VITAK moet in Zuidwestelijk verband vorm krijgen Studiedag Fijnaart: Er kan nog veel worden bespaard op vaste kosten in akkerbouw Milieudiskussie onzorgvuldig gevoerd Ontwikkelingsdag voor de Zuidwestelijke fruitteelt op 13 januari Proefbedrijven Westmaas en Rusthoeve dienen breder gedragen! Zuivelsector moet investeren Takorganisaties Akkerbouw Zeeland: Drs. H. Schelhaas in openingstoespraak vergadering PZ Reserveren Toelating en beschikbaarheid Torque H. Schelhaas: Om arbeid en machines rendabel te maken zal voor een aantal bedrij ven vergroting nodig zijn. Een intensiever akkerbouwplan (meer aardappelen of bieten) is veelal geen reële mogelijkheid meer. Be- drijfsvergroting is echter alleen verantwoord wanneer de risico's van de financiering aanvaardbaar zijn. In een aantal gevallen zal de be drijfsontwikkeling in de richting van de grove tuinbouw een uitkomst kunnen bieden. In beide gevallen zal het ondernemerschap van doorslaggevend belang zijn". Dat zei drs. K.J. Poppe, wetenschap pelijk medewerker bij het LEI op een goed bezochte studiedag over "kostenbeheersing en financiering op het akkerbouwbedrijf", don derdag 22 december jl. in hotel "De Graanbeurs" te Fijnaart. De heer Poppe wees de aanwezigen erop dat de machinekosten op de grotere zuidwestelijke akkerbouw bedrijven van 900,per ha in 1980/81 tot ƒ1.185,— in 1988/89 zijn gestegen. Machinekosten en loonwerk samen stegen van 1.480,per ha. tot 1.845,per ha. Dat betekent dat deze kosten nu een derde van de opbrengsten uitma ken tegenover 25% in 1980. Opval lend zijn de verschillen: de 20% van bedrijven van ca. 40 ha die de laagste kosten van machines en loonwerk heeft, is slechts 1.450, per ha kwijt terwijl de "slecht- ste"20% 2.600,per ha uittrekt voor mechanisatie. Bij 40 ha is dat wel een verschil van ƒ50.000, aldus Poppe. Volgens de heer W.P. Noordam van het PAGV worden de vaste kosten in de akkerbouw vaak gezien als een gegeven. Toch kunnen die kosten in veel gevallen flink wor den gedrukt tot ca. 1.300,per ha. Voorwaarde is wel dat er dan zo veel mogelijk wordt samengewerkt en dat de machines en werktuigen ef ficiënt worden ingezet. In het alge meen is de akkerbouw toch nog te weinig kostenbewust. Als hij nu bijv. 3 trekkers heeft kan hij zich ge zien het aantal uren die hij er ge bruik van maakt afvragen of hij ze wel nodig heeft... De studiedag over "Kostenbeheersing en financiering op het akkerbouwbe drijf" in Fijnaart werd goed bezocht. In de vergadering van het bestuur van de TAZ op 21 december jl. ston den 2 punten centraal, te weten de privatisering van de voorlichting en de verbreding van VITAK (VITAK start in de verschillende regio's). Van beide zaken is het bestuur de mening toegedaan, dat er over de provincie grenzen heen gekeken moet worden en dat een en ander in Zuidwestelijk verband vorm gegeven moet worden. Verbreding VITAK Nu met het VITAK-project enige er varing is. opgedaan in de Flevopol- ders en Noord-Holland zijn er plannen in de maak om VITAK ook voor andere regio's beschikbaar te krijgen. De plannen voor het Zuid westen zijn het verst gevorderd en het is de bedoeling VITAK in 1989 hier te laten draaien. Momenteel is het aan de orde om be drijven en organisaties te benaderen die bereid zijn informatie beschik baar te stellen aan VITAK. In lande lijk verband wordt hieraan door de SI VAK gewerkt. Anderzijds zullen er boeren bereid gevonden moeten wor den om een aansluiting op VITAK te krijgen. Hierbij wordt in ieder geval gedacht aan die akkerbouwers in Zuid-Holland, Zeeland en Noord- Brabant die momenteel aan de zgn. VITAK meekijkgroepen deelnemen. Het bestuur vindt het een goede zaak dat er vaart wordt gezet achter de verbreding van VITAK. Wil VITAK kunnen slagen dan dienen zowel in formatieleveranciers als gebruikers VITAK als het informatiemedium van de toekomst te beschouwen. Ge zien de landbouwkundige situatie moet de verbreding van VITAK in Zuidwestelijk verband gestalte krij gen. Voor de