De maand januari op het Zuidwestelijk akkerbouwbedrijf korte wenken akkerbouw De feestdagen en de jaarwisseling zijn weer achter de rug en het jaar 1989 ligt voor ons. Wat ons dit jaar weer te wachten staat, is voor ieder een vraag. Ieder jaar kent zijn eigen verrassingen. De jaarlijks wederkerende bijzon derheden bij de zaai-, gerst- en oogstperiode in afhankelijkheid van het weer, maken het akker bouwbedrijf tot een boeiend ge heel. Hoewel de prijsontwikke lingen van granen en peulvruch ten wel eens ontmoedigend zijn, zullen de voorbereidingen voor 1989 er weer op gericht moeten zijn om een zo goed mogelijk re sultaat te kunnen behalen. Blijf bij de tijd! Sloten en drainage dienen goed te funktioneren. Systematische kontröle kan eventuele storingen aan het licht brengen Blijf bij de tijd! In deze tijd van het jaar zijn er veel voorlichtingsbijeen komsten, waar u veel informatie kunt verkrijgen De Studieklubs en de Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting houden samen met de Konsulentschappen hun voorlichtingsbijeenkomsten, waar veel informatie gegeven wordt. Informatie die u nodig hebt bij de voorbereiding van uw teeltplan voor dit jaar. U dient een keuze te maken welke gewassen u dit jaar gaat telen en hoe u dit dan gaat doen. Daarbij zijn de saldogegevens en de teelt- technische kennis van diverse gewas sen een eerste vereiste. Tijd besteden aan administratie is ook nodig. Veel boeren ligt dat niet zo. Toch is het van belang het be- drijfsgebeuren zowel financieel als technisch op papier te hebben. Hier door kan worden voorkomen dat be paalde dingen uit de hand lopen. Voor het vastleggen van de teeltge- gevens voor meerdere jaren is het bouwboek beschikbaar. Het is een losbladig systeem met ringband. Bestelling is mogelijk door storting van ƒ35,op postrekening nr. 2249700 van het PAGV te Lelystad, met vermelding van 'bouwboek' PAGV. Op de voorgedrukte bladen is het mogelijk een groot aantal ge gevens van de teelt van gewassen, zoals vruchtopvolging, perceelsgege- vens, zaaizaad/ bemesting enz. te noteren. Over een reeks van jaren vormt dit voor later een waardevolle bron van informatie. Naast het bouwboek kunnen de volgende uit gaven voor u van dienst zijn. - Kwantitatieve informatie, ƒ20, giro 2249700 PAGV te Lelystad - Rassenlijst ƒ12,25. giro 1037754 t.n.v. Leiter-Nijpels, Maastricht - Handleiding 1988, chemische bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden in landbouwgewassen, ƒ4,giro 1690875 t.n.v. CAD- Gewasbescherming te Wageningen De leden van Akkerbouwstudie-' klubs of Verenigingen voor Bedrijfs voorlichting krijgen deze Handlei ding weer toegestuurd. Bij de aktie 'Kwaliteit en Bewaring' van aardap pelen, die deze winter in alle regio's in het Zuidwesten worden gehou den, staat de aardappel centraal. Er worden 4 bijeenkomsten gehouden met per bijeenkomst 1 onderwerp. De onderwerpen zijn: bakkwaliteit, bewaarverliezen, blauw en lange be waring. Het zijn interessante en leer zame bijeenkomsten. Zeker de moei te waard om ze te bezoeken. Bouwplan Vele akkerbouwers zoeken naar al ternatieve gewassen in hun bouw plan. De druk van de overschotten bij de tarwe, de kwotering bij suiker bieten en de prijsdaling van peul vruchten zijn daar debet aan. De te genvallende opbrengsten van het af gelopen jaar van de in het voorjaar ingezaaide zaadgewassen, mag niet als maatstaf genomen worden om een gewas wel of niet op te nemen in het bouwplan. Uitgangspunt voor deze beslissing moet het meerjarig gemiddeld saldo zijn. Bij het maken van een keuze uit de groep 'kleine gewassen' spelen oogst- en prijsverwachting een grote rol, evenals de teeltrisiko's. Het is ook van belang te weten hoe deze ge wassen in het vruchtopvolgingssche- ma ingepast kunnen worden. Deze vruchtopvolgingsschema's zijn toe gevoegd aan het bouwboek van het PAGV. Bemesting Het bemestingsplan wordt in de win ter opgemaakt. Een en ander is goed uit te voeren als u beschikt over ge gevens van een grondonderzoek. Fosfaat Bij een Pw-getal van 25-45 wordt u geadviseerd de bemestingstoestand op peil te houden door te bemesten naar