Runderen Schapen Record-prijzen voor vleeskalveren Europ- notering Veevoeders ex btw., per 1000 kg. Zuivelproduktie Nut van preventie in varkenshouderij onderschat Boomkwekerijsektor produceerde in 1988 bijna 140 miljoen planten in potten en containers Slachtvarkens Biggen Zeugen Slachtpluimvee Konijnen incl. btw SLACHT- RUNDEREN Per kg gesl.gew. Stieren 1e kwal. Vaarzen 1e kwal. Koeien 1e kwal. Worst koeien Zwolle vr. Leiden ma. Doetinchem di. Groningen di. Den Bosch wo. 7,20-8,15 7,80-8,50 7,85-8,45 7,35-7,70 8,00-8,50 6,95-7,50 7,50-8,50 6,85-7.50 7,35-8,40 7,20-8,35 6,90-7,20 7,15-8,25 4,90-5,95 5,50-6,30 5,20-6,20 GEBRUIKS VEE Per kg gesl.gew. Melk- en kalf- koeien, 1e kw. Melk- en kalf- vaarzen 1e kwal. Guste koeien Pinken Leiden di. Doetinchem di. Groningen di. Den Bosch wo. 2000-2800 1950-2950 2100-2600 2175-3000 2000-2900 1900-2900 1900-2500 1900-3100 1900-2200 1675-2750 1400-1600 1600-1850 1300-1800 1025-1900 1250-1550 1250-1875 VLEES KALVEREN Per kg levend gew. Aanvoer 1e kwaliteit 2e kwaliteit 3e kwaliteit Barneveld ma. Den Bosch wo. 54 16 8,50-8,75 8,00-9,00 8,25-8,50 6,50-8,00 6,25-7,75 5,00-6,50 NUKA'S Prijs per kg. Gras kalveren Stieren Vaarzen roodbont roodbont Stieren zwartbont Vaarzen zwartbont Leiden di. Den Bosch wo. 700-1300 875-1375 725-800 575-675 850-725 450-550 550-600 525-625 390-450 350-450 Zwolle vr. Leiden ma. Den Bosch wo. Slachtschapen/kg. Slachtramlammeren/kg. Weidelammeren/stuk 9,50-10,25 180-230 4,00-6,50 9,25-10,50 130-190 9X btw, Dron PVV Stieren Koeien 7,97 6,45 Weidehooi 180-190 -Haverstro Dijkhooi 95-130 Erwtenstro 50- 70 Luzerne Bonenstro ZUID- M/W.- N/O.- Verb.prijzen NED NED NED Hooi a en b 275-295 -300 -300 Tarwestro 155-160 -180 -180 Gerstestro 160-165 175 -180 Mais 24% d.s. 92,5-97,5 95 - 95 Perspulp 20% ds Bierbostel 82,50-85 80 -82,50 Produktie x 1000 kg, week t/m 27/12 1988 -10 Ontvangen melk van veehouders 189,740 101 Vetgehalte 4,46 99 In consumptie gebracht 36,387 95 Boter 2,631 108 Fabriekskaas 10,216 99 Melkpoeder 4,502 120 Gecondenseerde melk 7,863 78 Veel varkenshouders onderschatten de besparingen door preventie van dierziekte. Dat bleek uit een prijs vraag die de afdeling Varkenshoude rij van het Landbouwschap heeft ge houden op de Vakbeurs Intensieve Veehouderij (VIV) '88. Op de vraag hoeveel de veehouder door het nationaal plan varkensge zondheidszorg kan terugverdienen, zat drie kwart van de 186 deelnemers te laag met zijn schatting. Voor een fokvarkensbedrijf met honderd zeu gen betekent het toepassen van pre ventieve maatregelen uit het natio naal plan een extra arbeidsinkomen van 8500 gulden. Het nationaal plan varkensgezond heidszorg van de Stichting Gezond heidszorg voor Dieren moet de ver spreiding van ziekte tegengaan. In het plan komen onder meer voor schriften voor vervoer en hygiëni sche huisvesting van varkens. In het groeiseizoen 1988 werden door de bedrijven met boomkweke rijgewassen en vaste planten in de open grond in totaal bijna 140 mil joen planten in potten en containers geproduceerd. Eén en ander blijkt uit het onderzoek "Boomkwekerij gewassen en vaste planten in de open grond", dat het Centraal Bureau voor de Statistiek dit voorjaar ge houden heeft. In deze telling is 99,5% van de oppervlakte boom kwekerijgewassen en vaste planten in de open grond vertegenwoordigd. Het gebruik