Praktische kunst Gezellige avond PJZ bestuurders Avond Bevelandse Agrarische Vrouwen over landbouwbeleid WW A H A H HH onder redaktie van de Redaktiekommis- W Ir Ir Ik mwmA Zeeland en Brabant. 1VII Uil 11T Redakt lead res: H ™r ™P VV WW Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge. PJZ AGENDA «T BP IËI/ sie Bond van Plattelandsvrouwen voor HP II II HHT ^ÊA Mevr. P. J. de Rooy-Janse M.A. In alle steden of dorpen waar een oude kerk staat, kun je altijd weten waar de oost, west, zuid of noordrichting is. Het koor en altaar is al tijd naar het oosten gericht. De toren west, de linkerkant noord en de rechterzijde zuid. Het doopvont is aan de noordkant. Daar aan de "donkere kant" werd de baby de kerk in gedragen. Na de doop wordt de baby de "lichte zuidkant" uitgedragen. De zitplaatsen van de mannen zijn altijd aan de rechterkant (rechts gold als goed). De vrouwen zaten altijd links, dus aan de slechte kant. De vrouwen moesten aan de slechte zijde zitten als een bewijs en soort straf dat door Eva de mens uit het paradijs werd verbannen. Als een bewijs van plaatsvervangende schuld zaten de vrouwen dus links. Dit werd verteld door drs. Coos Sa- lomons uit Willemstad, die kunst historicus is en werd uitgenodigd door het prov. bestuur van Noord- Brabant. Hij wilde het gehoor niet plagen met jaartallen, maar nam met als ondersteuning schitterende dia's grote stappen door de kunstge schiedenis. Invloed van kunst De invloed van kunst op mensen is zeer groot, meer dan we beseffen. Wie kent niet de vlakverdeling van Mondriaan? Het is terug te vinden in de kleding vap de Olympische ploeg. Toch schilderde Mondriaan al in 1928 zijn eerste vlakverdelings schil derijen. Hij was daarmee zijn tijd ver vooruit. Hij gaf iets nieuwe vor men. Hij kopieerde niet. Dit zagen we ook bij een dia van een schilderij van Jeroen Bosch uit half 1400. Daarop staan voorwerpen, die je nu aan de ruimtevaart doen den ken. Niemand voor hem heeft zoiets Heerlijk eten, gezellige sfeer en kreatief bezig zijn. Dat waren de hoofd ingrediënten van de op 16 dec. j.l. gehouden gezellige avond voor PJZ bestuurs- en kommissieleden. Dit alles vond plaats in het sfeervolle café restaurant "Havenzicht" te St. Annaland. Bij het woord barbecuen denkt ie dereen al snel aan de zomermaan den. Laat je het woord barbecuen in de winter vallen tja, dan gaat men toch aan je twijfelen. Dit is een zeer menselijke beredenering in dit geval. Maar pas op, als de desbetreffende persoon van het eiland Tholen af komstig is twijfel dan niet, neem hem serieus. Want zij hebben de be schikking over Café Restaurant "Havenzicht", alwaar men het ge hele jaar door onder sfeervolle om standigheden kan barbecuen. Zo ook 16 december j.l. toen een veer tigtal bestuurs- en kommissieleden van de gehele PJZ toch wel eens wil de weten of men die Tholenesen se rieus kon nemen. Diegene die aan het begin van de avond nog twijfelde aan de serieusi- teit van de Tholenesen, hadden op het eind van de avond hun twijfel in geruild voor geloofwaardigheid t.a.v. de Tholenesen. Idealere om standigheden om te barbecuen zijn er haast niet, want ten opzichte van buiten zijn er toch vele voordelen. Geen hinderlijke insekten die mee willen profiteren van al het aanwezi ge verse vlees. Geen heen en weer ge loop met stoelen omdat plotseling de wind draait. Maar wel een uitsteken de bediening. Maar eten was niet het enige wat er die avond kon worden gedaan. Een plaatselijke discjockey van omroep Tholen verzorgde de muzikale noten die avond. Dat bracht sommige mensen op het idee om de vertering eens wat kracht bij te zetten door te gaan dansen. Anders dan het voor gaande jaar waren ook de twee spel- 18 uitgebeeld. Dat is kunst. Staan we even stil bij het woord kunst, dan is dat eigenlijk een raar woord. Aan de ene kant gebruiken we het als surrogaat, b.v. kunstmoe der. Maar in de schilderkunst praat men van kunst