Lucy, het nieuwe praktijkras met de vroege grondbedekking Waarom Polen nog steeds hulp nodig heeft!!! opvallend vroege grondbedekking uitstekende wortelopbrengst zeer hoge bruto suikeropbrengst Agrarische Commissie Zeeland gaat zich over milieuproblemen buigen Kerstfeest in Polen CEBECO-HANDELSRAAD "De landbouw" is als geen ander ge baat bij een goed leefklimaat. Onder dat motto houdt de Agrarische Commissie van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen een aantal regio-bijeenkomsten over landbouw en milieu. Via deze informatieve bij eenkomsten wil de commissie kijken hoe zij kan bijdragen aan het gezond houden van bodem, water en lucht. Inleiders zijn mevrouw H.A. Polderman-Martin en de heer J. Markusse. Regio-bijeenkomsten Walcheren en de Bevelanden: 24 ja nuari in"Hotel Goes" te Goes, aan vang 13.30 uur. Oost- en West Zeeuws-Vlaanderen: woensdag 25 januari in restaurant "De Land bouw" te Biervliet, aanvang 9.30 uur. Opgave voor 15 januari bij L. Brasser voor Walcheren (01180-25177), C. Timmerman voor W. Zuid-Bev. (01192-1432), A. van Maldegem voor Noord-Bev. (01108-1229), C. Dees voor Oost Zuid-Bev. (01134-1206), N. van Driel voor West Zeeuws-Vlaanderen (01171-1465) en G. Dekker voor Oost Zeeuws-Vlaanderen (01153-1223). Reünie Middelbare Landbouwschool Dordrecht Op zaterdag 21 januari a.s. houdt de MLTS/MAS Dordrecht een reünie voor oud-leerlingen en oud-leraren in het nieuwe schoolgebouw. Het adres is Groene Zoom (noordendijk) 400, Dordrecht. Voor opgave kunt u bellen met de administratie van de school, tel: 078 - 216400. Bosbouwvoorlichtingsdienst wil bij toepassing Natuurbeschermingswet meer betrokkenheid eigena ren/gebruikers De voorbereiding om te komen tot het aanwijzen van natuurmonumen ten zal selektiever en met meer be trokkenheid van eigenaren/gebrui kers dienen plaats te vinden. Verder zullen er prioriteiten moeten worden gesteld via een programmatisch jaar lijks planningssysteem en zal er vol doende geld en daarmee ook mens kracht beschikbaar moeten zijn. Dit schrijft de Bosbouwvoorlichtings- raad in zijn advies aan de minister van Landbouw en Visserij over het voorontwerp Natuurbescher mingswet. Invoering van een nieuwe kategorie "landschapsgezichten", aan te wij zen door de provincies, dient alléén selektief plaats te vinden voor terrei nen en wateren waarin bijzondere historisch-Iandschappelijke waarden aanwezig zijn. Polen, een land dat zo ver weg klinkt maar waarvan de grens maar op 1.000 km afstand ligt. Een land achter het IJzeren Gor dijn waar ik net als vorig jaar met mijn vriend de kerstdagen doorbracht. Ook dit jaar trot seerden we de vaak langdurige grensposten en de slechte wegen van de DDR en Polen op weg naar Dzierzonoiw en Krakow (1390 km). Op onze weg door Polen zagen we ellenlange rijen wachtende auto's bij de benzinestations. Ze moesten hun bonnen opmaken anders zijn ze niet meer geldig. Helaas valt vaak "toevallig" de stroom lange tijd uit en dus ver vallen de bonnen (typisch voor beeld van de gangvan zaken in Polen). Bij aankomst gaven al onze kennissen ons een warm e Afd. Zaaizaden, Blaak 31,3011 GA Rotterdam Telefoon 010-4544911 Vrijdag 6 januari 1989 onthaal, blij met de Westerse kontakten en blij met al de medi cijnen die we bij ons hadden. Door de schaarste aan goed voedsel en de eeuwig verontrei nigde lucht van de met steenkool verwarmde huizen zijn er nogal wat mensen met een vitaminege brek, een long- of keelaandoe ning. Ook lange rijen voor de winkels in de hoop dat als men aan de beurt is er nog iets over schiet. Alleen de Pewex-winkels hebben genoeg voorraad. Maar daar mag alleen met Amerikaan se Dollars gekocht worden, deze zijn voor de Poolse bevolking op de zwarte markt tegen zeer veel loty's (Poolse munteenheid) te koop. Toch kregen we bij al onze kennissen een vorstelijke Poolse maaltijd voorgeschoteld. On voorstelbaar hoe deze mensen van niets een beetje kunnen ma ken. Polen is niet alleen een mooi maar vooral gastvrij land, on danks alle nadelen. Als je daar zo vertoeft in Polen als "rijke" Westerling en ziet dat de mensen wel te eten hebben maar niet in een hoop eerste levensbehoeften kunnen voorzien (ook gezien de zeer lage lonen) weet je dat hulp aan Polen nog wel een tijdje no dig zal zijn. Waarschijnlijk niet voor altijd maar doelgerichte hulp is nog zeker hard nodig. Vooral voor ziekenhuizen, be jaardenhuizen enz. Ieder jaar vertrekken er hulpgoederen transporten uit alle delen van Ne derland richting Polen, georgani seerd door komités of organisa ties (hier in de Westhoek hebben we bijvoorbeeld het komité de Westhoek helpt Polen). Zij doen erg goed werk en maken zich keer op keer sterk om gerichte hulp te bieden. Dus misschien een idee voor de P.J.Z.- afdelingen om eens een bedrag hieraan te besteden of om iets op touw te zetten om geld in te za melen voor één van de vele orga nisaties die Polen te hulp komen. Inlichtingen bij S. Kok afdeling Fijnaart. Polen - Nederland Kommunisme - toch een band, Sandra Kok De P.J.Z. afdeling Fijnaart e.o. wenst alle lezers een: GELUK KIG NIEUWJAAR Z.A.J.K. nieuwjaars bijeenkomst over landinriching I)e nieuwjaarsbijeenkomst van het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt (ZAJK), op 10 januari a.s. vanaf 20.00 uur in hotel De Zwaan te Ka- pelle (Kerkplein 3), zal volledig ge wijd zijn aan de bezuinigingen in de landinrichting. Deze avond is behal ve voor ZAJK-leden ook toeganke lijk voor niet aangeslotenen. NAJK-sekretaris Staf Depla, die uit gebreid onderzoek heeft verricht over de bezuinigingen in de landin richting, zal hierop tijdens de nieuw jaarsbijeenkomst van het ZAJK in gaan. Tevens zal de heer Okma, in- spekteur van de Landinrichtings- dienst Zeeland, ingaan op vragen van het publiek over landinrichting en -meer specifiek- de bezuinigingen hierop. De landbouw en met name jonge boeren en boerinnen hebben veel be lang bij een goede inrichting van het landbouwgebied. In sommige geval len kan het agrarisch belang haaks staan op het belang van bijvoorbeeld natuur en landschapsbeheerders. Een gedegen voorbereiding van alle partijen die met landinrichting te maken hebben is uiterst zinvol. Ge lukkig ontstaan er steeds meer initia tieven om tot kursussen over landin richting te komen. Met de nieuw jaarsbijeenkomst wil het ZAJK hier aan ook zijn steentje bijdragen. 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 19