Fusie Nederlands varkens stamboek rond Bijprodukten in rantsoen voor vleesstieren Provincie en landbouwbedrijfsleven gaan zich gezamenlijk inspannen bij bestrijden verzuring vleesveehouderij Nijpels dringt aan op verbetering landbouwspuitapparatuur Nederlandse kaasuitvoer bereikte een nieuw rekord Resten bestrijdingsmiddelen milieuvriendelijker verwijderen Minder Nederlandse kaas gegeten in eigen land Onderzoek naar fusie gezondheidsdiensten Brabant en Limburg Intercontinentale fok veeveiling per satelliet Het traditionele standaard rantsoen voor vleesstieren in Nederland is al jarenlang onbeperkt snijmais, aan gevuld met 2 tot 3 kg vleesstieren- brok. Dit was eenvoudig en vele ja ren winstgevend. Toch voeren steeds meer mesters hun stieren ook natte bijprodukten. Het Landbouw Ekonomisch Insti tuut (LEI) berekende op basis van deeladministraties van 1986/1987 dat mesters, die geen bijprodukten voeren gemiddeld een verlies hadden van ƒ8,— per stier, op basis van ar beidsinkomen. Op bedrijven die tot 13% bijprodukten voerden was het resultaat positief en wel 38,per stier. De bedrijven die hiervan nog meer gebruikten, verdienden gemid deld ƒ69,—. Dat lijkt dus: hoe meer, hoe beter. Het proefstation voor de Rundvee houderij (PR) heeft dit jaar een proef afgerond, waarin 0, 20, 40 en 60% van de hoeveelheid snijmais^ (op basis van droge stof) vervangen werd door een bijprodukt. De proe ven zijn uitgevoerd met aardap- pelstoomschillen, -zetmeel en - persvezel. Alle groepen stieren kre gen evenveel vleesstierenbrok (18% vre). De proeven tonen aan dat men een groot aandeel struktuurloze bijpro dukten kan voeren. Vervanging van de snijmais tot 60% leidde tot een aandeel struktuur in het rantsoen dat gemiddeld onder 20% uitkwam. De norm voor herkauwers is dat 1/3 deel van het totale rantsoen (op basis van droge stof) uit struktuurhou- dend materiaal moet bestaan. Het lage aandeel struktuur veroorzaakte echter geen gezondheidsproblemen of ekstra uitval. Meer bijprodukten in het rantsoen betekende een 6% hogere ds- opname en een 15% hogere energie- (kVEVI-)opname. De proef met 60% vervanging had 9% ekstra groei als resultaat, wat echter ge paard ging met een hogere voeder- konversie, oftewel een slechtere be nutting van het voer. De stieren met meer bijprodukten konden in korte re tijd op een hoger slachtgewicht worden afgeleverd zonder dat ze te vet werden. Het aanhoudingspercen tage en de bevleesdheid was ook wat gunstiger. Goedkope bijprodukten kunnen dus in aanmerking komen voor een (groot) deel van het rantsoen. Bij de aankoop moet men echter letten op de sterk wisselende samenstellingen en de voederwaarde-prijs. Minister Nijpels (milieubeheer) hoopt dat de boeren en loonspuiters bereid zijn om hun landbouwspuit apparatuur jaarlijks te laten keu ren. Keuring en verbetering van de huidige spuitapparatuur moet er voor zorgen dat het milieu minder wordt verontreinigd door bestrij dingsmiddelen. Geschat wordt dat meer dan één-derde van het jaarlijk se gebruik bij bespuitingen door ver waaiing in de buitenlucht terecht komt. "Misschien dat met het afsluiten van een convenant over het jaarlijks keu ren van spuiten tussen overheid, het Landbouwschap en de Agrotechni- sche handel iets kan worden gereali seerd. Maar dan moet er wel iets in de praktijk gebeuren. Zo niet, dan zal er ter bescherming van het milieu een wettelijke verplichting worden voorbereid