Lichte daling in het aantal probleem gevallen bij SEV-KNLC over geld en goed In 1988 voor 36.000 ha land inrichting in uitvoering genomen Bestemmingswijzigingswinsten Aanmelding marktstruktuurprojekten voor bijstand uit EG-fonds Bijna vier miljoen EG-steun voor verwerking en afzet Provinciale Raad positief over rapoort D.I.V. Twijnstra en Gudde In uw boekhoudrapport vindt u een berekening van de bedrijfswinst en het belastbaar inkomen. Deze gege vens geven u geen inzicht wat er be steed kan worden voor gezinskosten en uitgaven. Belastbaar inkomen en' fiscale bedrijfswinst is geen beschik baar inkomen. Uw boekhouder houdt bij de uitwer king van de boekhouding rekening met fiscale voorschriften. Hij mag o.a. voor de berekening van de fisca le bedrijfswinst een afschrijving toe passen op inventaris en gebouwen. De bedrijfswinst kan door die af schrijving ten zeerste worden beïn vloed. Het zijn immers geen uitga ven maar wel kosten. Ook mag hij nadat hij de bedrijfswinst heeft bere kend nog aftrekposten toepassen, u heeft weieens gehoord van zelfstan digenaftrek van oudedags- reservering. Voor het berekenen van het belast baar inkomen mag de betaalde pre mieheffing volksverzekering in min dering worden gebracht. Vaak ook nog de persoonlijke verplichtingen en buitengewone lasten. Indien we dan ook nog moeten weten dat een gedeelte van de bedrijfswinst op sommige bedrijven kan worden toe gerekend, dan moet het duidelijk zijn dat het belastbaar inkomen u geen indicatie geeft wat betreft het beschikbaar inkomen. KOMT KR NOG BESCHIKBAAR INKOMEN VAN BUITEN HET BEDRIJF? Dat zal voor ieder verschillend zijn. Onbelast inkomen is b.v. kinder bijslag. Belastbare inkomens zijn b.v., presentiegeld, loon, rente van uitstaande gelden. Verder worden er soms schenkingen gedaan door ouders. Soms betalen elders werken de kinderen kostgeld. Moet je dat beschikbaar inkomen weten? Dat zou toch wel erg belangrijk zijn, hoe moeilijk dat in een agrarisch be drijf dan ook is.-Je moet toch eigen lijk weten welk bedrag je jaarlijks voor verschillende doeleinden uit kan geven. Welke funkties heeft het beschik baar inkomen? a. om de uitgaven van het gezin te 'bekostigen b. om de aflossing te betalen van ge leende gelden c. voor de aanschaf van versleten huishoudelijke artikelen d. voor de aanschaf van en vervan ging van werktuigen en machines c. uitbreiding en aanpassing gedeel telijk financieren uit beschikbare inkomen. f. het betalen van belastingen en pre mieheffing. Wisselende inkomens Op een agrarisch bedrijf kan het be schikbaar inkomen zeer sterk wisse len, dat weet iedere agrariër. Ook zijn vrouw weet dit of behoort dit te weten. Dat kan betekenen dat in goede jaren ook gereserveerd moet worden voor slechte jaren. Dat is ge makkelijk neergeschreven, zult u zeggen...., maar als ik een goed jaar heb, betaal ik me rot...aan belastin gen. Dat is me bekend. Maar toch..is het bovenstaande nodig. Moet de zelfstandige nog voor iets anders reserveren uit zijn beschik baar inkomen? Eigenlijk moet er gereserveerd wor den voor het beëindigen van het be drijf, de AOW uitkering is een basis voorziening, maar in de regel onvol doende. Indien er dan iets gespaard is, betekent dat dit inkomen uit het gespaard vermogen een welkome aanvulling kan zijn. Hoe kun je reserveren? In het verleden is er gebleken dat re serveren in je bedrijf op een verant woorde basis de beste resultaten heeft afgeworpen. De inflatie is hier aan niet vreemd geweest. Reserveren ten koste van je besteedbaar inko men in je werkende periode is meestal onjuist en gaat ten koste van je bedrijf. Gezins- en bedrijfsomstandigheden zijn verschillend Bij amtenaren