"We moeten blijven zoeken naar andere bestemmingsmogelijkheden akkerbouwprodukten" Hoofdbestuur ZLM: voorlichting aanwending organische mest goede zaak Tuinbouwcommissie pleit voor eerlijke en gezonde konkurrentie tussen agrarische sektoren Voorzitter veehouderijcommissie: stierenhouders moeten doorgaan met blikken. Voorzitter akkerbouwcommissie: Milieu "Agrarische praatjes" op lokale Omroep Tholen ZLM sterk gekant tegen financieringsvoorstel stormvloedkering Hoofbestuur ZLM voorstander milieu-convenanten Op de eerste ZLM-vergadering in 1989 heeft de voorzitter van de ak- kerbouwcommissie de heer J.C. Geluk, het hoofdbestuur maandag 2 januari jl. in het Landbouwhuis te Goes voorgehouden dat er ook in het nieuwe jaar met niet aflatende ijver geprobeerd moet worden om andere bestemmingsmogelijkheden te blijven zoeken naar onze landbouwprodukten dan alleen voor dierlijke en menselijke con sumptie. "Als we de rede van de heer Winsemius op onze algemene vergadering goed beluisterd hebben, dan moeten we als we hier iets aan willen doen, snel aan de gang en dan zal het nog een aantal jaren duren voor we resultaten kunnen boeken". Geluk constateerde dat begin 1988 gedachten over ethanol nog werden afgedaan als futoristisch, ver van de werkelijkheid. Toch is er recent bij het Landbouwschap een goed onder bouwd verhaal verschenen waarbij ethanol in het totale patroon ge plaatst best mogelijkheden heeft en zelfs grote voordelen heeft t.o.v. fossiale brandstoffen wat het milieu gedeelte betreft. Veel gehoord argu ment van de tegenstanders is, aldus Gefuk, dat de energiebalans erg ne gatief is. Toch schrijven anderen weer dat de energie-balans altijd po sitief is,zelfs dat er 2x zoveel energie wordt teruggewonnen als er wordt ingestopt! "Als dit waar mocht we zen, zo zei hij, dan zullen we dit bo ven tafel moeten krijgen, door er sterk op aan te dringen dat er een onafhankelijke commissie komt die niet geremd wordt door financiële betrokkenheid, zowel van overheids wege als van het bedrijfsleven, maar meteen objectief rapport komt waarbij alle in's en out's worden af- en meegewogen, zodat we er achter kunnen komen of hier op termijn mogelijkheden liggen. Want wan neer hier geen "energie" uit komt, moeten wij er ook geen "energie" in blijven stoppen. Want dan slaat on ze energie-balans de verkeerde kant door", aldus Geluk. De heer Geluk zei dat het te betreu ren dat het ministerie van VROM uit het ZLM-blad kennelijk alleen haalt wat hen welgevallig is. Hij duidde daarbij op een bericht over het pe riodiek keuren van de spuitmachi- nes. Geluk: "De ZLM krant is im mers nauwelijsk verschenen of in Horst bij de fa. Douwen, poneert de minister deze keuring als een soort dreigement. De heer Geluk zou - wanneer de minister het harmonisa tie beleid t.a.v. gewasbescherming net zo voortvarend aanpakt - daar bewondering voor op kunnen bren gen. "Maar kennelijk wordt het weer éénrichtingsverkeer. Nu al wordt er door het ministerie gesug gereerd dat, harmonisatie in 1992 of erna erg moeilijk zal zijn. Men is kennelijk niet van plan daar hard aan te trekken... Geluk informeerde het hoofdbestuur verder over een af spraak tussen het Landbouwschap en minister Nijpels over het reinigen van de lege fust van gewasbescher mingsmiddelen. Vanaf 1 oktober 1989 zal de behandeling van lege fust aan regels verbonden worden, op de verpakking komt dan te staan hoe er gehandeld dient te worden. Er wor den daarbij drie soorten fust onder scheiden: - wat direct met het huisafval mee kan - wat gereinigd dient te worden en daarna als huisafval meekan - wat te allen tijde bij de gemeente ingeleverd moet worden. Bij iedere spuitmachine hoort dan ook een reinigingsinstallatie aanwe zig te zijn, kosten ongeveer 1000,per machine! 