voor een jaarlijkse keu ring van de spuitapparatuur". Mi nister Nijpels zei dit dinsdag 27 de cember tijdens de introduktie van een verbeterde landbouwspuitma- chine bij de Machinefabriek Douven in Horst. Vrijdag 30 december werd in de Kaasbeurs in Leeuwarden met enig ceremonieel de wereld rond gedaan, dat de Nederlandse uit voer van kaas in 1988 ruim 400.000 ton had bedragen. De mededeling werd gedaan door de verheugde voorzitter van het Produktschap voor Zuivel, drs. Harm Schelhaas, die evenwel aan het eind van zijn toespraak toch gewag maakte van veel zorgen voor morgen. De uitvoer leverde een bedrag van ruim ƒ3 miljard op. In 1980 was dat nog 'slechts' ƒ1,6 mil jard, in 1970 ƒ0,5 miljard en in 1960 ƒ250 miljoen. Sinds 1940/46 is de uitvoer van kaas voortdurend gegroeid van voor het eerst 100.000 ton in 1959 tot 200.000 ton in 1973 en 300.000 ton in 1982. Mogelijk zal nog voor het jaar 2000 de 500.000 ton bereikt kunnen wor den, al heet het dan geen uitvoer meer maar - ten dele - afzet. In 1988 ging ongeveer 46% van de in Nederland afgeleverde melk in de kaasbak. Van de totale kaasproduktie die rond 550.000 ton heeft bedragen, werd 70% buiten 's lands gren zen afgezet. Nederland blijft daarmee koploper in de wereld, met Duitsland, Frankrijk en De nemarken als goede tweede, der de en vierde. De verwijdering van resten en lege verpakkingen van gewasbescher mingsmiddelen gaat milieuvriende lijker gebeuren. Rijksoverheid, be trokken handelaren, fabrikanten en Landbouwschap hebben hierover vrijdag 23 december 'een convenant gesloten. Boeren en tuinders moeten vanaf 1 oktober 1989 een installatie hebben om de verpakkingen van de gewasbeschermingsmiddelen schoon te spoelen. De schoongespoelde ver pakkingen kunnen zij dan als be drijfsafval meegeven. Aangebroken verpakkingen kurinen vanaf 1 janua ri 1989 kosteloos bij de depots voor klein chemisch afval ingeleverd wor den. De kosten van verwijdering zijn voor rekening van fabrikanten en importeurs. Voorzitter Jenneskens van Nefyto (Nederlandse Stichting voor fytofar- macie) deed een dringend beroep op het Rijk om het convenant een "eer- 14 lijke kans" te geven. Hij konstateer- de dat het beleid van de lagere over heden en het Rijk niet altijd op el kaar zijn afgestemd. Het Landbouwschap ondertekende het convenant namens de georgani seerde landbouw. Voorzitter Doorn bos zei bereid te zijn meer afspraken te maken over het milieu maar de maatregelen moeten voor agrarische bedrijven wel ekonomisch haalbaar zijn. Hij pleitte verder voor een sa menhangend beleid, zodat boeren en tuinders weten welke investeringen hen te wachten staan. De fabrikanten en importeurs van de gewasbeschermingsmiddelen zullen in het vervolg op de verpakking aan geven hoe deze verwijderd moet worden. Fabrikanten en importeurs die het convenant hebben onderte kend, zullen op de verpakking ook het opschrift "Storelverpakking" plaatsen. Het convenant geldt in eer ste instantie tot 1 januari 1992. Het Brabantse provinciebestuur gaat afspraken maken met het landbouw bedrijfsleven over de wijze waarop de op rijksniveau vastgestelde norm voor verzuring in het jaar 2000 zal worden gerealiseerd. In dat jaar moet volgens het huidige rijksbeleid de ammoniakuitworp met gemid deld tenminste 50% zijn verminderd ten opzichte van de uitworp in 1980. Komend voorjaar zal het niveau pas definitief worden vastgesteld. In de afspraken tussen provincie