Kosten van bewaring van aardappelen Bestuur Landbouwschap bespreekt garantieregeling pootaardappelen Medeverantwoordelijkheidsheffing granen vervroegd terug naar graantelers Serie "Kwaliteit en Bewaring aardappelen" nr. 14 \ARD/ ARDAPPELEN Voorzitter Vos (GZP) in nieuwjaarsrede Zoeken naar alternatieve afzetmogelijk heden blijft noodzakelijk Landbouworganisaties West Zeeuws-Vlaanderen willen alle CSM en SU bieten uit Zeeuws- Vlaanderen verwerken in Sas van Gent De oogst van konsumptieaard- appelen geschiedt in de herfst, doch het verbruik strekt zich uit tot in de volgende zomer. Daarom moet een groot deel van de produktie één of meerdere maanden worden be waard. Voor vele telers is bewaring onverbrekelijk met de teelt van het gewas verbonden. Voor een klein aantal telers, of soms voor een ge deelte van het areaal is dit niet het geval en wordt er verkocht direkt van het land of wordt er proviso risch opgeslagen. Bij provisorische opslag zijn meestal de isolatie en de ventilatie onvoldoende. Bij de bere kening van de kosten van bewaring gaan we uit van een bewaarplaats waarbij de aardappelen met geringe verliezen en behoud van kwaliteit tot mei bewaard kunnen worden. Afhankelijk van de grootte van de bewaarplaats, het bouwsysteem, de inrichting en de mate van automati sering bedraagt de investering 250,— tot 350,— inkl. BTW per ton aardappelen. Naast de jaar- kosten van de bewaarplaats zijn er ook nog andere kosten aan de bewa ring verbonden die puntsgewijze hierna worden behandeld. Kosten voor 100 ton aardappelen. a. Bewaarplaats. vervangingswaarde 30.000, afschrijving 4,0% rente 50% van 7% 3,5% onderhoud en verzekering 2,5% totaal 10,0% 3.000,— b. Rentederving. Bij een prijs direkt van het veld gele verd van 0,17 per kg veldsgewas, vertegenwoordigt 100 ton een waar de van 17.000,Bij een rente voet van 7% per jaar komt dit over een met rentekosten van 100, per maand. c. Kiemremming. Gemiddeld dient er over de bewaar periode per maand 1 liter met 25% werkzame stof aan kiemrem- mingsmiddel te worden toegepast. /KTIE ZUIDWEST V Kwaliteit ■A Bewaring Een onmisbare schakel voor het behoud van een goed produkt gedurende een langere periode. Deze behandeling kan 1 X per maand tot 1 X per 5 weken worden toegepast met aangepaste hoeveelhe den. De kosten voor het inbrengen en het middel komen gemiddeld neer op 100,per maand. d. Ventileren. Het aantal uren dat er geventileerd moet worden is mede afhankelijk van de vraag of er gedroogd moet worden en van de duur van bewa ring. Een wat langere bewaring vergt extra ventilatie-uren in de laatste maanden. Globaal kan gesteld wor den dat er voor het ventileren en voor kondensbestrijding 750 KW aan energie verbruikt wordt. Bij een KW-prijs van 0,25 (KW- prijs toeslag voor hoger vastrechttarief) komt dit neer op 188,afgerond f 200,per 100 ton aardappelen. e. Inbrengen en opscheppen. Voor het inbrengen van de aardap pelen in de bewaarplaats is een boxenvuller en eventueel een extra transporteur nodig t.o.v. het direkt laden op vrachtwagens. Voor het ge bruik van de boxenvuller kan een vergoeding gesteld worden van Het bestuur van het Landbouw schap besprak afgelopen woensdag de garantieregeling pootaardappelen voor de oogst 1989. Ook kwam de afwikkeling van de oogst 1988 in het bestuur. Het is niet zeker of pootgoedtelers over de oogst 1988 de basis areaalheffing voor het pootgoed moeten betalen. Na drie oogstjaren met grote overschotten lijkt nu de afzet van de oogst 1988 zich positief te ontwikkelen. Door een inkrim ping van het areaal pootgoed en la gere hectare-opbrengsten is de ver wachting dat er uiteindelijk slechts een kleine hoeveelheid aardappelen aan de StOPA zal worden aangebo den. Het bestuur zal zich daarom uitspreken over het voorstel om de betalingstermijn van de basisareaal heffing vier maanden uit te stellen. Begin april is duidelijk