uitstraling van dit pro ject is het dan ook nuttig, dat het info-centrum Akkerbouw hierbij nauw betrokken is. Verder constateert het TAZ-bestuur dat het zgn. telematica-project in Noord-Brabant en VITAK naast el kaar kunnen funktioneren en geen concurrenten van elkaar zijn. Privatisering Het TAZ-bestuur kan in grote lijnen het rapport van het bureau Twijnstra Oudde over de te privatiseren voorlichtingsdienst onderschrijven. Met het advies om geen regiobestu ren in te stellen kan de TAZ instem men.. Overigens betekent dit niet dat de regio indeling niet meer belang rijk zou zijn. Het bestuur vindt dat voor wat betreft de akkerbouw het Zuidwestelijk kleigebied voorlich- tingskundig als een geheel moet wor den gezien. Vanuit één punt zullen één of meer teams de vaktechnische voorlichting in dit gebied dienen te verzorgen. Wat betreft de betaling is uit de enquête die door de TAZ ge houden is, gebleken dat overwegend Vrijdag 6 januari 1989 de voorkeur wordt gegeven aan beta ling per advies. Het bestuur vindt dan ook dat waar mogelijk het pro fijtbeginsel moet worden toegepast. Anderzijds moet voor een uitholling van de voorlichtingsboodschap ge waakt worden. Overige zaken Het bestuur constateert dat de ope ning van het info-centrum te Schoondijke goed is verlopen. Ook de belangstelling zowel van bedrijven als bezoekers is zondermeer goed te noemen. Een en ander geeft vertrou wen voor de toekomst van het info centrum. Wat betreft de plannen die er bestaan om de bedrijfsstructuur in Zeeuws- Vlaanderen te versterken (instellen van gespreks- en gewasstudiegroepen e.d.) is het bestuur van mening dat het dienstig is de TAZ en/of de Zeeuws-Vlaamse akkerbouwstudie- clubs bij dit gebeuren te betrekken. Op de eerstgehouden vergadering van het hoofdbestuur van de ZLM maandag 2 januari jl. in het Land- bouwhuis te Goes heeft de voorzitter van de akkerbouwcommissie, de heer J.C. Geluk, aandacht gevraagd voor de financiering van de proefbe drijven Westmaas en Rusthoeve. Er wordt tbv deze proefboerderijen via de verenigingen van bedrijfs voorlichting, (takorganisaties), stu dieclubs en enkele kringen van standsorganisaties, per lid een hecta- "Er bestaan m.b.t. de belasting van het milieu nog vele onduidelijkhe den, lang niet alles is bewezen, er worden nogal eens verouderde gege vens gebruikt en er worden vaak te snelle konklusies getrokken. De vee houderij heeft terecht het gevoel dat de discussie onzorgvuldig wordt ge voerd en dat nu plotseling de hele sa menleving over haar heen valt, ter wijl industrie en verkeer veel meer buiten schot blijven." Dat zei drs. H. Schelhaas in zijn openingstoespraak bij de vergade ring van het produktschap voor zui vel, 3 januari jl. De heer Schelhaas beschouwt de milieuproblematiek overigens als de ernstigste uitdaging voor de zuivelsektor de rest van deze eeuw. Hij zei niet al te somber te zijn over de konkurrentie van imitatie- produkten. Wel is een aanzienlijk betere wetgeving gericht op een eer lijke presentatie van de imitatiepro- dukten en een duidelijker presentatie van de zuivelprodukten als echte zui- velprodukten nodig. Volgens Schelhaas hebben we in de zuivel op dit moment niet in de eer ste plaats een wedloop nodig, wie de hoogste melkprijs kan uitbetalen aan de melkveehouders. Veel meer is nodig een wedloop, wie het meest durft te investeren voor de zorgen voor morgen. Hij geeft daarom in overweging om een deel van de stij ging van de melkprijs te reserveren om zo de konkurrentiepositie van de melkveehouderij en de zuivelin dustrie voor de toekomst veilig te stellen. Drs. H. Schelhaas. De 47e ontwikkelingsdag voor de Zuidwestelijke fruitteelt, georgani seerd door de kring Zeeland/West Noord-Brabant van de NFO in sa menwerking met de 3CLO, zal plaats vinden op vrijdag 13 januari a.s. Het middagprogramma hiervan vindt plaats in het gemeenschaps- en dienstencentrum "De Vroone", C.D. Vereeckenstraat te Kapelle. Als onderdeel van deze dag wordt er in de