Vertrouwen in prijsontwikkeling van aardappelen Eieren Aardappelen Uien Aardappeltermijnmarkt Granen en zaden Vlas Peulvruchten Fruit Vollegrondsgroenten Glasgroenten Bloemen en planten TUINBOUW VEILDE IN '88 VOOR 7,3 MILJARD Champignons Op de aardappelmarkt is het nieuwe jaar met een vriendelijke stemming begonnen. Het vertrouwen in de markt uit zich in licht stijgende te- lersprijzen. In verhouding tot de prijzen die bij afzet kunnen worden bedongen zijn ze evenwel vrij hoog. Het is voor de handel moeilijk een redelijke marge te verkrijgen. Als de export de komende tijd nog wat beter gaat doorlopen, dan ziet het er op de aardappelmarkt niet on gunstig uit. Op deze manier lijkt het aardappelseizoen 88/89 voor de te lers kostendekkend te worden. Veel verwerkt De verwerking tot konsumptiepro- dukten loopt nog steeds als een trein. In de afgelopen maand no vember is 149.000 ton aardappelen verwerkt, 16.000 ton meer dan in november 1987. In de eerste elf maanden van vorig jaar verwerkten de Nederlandse fabrieken totaal 1.256.000 ton, 127.000 ton meer dan in 1987. Bij de export van de aardap- pelprodukten staat Duitsland nog steeds op de eerste plaats. Een derde van de totale uitvoer gaat er heen. Het Verenigd Koninkrijk neemt een goede tweede plaats in. Grondstoffenmarkt De graanmarkt trok afgelopen week wat aan, waarbij de oorzaak veelal in de problemen rond het transport een rol speelden. Wat veekoeken be treft was een wat vaster tendens op te merken die o.a. tot uiting kwam in wat hogere prijzen voor o.a. mais- gehalten alsook voor andere pro- dukten als zonnebloemschroot, raapschroot, cocos. De prijzen voor soja stonden onder invloed van ex porten naar de Sovjet-Unie. Er was een zeer levendige vraag naar mais- voermeel, terwijl in sympathie met de hoge prijzen voor maisgluten ook de markt voor tarwegries wat vrien delijker tendeerde. Betrekkelijk kort aanbod in tapioka zorgde voor wat hogere prijzen, terwijl pulpvrij vast in de markt lag. In de eindverbrui- kersprijzen van de mengvoeders kwam eind vorig jaar geen verande ring van enige betekenis. Voor de grondstoffen, levering maart/april trokken de prijzen over nagenoeg de gehele linie iets aan. Uien prijshoudend Evenals de aardappelmarkt ontwik kelt ook de uienmarkt zich niet on gunstig. De export is vrij goed. Vooral de verder gelegen bestem- mingen zijn nog steeds in de markt. De beursnoteringen vertonen een lichte neiging te stijgen, de prijs die de teler wordt geboden is echter sterk afhankelijk van de kwaliteit van de uien. Graanmarkt rustig Van de graanmarkt zijn nog steeds weinig ontwikkelingen te melden. In de tweede helft van december zorgde enige afdekkingsvraag voor wat za ken m.b.t. inlandse tarwe. De ver werkende industrie beperkte zich tot het opnemen van enkele aanvullin gen, veelal in de vorm van auto partijen. Op korte termijn lijkt voor inlandse gerst de dekking voldoende te zijn. Heffing terugbetaald Nog deze maand zal een deel van de vorig jaar juli en augustus geheven medeverantwoordelijkheidsheffing op granen worden terugbetaald. De telers ontvangen 6,68 per ton re tour, omdat de EG-graanoogst vorig jaar minder dan 3 procent boven de produktiedrempel van 160 miljoen ton lag. De terugbetaling zal geheel via de handel geschieden. Uiterlijk 16 januari ontvangen de telers een credit-nota, waarbij hen gevraagd wordt akkoord te gaan met uitbeta ling door de handel. Strikt formeel zou het