gropatax verzekeringen zlm Kring West Zuid-Beveland van de ZLM Land- en tuinbouwblad Sociaal Economische Voorlichting y (SEV) van de ZLM In verband met het tijdig klaarmaken van het blad. kunnen na dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen. In samenwerking met de agrarische kommissie van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen organiseert de kring West-Zuid Beveland een bijeenkomst over 'De maatschap in de landbouw', deze wordt gehouden op dinsdag 10 januari van 9.30 tot 15.30 uur in 'De Stenge' te Hein- kenszand. In de middagpauze wordt voor een broodmaaltijd gezorgd. Voor deze bijeenkomst vraagt het bestuur een bijdrage van ƒ10, p.p., inklusief kursusboek, koffie en lunch. Het bestuur verwacht allen, alsmede echtgenote, zoon of doch ter. Opgave tot 5 januari 1989 bij S. Oudkerk, 01100-13137, C. Timmer man, 01192-1432 of M. Janse, 01198-1584. Kring Oost- en Midden-Brabant van de ZLM Algemene ledenvergadering op don derdag 19 januari om 20.00 uur in de vergaderzaal van de Coöperatie Z.O.N. te Eindhoven. Na het huis houdelijk gedeelte zal ir. D. Luteijn een inleiding houden over: "Belan genbehartiging van de agrarische sektor in de toekomst". Na de pauze is er gelegenheid tot bespreking van dit onderwerp. Kring Axel van de ZLM en PJZ Oost Zeeuws Vlaanderen Jaarlijkse gezinsavond op vrijdag 27 januari in de zaal van het Zelden- rustcollege te Terneuzen. Entree 5,—, tot 14 jr. 2,50. Om 19.30 uur ontvangst met koffie. Opening om 19.45 uur waarna de PJZ om 20.00 uur een toneelstuk op zal voe ren. Daarna dansen met orkest van Tonny Krijger. Kring Schouwen-Duiveland van de ZLM Algemene ledenvergadering op dins dag 31 januari in de Graanbeurs (Huis van Nassau) te Zierikzee. Aanvang: 19.30 uur. Na het huis houdelijke gedeelte en de pauze zal Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28. 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100) 21010, tst. 20, 21, 22 Telecopier (01100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redaktie Mr. J. Ogget, hoofdredactie iel huis 01100-20228 J. Wiwenga, eindredactie tel. huis 01103-1440 L. Kattenwinkel, redactiemedewerker tel. huis 01100-16104 Marjan van Erk red. assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM-Goes telefoon 01100-21010 toestel 36 Klachten en klachten over de bezorging: Redactie ZLM-blad, Goes telefoon: 01100-21910, toestel 21. Abonnement (wekelijks) I 80,— per jaar. Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: VINK-ROTADRUK BV. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-8000 Telecopier 2951 Telex 55230 Advertentie-acquisitie voor Midden-Zeeland: Tel 01180-81000 ir. C.A.C.J. Oomen, direkteur LNO Zeeland, spreken over: "Hoe blijven we boer?". Hierna is er een dis- kussie. Kring Oost Zuid-Beveland van de ZLM Algemene ledenvergadering op don derdag 2 februari om 19.00 uur in "De Vroone" te Kapelle. Spreker op deze algemene vergadering is de heer J. Markusse, hoofd SEV der ZLM. De inleiding is getiteld: "Verleden, Heden en Toekomst voor bedrijf en gezin". Kring Tholen en St. Philipsland van de ZLM Op 12 januari a.s. wordt in gemeen schapscentrum "Meulvliet" te Tho len een gezinsstudiedag gehouden met als thema "Boeren in de jaren '90". Opening om 9.45 uur. Ir. C.A.C.J. Oomen, direkteur LNO zal een inleiding houden over: "Rea liteitszin, durf en vakmanschaps- voorwaarden voor een perspektief- volle landbouw", waarna L.N. Bax, bedrijfsvoorlichter akkerbouw een inleiding zal houden met als titel: "Bedrijfsekonomische uitkomsten