KWS-RASSEN... DE BESTE TELERS TELEN ZE! m1Ë3 Drie nieuwe Flevolandse veebedrijven toonden hun melkstal op open dag Fullwood Agrarische geschiedenis het eerste aan bod bij nieuwe Stichting Historisch Onderzoek Zeeland CARLA zeer goede praktijkervaringen in 1988: in suikeropbrengst op de tweede plaats krachtige veldopkomst prima suikergehalte en een goede winbaarheid FINANCIEEL 'N TOPPER Tip: Doe aan risicospreiding, Ongeveer 700 veehouders uit heel het land bezochten donderdag 15 de cember jl. de open dag 'Modern Melken' op de bedrijven van de vee houders Blaauw, Heinsbroek en Oliemans, in de buurt van Zeewol- de. Deze buurbedrijven toonden respektievelijk een 2\8 visgraat, een 2x3 open tandem en een 2x7 zij- aan-zij melkstal. Alle waren voor zien van de door het NRS goedge keurde Fullwood melkmeter. Het unieke van dit type meter is dat hij werkt op basis van de geleidbaar heid van de melk. Dat belooft wat, want onderzoek heeft namelijk aan getoond dat de geleidbaarheid van de melk toeneemt als mastitis zich aandient. De alerte veehouder signa leert het dankzij deze melkmeter en de komputer dus vroegtijdig en kan adekwaat reageren. Voor alle drie de veehouders gaf de Fullwoodmelk- meter indertijd de doorslag bij de keuze van de melkstal. Rust en ruimte In de melkstal van B.N.J. Heins broek, een 2x3 open tandem melkstal, heeft elke koe een eigen melkbox, waarin hij ongestooi»d en in alle rust gemolken kan worden. De veehouder heeft alle gelegenheid haar goed te observeren. De open tandem melkstal is duidelijk bedoeld voor bedrijven die meer waarde hechten aan de aandacht voor het in dividuele dier dan aan veel kapaci- teit. Na een jaar ervaring is de heer Heinsbroek nog bijzonder tevreden over deze keuze. De open tandem van Heinsbroek wordt vanuit de put met de hand be diend (automatisch kan ook). De koeien hoeven bij het melken niet op elkaar te wachten, maar kunnen af zonderlijk hun melkbox in - en als ze gemolken zijn - uit. Een elektronisch oog (sensor) zorgt ervoor dat er niet meer dan een koe tegelijk binnen komt. De (texas) deurtjes werken op perslucht. Weinig ruimte Op het veebedrijf van de heer N. Olieman werd een maand geleden een 2x7 zij-aan-zij melkstal geïnstal leerd. Een relatief goedkope stal, waarvan het kenmerk is dat het zeer weinig ruimte vraagt. De melkstallen worden van achteren onder de koe gehangen. Dit heeft tot gevolg dat de looplijnen in de put - in tegenstelling tot bijvoorbeeld de visgraat melkstal - erg kort zijn. De heer Olieman heeft zijn melkmeter gekoppeld aan de komputer, waarvan ook een beeldscherm in de stal was gelokali seerd. Afwijkingen in produktie worden derhalve direkt opgemerkt en kunnen adekwaat tegemoet getre den worden. De bedrijven gaven door hun ver schillende opzet een goed beeld van het moderne veebedrijf, waarin de melkstal een belangrijke rol vervult. Daarin moet de veehouder het im mers verdienen. Op 20 december 1988 is de Stichting derzoek over Zeeland en voor het De 700 bezoekers uit het gehele land bekeken drie verschillende types melkstallen Historisch Onderzoek Zeeland opge richt. Deze Stichting gaat zich bezig houden met fondswerving voor het laten verrichten van historisch on- BELLA de biet voor de vroege levering hoog suikergehalte zeer schieterresistent EVA de biet voor de droogte- gevoelige gronden veel en gezond loof bestel méér dan 1 ras Vrijdag 6 januari 1989 verspreiden van onderzoeksresulta ten door middel van publicaties, ten toonstellingen, e.d.. De Stichting werkt samen met de Commissie Regionale Geschiedbeoe fening, die twee bestuursleden levert en adviseert over de besteding van de gelden. De Stichting heeft zich als eerste doel gesteld fondsen bijeen te brengen om een groot onderzoek van de agrarische geschiedenis mo gelijk te maken. Wat houdt het onderzoek in? De vakgroep agrarische geschiedenis van de Landbouw-universiteit in Wageningen is bereid een diepgaand onderzoek naar de agrarische ge schiedenis van Zeeland te begelei den. De laatste dertig jaar heeft men hier veel ervaring opgedaan met on derzoek naar de regionale ontwikke ling van landbouw en platteland. In middels zijn omvangrijke studies voltooid over Overijssel, Noord- Holland, Friesland, de Veluwe en Drenthe. Het thema van het onderzoek zal zijn de agrarische en demografische geschiedenis van Zeeland van de 17e tot het begin van de 20e eeuw. Er zullen verschillende aspekten aan de orde komen: de bedrijfsuitkomsten van de landbouwbedrijven, prijzen van landbouwprodukten, lonen van landarbeiders, pacht- en koopprij zen van grond, de belastingdruk, de dijklasten, grondeigendom, be mesting, grondgebruik voor akker bouw en veeteelt, de overschakeling van traditionele gewassen als erw ten, bonen,tarwe en koolzaad op moderne gewassen als suikerbieten en aardappelen, vruchtwisselings- systemen, opbrengsten per hectare, bedrijfsgrootte, landaanwinning en misoogsten, de ontwikkeling van toeleverende en verwerkende in dustrie. Centraal staat de vraag on der welke omstandigheden de boer in Zeeland in de loop der eeuwen zijn taal verricht heeft in goede en in slechte tijden. Het bestuur van de Stichting Histo risch Onderzoek wordt gevormd dor: ir. D.J. van der Have, (voorzit ter), drs. M.C. Verburg, lid Raad van State (vice-voorzitter), mevr. drs. M.E. Jongejan, hoofd afdeling Zeeuws Documentatiecentrum van de Zeeuwse Bibliotheek (secretaris), ir. M.A. Geuze, drs. R.L. Koops, Rijksarchivaris in Zeeland, drs. H. Eversdijk, lid Tweede Kamer, ir. D. Luteijn, lid Eerste Kamer, mr. J. Oggel, secretaris van de ZLM. Kon- taktpersoon is mevr. drs. M.E. Jon gejan, tel. 01180-30339. Aardappelverbruik Duitsland omlaag Het hoofdelijk verbruik van aardap pelen in de Bondsrepubliek is in 1987/88, volgens voorlopige becijfe ringen met 800 g gedaald tot om streeks 71,5 kg. Het aandeel verse aardappelen is becijferd op 45 kg, het aandeel aardappel- konsumptieprodukten op 26,5 kg. In 1957/58 lag het hoofdelijk ver bruik nog op ruim 145 kg, 21

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 21