of bij de fi nanciering van de afzet van de oogst 1988 de basisareaalheffing nodig is. De mogelijkheid bestaat dat kosten voor de afzetbevordering e.d. geheel betaald kunnen worden uit de op brengst van de plombeheffing. Voor de pootgoedtelers betekent dit dan dat de basisareaalheffing van zes honderd gulden (inclusief de ver vroegde inning van de naheffing) achterwege blijft. Voor de garantieregeling pootgoed oogst 1989 buigt het bestuur zich over een vrijwel ongewijzigde StOPA-regeling. Dit betekent dat de afzet van de oogst 1989 gefinancierd kan worden door middel van een viertal heffingen. Dit zijn de basis areaalheffing van zeshonderd gul den, de plombeheffing van twee gul- 17 den per honderd kilo voor de nor male maten en één gulden per hon derd kilo voor de grove maten. Voor de zogenaamde "overlappende sor teringen" is een tussentarief in gesteld van 1,75 gulden. Volgens het voorstel aan het bestuur gaan de na- heffingen per ras in bij een aanbod Het Produktschap voor Granen, Za den en Peulvruchten bericht dat in Brussel sneller dan werd verwacht, is besloten dat teveel betaalde MVH op granen moet worden terugbe taald aan de producenten. De EEG-oogstraming is vastgesteld op 162,5 miljoen ton. Omdat de overschrijding van de drempel van 160 miljoen ton minder dan 3% is moet een deel van de MVH aan de telers worden terugbetaald. Het te rug te betalen bedrag bedraagt over de periode 1 juli - 31 december ƒ6,68 per ton. Op initiatief van de Federatie Gra nen, Zaden en Peulvruchten en het Komité van Graanhandelaren is besloten de terugbetaling geheel via de handel te laten geschieden. Voor de handel levert dit weliswaar ekstra werk op, maar voor de telers is het voordeel, dat uiterlijk op 31 januari De totale kosten van bewaring Samenvattend kan per 100 ton aardappelen de volgende berekening worden opgesteld. bewaarduur 300,Voor het opscheppen wordt 350,gerekend. Totaal dus 650,—. f. Opwarmen. Bij aflevering tijdens de winter maanden zijn extra ventilatie-uren nodig voor het opwarmen. Voor het opwarmen bedragen de kosten aan gas of olie ongeveer 100,per 100 ton aardappelen. g. Verzekering produkt. Hiervoor te rekenen een premie van ongeveer 2 promille ongeacht de be waarduur over 25.000,per 100 ton 50,—. h. Bewaarverliezen. Ook in gezonde partijen treden er tijdens de bewaring verliezen op door ademhaling en verdamping. In de eerste maand dient rekening te worden gehouden met een gewichts verlies van 2% en in de daarop vol gende maanden met een verlies van 0,5% per.maand. Gewichtsverlies bij: 1 maand bewaring 2% 5 maanden bewaring 4% 7 maanden bewaring 5% Verliezen door rotting zijn niet op genomen. Omschrijving 6 maanden 7 maanden a. bewaarplaats 3.000, 3.000,— b. rentederving waarde produkt 100,/maand 500,— 700,— c. kiemremming 100,/maand 500, 700,— d. ventileren 200,— 200,- e. inbrengen en opscheppen 650,- 650,— f. opwarmen 100,— g- brandverzekering 50,- 50,- Totale kosten van bewaring 5.000,— 5.300,— waarde beginprodukt 17,per 100 kg. 17.000,— 17.000,— minimale waarde bewaard produkt 22.000,— 22.300,- h. bewaarverliezen 4% 5% afleverbaar produkt produkt 96.000 kg 95.000 kg noodzakelijke prijs per 100 kg 22,91 23,47 Hieruit blijkt dat de prijs per kg aardappelen veldsgewas na bewaring 6 a 7 cent hoger moet zijn dan de prijs direkt vanaf het land om de totale kosten van bewaren vergoed te krijgen. Hier staat tegenover dat bij eigen bewaring de organisatie van oogst en in brengen in de bewaarplaats gemakkelijker op elkaar afgestemd kan worden dan bij levering vanaf land, waarbij men afhankelijk is van het beschikbaar zijn van een vrachtauto. W. Maljaars C.A.T. Goes van meer dan 1000 kilo per hectare. Deze naheffing kan oplopen tot zes honderd gulden per hectare. De ca lamiteitenheffing geldt bij een over schot van 150.000 ton en is 150 gul den per hectare. Voor iedere 20.000 ton