bij verschillende bouwplannen". Hierna volgt een gezamenlijke lunch, 's Middags spreekt prof. dr. ir. H. van Arkel over "Landbouw na 1992: groot, klein of weg". Hier na volgt een diskussie met de drie in leiders, de heer A.W. Bierens en de heer C. Meijer. Als laatste zal ir. L.Th.J.M. de Wit, Konsulent Akker- en Tuinbouw te Goes een sa menvatting verzorgen. Waarna de dag om 16.30 uur gesloten wordt door de heer M.C.J. Kosten. Kring Oost Zuid-Beveland \s.m. Agrarische Commissie van de NBP en PJZ Éénmalige bijeenkomst voor agra riërs, bedrijfsopvolgers(sters) en agrarische vrouwen over "Maat schap in de Landbouw/". De cursus wordt gegeven door de SEV en wel op donderdag 19 januari 1989 in de "Korenbeurs" te Kruiningen. Van 09.30 uur tot 15.30 uur. De kosten bedragen 12,50 p.p. U kunt zich opgeven tot 15 januari bij de kringsecretaris, telefoon 01134-1206 of bij de voorzitter van de PJZ tele foon: 01130-3498. Voor de lunch wordt gezorgd. AFD. GOES E.O. VAN DE NFO Ledenvergadering op maandag 9 ja nuari in het "Geerteshuis" te Kloe- tinge. Aanvang: 19.00 uur. Spreker: C. Bos. Onderwerp: "Boombehan deling en groeiregulatie". AFD. EETHEN VAN DE ZLM Algemene vergadering op donder dag 12 januari om 20.00 uur in het Dorpshuis te Meeuwen. Er wordt o.m. een inleiding gehouden door SEV-er A. Lindenbergh over "On dernemer zijn en blijven". AFD. KAMPERLAND VAN DE ZLM Exkursie naar de PZC samen met le den en hun gezinsleden. Vertrek om 13.45 uur van de landbouwhaven met de bus. Na afloop van de excur sie is er een gezamenlijk Country- buffet in hotel-restaurant "Piccard" te Vlissingen. Alles voor eigen reke ning. Gelegenheid tot zwemmen (gratis). Opgave voor dinsdag 10 ja nuari bij P. Wisse 01107-1292 of P.D. Remijnse 01107-1353. (Alge mene ledenvergadering op dinsdag 24 januari). DRIE CLO "ALTENA- BIESBOSCH" Vergadering met als spreker de heer P. Blauw, VVD Tweede Kamer-lid en voorzitter van de Vaste Commis sie voor Landbouw. Hij spreekt over "Een (veel) vrijere markt en een niet beschermd prijsbeleid". Deze verga dering is op maandag 16 januari om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur voor ontvangst met koffie) in "Het Wapen van Emminckhoven" te Almkerk. Na de inleiding is er gele genheid tot diskussie. AFD. OUDELANDE VAN DE ZLM Algemene vergadering op maandag 16 januari om 19.30 uur in gemeen schapshuis "De Griend" te Hoede- kenskerke. Spreekster is mevrouw P. Keyzer. Zij zal spreken over "Vollegrondsgroenteteelt op het ak kerbouwbedrijf". Ook de dames en huisgenoten zijn van harte welkom. AFD. KATS VAN DE ZLM Algemene vergadering op maandag 16 januari om 19.30 uur in restau rant "Zeelandia" te Colijnsplaat. Spreker is A.J. Hoondert, buiten dienst medewerker van de Verzeke ringen ZLM. Hij zal spreken over verzekeringsaktualiteiten AFD. WOUW/OSSENDRECHT VAN DE ZLM Algemene vergadering op dinsdag 17 januari om 19.00 uur in café Van Gelderen te Heerle. Spreker is de heer Schoonen. Hij zal spreken over verzekeringen van de ZLM in het al gemeen. AFD. D.E.S. OOSTERLAND VAN DE ZLM Algemene vergadering op dinsdag 17 januari om 19.30 uur in zaal "Nef- fen d'Eille" te Oosterland. Spreker is Ko de Korte. Hij houdt een lezing met kleurendia's over zijn tocht met een zeilprauw door de Molukken. Het eerste deel van de vergadering bestaat uit het huishoudelijke ge deelte. AFD. AXEL VAN DE ZLM Algemene vergadering op donder dag 19 januari om 19.00 uur in "Het Wapen van Axel" te Axel. Sprekers zijn mr. J. Oggel over "De EEG nu en na 1992" en de heer D. Mooijaart