wordt er wat hun sa laris betreft wel eens gesproken over 'schaaldieren'. Zij weten wat ze ver dienen, zij zijn ingedeeld in schalen die de minima en maxima aangeven, met andere woorden: men weet wat men op kan maken. Een agrarisch gezin moet leren leven met financiële mee- en tegenvallers. Daarom is het gezin en het bedrijf zo nauw met el kaar verbonden. De gezins- en be- drijfshuishouding beïnvloeden el kaar dan ook enorm. Men moet zich bij dit alles realiseren in welke ge zinsfase men verkeert: -als beginnend gezin -als gezin met kleine kinderen -als gezin met opgroeiende of stude rende kinderen -als gezin dat gestopt is met werken. J. Markusse Sinds 1 oktober 1980 maakt de SEV van de provinciale landbouwmaat- schappijen van het KNLC elk half jaar een overzicht van het aantal fi nanciële probleemgevallen waar de voorlichters mee te maken hebben. In november 1988 bleek hierin een lichte daling te zijn opgetreden. Dit vergeleken met de sterke stijging in de vorige periode. Bij dit overzicht wordt gekeken naar provincie, sektoren en typen proble men. Het overzicht is anonym, de namen van de bedrijven zijn dus on bekend. Het bestuur wil dit over zicht graag hebben om tijdig geïn formeerd te zijn over bepaalde ten densen en deze zo nodig bij het Landbouwschap en/of de minister aanhangig maken. Per 1 april 1986 is de landbouw- vrijstelling voor gronden veranderd. Enerzijds geldt vanaf die datum de landbouwvrijstelling ook voor de in tensieve veehouderij, maar ander zijds niet meer voor bepaalde waar deveranderingen van agrarische gronden. De vrijstelling geldt niet meer voor zover winst ontstaat door een hogere prijs, doordat de grond voortaan of waarschijnlijk binnenkort niet meer voor de uitoefening van het land bouwbedrijf zal worden gebruikt. Gedacht moet dan worden aan agra rische gronden die zullen worden ge bruikt voor stad- of dorpsuitbrei ding, industrieterrein, wegenaanleg, winning van delfstoffen e.d. Het is echter de bedoeling dat deze waardestijgingen voor zover die zijn ontstaan vóór 1 april 1986 onbelast blijven. De belastbaarheid geldt en kel en alleen voor de toename van de extra waardevermeerdering vanaf 1 april 1986. Voor de toepassing van de vrijstel ling tot 1 april 1986 is het echter wel Vrijdag 6 januari 1989 nodig vóór 1 januari 1992 de inspec teur der directe belastingen schrifte lijk te verzoeken in te stemmen met een berekening van de waardever meerdering van de grond tot 1 april 1986. Het gaat dan om de meerwaar de die is .ontstaan door niet- agrarische factoren. Bij accoordbevinding geeft de in specteur een beschikking af waarin de extra waardevermeerdering is vastgelegd. Tegen de beschikking kan zonodig een bezwaar- en vervol gens een beroepschrift worden in gediend. Weet of vermoedt men dat de grond in aanmerking komt voor ander dan agrarisch gebruik dan verdient het aanbeveling via taxatie zowel de vrije agrarische als de niet agrarische verkoopwaarde naar de toestand per 31 maart 1986 te doen vaststellen. Tot nu toe leert de praktijk dat aan de vrijstelling van de bestemmings wijzigingswinst tot 1 april 1986 te weinig aandacht wordt gegeven. Daarom zijn we deze keer terugge gaan naar 1 april 1986. J. Spijk AA In 1988 is voor een totale oppervlak te van 36.109 ha aan integrale land- inrichtingsprojekten in uitvoering genomen. Het beleid is erop gericht jaarlijks een oppervlakte van gemid deld 36.000 ha aan landinrich- tingsprojekten in uitvoering te ne men. Rekening houdend met de op pervlakte die in voorgaande jaren in uitvoering is genomen en uitgaande van het eerder genoemde gemiddelde had in 1988 voor ruim 39.000 ha in uitvoering kunnen komen. Deze 