als het scheppend en nieuw is. Twee uitersten. Anatomie De mens heeft van nature de behoef te om scheppend bezig te zijn. Hoe primitief de mens in onze ogen in het verleden ook was. De tekeningen op de muren van grotten die al 60.000 jaar oud zijn waren kunstuitingen. Aan de kunstvormen is ook de ont wikkeling van de mens te volgen. De Egyptische kunst bracht zo'n 6 eeuwen voor Chr. beelden voort, waarover Coos Salomons zei "Stijve hark type". De maker wist nog niet zoveel van anatomie en techniek. De armen van het beeld stijf tegen het li chaam, de benen recht. Deze vorm duurde eeuwen. letjes die op die avond gespeeld werden. Het eerste spel had tot doel om de kennis van de aanwezigen omtrent de PJZ en algemene zaken eens te testen. Aan het begin van de avond had een ieder een lot met daarop een nummer gekregen. M.b.v. deze lo ten werden er vier groepen van vier personen gevormd. De bedoeling was om aan de hand van algemene en PJZ vragen letters te verkrijgen die een woord van zesentwintig let ters moesten vormen. Een bijko mende moeilijkheid was, dat de ge wonnen letters niet direkt op de goe de plaats werden gezet. Ga er maar aan staan. Maar het onmogelijke ge beurde. Toen er nog maar vijf letters bekend waren wist iemand het woord al. Een ongeloofwaardige si tuatie zou je denken, een wilde gok, vergeet het maar, een kwestie van een goed gevoel, een verantwoorde lijkheidsgevoel. Een gevoel wat de presentator en brein achter dit spel, onze beroepskracht, duidelijk met anderen wil delen, maar waar nog te weinig gebruik van wordt gemaakt. De winnaar kreeg ook nog een ander gevoel mee naar huis, een kerstge voel aan de hand van een kerstboom als kaars. Het tweede spel had als doel, tja had het eigenlijk wel een doel. Men kon er kreativiteit in kwijt, laten we het daar op houden. Het was de bedoe ling dat drie mensen (door het lot ge kozen) gingen raden wat de andere aanwezigen moesten uitbeelden. Een deskundige jury werd aangesteld, bestaande uit twee mensen van de huidige toneeljury, om het aantal goed geraden uitbeeldingen per kan didaat bij te houden, en om de uit beeldende personen te beoordelen. Dit alles werd op (on-) deskundige wijze gepresenteerd door ondergete kende, en geassisteerd door een Tho- lense schoonheid. De moeilijkheid voor de mensen die iets uit moesten beelden was wel, dat alles in een stil zwijgen gehuld moest zijn. Tja en hoe maak je dan duidelijk dat je een toneelspeler bent, of dat je naar een Kunstvernieuwing We belanden nu bij de Griekse klas sieke periode. Binnen 100 jaar zien we opeens mooie, vlotte mannen- beelden verschijnen. Na eeuwen stij ve kunst, ineens binnen een eeuw een duidelijke kunstvernieuwing. Men weet dan ook meer van de anatomie van de mens en past die toe. De beelden werden zo waarheidsge trouw, dat de mensen zich niet goed konden voorstellen dat dit uit steen gemaakt werd. Men dacht dat de beeldhouwer een levend mens had overgoten. Ik zie opeens een parallel met de beroemde film "Caslight" van Ingrid Bergman, waarin mensen nodig waren om wassenbeelden te gieten. De kunstenaar voelde zich miskend en ging om alle geruchten de kop in te drukken, hele grote beelden maken. Zodat men kon zien dat hij het zelf maakte. Het vakman schap werd steeds beter en vond zijn bekroning bij Michelangelo, die zeer ingewikkelde vormen hakte uit steen en marmer. Opdrachtgever De kerk was een belangrijke op drachtgever voor de kunstenaar. Toen de reformatie en beeldenstorm kwam, was dit voor de kunstenaar een moeilijke tijd. Men ging nood gedwongen van kerkelijke thema's over naar wereldse voorstellingen. Menig oud schilderij wat wij nu in musea bekijken heeft een plaats in de z.g. herenkamers gehad. Het wa ren voor die tijd pikante voorstellin gen. Symbolen benaderden dit dan ook. Als een bordje over de helft radaktie hank tagali t.v. aan het kijken bent. Maar bijna alle uitbeeldingen