over "De EG graanmarkt". Hierna volgt een forumdiskussie waarbij zo wel mondelinge als schriftelijke vra gen gesteld kunnen worden. Aan vang diner om 17.00 uur. Het bestuur hoopt huisgenoten en leden van de PJZ te mogen ontvangen. AFD. SCHERPENISSE VAN DE ZLM Algemene vergadering op donder dag 19 januari om 19.30 uur in hotel "De Gouden Leeuw" te Scherpenis- se. Spreker is de heer L.N. Bax. Hij zal spreken over "Wat zijn de moge lijkheden in de toekomst voor Thoolse vroege aardappelteelt, ook in verband met de nieuwe AM-Wet". AFD. 'S HEER ABTSKERKE/NIS- SE VAN DE ZLM Algemene vergadering op vrijdag 20 januari om 19.30 uur in "Irene" te 's-Heer Abtskerke. Spreker is de heer A.J.G. Doeleman. Hij zal spre ken over zijn reis naar Bolivia. Met vertoning van dia's. Eerst is er ech ter een bestuursverkiezing: aftr. L. Goense, herkiesbaar en J. Markus- se, niet herkiesbaar. AFD. DINTELOORD/STEEN- BERGEN VAN DE ZLM Algemene vergadering donderdagl9 januari in hotel "Van Tilburg" te Steenbergen. Aanvang: 15.30 uur. Tijdens de vergadering is er een bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar de heer L. Voge laar. Na de rondvraag wordt de ver gadering gesloten. De gezamenlijke koffiemaaltijd begint om 10.00 uur. De heropening van de vergadering daarna is om 19.30 uur. De heer Ar- mand Pien (TV-weerman van Bel gië) zal dan spreken over: "Moge lijkheden tot lange weervoorspellin gen en de gevolgen van het broeikas effect op de mondiale agrarische produktie". Hierna is er een dis cussie. AFD. FIJNAART/HEIJNINGEN VAN DE ZLM Jaarlijkse excursie op donderdag 26 januari met een bezoek aan Antwer pen. Vertrek om 8.30 uur vanuit Fij naart. Na diner rond 21.00 uur weer thuis. Opgave voor 21 januari, opge ven bij J.Vervoort 01651-2091 of B. Huitkar 01686-2559. Kosten p.p. 40,(Denk aan uw pas of legiti- matiekaartü) AFD. WOLPHAARTSDIJK VAN DE ZLM Algemene vergadering op maandag 9 januari om 19.30 uur in 'De Brug' te Wolphaartsdijk. Spreker is mr. J. Oggel, algemeen sekretaris van de ZLM. Hij zal spreken over: 'Hoe ziet de toekomst van de landbouw er in het zuidwesten uit en wat is de rol van de ZLM hierin?' AFD. RETRANCHEMENT VAN DE ZLM Algemene vergadering op vrijdag 13 januar om 18.00 uur in 'Hof van Vlaanderen' te Retranchement. Spreker is de heer F.G.M. van Don gen uit Aardenburg. Hij zal spreken over: 'Levende veetransporten over zee'. KANTOREN VAN ACCOUNTANTSUNIE ZLM Goes, Klein Frankrijk 1, tel. 01100-15710 Zaamslag, Axelsestraat 4, tel. 01153-2010 Bergen op Zoom, Westersingel 53, tel. 01640-43350 St. Annaland, Voorstraat 35, tel. 01665-2604 Middelburg, Stationsstraat 15, tel. 01180-11451 Oostburg, Nieuwstraat 67b, tel. 01170-4285 Zierikzee, Oude Haven 50, tel. 01110-16051 Renesse, De Zoom 16, tel. 01116-1540 fel Postbus 70 - 4460 BA GOES lel. no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888 Afdeling Advies Verkoop 01100-38850. Landbouwhuis, Grote Markt 28, Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur de heer J. Nispen, tel. 01100-21010. Bezoekers van de heer J. Zuidweg alleen op afspraak. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen. Donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur de heer J. Vroegop, tel. 01680-27921. - J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 01100 - 16838 (privé, (01100 - 21010 (kantoor). J.L. Mieras, tel. 01102 - 1852 (privé), 01100 - 21010 (kantoor). G.E. Stap, rayon Schouwen Duiveland en Tholen en St. Philipsland, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01117 - 1782 (privé). A.F. van Rozen, rayon Noord-Beveland en Walcheren, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01100 - 21010 (kantoor), 01100 - 13036 (privé). J.R. Kikkert, rayon Zeeuws-Vlaanderen, telefonisch bereikbaar tus sen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01154 - 2060 (privé). M. Meulenberg, rayon Zuid-Béveland, tel. 01100 - 31949 (privé), 01100 - 21010 (kantoor). A. Lindenbergh, rayon Brabant, tel. 01651 - 2082 (privé), 01680 - 27921 (kantoor). Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, rayon Brabant, tel. 01685 - 2338 (privé), 01680 - 27921 (kantoor). AFD. GRIJPSKERKE VAN DE ZLM Algemene vergadering op dinsdag 10 januari om 19.30 uur in de kleine zaal van het dorpshuis te Grijpsker- ke. De heer Wiskerke van de Rabo bank zal spreken over: 'Financiering van de landbouw onder verslechte rende omstandigheden'. AFD. CADZAND VAN DE ZLM Algemene vergadering op vrijdag 13 januari in café 'Du Commerce' te Cadzand aanvang 14.00 uur. De heer A. Veerman, hoofd bedrijven Rabobank West-Zeeuws Vlaanderen en de heer J. Kikkert, SEV-er bij de ZLM, zullen spreken over: 'Be- drijfsfinanciering, een (kop)zorg voor nu en later'. Het avondpro gramma bevat een diner (aanwezig zijn tussen 18.00 tot 18.30 uur), een boeiend verhaal verteld door de heer N.J. de Jonge, inspekteur bij de KZHRMS over 'Redders van de Zuid' (hulp aan schipbreukelingen) en een verloting. Opgave voor het diner uiterlijk op maandag 9 januari bij P. Dhont, telefoon: 01171-1957 of J. Basting: 1242. AFD. ST. PHILIPSLAND VAN DE ZLM Algemene vergadering op dinsdag 17 januari om 19.30 uur in hotel 'De Duiventros' te St. Philipsland. Spre ker is de heer G. Stap, SEV-er bij de ZLM. Hij zal spreken over: 'Aktuele zaken op SE V-gebied'. AFD. BREDA/ROOSENDAAL VAN DE ZLM De afdeling Breda/Roosendaal van de ZLM organiseert op donderdag 19 januari een ekskursie naar An kersmit Mineralen B.V. Bezocht zul len worden de kalkgroeve te Maas tricht en Ankersmit Verenigde Maal- bedrijven te Borgharen. Opgave bij de bestuursleden voor 8 januari. Vertrek om 8.00 uur bij Th. van Dongen te Roosendaal en om 8.30 uur bij de kerk te Liesbosch. CLO-studiedagen De eerstvolgende CLO-studiedagen zullen worden gehouden op 21 en 22 februari a.s. in het Jaarbeurscongre scentrum te Utrecht. Subkringvergadering Suiker- Unie Zeeuws-Vlaanderen Op de volgende data en plaatsen or ganiseert de Suiker-Unie subkring vergaderingen in de kring Zeeuws- Vlaanderen: op 16 januari in zaal Wijffels te Schoondijke; op 17 janu ari in hotel Van Leuven te Klooster- zande; op 19 januari in De Halle te Axel. Alle vergaderingen beginnen om 14.00 uur. Pag. 4 Honderdste verjaardag Adrie van Bloois uitbundig ge- viert; Vergaande bescherming Groote Peel. Pag. 5 ZRS weer op tweede plaats. Pag. 6, 7 en 8 Uit de praktijk. Pag. 9 Kringvoorzitter M.C.J. Kosten: "Zo objectief mogelijk beeld geven wat met zoet water mogelijk is". Pag. 10 Hoofdbestuur ZLM voorstander milieu-convenanten. Pag. 11 Studiedag Fijnaart: "Nog veel besparingen mogelijk op vaste kosten in akkerbouw". Pag. 12 en 13 De maand januari op het Zuidwestelijk landbouw bedrijf. Pag. 14 Kaasuitvoer record; Resten gewasbeschermingsmid delen milieuvriendelijk ver wijderen. Pag. 15 Brede inzetbaarheid groot voordeel zodebemester. Pag. 17 Landbouworganisaties West Zeeuws Vlaanderen willen alle Zeeuwsvlaamse bieten ver werken in Sas van Gent. Pag. 20 Nieuwe ontwikkelingen in Plukmadesepolder. Vrijdag 6 januari 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 2