onttrekking, over de gehele ge wascyclus berekend is deze gemid deld ca. 70 kg fosfaat per ha. Het is daarbij een goede werkwijze om de gewassen als aardappelen en grove tuinbouwgewassen wat ektra te ge ven en bij de tarwe wat minder. Dit omdat dit gewas minder reageert op een fosfaatbemesting bij een goede fosfaattoestand. Als het Pw-getal la ger is dan 25, zult u ekstra moeten bemesten om het Pw-getal omhoog te brengen. Dit kan ook uitstekend met organische mest gebeuren, deze is op dit moment weer goedkoop. Kali Bij een gevonden kalitoestand met een K-getal van 18-26 is het advies voor gronden met meer dan 15% slib om de toestand op peil te hou den door te bemesten naar de ont trekking over de gewascyclus. Ge middeld is dit ca. 150 kg K20 per ha. Bij een ekstensief bouwplan zon der aardappelen kan dit wat lager liggen, zo'n 110 kg K20 per ha. In verband met de blauwgevoeligheid van aardappelen is het eveneens ge wenst om goede kalitoestanden te handhaven. Bij een bouwplanbe mesting waarbij u alle kali voor 4 of 5 jaar aan aardappelen geeft is dus een gift nodig van 600 resp. 750 kg kali per ha gedurende 4 of 5 jaar, liefst in het najaar gegeven. De niet- kali behoeftige gewassen kunt u dan overslaan. Bij een K-getal lager dan 18 dient u ekstra te bemesten boven de onttrekking om het streefgetal te bereiken. Stikstof De stikstofvoorraad in de grond kan van jaar tot jaar en van perceel tot perceel sterk uiteenlopen. Daarom is het uitlaten voeren van stikstofon- derzoek in januari/februari een goe de zaak. U dient zich hiervoor nu aan te melden bij de monsternemer in uw gebied. Het stikstofadvies is een goed hulpmiddel gebleken bij het bepalen van de (eerste) stikstof gift. Vooral voor suikerbieten en vlas is de hoogte van de N-gift be langrijk met het oog op kwaliteit. Een teveel kost hier dubbel geld. Onderzoek op bietencysteaaltjes Met het oog op een eventueel uit te voeren grondontsmetting in augustus-september 1989 kan vóór half april nog grondonderzoek uit gevoerd worden op percelen waar in 1990 bieten zullen worden ver bouwd. Als u de besmet tingstoestand voor de bietenteelt van dit jaar wilt weten, is het nu toch wel de hoogste tijd dit te laten onderzoe ken. Bieten telen waar al van te vo ren vaststaat dat goede opbrengsten niet haalbaar zijn, is onver antwoord. Ontwatering Sloten en drainage dienen goed te funktioneren. Afgelopen jaar is dui delijk gebleken waar het wel pn waar het niet in orde was. Onvoldoende ontwatering op een perceel is/altijd schadelijk. De grond is later bereid- baar, waardoor later gezaaid kan worden. Maak nu de eindbuizen goed zichtbaar zodat u gemakkelijk kunt kontroleren of de drainage nog funktioneert. Tijdens een regenrijke periode kunt u dan kontroleren of ze nog wel voldoende werken door de hoeveelheid water in een bepaalde tijd te meten. Ook kunt u op lagere of nattere plekken op het perceel de grondwaterstand bepalen. Deze mag nooit hoger dan 50 cm beneden maaiveld komen. Egaliseren ploegsneden over de vorst Een egaliserende werking van de grond kan, vooral voor gewassen die een fijn ondiep zaaibed vragen, gunstig zijn. Voor zover het nog niet gebeurd is, kan het alsnog. Wel moet voorkomen worden dat er in de ondergrond door verdichting toch nog spoorvorming optreedt. Dit kan schade geven aan de groei van de gewassen. Op slempgevoelige gronden is een dergelijke bewerking als regel niet aan te bevelen. Bewaring van aardappelen en uien Om aardappelen in hun kiemrust te houden moet de gewenste bewaar- temperatuur tijdens de bewaarperio de konstant blijven. De aardappel is een levend produkt, dat warmte en vocht produceert. Daarom is het noodzakelijk de temperatuur regel- OM DE VRUCHTBAARHEID van de grond op peil te houden moet er minstens evenveel organische stof worden toegevoegd als er wordt ont trokken. Denk aan een groenbe- mesting gewas onder dekvruchten of eventueel daarna. Toepassing van dierlijke organische mest op de stop pel of een kombinatie van beide. Het op peil houden van het organische stof gehalte van uw grond dient een onderdeel van uw bemestingsplan te zijn. DE TIJD OM WINTERTARWE