werden geraden, ofschoon enige verduidelijking af en toe wel eens gewenst was. Naar ik hoop heeft een ieder die op die avond aanwezig was een plezieri ge avond gehad, zodat men het vol gend jaar zeer zeker weer van de par tij zal zijn. Misschien dat dan de an dere 50 bestuurders ook van de par tij zullen zijn. Mochten er mensen zijn die al ideeën hebben voor de ge zellige avond van het volgend jaar, laat het ons dan weten. Namens het Dagelijks Bestuur een ieder bedankt voor de aanwezigheid en het enthou siasme. En wij wensen alle PJZ'ers een goed 1989 toe. Namens het D.B. Piet Kuyper. AFD. LANGSTRAAT: 7 januari: Provinciale zeskamp gekombineerd met 'Uit in Antwerpen'. Voor meer informatie en opgave (ook als sup porter) bellen naar Jan de Man (04167-72406) of Ronald Timmer mans (04160-36053). Afd. Tholen/St. Philipsland: 7 ja nuari: Grote avond. Afd. West Zeeuws-Vlaanderen: 3 fe bruari: Grote Avond. Afd. Zevenbergen: 7 januari: zes kamp te Schoondijke. Afd. Walcheren: 13 januari: bowling van 20.30 tot 22.30 uur in De Kaasboeer te Biggekerke. De kosten bedragen 9,voor le den en 13,voor niet-leden. Op geven voor 11 januari bij Annema- rie, tel. 01180-26001. Provinciale aktiviteiten: 7 januari: PJZ-zeskamp in de praktijkschool te Schoondijke. van de tafel stak, beduidde dat "Wat hier gebeurt kan eigenlijk niet". En wat te denken van dat schattige dienstmeisje van wie men vaag een randje van haar borsten ziet? Dat was geen gewone kleding voor die tijd. En de man, die betaal de aan dat meisje. Ik dacht voor het eten, maar aan de symbolen die op het schilderij afgebeeld staan, was deze betaling voor iets heel anders. Symbolen Dus ook erotische afbeeldingen wa ren in die "goede oude" tijd gewild. Deze voor ons nu normale schilderij- Af en toe lijkt het erop dat de 'he ren' in Den Haag er alles aan doen om verhalen over landbouwbeleid zo saai en afstandelijk mogelijk te ma ken. Het is dan ook niet vreemd dat veel jonge agrarische vrouwen bij voorbaat al een afkeer hebben van beleidsverhalen. Ben jij een jonge agrarische vrouw op de Bevelanden ...en heb jij ook een aversie tegen saaie beleidsverhalen dan moet je op woensdagavond 11 januari om 20.00 uur toch eens naar de jeugd- hoeve te 's Heerenhoek komen. Daar organiseert de vrouwenregio- groep van de Bevelanden een zeer en werden opgehangen met een gor dijntje ervoor. Dus eigenlijk de voorloper van de peepshow. Door naar kunst te kijken leer je dat mensen niet zo erg veel veranderen. En ook dat kunst een grotere invloed op je heeft dan je beseft. Door Coos Salomons zijn we op het spoor gezet van kijken en nadenken. Het provinciale bestuur maakte het opstapje mogelijk. Met zo'n uitleg over kunst maakt het je alleen maar nieuwsgieriger en kijk je anders naar de dingen om je heen. Toos in 't Veld-Blonk praktijkgerichte en levendige avond over landbouwbeleid. Na die avond zul je je realiseren dat landbouwbe leid echt niet zo ver weg en ingewik keld is als dat jij altijd dacht. Ad Phernambucq zal een heldere uiteenzetting geven van hoe het landbouwbeleid in elkaar zit, en hoe dat ontstaan is. Na zijn inleiding zal Ad ingaan op vragen die jij hebt over landbouwbeleid. Zorg dat je er bij bentdan kun - ook jij - nog dit nieuwe jaar meepraten en denken over hoe het verder moet met de landbouw! Jacques Roumen Voor diegene die het beste iets uitbeeldde en de meeste uitbeeldingen raadde, stond er nog een leuke prijs in het vooruitzicht, namelijk een foto in de co lumn PJZ-geluid van het ZLM-blad. Links op de foto staat Jan Noteboom van afd. Zevenbergen als winnaar van het radende drietal. En rechts Aart Spoor voorzitter van de zusterorganisatie Eurodelta als winnaar van de best uitbeeldende van die avond. Vrijdag 6 januari 1989 De overgang van "harkerige" beelden (l) naar wat vlottere verschijningen (r), zo'n 5 a 6 eeuwen voor Chr.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 18