1989 zouden worden gewijzigd. Om dat in december 1988 daarover in de EG-ministerraad geen overeenstem ming is bereikt, is de voor 1988 gel dende regeling verlangd tot 1 april 1989. De premie van 67,voor de eerste 50 stieren blijft dus de eerste 3 maanden van 1989 van kracht. De dieren moeten dan echter wel zijn voorzien van een oorblik. De verlenging met 3 maanden zal het noodzakelijk maken dat de mel dingsregeling wordt aangepast zodat zij die recht hebben op de premie er ook voor in aanmerking komen, zo meent het hoofdbestuur van de ZLM dat hiermee op één lijn zit met het Landbouwschap dat minister Braks reeds om een bevredigende oplossing heeft gevraagd. Met ingang van januari 1989 be gint de Z.L.M. kring Tholen/St. Philipsland met "Agrarische praatjes" via de Stichting Lokale OmroepTholen -SLOTH-. Het is de bedoeling dat er in de rubriek SLOTH-ACCENT maandelijks 2 uitzendingen worden verzorgd. De "Agrarische praatjes" wor- J.C. Geluk De heer Geluk deed de suggestie om in de wintertijd de opslagplaats van de gewasbeschermingsmiddelen eens kritisch te bekijken wat er allemaal staat. "Ruim die middelen, die niet meer gebruikt worden, op door ze aan te bieden bij uw gemeente, zodat oude en niet meer toegelaten midde len verdwijnen en u geen last bezor gen bij een eventuele A.I.D.- controle", zo adviseerde hij. ZLM wil efficiency-onderzoek Landbouwschap, produktschappen en Landbouworganisaties Het hoofdbestuur van de ZLM is van mening dat er een extern onder zoek moet komen naar de efficiency van het funktioneren van het Land bouwschap, de produktschappen en de landbouworganisaties. Een en an der kwam naar voren bij een discus sie over de door het landbouwschap voorgestelde heffingsverhoging van 4%. De ZLM is nadrukkelijk van mening dat de heffing zoveel mogelijk gesta biliseerd dient te worden en zeker niet mag stijgen als gevolg van een verhoging van de vakatiegelden. De vakatiegelden moeten volgens het ZLM-bestuur gebaseerd zijn op de kosten voor een bedrijfsverzorger. Via een extern onderzoek zouden al ternatieven voor de kostenstijging gevonden moeten worden in bij voorbeeld de vergaderfrequentie, het aantal deelnemers van vergade ringen en het heroverwegen van taken. Aanwezigen tijdens hoofdbestuur d.d. 2 januari 1989 H.C. van der Maas, voorzitter; mr. J. Oggel, algemeen-sekretaris; R. Hoiting, sekretaris; L.J. van Gastel, kring Schouwen-Duiveland; M.C.J. Kosten, kring Tholen-St. Philipsland; F.A. Dees, kring Noord-Beveland; C. Hamelink, kring O. Zuid-Beveland; S.J. Noteboom, kring W. Zuid-Beveland; C.J. Bierensm kring Walcheren; P. Risseeuw, kring W. Zeeuws-Vlaanderen; M. Boogerd, kring Axel; M. Vinke, kring Hulst; J.C. Ge luk, kring West-Brabant; G.J. de Jager, kring Altena-Biesbos; H. Juin, kring Oost- en Midden-Brabant; J.H. Hart- gers, kring Langstraat; G. Sterrenburg, tuinbouw; J.L. van Gorsel, grondge bruik; W. v. Veldhuizen, veehouderij; D. Hannewijk, veehouderij. Adviserende le den: mw. R. Crezee; raw. C.M. Dees; L. van Nieuwenhuijzen; P. Versluijs. Dien sten/instellingen: B. Veerbeek; ing. J. Markusse; mw. J. Priem; T. Elzinga; J. Wierenga. den voor de microfoon gebracht door de heer Bram van Westen (landbouw) terwijl de heer D.C. Koppenhol de tuinbouw voor zijn rekening neemt. De uitzenddata zijn:Jan. 7 en 28, februari 11 en 25, maart 11 en 25, april 15 en 29. Sloth kan wor den ontvangen via kabel 89,9 Mhz stereo en via de ether FM 106,5 Mhz. Het nieuwprogram- ma Sloth accent wordt altijd op zaterdag uitgezonden van 12.30-14.00 uur. Vrijdag 6 januari 1989 De mestbank en de nieuwe Mest Af zet Coöperatie (Mestac) van de NCB gaan in overleg met de standorgani saties de komende maanden in het Zuidwesten voorlichting geven over het aanwenden van organische mest. Volgens de voorzitter van de vee houderijcommissie van de ZLM, de heer W.van Veldhuizen, is dit een goede zaak. Voor de producent - omdat deze de mest op een verant woorde wijze zal moeteivafzetten -, voor de afnemende akkerbouwer omdat de produktiekosten gunstig kunnen worden beïnvloed. De heer Van Veldhuizen riep daarbij een oude wijsheid te hulp: 't Is maar schijt maar 't doet wonderen waar het leid". Het hoofdbestuur zei het eens te zijn met de stelling van Van Veldhuizen dat de ongerustheid bij de veehoude rij in de afzetgebieden met betrek king tot aanvoer, bewaring en aan wending van deze mest de nodige aandacht zal dienen te krijgen zodat in geen geval schade berokkend wordt aan de veehouderij in deze regio's. Mede naar aanleiding van de discus sie rond de pachtvoorstellen, het op brengend vermogen van de grond en bedrijfsrendementen merkte de heer van Veldhuizen nog op dat het op brengend verzorgen van de grond in de veehouderij is gerelateerd aan de opbrengst van de geteelde gewassen (maïs, gras en andere ruwvoeders) en dat deze dus als zodanig niet ho ger ligt dan in de akkerbouw. Ren dementen in de veehouderij worden nl. mede bepaald