van potten en contai ners blijkt vooral bij de teelt van heesters (49 miljoen), vaste planten (39 miljoen) en sierconiferen (38 mil joen) veel voor te komen. De totale oppervlakte pot- en containerveld bedroeg 425 ha. Overzicht jaaraanvoeren 1988-1987 veemarkt Den Bosch Diersoorten 1988 1987 of - Runderen 122.554 133.080 10.526 Graskalveren 17.751 15.014 2.737 Vette kalveren 1.990 2.210 220 Nuchtere kalveren 86.882 101.677 14.795 Slachtvarkens 49.351 54.182 4.831 Schapen 59.439 69.831 10.392 Geiten 6.664 6.782 118 Lammeren 22.130 9.457 12.673 Paarden en Veulens 6.127 6.961 834 Totaal 372.888 399.194 26.306 Aantal wegingen Aantal geparkeerde auto's 49.156 118.671 54.000 120.761 De kalversector is het nieuwe jaar met gemengde gevoelens binnen ge gaan. De mesters ontvangen mo menteel record hoge prijzen, de slachterijen boeken echter slechte re sultaten. Men kan vrijwel geen prijs verhogingen realiseren op de buiten landse markten. Het aanbod van vleeskalveren is mo menteel beperkt. Omdat de mesters zoveel mogelijk willen profiteren van hoge prijzen, worden nogal wat lichte en kwalitatief mindere kalve ren afgeleverd. Op de prijs heeft dat weinig invloed: die blijft op het hoogste niveau sinds jaren. Vergele ken met een half jaar geleden, toen sprake was van een zeer moeilijke si tuatie, brengen de vleeskalveren nu honderden guldens per stuk meer op. Mede onder invloed van deze si tuatie stegen vorige week de prijzen van de nuchtere kalveren, zwartbon ten wat meer dan MRIJ-kalveren. Begin deze week was sprake van een prijsstabilisatie. Slachtvee De laatste veemarkten van 1988 ga ven als gevolg van de kleine aanvoer een wat vertekend beeld te zien. Be gin deze week was wat betreft het vrouwelijk slachtvee sprake van een rustige handel. De beste kwaliteiten brachten iets meer geld op, maar het overgrote deel van het aanbod werd voor dezelfde prijs verhandeld. De laatste twee weken van 1988 liepen de prijzen van de slachtstieren met 25 cent tot 30 cent per kg geslacht gewicht terug. Op de beide eind- markten (Zwolle en Leeuwarden) herstelde de handel zich licht en trokken de prijzen weer iets aan. Die tendens zette zich deze week door. Gebruiksvee De handel in alle soorten slachtvee verliep kalm. De prijzen ondergin gen geen wijzigingen van betekenis. Wolvee De handel in de slachtschapen en lammeren heeft de laatste weken een stabiel handels- en prijsverloop. De handel in gebruiksschapen en - lammeren was van geringe betekenis door het kleine aanbod. De kwaliteit van de aangeboden dieren is over het algemeen matig. Het zijn hoofdza kelijk uitgeselecteerde dieren. Zuivel Op de zuivelmarkt was het grootste nieuws dat vorig jaar op de valreep toch nog de grens van 400.000 ton uitgevoerde kaas is overschreden. Het was nog maar zes jaar geleden dat voor het eerst meer dan 300.000 ton de grens overging. Voor het eer ste bereikte de kaasexport een omzet van meer dan drie miljard gulden. In 1980 was dat nog maar 1,6 miljard gulden. Half december jl. lag de melkproduktie in ons land 1 procent boven het niveau van half december 1987. Het gemiddelde vetgehalte was met 4,46 procent daarentegen iets la ger. Vorig jaar zijn in ons land iets meer melk en melkprodukten ver kocht. De afzet, verzorgd door de Nederlandse zuivelindustrie, bleef stabiel. De import steeg echter. Mo menteel bestaat naar schatting 13,8 procent van de totale afzet uit geïm porteerde melk en melkprodukten. 