meer wordt deze heffing ver hoogd met 150 gulden per hectare. Naast de nu reeds ontwikkelde nieu we markten is het een blijvende noodzaak om alternatieve afzetmo gelijkheden te zoeken voor agrari sche produkten. Dat verklaarde de voorzitter van het Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruch ten, dr. M.P.M. Vos, donderdag in zijn nieuwjaarsrede. Uitgaande van de eisen die de afzetmarkt via de handel en de verwerkende industrie stelt, schetste hij een toekomstbeeld voor de akkerbouw. Dr. Vos vindt dat een deel van de boeren zich op de non-food in dustrie zal moeten richten. Naar zijn mening zullen kreatieve oplossingen gezocht moeten worden voor de in dustriële verwerking van bestaande en minder bekende gewassen. De landbouw is gezichtsbepalend voor het landschap en is medever antwoordelijk voor het milieu. Men moet echter niet via het landbouw beleid tot natuurkreatie trachten te komen. Voorzitter Vos stelde dan ook, dat voor natuur en milieu een redelijke prijs moet worden betaald. Ten aanzien van de huidige strijd om merkartikelen merkte dr. Vos op, dat hij niet overtuigd is, dat merkar tikelen als enige in de toekomst bestaansrecht hebben. Hij vindt, dat juist gelet op de konsumentenbe- hoefte, er wel degelijk ruimte is voor kleinere bedrijven die snel en fleksi- bel kunnen inspelen op de markt. 1989 in één keer wordt terugbetaald wat hen toekomt. De MVH die in juli en augustus bij telers in rekening is gebracht en door de handel is afgedragen aan de over heid zou door het Ministerie van Landbouw rechtstreeks aan de teler moeten worden terugbetaald. Op strikt formele gronden moeten de te lers er middels een machtiging mee instemmen, dat de terugbetaling over deze periode door de handel ge schiedt. Bij de credit-nota die de telers uiter lijk 16 januari 1989 ontvangen, zal worden vermeld dat wie niet uiterlijk 23 januari 1988 schriftelijk bij het Hoofdproduktschap voor Akker- bouwprodukten reageert, wordt geacht met de regeling in te stem men. Voor meer inlichtingen over de MVH: tel. 070-708306 of 070-708383. De drie landbouworganisaties in West Zeeuws-Vlaanderen drin gen er bij de hoofddirekties van de CSM en het bestuur van de Suiker Unie op aan om zolang er geen vaste oeververbinding is de Zeeuws-Vlaamse bieten geza menlijk te verwerken in de fa briek te Sas van Gent. Deze fa briek is van de S.U. In een brief brengen zij beide koncerns onder aandacht dat CSM gedurende twee jaar een belangrijk deel van zijn bieten per vrachtauto ver voert vanuit Zeeuws-Vlaanderen naar Breda via de veren over de Westerschelde. Tevens komen Suiker Unie bieten vanuit Wal cheren via Vlissingen-Breskens richting Zeeuws-Vlaanderen. Sa men met die lege vrachtauto's heen en weer, geeft dat veel hin der voor het verkeer en wachttij den bij de boot. Voorts komt er ook kommentaar van mensen buiten de landbouw. Zij weten ook wel dat de Suiker Uniefa- briek in Sas van Gent bijna alle Zeeuws-Vlaamse bieten kan ver werken. Kan het dus nog mooier uitkomen!! En voordeliger!! "U wilt toch niet, zo schrijven de gewestelijke landbouworganisa ties, dat wij als bietentelers gaan verdedigen dat de twee suikerin dustrieën geen overeenstemming willen of kunnen bereiken over deze samenwerking. In dit auto matiseringstijdperk mag herver deling van bieten geen punt van diskussie meer zijn. Wij doen als landbouworganisaties al het mo gelijke om de kosten laag te hou den, via verkaveling e.d. en vra gen aan u om mee te werken aan een goede oplossing". De bietenteelt in Zeeuws- Vlaanderen is enorm belangrijk, zo benadrukken de landbouwor ganisaties. "Wij willen niet al léén, dat er één suikerfabriek in Sas van Gent blijft draaien, maar ook dat de Zeeuws Vlaamse bie ten in Nederland verwerkt blij ven worden. Laat dit gebied niet in de steek!!" Vrijdag 6 januari 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 17