en landbouw zullen de volgende taakstellingen worden opgenomen. De ammoniakuitworp op provinci aal niveau mag niet verder toene men. Vanaf 1989 zal telkens voor een periode van 3 jaar worden vast gesteld welke vermindering van de uitworp gerealiseerd moet zijn en welke maatregelen daartoe zullen worden uitgevoerd. Om de drie jaar zal bovendien een evaluatie plaats vinden om te bezien in hoeverre de vastgestelde taakstelling gehaald wordt. Dit is een van de konklusies uit het overleg dat vertegenwoordigers van het provinciaal bestuur en van de Gewestelijke Raad van het Land bouwschap op 22 december voerden in het provinciehuis te 's- Hertogenbosch. Binnen haar sociaal-ekonomische beleid ziet de provincie in dé agrari sche sektor aangrijpingspunten in het stimuleren van initiatieven die specifiek voor Noord-Brabant perspektief bieden. Het partikulier bedrijfsleven is echter de eerste ver antwoordelijke voor de ekonomi- sche ontwikkeling van de landbouw. Bedrijfsleven en provinciale over heid zullen daarom gaan samenwer ken in een Platform voor Agrarische Markt Innovatie (PAMI). PAMI zal een vooronderzoek gaan koördine- ren naar belangwekkende nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast zullen vertegenwoordigers van de agrari sche industrie, landbouworganisa ties en provinciale overheid regelma tig overleg gaan voeren over de knel punten in de ekonomische ontwikke ling. Via uitwisseling van informatie en afstemming van aktiviteiten hoopt men de ontwikkeling van de agribussiness binnen de aangegeven randvoorwaarden van milieu en landschap te optimaliseren. Korte termijn Voor de korte termijn dient volgens provincie en landbouwbedrijfsleven het transport van mest naar tekort- gebieden verder te worden uitge werkt en geoptimaliseerd. Zij ver wachten dat de mestverwerking op grote schaal binnen 5 jaar een we zenlijke bijdrage zal leveren aan de oplossing van het mestprobleem. Het aandeel Nederlandse kaas in de binnenlandse konsumptie is vorig jaar t/m 3 september in vergelijking met dezelfde periode in 1987 iets te ruggelopen, ten gunste van het aan deel geïmporteerde kaas. Het aan deel buitenlandse kaas in de binnen landse konsumptie bedraagt nu zo'n 10 procent. In totaal is vorig jaar t/m 3 september 131.874 ton kaas voor binnenlandse konsumptie afge zet, waarvan 120.312 ton Neder landse kaas (2158 ton gedaald) en 11.562 ton buitenlandse kaas (9215 ton gestegen). Van der Laan stopt met CFK 12 Van der Laan Koeltechniek te Wad- dinxveen is per 1 januari 1989 gestopt met het installeren van koel installaties die chloorfluorwaterstof- 12 bevatten. Dit om reden van het milieu probleem, de afbraak van de ozon laag, en omdat de mogelijkheid er is om een ander koelmedium toe te passen, dat 95% minder schadelijke stoffen bevat. Praktijkonderzoek 1988: eerste jaarverslag PR en ROC's samen Praktijkonderzoek 1988, een geza menlijk jaarverslag van het Proefstation voor de Rundveehou derij, Schapenhouderij en Paarden- houderij (PR) en de Regionale On derzoekcentra (ROC's) is dit jaar voor het eerst verschenen. Kort en bondig wordt een overzicht gegeven van het praktijkonderzoek in het af gelopen jaar. Het verslag telt 94 pa gina's en is verluchtigd met een groot aantal foto's. Belangstellenden kunnen het jaar verslag bestellen door overmaking van 12,50 op postbanknr. 