4.844 2.090 Nieuw schema voor richtprijs biggen Voor de richtprijs van de biggen is een nieuw schema uitgebracht. Door de stijging van de prijs van het voer is de voerprijscorrectie de afgelopen maanden gestegen. In de afgelopen maanden lag de correctie rond de drie gulden maar na 1 januari 1989 schommelt ze rond de 25 cent. De formule voor de richtprijs is onver anderd. Het nieuwe schema is gratis aan te vragen bij het Landbouw schap, afdeling Varkenshouderij, te lefoon 070 - 52 65 83. Schema biggenprijzen In de week van 9-1-1989 tot 16-1-1989 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Landelijk Biggenprijzenschema van 2 januari 1989 met 0,25 te worden ver hoogd. De kostprijs van 1 kg var kensvlees in deze week is 3,82. Nieuwe uitgave uienkrant Bejo Zaden bv en De Groot en Slot bv hebben onlangs hun nieuwste uit gave van de uienkrant onder de ak kerbouwers in de uienteeltgebieden verspreid. Veel aandacht wordt hier in gegeven aan de kwaliteit van de uien en de kansen om die de komen de jaren te verbeteren. Groenteteelt open grond in 1986 sterk verliesgevend Uit de definitieve cijfers van het LEI over de bedrijven met groenteteelt in de open grond in 1986 blijkt dat deze per bedrijf een verlies van bijna ƒ91.000,— hadden, of 31 procent van de kosten. De arbeidsinkomsten van de ondernemer bedroegen ge middeld slechts ƒ1.710, Minder koolzaad in Frankrijk Volgens mededelingen van de SI DO, de organisatie van telers van olie houdende zaden in Frankrijk, zal het areaal koolzaad in dit jaar niet meer dan 650.000 ha bedragen. Ver geleken met 1988 betekent dat een teruggang met ongeveer een kwart. De oorzaak ligt vooral in de ver wachte verlaging van de interventie mogelijkheden en de interventie prijs. Ongeveer 65% van de uitzaai zou betrekking hebben op 00-koolzaad. Verwacht wordt een ongeveer navenante teruggang in het areaal zonnebloemen. Vetrijk krachtvoer voor hoogproduktieve melkkoeien levert niet genoeg op Na het kalven neemt met het stijgen van de melkgift de energiebehoefte sterk toe. De voeropname houdt hiermee echter geen gelijke tred. PR Lelystad heeft samen met het ROC Zegveld in 3 stalseizoenen het effekt bestudeerd van krachtvoer vergele ken met standaard brok. Alleen hoogproduktieve koeien in de eerste 13 lactatieweken werden in het on derzoek betrokken. Krachtvoer met meer vet leverde een hoger melkvetgehalte en een iets ho gere melkproduktie. De daling van het eiwitgehalte deed de positieve ef- fekten weer te niet. De konklusie in het zojuist verschenen verslag van dit onderzoek is dan ook, dat 'het verwachte positieve effekt van ekstra vet in krachtvoer bij nieuw- melkte, hoogproduktieve koeien niet echt is opgetreden'. Het verslag is te bestellen door ƒ12,50 over te maken op giro 2307421 van het Proefstation PR in Lelystad met vermelding van: Publi- katie nr. 58. Sojaproduktie in de EG De produktie van sojabonen in de Gemeenschap bedroeg in 1988 rond 1,6 miljoen ton, waarvan alleen 1,4 miljoen ton in Italië. Dat betekent dat de gegarandeerde hoeveelheid met 0,3 miljoen ton werd overschre den, waardoor de streefprijs van 55,85 ECU met 10% of 5,78 ECU per 100 kg gekort wordt. De gemiddelde opbrengst bedroeg ruim 3 ton per ha