door fokkerij, in vesteringen in gebouwen, kortom door het management van de on dernemer. In zijn gebruikelijke sectoroverzicht wenste de voorzitter van de tuin bouwcommissie, de heer C. Hame link, op de hoofdbestuursvergade ring van de ZLM 2 januari j.l. alle sectoren vanuit de tuinbouwhoek "een jaar zonder verdringing toe" voorzover deze althans wordt gesti muleerd door het beleid van Den Haag of Brussel. Het hoofdbestuur onderschreef deze wens. Volgens de commissievoorzitter zal vooral het telen voor een (terecht) kritische consument ons de komende jaren bezighouden. Ook hier geldt dat er in een gezonde concurrentie gestreden moeten kunnen worden! Het terugdringen van het gebruik van chemische middelen moet op verantwoorde wijze worden bereikt met inachtneming van een gelijk schakeling in de Europese Ge meenschap. (omzetstijging) Terugziend op 1988 stelde de heer Hamelink vast dat binnen de tuin bouwsector de telers van siergewas sen tevreden terug kunnen kijken: de omzetcijfers van veilingen met bloe men en planten e.d. geven een om zetstijging te zien. De afzetorganisa ties van groenten en fruit hebben ge middeld een wat dalende omzet (lan delijk) hetgeen resulteert in ook weer gemiddeld lagere bruto ontvangsten 10 op de bedrijven. Verwacht wordt dat de arbeidsvoorziening in de tuin bouw, ook in het komende jaar, weer de nodige aandacht zal vragen, landelijk: in de specifieke tuin bouwstreken en voor het ZLM- werkgebied v.w.b. de problematiek rond de gelegenheidsarbeid. Ten aanzien van de kerstveilingen merkte de commissievoorzitter op dat deze vanuit promotie oogpunt zeer goed zijn. "Maar het moest meerdere keren kerst zijn. Hij riep de aanwezigen tenslotte op meer traditionele kropsla en meer spruiten te consumeren. De voorzitter van de veehouderij commissie van de ZLM, de heer W. van Veldhuizen, is van mening dat de producenten van roodvlees in ie der geval door moeten gaan met het blikken van hun stieren. Hij zei dat op de hoofdbestuursvergadering van de ZLM, maandag 2 januari jl. in het Landbouwhuis te Goes. Van Veldhuizen deed deze oproep nu is gebleken dat er in het laatste kwartaal van 1988 slechts voor 10% van het aantal roodvleesdieren een rood slachtnummer is aangevraagd. Veel van de in het eerste kwartaal van 1989 voor de slacht aan te bie den dieren zijn dus niet als zodanig gemeld. E.e.a. is mede een gevolg van het feit dat de regels betreffende de roosvleesproduktie per 1 januari De ZLM is sterk gekant tegen het fi nancieringsvoorstel van minister N. Smit-Kroes voor de stormvloedke ring in de Nieuwe Waterweg. "Het is onoirbaar om de financiering daarvan mede op te leggen aan de belastingplichtigen in de gebieden van de zeewerende waterschappen van Groningen tot en met Zeeland". Het hoofdbestuur van de ZLM is van mening dat de stormvloedkering van algemeen belangis en derhalve geheel uit de algemene middelen moet worden gefinancierd. De ZLM sluit zich hiermee aan bij de Unie van Waterschappen die het financie ringsvoorstel onverdedigbaar noemt. Al eerder heeft ook het KNLC - op voorstel van de ZLM - zich gekant tegen mede financiering van de stormvloedkering via de waterschap pen. Aan het Landbouwschap zal worden gevraagd dit standpunt over te nemen. Het hoofdbestuur van de ZLM vindt het in principe een goede zaak dat er m.b.t. het milieu con- venanten worden gesloten tussen het Landbouwschap en het minis terie van VROM. Wel is daarbij voorwaarde dat beide partijen zich ook strikt aan de afspraken houden. De ZLM is van mening dat het nemen van (vergaande) maatre gelen ter bescherming van het mi lieu de komende decennia cen traal zal staan in het overleg tus sen de georganiseerde landbouw en de overheid. Volgens ZLM- voorzitter, de heer H.C. van der Maas, zal de achterban daarvan diep doordrongen moeten wor den. "Als hoofdbestuur zullen we de moed moeten hebben de realiteit daarvan over te brengen. Dit kan vanuit de vaststelling dat een gezond milieu ook van groot belang is voor de landbouw". De ZLM wil in deze materie mede het voortouw nemen. Afgespro ken werd dat in de commissie Grondgebruik van de ZLM met name de onderwerpen verzuring en gewasbescherming, - de twee zwaarst wegende aspecten bij de milieudiscussie voor de land bouw - aan de orde zullen wor den gesteld.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 10