Agrarische commissie PJGN ingenomen met KNLC-standpunt bedrijfsovername Het jaar 1989 wordt prachtig Vereniging voor bokkewagenliefhebbers Aanvoer op groente- en fruitveilingen in 1988 wederom toegenomen Nieuwe ontwikkelingen in de Plukmadesepoider Uit areaalenquête blijkt: toename paprika 20%, vleestomaten plus 14% Agrarische Studiereizen Eksport tuinbouw stijgt met 850 min gulden Omzet Bloemenveiling Aalsmeer gestegen tot f 1,75 miljard Op 13 januari 1989 is het de be doeling dat het geitenhouderswe- reld met een nieuwe vereniging wordt verrijkt. Op verzoek van een dertigtal bokkewagenrijders en een aantal organisaties dat re gelmatig bokkewagens uitnodigt in hun programma, heeft een groepje van vijf mensen dit voor bereid. Ze hebben een goede organisatie vorm bedacht, strukturen voor inbreng en overleg aangegeven, statuten voorbereid en uitge werkt Kortom, alles wat nodig is om een goede start mogelijk te maken. Alleen de beslissing moet nog genomen worden. Hiertoe zijn alle liefhebbers van het bokkewagenrijden uitgeno digd om 's avonds om 8 uur aan wezig te zijn op kinderboerderij 'IJsselstee' te Nieuwegein. Na de formele oprichting zal het bestuur worden gekozen en het aktiviteitenprogramma voor 1989 worden besproken. De avond wordt opgeluisterd met een Journaal van de afgelopen vijf jaar bokkewagenrijderij. Zij, die een programma, een rou tebeschrijving of nadere inlich tingen wensen kunnen kontakt opnemen met de administratie, telefonisch te bereiken op num mer 01825-2427 of 01891-15316. Wij hopen dat U op vrijdag 13 januari a.s. getuige mag zijn van de voorspoedige geboorte van de vereniging voor bokkewagenlief hebbers Binnenkort zal in de Staatscourant het besluit staan dat de installatie premie wordt verdubbeld tot 35.000 gulden. Vooral het NAJK heeft van af het begin van deze regeling (in 1986) aangedrongen op volledige toepassing door Nederland. Pas sinds de afschaffing van WIR- basispremie bleek de Nederlandse bereidheid groter. Maar we zijn er nog niet. Maar 20% van degenen die een bedrijf overne men maakt gebruik van de installa tiepremie. De meeste overnemers vragen de premie niet eens aan, om dat ze denken er toch niet voor in aanmerking te komen. Zo streng zijn in Nederland de uitvoeringsre- gels. Over die slechte toepassing van de regeling had de Agrarische Kom missie van de PJGN kortgeleden een ontmoeting met KNLC-voorzitter Varekamp. Kommissielid Peter Schrijver -die zich in NAJK-verband speciaal met de regeling bezig houdt- Het projekt met Amerwarmte in het moderne glastuinbouwgebied de Plukmadesepoider is sinds de aan vang in 1986 zeer succesvol verlo pen. Nu is de tijd aangebroken om het projekt te vervolmaken. De initi atiefnemers van het projekt, vere nigd in de Stuurgroep Glastuinbouw Made, zijn bezig om een optimaal gebied te kreëren om in te wonen en te werken. De tuinders in de Plukmadesepoider worden gratis aangesloten op het C02 distributiesysteem. Dit systeem is uniek in de wereld. De tuinders krijgen op een goedkope manier C02 aangeleverd. Ook de zekerheid van warmtelevering wordt verder ge- In november jongstleden is de areaal enquête gehouden onder de leden van de glasgroentenveilingen. Uit de enquête bleek vooral bij de belang rijke export produkten, zoals sla, to maten en paprika een belangrijke wijziging van de areaal-grootte. Ver der bleek uit de enquête dat het tota le areaal glasgroenten met 60 hekta- re toeneemt. Het areaal sla krimpt met 20% van 1459 naar 1.177 hektare. De inkrim ping van het areaal is verspreid over de maanden oktober tot en met april; de nadruk ligt echter in de schetste waarom zo weinig overne mend gebruik konden maken van de premie. Heel veel jongeren kunnen niet voldoen aan de eis van een zoge naamd positief besparingssaldo. Als ze daar volgens berekening niet aan komen, dan dienen ze ook geen aan vraag in. Een tweede reden is de om standigheid dat 60% van het bedrijf ineens moet worden overgenomen. Veel jongeren in maatschappen lo pen stuk op die eis. Een heel belangrijk aspekt is de on bekendheid met de regeling. Veel aanvragen bijvoorbeeld zijn afgewe zen, omdat de overname al in een te ver gevorderd stadium was op het