te zaaien is na 10 januari voorbij. U kunt nu beter uw keuze op zomer granen laten vallen. U kunt met de zaai hiervan omstreeks eind januari beginnen. Zorg echter voor een goe de zaaizaadbescherming en dat het zaad goed gedekt ligt. Vooral de eerstgezaaide percelen krijgen het meest bezoek van duiven en ander gevogelte. WANNEER U NAJAAR 1988 En gels raaigras hebt gespoten met Tra- mat en dit gewas is om welke reden dan ook mislukt, is de kans op scha de bij de volgende gewassen het ge ringst: suikerbieten, erwten en mais. DE TEGENWOORDIGE WERK TUIGEN en motoren zijn veel te duur om er slordig mee om te gaan. Een regelmatige onderhoudsbeurt is matig te kontroleren en eventueel te ventileren om zo de ontwikkelde warmte en het vocht af te voeren. Bij vorst moet enkel intern geventileerd worden om in de gehele ruimte een zo gelijkmatig mogelijke tempera tuur te krijgen en kondensatie zoveel mogelijk tegen te gaan. Lukt het echter niet om de kondensatie tegen het plafond weg te houden, dan is het aanbrengen van één of meer cir culatieventilatoren een goede oplos sing. Deze zijn ook leverbaar met een warmtespiraal. Daarmee kan de lucht boven de hoop iets opgewarmd worden waardoor deze meer vocht kan opnemen. Blijf uw produkt kontroleren! Voor veel partijen is dit deze winter i.v.m. rot geen overbo dige luxe. Als u uw aardappelen af levert, zullen deze opgewarmd moe ten worden tot tenminste 15°C. Blauwgevoelige partijen (dat zijn dit jaar de meeste) tot 18°C. De inge blazen lucht mag niet warmer zijn dan 20°C. Uien die vochtig zijn gaan vlug in kwaliteit achteruit. Regelmatig ven tileren met droge lucht is gewenst. Gestreefd moet worden naar een be- waartemperatuur van 0-2°C. Alvo rens tot aflevering over te gaan, moeten koud bewaarde uien eerst op een wat hogere temperatuur worden gebracht door ventilatie met warme re buitenlucht. Er moet wel worden voorkomen dat de uien nat worden afgeleverd. Onderhoud werktuigen en machi nes, bedrijfshygiëne Goed onderhoud en tijdige vervan ging van aan slijtage onderhevige onderdelen is nodig. Hiermee kan worden bereikt dat de machines tij dens het gebruik goed funktioneren, zodat er vlot gewerkt kan worden. De apparatuur goed schoonmaken is nodig voor een lange levensduur, maar ook uit het oogpunt van be drijfshygiëne. Wat het laatste be treft, schadelijke schimmels en/of bakteriën maar ook onkruidzaden kunnen door aanhangende grond worden overgebracht. Goed reinigen is noodzakelijk. Voorkomen moet worden dat bijvoorbeeld gezond pootgoed en zaaizaad al bij het po ten of zaaien worden besmet. Voor komen is beter dan genezen. A.P. den Hollander bedrijfsvoorlichter CAT Goes nodig. Vele kleine reparaties en on derhoudsbeurten kunt u zelf uitvoe ren. Begin echter niet aan motoren e.d. te sleutelen wanneer u niet hele maal zeker van uw zaak bent. HANDELINGEN die wellicht door uw dealer moeten gebeuren zijn o.a. kont role op het hydraulisch systeem (pomp-druk-leidingen) en de cilin der compressie. Het testen van de verstuivers, welke grote invloed op het brandstofverbruik hebben zijn zaken die u moet laten doen. Een grondige, kontrolebeurt nu kan u in het komende seizoen veel tijd en geld besparen. WAT TE DOEN met een partij aardappelen waarin veel natrot, Phytophthora en of vorstschade in voorkomt? Zeer belangrijk is het dat de partij droog blijft en er regelma tig luchtverversing plaatsvindt. Een regelmatige kontrole, - 30-40 cm diep onder de oppervlakte van de aardappelhoop, geeft op dit punt de grootste zekerheid. BIJ DE TEELT VAN POOTAARD- APPELEN is vakmanschap bij de selektie onmisbaar. Vooral bij de komst van een groot aantal nieuwe rassen is kennis vergaren via scho ling nodig om vakman te kunnen zijn en blijven. De Keuringsdienst stelt u hiervoor in de gelegenheid. Neem deze kans te baat. Meldt u aan 01100-14710. Mogelijk biedt de teelt van pootgoed ook een nieuw perspektief voor u! Vrijdag 6 januari 1989 Op wat zwaardere grond kan een egaliserende grondbewerking gunstig zijn om een goed zaaibed voor fijne zaden te verkrijgen 12

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 12