Ministerie van Landbouw moeten terugbetalen. Prijsontwikkeling zaden Tot medio december lag de binnen landse marktprijs voor karwijzaad rond de 160,per 100 kg. Het Produktschap Granen, Zaden en Peulvruchten maakt melding van een aanbod van karwijzaad van di verse origines op een beduidend la ger niveau. Zo werd karwijzaad uit Hongarije aangeboden tegen 110,— per 100 kg. De markt voor blauwmaanzaad is aanmerkelijk gezonder. Het prijsni veau op de wereldmarkt ligt rond de 260,per 100 kg. Er is de laatste maanden vrij veel koolzaad naar andere lidstaten afge zet. Voor autoladingen werd daarbij rond 90,gerealiseerd, voor gro tere partijen zelfs rond de 97, dat is enkele guldens meer dan de in terventieprijs. Aardappelen in de gemeenschap Rotterdam was maandag duidelijk hoger voor alle kategoriën Bintjes. Het verschil met de laatst bekend ge maakte notering varieerde van 1,50 tot ƒ3,— per 100 kg. Ook de termijnmarkt is inmiddels in bewe ging gekomen, nadat eerder de om zetten nogal beperkt bleven. De markt is vooralsnog wat afwach tend, doch vrij algemeen wordt op wat hogere prijzen gerekend, waar bij vooral de faktor weer een grote rol zal kunnen spelen. De uitvoer had in de week tot 30 december be trekking op 19.300 ton, waarbij de afzet naar België nog niet volledig was meegeteld. De Franse export blijft vooralsnog op volle toeren lo pen, met Spanje en Italië als de grootste afnemer. Inmiddels vindt in Frankrijk alweer de aanvoer plaats van primeurs uit Tunesië en Marok ko. Merkwaardig is dat bij een slechts beperkte teruggang van de totale oogst de prijzen aanmerkelijk beter zijn dan vorig jaar. Volgens Brussel heeft de oogst 1988 ongeveer 39,3 miljoen ton opgeleverd, wat 2,5 miljoen ton minder was dan in 1987. MARKT per 100 per kg. BARNEVELD 48-54 gr. 8,50-8,75 1,77-1,81 week 22/12-29/12 57-61 gr. 11,00-11,75 1,93 64 gr. 12,00-12,25 1,68-1,91 Per 100 stuks 42-43g 47-48g 52-53g 57-58g 62-63g 67-68g 72-73g Elveba wit ld 5,75 7,60 8,80 9,56 10,85 11,80 12,04 dd 5,83 7,70 8,71 9,67 10,90 12,08 13,14 bruin fd 5,75 7,75 8,54 - 9,94 10,95 - 11,60 12,00 dd 5,84 7,85 8,65 - 10,07 11,14 - 11,90 12,40 Evadag wit 7,50 9,15 9,65 10,50 - 10,85 bruin 7,70 - 8,50 - 9,90 11,05 - 11,75 Roveco wit 5,55 8,00 - 8,75 - 9,30 - 10,85 - 11,40 - 12,45 - bruin 5,55 8,00 - 8,75 - 9,30 - 10,85 - 11,40 - 12,45 - Ven wit 5,50 7,95 - 8,70 - 9,25 - 10,80 - 11,30 - 12,40 - bruin 5,50 7,95 - 8,70 - 9,25 - 10,80 - 11,30 - 12,40 - ex btw, bintje/100 kg/ Telersprijzen Middenmeer Emmeloord Leeuwarden Zeewolde Goes Dronten Veld gewas Klei 0 mm 18,00-1900 18,50-19,50 Klei 40-50mm -19,50 18,00-20,00+ 20,00-21,00 19,00-21,00 Voer- aardapp. 4,50-5,50 4,00-5,00 4,00-5,00 7,00 ex btw./100 kg. 0 mm 35 mm 11-14 11-13 11-13,50 10-13 Groothandelsprijzen Rotterdam 19,50-20,50 20,00-23,00 4,50-6,00 Per 100 kg, ex btw Wereldproduktie voergranen Het Amerikaanse ministerie van Landbouw raamt de wereldproduk tie aan voergranen in 1988/1989 op 711,7 miljoen ton, dat is 1,7 miljoen ton meer dan de novemberraming aangaf. In 1987/1988 bedroeg de opbrengst, op basis van afgeleverde granen 790,5 miljoen ton. Uitgaande van de ramingen zou de eindvoorraad 1988/1989 116,1 miljoen ton kunnen bedragen. De «eindvoorraden 1987/1988 bedroegen 209,5 miljoen ton. De maisoogst wordt geraamd op 386,1 miljoen ton, vergeleken met 445,2 miljoen ton in 1987/1988. De eindvoorraden 1988/1989 wor den geraamd op 66,1 miljoen ton, wat