'on- derschrijding' van ruim 3.000 ha wordt in 1989 gekompenseerd. De volgende landinrichtingsprojek- ten zijn in 1988 in uitvoering geno men. De ruilverkavelingen Ruinerwold-Koekange 7.126 ha; Eemland 7.929 ha; Schagerkogge 3.687 ha; Sluis-Oostburg 697 ha*; Moersche Heide 630 ha. In totaal is dit 20.069 ha. Met de herinrichting Oost-Groningen en de Gronings- Drentse Veenkoloniën, Doelgebied Oude Veenkoloniën 16.040 ha*, komt het totaal op 36.109 ha*. Wat betreft kavelruilovereen komsten zijn in 1988 voor 105 ob- jekten met een gezamenlijke opper vlakte van circa 2.500 ha de akten gepasseerd. Per 31 december 1988 was voor een oppervlakte van totaal 647.054 ha landinrichting in uitvoering, ver deeld over 116 projekten. Er zijn in 1988 tien nieuwe landinrichtingspro- jekten geplaatst op het voorberei dingsschema. De gezamenlijke op pervlakte van deze gebieden be draagt 27.120 ha*. Per 31 december 1988 zijn in totaal 87 gebieden in voorbereiding met een totale opper vlakte van 423.050 ha. Hektares omgerekend naar het ge middelde rijksaandeel in landinrich- tingsprojekten per hektare. Gegadigden worden dit jaar weder om in de gelegenheid gesteld investe- ringsprojekten, op het gebied van de verwerking en afzet van landbouw- en visserijprodukten aan te melden voor bijstand uit het Europese Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw. Aanmeldingen kunnen tot uiterlijk 15 februari 1989 schriftelijk worden ingediend bij de Direktie Verwer king en Afzet van Agrarische Pro- dukten (voor visserijprojekten bij de Direktie Visserijen), Ministerie van Landbouw en Visserij, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Bij de aanmelding moeten voorlopig de volgende gegevens worden ver strekt: beknopte omschrijving van het projekt; investeringsbegroting en financiering van het projekt; start datum van het projekt (in principe vóór 31-12-1989); einddatum van het projekt; globale financiële gege vens over de laatste drie boekjaren van aanvrager. Aangezien de financiële ruimte die beschikbaar is voor honorering van projekten beperkt is zal, meer dan andere jaren, een zeer scherpe selek- tie met betrekking tot zowel de inge diende projekten als in aanmerking komende programma's moeten plaatsvinden. De aanvrager wordt van de beslis sing van de minister zo spoedig mo gelijk op de hoogte gesteld. Ondernemingen die projekten willen aanmelden, kunnen zich voor verde re inlichtingen wenden tot de Direk tie Verwerking en Afzet van Agrari sche Produkten, telefoon 070-792246 (voor visserijprojekten 070-792462). Lichte daling Het totaal aantal probleemgevallen in de melkveehouderij is gedaald. Ook het aantal nieuwe gevallen in deze sektor werd duidelijk minder. Bij de fruitteeltbedrijven is ook een daling te konstateren van het totale aantal gevallen. Verder is een daling bij de gemengde bedrijven (van 47 naar 38). In deze sektor kwamen er maar 7 nieuwe gevallen bij, tegen 40 in mei. In de akkerbouw daalde het aantal gevallen licht. Ook het aantal nieu we gevallen nam sterk af. Van de in mei verwachte stijging van het aan tal probleemgevallen in de akker bouw is nog weinig te merken. Varkenshouderij In de varkenshouderij steeg het aan tal probleemgevallen sterk. Ook het aantal nieuwe gevallen nam sterk toe. Het aantal BZ-aanvragen in de varkenshouderij is echter veel groter dan dit overzicht doet vermoeden. Een van de redenen daarvan kan zijn dat binnen de bij het KNLC" aan gesloten organisaties varkenshoe ders verhoudingsgewijs vaak een ge mengd bedrijf hebben. De andere sektoren binnen zo'n bedrijf vangen dan de problemen op. Toch is in an derhalfjaar tijd het aantal probleem gevallen in de