23 07 421 van Proefstation PR te Lelystad, met vermelding van: Jaar verslag 1988. Er komen besprekingen over een nauwere samenwerking tussen de Gezondheidsdiensten voor Dieren in Noord-Brabant en die in Limburg. Op dit moment wordt er al op ver schillende terreinen samengewerkt, dit zal de komende jaren in nog ster kere mate gebeuren. Direkteur drs. T. de Ruijter van de Gezondheids dienst Noord-Brabant zei deze week in zijn nieuwjaarsrede dat over drie jaar wellicht één gezondheidsdienst voor Zuid-Nederland tot stand zal zijn gebracht. Het Agrarisch Dagblad en het VIB hebben als eersten in Europa het initiatief genomen tot het houden van een fokveeveiling tussen twee continenten via de satelliet. Deze bijzondere veiling is onderdeel van een internatio nale fokveedag op de Flevohof in Dronten op zaterdag 18 februari 1989. De satellietveiling wordt gehouden in samenwerking met het Amerikaanse fokbedrijf Ly- lehaven en het Drentse Veeteelt- kundig Ingenieurs Bureau, PTT Telecom en Cinevideogroep ma ken de technische realisatie mo gelijk. Op 18 februari kunnen de aanwe zigen in de Flevohof, rechtstreeks bieden op het fok- vee dat op de Amerikaanse vei ling wordt gepresenteerd. De te veilen dieren verschijnen op een videoscherm. Er wordt informa tie gegeven over de afstamming van het vee en over het verloop van de veiling. De leiding van de veiling op de Flevohof is in han den van de Amerikaanse fokkerij- en veilingspecialist Mi ke Young. CaveeCoveco zorgt voor de veiltechniek en interna tionale afhandeling. Het vee dat wordt aangeboden is topfokma- teriaal uit zowel Amerika als Eu ropa. Ook zullen embryo's wor den aangeboden. De satellietveiling is onderdeel van een internationale fokveedag op de Flevohof op 18 februari a.s. Nadat de leden van de vier regionale stamboekverenigingen en het Cen traal Bureau voor de Varkenshoude rij eind december accoord gingen met het fusievoorstel, werd in Nij megen op oudejaarsdag de fusie tot één Nederlands Varkensstamboek 11.000 stamboekleden sinds 1 janua ri 1989 rechtstreeks lid van het Ne derlands Varkensstamboek (NVS). Voor de uitvoering van de werk zaamheden wordt gebruik gemaakt van drie besloten vennootschappen: één centraal (NVS B.V.) te Nijme gen voor de uitvoering van de lande lijke taken en twee in de regio resp. NNV B.V. voor Noord-Beveland (gevestigd te Nijmegen) en ZVN B.V. voor Zuid-Nederland (ge vestigd te Someren). In totaal tellen de drie B.V.'s bijna 100 perso neelsleden. Algemeen directeur van NVS B.V. is de heer ir. W.J. Joosten, die tevens de functie van re giodirecteur van NNV B.V. vervult. De heer ir. J.G.M. van Vugt is belast met de leiding van ZNV B.V., daar naast is hij direkteur van varkens- KI-vereniging Noord-Brabant. Een optimale belangenbehartiging van de leden is de belangrijkste doelstelling bij de fusie geweest, ook de beperkte groei in de varkenshou derij door aanscherpingn van milieu- en veterinaire regelingen, een verharde marktsector en de steeds heviger wordende concurrentie wa ren voor de stamboekverenigingen redenen genoeg om tot fusie over te gaan. Het NVS zal zich dan ook kenmerken door uniformiteit in be leid, efficiency, goede inspraakmo gelijkheden voor de leden met korte lijnen op bestuurlijk en uitvoerend niveau waarbij blijvend een goed produkt op de markt gebracht wordt. De gevolgen van de fusie voor de uitvoering van de werk zaamheden bij de leden zijn gering. Vrijdag 6 januari 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 14