veilinghal van de CVZ te Ka pelle een mechanisatiebeurs georga niseerd. Deze is voor het publiek open van 9.00 tot 12.00 uur en van 16.30 tot 20.30 uur. Onder meer zal er in de NFO-stand, een demonstra tie plaatsvinden van een apparaatje dat leeg fust van bestrijdingsmidde len reinigt. Verder zal alles te zien zijn wat op het gebied van fruitteelt- mechanisatie interessant is. Ook de teelt van kleinfruit onder glas en plastic zal belicht worden. Middagprogramma in "De Vroone" 13.30 uur - 14.00 uur: Opening door de Voorzitter van de N.F.O. Kring Zeeland/West Noord-Brabant de heer W. de Jager. 14.00 - 14.25 uur: "Van Keerpunt tot Bloei", door de heer ir. M. Ger ritsen, sekretaris N.F.O. 14.30 uur - 14.55 uur: "Rood en re sistent, de toekomst"? door de heer P D. Goddrie, van het R.I.V.R.O. 15.00 uur - 15.25 uur: Pauze. 15.30 uur - 15.55 uur: "Afzet bevor dering en reklame voor fruit", door de heer E. Truffino, hoofd reklame C.B.T. 16.00 uur - 16.30 uur: Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de in leiders. 16.30 uur: Sluiting. Naar aanleiding van berichten in sommige vakbladen dat het spint middel Torque uit de markt zou verdwijnen resp. zijn toelating zou verliezen, deelt Shell Nederland Chemie B.V. mede dat deze bericht geving elke grond van juistheid mist. Alle formuleringen van Torque zijn zonder beperking verkrijgbaar en er zijn geen wijzigingen in de toelating aangebracht. Tevens vestigt Shell de aandacht op de toepassing van Tor que L in de fruitteelt. Bij enkelvou dige toepassing in de bloei is Torque enigszins gevoelig voor lage tempe ratuur. Langjarige ervaring leert echter dat een dubbele toepassing met een interval van 10-14 dagen dit aspect volledig ondervant en dat het gewas zonder spintproblemen de zo mer doorkomt. Torque werkt ook op roestmijten is toepasbaar ingeïn- tegreerde systemen. re omslag afgedragen voor de (me definanciering van de werkzaamhe den. Dit alles gebeurt op vrijwillige basis. Geluk: "De pijn die hier in zit is dat niet iedereen zijn verantwoor delijkheid verstaat: slechts 60% van de agrarische ondernemers in Zee land en Noord-Brabant draagt bij. "Natuurlijk zou dit 100% moeten zijn, want ook diegene die niet mee betalen profiteren van het onder zoekswerk dat daar gebeurt! Vooral nu de inkomsten uit de ak kerbouw teruglopen zullen de onder zoeksresultaten steeds belangrijker worden om uit deze bedrijven te ha len wat er in zit. Daarom zou dit werk door de boeren uit het gebied breed gedragen dienen te worden!" Geluk riep de afdelingsbesturen op hier aandacht aan te besteden op hun algemene vergaderingen. Vorig jaar is een einde gekomen aan een tijdperk: de zuivelvoorraden zijn verdwenen. Alleen al daarom zal het marktbeeld in het nieuwe jaar ver schillen met 1988. De ernstige uitda ging voor de zuivelsector is nu de mi lieuproblematiek. De gemiddelde uitbetaalde melkprijs in het afgelo pen jaar zal waarschijnlijk het re cordniveau van 78,65 per 100 kg met 4,8% vet bereiken. Hoezeer ik ook melkveehouders deze prijs gun, ik had een grotere melkproduktie en dus een wat lagere prijs beter bevon den. Dit met het oog op versterking van de zuivelafzet op lange termijn. De zuivelsector kan vanuit de EG- landen een grotere concurrentie ver wachten. De structurele ontwikke lingen gaan sneller, zowel in de melkveehouderij als in de zuivel. Wij hebben nu in ons land niet in de eerste plaats een wedloop nodig wie de hoogste melkprijs kan uitbetalen. Veel meer is nodig een wedloop, wie het meest durft te investeren. Voor de zorgen van morgen. De huidige hoogte van de melkprijs en de inko menspositie van de melkveehouderij maakt dit ook mogelijk. Ik vind dat een deel van de stijgingen van de melkprijs gereserveerd moet worden voor investeringen in milieuonder zoek, marktontwikkeling e.d. Zo is de concurrentiepositie van melkvee houderij en zuivelindustrie veilig te stellen voor de toekomst. (Oogst) 11

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 11