aanmerkelijk minder is dan de eindvoorraden 1987/1988 die 145,2 miljoen ton bedroegen. De oogst aan sojabonen is geraamd op 94,3 miljoen ton, dat is 0,3 mil joen meer dan in november geraamd werd. In 1987/1988 bedroeg de we reldproduktie rond 102,9 miljoen ton. De produktie van sojaschroot wordt geraamd op 65,50 miljoen ton. 35-50mm April '89 50mm Nov '89 50mm+ April '89 50mm Mei Vor.wk. dinsdag 25,00 29,80 30,70 31,70 Vorige vrijdag Deze wk dinsdag 24,90 30,00 31,10 32,00 GRANEN Tarwe (basis 16%) Brouwgerst (16%) Zomergerst Voergerst Haver Goes di 03/01 -42,25 -42,50 39,75-40,00 37,25-38,50 Groningen di 03/01 42,55-44,25 40,00-42,15 Middenmeer wo 28/12 41,00-42,25 40,00-41,25 32,25-42,25 ZADEN telersprijzen di. 13/12 di 13/12 wo 7/12 Blauwmaanzaad 245,00 Karwijzaad" 152,50"* franco pakhuis, incl.provisie: boerenschoon 100,00-135,00 pr. doorsnee 200,00-227,50 115,00-137,50 GOES, di., op auto geleverd: ongerepeld 0,40-0,50; afw. partijen 0,30-0,40 Groene erwten Veldbonen Kapucijners Bruine bonen GOES, di Telersprijzen 62,50-63,50 -60,00 62,50-72,50 170,00 ROTTERDAM, ma G roothandelsprijzen 67,00/69,00 79,00 182,50 St. Annaland: De eerste veiling is donderdag 5 ja nuari 1989 geweest, waarvan wij vol gende week de prijzen hopen te pu bliceren. Veilinggegevens Een Sorte- Aanv.- Gem. Prijs- Veilinggegevens Een Sorte Aanv. Gem. Prijs- Veilinggegevens Een- Sorte wk 27-12/31-12 heid ring trend prijs trend week 27/12-31/12 heid ring trend prijs trend week 27/12-31/12 heid ring Cox Orange T 75/80 144 Spruiten T A I 55 Tomaten vlees T BB Golden Delicious T 70/80 76 Witlof T kort I - t73 Kropsla S 23/24 Boskoop groen T 75/85 60 Bloemkool S 8 - 163 Krulsla S Boskoop rood T 75/80 72 - Witte kool, deense T - - 23 Radijs B midden Jonagold T 75/80 64 - Rode kool T A - 22 Elstar T 75/80 141 Spitskool T - - 103 Gloster T 70/80 52 - Chinese kool T 97 t Karmijn T 70/80 77 - Spinazie T - 512 0 Conference T 65/75 162 Andijvie T 200 Doy. du Comice T 75/85 219 Waspeen T A I - 51 Gieser Wildeman T 60/70 202 Breekpeen T 200/400 48 St. Remy T 60/70 107 Prei T - 83 Boerenkool T - - 44 Aanv.- trend Gem. prijs 403 64 40 112 Prijs- trend Verwerkingscijfers exportaardappelen Het Produktschap voor Aardappe len deelt mee dat in de maand no vember in totaal 149.000 ton aard appelen is verwerkt tot frites, puree, chips en andere consumptieproduk- ten. Daardoor is de verwerking tot 1 december gekomen op 1.581.000 ton, tegenover 1.414.000 ton in 1987 en 1.252.000 ton in 1986. De uitvoer van frites, puree, chips, e.d. omgere kend tot verse aardappelen bedroeg in de maand november 113.400 ton, terwijl de invoer van produkten overeenkwam met 15.400 ton verse aardappelen. Veilinggegevens week 27/12-31/12 prijs in ct. per stuk Aanvoer- Gem. Prijs- trend prijs trend Roos grootbl. 71 - Roos kleinb. 42 - Freesia 23 Troschrysant 73 - Trosanjer 23 - Gerbera 86 - Gypsophila 80 Iris 22 Lelietak 114 Limonium 31 - Alstroemeria 57 Cyclamen 264 Azalea 328 - Snijbl. totaal 48 Kamerpl. totaal 213 Veilinggegevens week prijs m ct./kg. Door- Aanv.