en de minimumte- lersprijs 43,16 ECU of 114,25 per 100 kg. De veemarkt 's-Hertogenbosch Op de paardenmarkt van 's- Hertogenbosch werden 29 december 120 stuks aangevoerd. De prijzen waren als volgt: luxe paarden van 2.775,tot 3.400,oude paarden van 2.075,tot 2.800,3-jarige paarden van 1.475,tot 2.850,2-jarige paarden van 1.475,tot ƒ2.450,veulens van 675,tot 1.250,hitten van 825,tot 1.750,pony's van ƒ475,— tot 1.550,—; Shet land pony's van 350,tot 625,oude slachtpaarden van 4,10 tot 5,85 kg.gesl.gew.; jonge slachtpaarden van 4,35 tot 5,90 kg.gesl.gew. De handel verliep vlot, prijzen gelijk. Situatie varkensmarkt Vrij algemeen wordt gerekend op een vaste varkensmarkt met oplo pende prijzen, zij het dat zoals ge woonlijk de eerste weken van een nieuw jaar nogal eens gekenmerkt worden door wat terughoudendheid bij kopers. Niettemin verhoogde de noteringskommissie van de Utrecht se varkensbeurs haar notering van de voor deze week te verwachten prijzen en wel met 5 cent tot 2,75-2,77 voor levende varkens van 85/115 kg en met 6 cent tot 3,36-3,38 voor geslachte varkens, 68/90 kg ongeklassificeerd. Ook de VELV-notering werd verhoogd en wel met 3 cent tot 2,64 en 2,62 voor het oosten des lands. Het aan bod werd vrij krap genoemd, terwijl de vraag zich reeds aan het einde van de week gunstig ontwikkelde. De si tuatie in de partnerlanden is wat uit eenlopend. Uit Duitsland werd enige terughoudendheid gemeld aan het einde van de voorgaande week, doch het begin van de week was de ten dens van de markt wat vriendelijker, ondanks een verlaging van het BTW-forfait met 2%. Voor de Ne derlandse export is dit overigens niet ongunstig. De Franse markt is even eens vriendelijker. Er wordt in het algemeen door de industrie wat vlot ter gedisponeerd, na de rustige ein- dejaarse weken. Ook de biggenprij zen in de Gemeenschap vertonen een stijgende lijn. Hamburg noteerde maandag voor levende varkens on veranderd vergeleken met woensdag tevoren. België Lokeren - Gemiddelde veilingop brengsten varkens, week 23 tot 30 december: kl. EE Bf 75 (4,04); kl. E Bf 72 (3,87); kl. AA Bf 69 (3,71); kl. A I Bf 66 (3,55); kl. BI Bf 62 (3,34); kl. CI-BI11-AI 11 Bf 58 (3,12); kl. IV B Bf 56 (3,01). Per kg. gesl. gew., incl. btw. Verwachting Vleuten deze week Geslacht (68-90 kg.) Levend (85-115 kg.) 3,36-3,38 2,75-2,77 Roepprijs inkooporg. deze week Cavee/Coveco Druvar Encebe Vagrocon Vos Zuidgroep 3,15 3,22 3,15 3,27 3,19 3,17 12 15 15 12 12 12 Per kg. gesl. gew., incl. btw. Landel. richtpr. LEI 30/12-05/01 Af fokker 23 kg. Toeslag 23-25 kg. Opbrengstprijs LEI Af fokker 23 kg. Toesl./aftr.afwkg. Toesl. boven 25 kg. 96,40 2,30 23/12-30/12 88,00 2,10 2,10 1e kwal. per kg. lev. gew., incl. btw Utrecht Zwolle Leiden 03/01 Den Bosch 04/01 2,25-2,35 2,32-2,42 Basiscontr.prijs/kg.ex toesl./incl. btw. Week 30/12-06/01 Kuikens tot 1400 gr. 1,74 Vrije prijzen Week 23/12-06/01 Lichte witte kippen 0,96 Zwaardere bruine kippen 1,08 Slachtkuikenmoederdieren 1,63 Slachtkuikens wit Slachtkuikenintegraties LEI, week 23/12-30/12 Slachtkuikens netto 1601 gr. per kg.lev.gew.af mester Eendagskuikens per stuk franco mester 1,69 1,88 0,51 ex btw., deze week Elco 1000 kg., 1e kwal. 3,40 Enki 1000 kg. 3,40 Wilko kwal. wit, fr. slachth. 3,40 Vrijdag 6 januari 1989 23

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 23