moment dat de aanvraag bij de di rectie LNO lag in de provincie. Naarmate de discussie in de Agrari sche Kommissie vorderde, werd Va rekamp toeschietelijker. Hij zei toe in het KNLC de zaak aan de orde te stellen. Bovendien stond de KNLC- voorzitter positief tegenover het idee om het een aanvraag goed te kunnen optimaliseerd. De N.V. Provinciale Noordbrabantse Energie- Maatschappij (PNEM) bouwt in 1989 namelijk nabij de Plukmadese poider een groot ketelhuis. De warmtelevering wordt op deze ma nier zeker gesteld door twee geschei den produktiesystemen (de Amer- centrale en de ketelhuizen). Het Amerkomplex In november 1988 is gestart met de bouw van de Amer 9. Op de eerste plaats is daardoor de levering van Amerwarmte de komende dertig jaar gegarandeerd. Verder wordt het vermogen om warmte te produceren verdubbeld als de Amer 9 in gebruik maanden januari en februari. In die maanden wordt 25% minder sla ge poot; in maart en april zal het aan bod van sla dan zo'n 25% lager lig gen dan voorheen. Het areaal ronde tomaten neemt met 4% af. Cherry tomaat en vleesto maat worden daarentegen in grotere hoeveelheden aangeplant. Het are aal cherry tomaat verdubbelt zich van 7,1 naar 14,4 hektare. Het are aal vleestomaat breidt zich met 14% uit; van 311 naar 353 hektare. Deze areaal-uitbreiding vindt geheel plaats in december. als het positieve besparingssaldo op termijn gehaald zou worden. Ommezwaai Varekamp liet er geen gras over groeien. Al meteen in de Hoofd bestuursvergadering van het KNLC vroeg hij aandacht voor versoepe ling van de regeling. Het was net als of de KNLC-commissie BOV al die tijd had gewacht op een positief sig naal. De commissie drong nage noeg onmiddellijk op aan vereen voudiging en versoepeling van de re geling: als op termijn een positief besparingssaldo mogelijk is, dan is een goede overname verzekerd en zijn eisen aan opleiding en bedrijfs- grootte overbodig. Het KNLC- hoofdbestuur heeft de commissie aanbevelingen overgenomen op haar laatste vergadering. De Agrarische Kommissie van de PJGN is zeer te spreken over deze positieve opstelling die haast op een ommezwaai lijkt. Nu moet de minis ter nog om. wordt genomen en kan op een nog grotere schaal Amerwarmte worden geleverd. Onderzoek De Stuurgroep Glastuinbouw Made is bezig met de toepassing van een tweede warmtewisselaar op de warmte-unit. Door middel van deze tweede warmtewisselaar wordt het mogelijk om met alleen Amerwarm te de kassen te verwarmen. Bij één van de tuinders is een proefopstel ling geplaatst. Als deze aan de ver wachtingen voldoet zal in de toe komst de gasketel als tweede warm tebron niet meer nodig zijn. Ook is begonnen met een proef om gedemi- niraliseerd water aan de tuinders te leveren. Dit water is volledig ontgast en heeft als voordeel dat de kalkaf- zet en de aantasting valide leidingen tot het verleden gaan behoren. Het areaal rode, groene en gele pa prika laat een uitbreiding van 20% zien. Het areaal radijs neemt met 8% toe. Kleine produkten Bij vele kleine produkten zijn de are aal veranderingen niet opmerkelijk. Toch zijn er die fors toe- of afne men. Koolrabi vertoont een areaal- toename van 11 wat neerkomt op een huidige omvang van 30 hektare. Deze toename is gedeeltelijk het ge volg van de goede prijsvorming in het afgelopen seizoen. Areaalin krimping vindt plaats bij Chinese kool, courgette en ijsbergsla; de areaalafname is respektievelijk 25, 40 en 20%. Het rettich areaal neemt met 15% toe en bedraagt het komende jaar 11 hektare. Het areaal andijvie neemt in 1989 met 30 hektare toe tot 152 hektare. Spektakulair is de areaal toename bij krulsla. Dit krulsla are aal neemt met 1000% toe; van 2,5 hektare tot 25 hektare. Het areaal glasgroente is wederom toegenomen en omvat in 1989 3.811 hektare. Opvallend is de vervroeging van de teeltperiode; al in het vroege voorjaar is het uitgebreide assorti ment Nederlandse groenten weer op de markt verkrijgbaar. Omzet veiling Breda gestegen De omzet van de RBT veiling Breda is vorig jaar met 4 miljoen ge groeid tot 222 miljoen. In 1987 steeg de omzet nog met 33 mil joen. De RBT verklaart deze kleine re stijging door het onder druk staan van verschillende prijzen