varkenshouderij ook binnen het KNLC vervijfvoudigd. Ook in de tuinbouw deed zich een stijging van het aantal nieuwe pro bleemgevallen voor. Gekeken over alle sektoren daalde het aantal nieuwe gevallen met onge veer een derde. Verwachting Enkele bedrijven zijn - voor zover bekend - de afgelopen periode in fi nanciële moeilijkheden geraakt door de Beschikking Superheffing of Meststoffenwet/Wet op de Bodem bescherming. Het lijkt er op dat in sommige delen van het land de rot bij aardappelen door de overvloedi ge regenval in een enkel geval tot meer financiële problemen heeft ge leid. Bij de SEV zijn echter nog geen De Europese Commissie, het Dage lijks Bestuur van de EG, heeft twaalf bedrijven in ons land bijna vier mil joen gulden subsidie toegekend voor projecten op het gebied van verwer king en afzet van landbouw- en vis serijprodukten. Het ministerie van Landbouw en Visserij geeft voor de projecten een nationale bijdrage van 40 procent van de EG-steun. De twaalf projecten (met tussen haakjes de EG-steun) zijn: pluim veeslachterij Th. Moorman b.v. in Goor (f 312.500,pluimveeslach terij GPS b.v. in Nunspeet 275.448,diepvriesgroenten Gebr. Ploegmakers b.v. in Veghel 372.930,slachthuis Nijmegen b.v. in Nijmegen 306.000, vleeswarenfabriek Gebr. Bakker b.v. in Lekkerkerk 275.000,pluim veeslachterij Jan van Ee b.v. in Sfroe 333.082,—), Ned. Sucadefabriek b.v. in Tiel 49.125,vleesconser- venfabriek UVG-Nederland b.v. in Oss 87.500,Coenens Conser ven b.v. in Horst 150.000, vleeswarenconserven Coveco n.v. in Borculo 1.223.500,—), visverwer king G. van de Gruiten en Zn. b.v. in Middelburg 209.375,—) en visver werking Northseafood Holland in Urk 243.750,—). meldingen hiervan binnen gekomen. De indruk bestaat dat de banken in de regio een uitbreiding van het aan tal probleemgevallen in de akker bouw verwachten, met name bij de wat zwakkere bedrijven. Binnen de SEV zelf wordt in de komende pe riode een toename verwacht van het aantal probleemgevallen in de ak kerbouw, de varkenshouderij en de vleeskalveren/stierenmesterijOok bij gemengde bedrijven met een van deze takken wordt een stijging verwacht. Ingeborg Schuitemaker De Provinciale Raad voor de Be drijfsontwikkeling in Zeeland kan zich vinden in de algehele lijnen die getrokken zijn in het adviesrapport D.I.V. van Twijnstra en Gudde. Wel stelde ze vraagtekens bij de positie van de Raad bij een nieuwe voorlich tingsdienst. Tevens vroeg men aan dacht voor een goed functioneren van het OVO-drieluik als de voor lichting losser komt van de Overheid. In deze laatste vergadering van het jaar 1988 nam de Raad afscheid van een tweetal leden, ieder met zo'n 17 jaren raadservaring. De heren Brug- geman en Nieuwenhuijsse werden bedankt voor hun inbreng. Ook werd afscheid genomen van de heer Schuerman, die 3,5 jaar advi seur van de Raad was. Varkenstermijnmarkt begint nieuwe jaar met rekordomzet De varkenstermijnmarkt is het nieu we jaar met een rekordomzet goed begonnen. Op de eerste handelsdag zijn er maar liefst 280 kontrakten verhandeld. Deze vertegenwoordi gen een waarde van ruim zeven mil joen gulden. De stijging van de om zetten op de slachtvarkenstermijn- markt is vlak voor de kerstdagen be gonnen. Dit als gevolg van de aan trekkende prijzen. De termijnmarkt prijs van de leveringsmaand januari is bijvoorbeeld in een tijdsbestek van twee weken met 20 cent gestegen. De omzetverwachtingen voor het ko mende jaar voor de slachtvar- kenstermijnmarkt zijn hoog gespan nen. Over 1988 realiseerde de ter- mijnmarkten van aardappelen en slachtvarkens gezamenlijk in totaal een 7,5 pet hogere omzet dan in 1987. 3

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 3