- Gem. Prijs- Klasse I Klasse I Klasse II 2 Klasse II 3 Klasse III 3 snede fijn middel 70 100 100 trend prijs trend 4,34 4,01 2,70 - 2,17 2,01 - De Nederlandse tuinbouw heeft vo rig jaar voor 7,3 miljard gulden aan produkten geveild. Dat is weer meer dan in het voorgaande jaar. De groente- en fruitveilingen hebben iets minder omgezet, op de bloemen veilingen steeg de omzet met 10 pro cent. De resultaten lopen overigens per veiling aanzienlijk uiteen. Meer groente en fruit De aanvoer op alle 33 groente- en fruitveilingen is het afgelopen jaar toegenomen. De grotere produktie leidde evenwel tot een gemiddeld la ger prijsniveau. Daardoor bleef de jaaromzet met 3,24 miljard gulden iets onder de 3,30 miljard van 1987. Voor dit jaar wordt een verdere groei van de aanvoer van glasgroen te verwacht. Uit de in november jl. gehouden areaal-enquete bleek dat het areaal voor het seizoen 1988/89 met 60 ha. is uitgebreid. Vooral de vleestomaten en paprika's laten een grote groei zien met resp. 14 en 20 procent. Het totale sla-areaal neemt met 20 procent af, waarbij opvalt dat de oppervlakte krulsla vertien voudigt tot 25 ha. Omdat de aan plant van veel produkten wat eerder plaatsvindt, moet vooral in het eer ste deel van het voorjaar op een gro ter aanbod worden gerekend. Fruit Veiling CVZ in Kapelle meldt dat de voorraden Doyenné en conference uit de mechanische koeling zijn ge ruimd. Omdat er in de CVZ- scrubcellen weinig Doyenné (zo'n 300 ton) is opgeslagen, denkt men dit ras voor maart geruimd te heb ben. Het afzetplan voor Conference loopt van half januari tot begin juni. In totaal zal dan 2.900 ton van dit perenras uit de scrubcellen zijn geveild. Enkele weken geleden waren nog heel wat appels in de mechanische koeling aanwezig. De telers is aange raden deze appels zo snel mogelijk te ruimen. 22 Bloemen Op de bloemenveilingen eindigde 1988 met een traditionele terugval in de prijzen van snijbloemen. De ge middelde prijsdaling was echter min der dan een jaar geleden in de week tussen kerst en de jaarwisseling. Dankzij een heel wat kleinere aan voer kon de prijs van de kamerplan ten zich handhaven. De veilingomzet in de sierteeltsector heeft vorig jaar dat nieuwe record van 4.047.484.000 gulden bereikt. Dat is 9,7 procent meer dan in 1987. De aanvoer steeg met 7,6 procent. Vooral dankzij de goede export kon de gemiddelde prijs desondanks iets stijgen. De grootste groei behaalde de afdeling Sierteelt van veiling CVV in Grubbenvorst. Daar steeg de om zet met 17 procent tot ruim 75 mil joen gulden. Ook veiling Flora in Rijnsburg boekte met een groei van 15 procent (tot ruim 422 miljoen gul den) een goed resultaat. Het areaal snijbloemen onder glas zal dit jaar opnieuw groeien. Het produktschap voor Siergewassen raamt een areaal dat dit voorjaar 3 procent groter zal zijn dan voorjaar 1988. Minder tarwe naar de mengvoederindustrie Van oogst 1988 is in de periode van juli t/m 13 december 120.000 ton inlandse tarwe door de meng voederindustrie opgenomen. Vergeleken met voorgaand jaar betekent dat een vermindering met 20.000 ton. Voor konsumptiedoeleinden werd 150.000 ton door de maal derijen overgenomen, wat 40.000 ton meer was dan voorgaand jaar. Prijsbericht veiling Zuid-Holland Markt Zuid maandag 2 januari Sla(glas): 33.00 st. tot. middenpr.: 47; witlof: 43.000 kg tot. middenpr.: 144; knolselderij: 12.000 St., 10 st. p.bk.: 74-94, 12 st. p.bk.: 69-84, 15 st. p.bk.: 33-70, 20 st. p.bk.: 12-24; koolrapen: 2.500 kg: pr.: 17-19; groen kool: 6.500 kg: pr.: 20-54; witte kool: 3.000 kg, pr.: 8-43; rode kool: 10.000 kg, pr.: 9-45; prei: 8.000 kg, pr.: 76-109. Aan de glasslatelers: tot nader order is het toegestaan de sortering 21/22 zowel in poolfust als in dozen aan te voeren. Vrijdag 6 januari 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 22