het afgelo pen jaar en een schommelende aanvoer. Als het aan Agrarische Studiereizen ligt wordt het jaar 1989 prachtig! Ie der jaargetijde hebt u een keuze uit vele bestemmingen. Winter Graubünden, Zwitserland, 19-27 ja nuari, 9-daagse busreis; Tenerife, 14-21 februari, 8-daagse vliegreis; Madeira, 7-14 maart, 8-daagse vliegreis. Lente Egypte, 31 maart-11 april, 12-daagse vliegreis/rondreis per bus; Zuid- Frankrijk, Monaco, 22-31 mei, 10-daagse rondreis per bus; Turkije, 23 mei-2 juni, 11-daagse vlieg reis/rondreis per bus; Schwarz- wald, 5-10 juni, 6-daagse busreis; 'Lugano, Zwitserland, 8-17 juni, 10-daagse busreis; Sicilië, 12-19 ju ni, 8-daagse vliegreis/rondreis per bus; Lake District, het Merengebied in Engeland, 19-24 juni, 6-daagse boot/busreis; Normandië, 19-26 ju ni, 8-daagse busreis. Zomer China, 24 juni-15 juli, 22-daagse vliegreis, rondreis per vliegtuig, trein en bus; Joegoslavië, 26 juni-6 juli, 11-daagse busreis; New York, Nia gara Watervallen, Washington, 1-14 juli, 14-daagse vliegreis/rondreis per bus; Noorwegen, 11-20 juli, 10-daagse vliegreis, rondreis per bus; Graubünden, 17-25 juli, 9-daagse busreis; Oost-Canada, 9-24 augustus, 16-daagse vliegreis, rond- Recordomzet Bloemeveilingen Holland Bloemenveilingen Holland, het sa menwerkingsverband van Bloemen veiling Westland in Naaldwijk en Bloemenveiling Berkel in Bleiswijk, heeft in 1988 een omzet behaald van 1,65 miljard gulden. Vergeleken met 1987 betekent dit een stijging van 143 miljoen gulden, ofwel een om zetgroei van 9,5%. De omzet van Bloemenveiling West- land nam in 1988 toe van 1,308 mil jard gulden in 1987, tot 1,434 mil jard gulden in 4988. De Westlandse bloemenveiling wist daar mee een omzetgroei van 10% te realiseren. Ook Bloemenveiling Berkel vertoon de een gezonde groei. De omzet nam toe van 204 miljoen in 1987 tot bijna 218 miljoen gulden in 1988. Het groeicijfer van deze veiling komt daarmee op 7%. De totale handel in tuinbouwpro- dukten is in 1988 sterk toegenomen. De invoer steeg met 12% tot 4,8 mil jard gulden, terwijl de uitvoer met 8% toenam. reis per bus; Schotland, 10-19 au gustus, 10 daagse boot/busreis; Hongarije, 15-22 augustus, 8-daagse vliegreis/rondreis per bus in NO- richting; Harz, 21-25 augustus, 5-daagse busreis; Luxemburg, 4-9 september, 6-daagse busreis; Span je, Catalonië, Barcelona 9-16 sep tember, 8-daagse vliegreis; Albanië, 25 september-2 oktober, 8-daagse vliegreis; Kreta, 3-10 oktober, 8-daagse vliegreis; Moezeldal, 10-14 oktober 5-daagse busreis. Herfst Cyprus, 7-15 november, 9-daagse vliegreis; Florida/Louisiana/Texas, 4-18 november, 15-daagse vliegreis, rondreis per bus; Californië, tweede helft van oktober; Parijs, 16-19 no vember, 4-daagse busreis. Voor uw aanmelding, nadere infor matie of voor het aanvragen van de brochure "Agrarische Studiereizen 1989", kunt u opbellen naar het Se- kretariaat van Agrarische Studierei zen, Roermondsplein 20, 6811 JN Arnhem, 085-512087 (eventueel 085-427784), tussen 08.00 en 17.30 uur. De Bloemenveiling Aalsmeer (VBA) kan terugkijken op een goed jaar. Met haar 6.500 aanvoerders en 2.700 kopers realiseerde de Aalmeerse vei ling in 1988 een omzet aan bloemen en planten van ƒ1,75 miljard( 9%). Daarnaast werd aan emballage, hu ren en pachten een dienstenomzet van ƒ675 miljoen behaald. In totaal verwerkten de veiling en de in Aalsmeer inkopende exporteurs en (groot)handelaren in 1988 3,2 mil jard stuks snijbloemen en 335 mil joen kamer- en tuinplanten. Dat was respectievelijk 6,7 en 9% meer dan in het jaar ervoor. De waarde van de totale uitvoer komt in 1988 boven de 12 miljard uit. In vergelijking met 1987 is er voor 850 min méér uitgevoerd. De totale waarde van de invoer van tuinbouwprodukten komt op 4,8 mld gulden uit in 1988. Vrijdag 6 januari 1989 De aanvoer op alle 33 groente- en fruitveilingen is het afgelopen jaar toege nomen. Er is echter toch een geringe daling van de totale omzet te constate ren. Hoofdoorzaak van deze daling is een grotere produktie en een gemid deld lager prijsniveau. De qua omzet belangrijkste produkten waren toma ten, komkommer, paprika en sla-produkten. 20

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 20