tijd aktief lid geweest. Onder de gasten bevonden zich de Kommissaris van de Koningin, de heer Boertien, en burgemeester C. Slabbekoorn van Brouwershaven. De heer Van Bloois is sinds 1922 lid van de ZLM, destijds nog Land- bouwvereniging Dreischor geheten, waarvan 30 jaar als bestuurslid van de afdeling. Hij leest nog iedere week met grote interesse het ZLM- blad om op agrarisch gebied bij te blijven. De heer Van Bloois vertelt dat hij al vanaf zijn 17e jaar door frekwent bezoek aan vergadering aktief is in de landbouwwereld. In 1922 werd hij zelfstandig boer. Hij nam toen samen met zijn broer het gemengde bedrijf van zijn vader over. In de 30-er jaren verrichtten zij ook loon werk met name in de vlasteelt. De heer Van Bloois kan hier nog hon derd uit over vertellen. Zijn zoon Leendert (65) voegt eraan toe dat er met de huidige tendens van een in tensiever bouwplan op de kleinere bedrijven niets nieuws onder de zon is, omdat hetzelfde ook - noodge dwongen - in de 30-er jaren heeft plaatsgevonden. Ook toen nood zaakten de slechte bedrijfsresultaten tot een andere bedrijfsvoering. Som- De rondrit een open Landauer door Dreischor, hier op de Ring. "Dat was prachtig", aldus de heer Van Bloois. Mare Calon kandidaat-voorzitter Groninger Mij Het dagelijks bestuur van de Gro ninger Maatschappij van Landbouw heeft de kandidatuur bekend ge maakt van de heer ir. Mare Calon voor het voorzitterschap van de Groninger Maatschappij van Land bouw. Het hoofdbestuur beslist hierover op 15 februari. Mare Calon is 29 jaar en is oor spronkelijk afkomstig uit Zeeland, maar reeds een groot aantal jaren woonachtig in de provincie Gronin gen. Sinds 1983 runt hij in Zuurdijk een akkerbouwbedrijf van 58 hekta- re. Daarnaast is hij werkzaam als docent informatika, plantenteelt en bodemkundige vakken aan de Jan Heidema MLS in Groningen. Te vens is hij kursusleider van de kursus hydrauliek en elektronika en toepas singsprogramma's akkerbouw. In zijn studententijd in Wageningen had Mare Calon zitting in diverse.ra- den en kommissies van de studenten vereniging en verder in het Vak groepbestuur, de Onderzoekskom- missie en de Werkgroep Energie in de Landbouw van de Vakgroep Landbouwtechniek. Ir. Mare Calon

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 4