ZLM-voorzitter: "de komende tijd zal een groot beroep worden gedaan op ons aanpassingsvermogen". Vele handen.. 7,(0° lks*-kï£ zuidelijke landbouw maatschappij Samenwerking Landbouwschapsvoorzitter Doornbos: Landbouw kan uitgroeien tot leverancier vernieuwbare grondstoffen. Milieu Kansen. VERVOLG PAG. 10 V/DDE>3'" OTfD V RIJDAG 6 JANUARI 1989 77e JAARGANG NO. 3955 land- en tuinbouwblad Op het bedrijf van de heer L.J. de Jager te Dreischor vond eind vorig jaar een ludieke boomplantaktie plaats. Als uitvloeisel van een grap had de heer De Jager zich tijdens een exkursie van de landbouwvereni- ging Dreischorlaten ontvallen beplanting rondom zijn bedrijf te zullen aanbrengen: "Ik zorg voor het plantgoed, als jullie komen planten De leden hebben zich met plezier van dit karwei gekweten. Op de foto wordt door drie generaties De Jager de laatste boom geplant, waarbij later het naamplaatje "de Jager linde" werd onthuld. Zie ook pag. 8. "De Jandbouwproduktiesector bevindt zich op een breekpunt in haar ontwikkeling naar een andere fase. Herstructurering van de bedrijfstak en herschikking van de produktiegebieden zullen - of we het nu willen of niet - het gevolg daarvan zijn. Een en ander zal gepaard gaan met veel economische en sociale pijn, en met een groot beroep op ons aanpassingsvermogen", aldus de voorzitter van de ZLM, de heer H.C. van der Maas, maandag 2 januari in zijn nieuwjaarstoespraak tot het hoofdbestuur van de ZLM in het Landbouwhuis te Goes. De voorzitter verwacht dat de concurrentie tus sen sectoren, tussen produktiegebieden, en tussen boeren-producenten onderling zal verhevigen. Waar devolle tradities en goede gewoontes in de produktie- en afzet methodes maar ook in de werk- en levensstijl van boeren en boerengezinnen zullen daarbij doorbro ken (moeten) worden. De landbouw heeft de kracht om uit te groeien tot leve rancier van vernieuwbare grondstoffen voor de chemi sche, petrochemische en farmaceutische industrie. Op basis daarvan kan een reeks van milieuvriendelijke, af breekbare, produkten worden voortgebracht: plastics uit zetmeel, verpakkingsmaterialen, papier, zeep en smeer middelen. Produkten die zonder problemen weer in de natuurlijke kringloop kunnen worden teruggebracht en die bij verbranding niet meer kooldioxyde in de atmos feer brengen dan ze daaruit tijdens het groeiproces heb ben opgenomen. Een deel van het geld dat beschikbaar is voor milieuvriendelijke agrificatie moet in deze rich ting worden besteed". Dit zei voorzitter Doornbos van het Landbouwschap woensdag 4 januari jl. in zijn openingswoord bij de openbare bestuursvergadering van het schap. Hij pleit er tevens voor om zaken als bijvoorbeeld milieuvriendelijke verpakkingen ook te stimuleren in de sfeer van toelatings eisen en normering, waardoor het gebruik van onge wenste materialen wordt tegengegaan. Het staat voor Doornbos vast dat de milieuvriendelijke agrificatie zowel voor de samenleving als voor de boer aanzienlijk meer perspectief biedt dan een beleid dat ge baseerd is op ge- en verboden. "De discussie zou wat mij betreft wat minder mogen gaan over wat allemaal niet kan of mag, en wat meer over de vraag hoe de gewenste ontwikkelingen zo gericht mogelijk kunnen worden be vorderd en versneld". Bezorgd De voorzitter zei gezien de ontwikkelingen in de graan- sektor bezorgd te zijn over het inkomen van de boer, dat op de tocht komt te staan. "Voor het graanbeleid zal dat consequenties moeten hebben: van een verdergaande prijsdaling zal geen sprake kunnen zijn. Door de recente meevallers voor het EG-budget is dat ook in financieel opzicht verantwoord. In de zuivelsector wordt het langzaam maar zeker duide lijk dat de superheffing ten koste gaat van de concurren- tievoorsprong van ons land en ook in toenemende mate leidt tot verdringing. Versoepeling van het quotum systeem is dringend noodzakelijk. De georganiseerde land- en tuinbouw moet volgens de voorzitter ook voldoende zicht en greep houden op wat wel de derde industriële revolutie wordt genoemd. "Het kan en mag niet zo zijn dat de agrarische high-tech uit sluitend nog wordt ontwikkeld en gestuurd vanuit de di rectiekamers van enkele multinationale concerns. Ook hier zal de boer en zijn organisatie moeten kunnen kana liseren en doseren. De voorzitter wenste het hoofdbestuur een gezond en voorspoedig 1989 toe: "Persoonlijk en in gezin en be drijf. Vanuit onze ZLM-bestuursverantwoordelijkheid spreek ik de wens en tegelijkertijd het vertrouwen uit, dat de goede samenwerking in het hoofdbestuur ge continueerd - ja, zelfs nog versterkt mag worden!" Die goede samenwerking is volgens de voorzitter volstrekt noodzakelijk "om de aan ons gedelegeerde taak van belangenbehartiging namens en voor onze leden boe ren en tuinders op een zo doeltreffend mogelijke wijze waar te kunnen maken". Volgens de ZLM-voorzitter staat 1989 aan het begin van een reeks van jaren waarin de land- en tuinbouw in ons werkgebied aan revolutionaire veranderingen onderhevig zal zijn. Economisch structurele verande ringen met name, die onherroepelijk ook aanzienlijke maatschappelijke en sociale consequenties met zich mee zullen brengen voor de individuele boeren en tuin ders zelf. Naast de aanpassing aan veranderende economische en politieke omstandigheden zal vooral ook de priori teitsstelling van het milieu van de boeren en tuinders in Nederland een uitermate grote inspanning vergen. Ook wat dat betreft zullen we ons zo snel mogelijk èn zo goed mogelijk aan moeten passen. We zullen ook die handschoen op moeten pakken. Offensief in plaats van defensief èn in grotere eigen verantwoordelijk heid!, aldus de heer Van der Maas die hieraan toevoeg de dat (het hoofdbestuur van) de ZLM voorop moet lo pen om de land- en tuinbouw in ons werkgebied te sti muleren, te begeleiden èn te verdedigen in het noodza kelijk aanpassingsproces. Deze aanpassing dient ge richt te zijn op het behoud van zoveel mogelijk bedrij ven en zoveel mogelijk bedrijfsgenoten in het ZLM- werkgebied. De voorzitter zei er van overtuigd te zijn dat hoe moei lijk het ook lijkt - en hoe moeilijk het ook daadwerkelijk is - er meer kansen voor meer blijvers zijn dan men el kaar soms aanpraat. Daarin ligt een uitdaging voor het nieuwe jaar, een uitdaging voor de ZLM en een uitda ging voor Zeeland en Noord-Brabant opgesloten. "Een uitdaging waarbij ik vertrouw op de moed en het élan van het hoofdbestuur van de ZLM. Werk aan de winkel dus: Solidair en meer dan ooit het woord "samenwer king" inhoud gevend zullen we in 1989 doorgaan met de behartiging van de land en tuinbouwbelangen; in tern zowel als extern", aldus de voorzitter van de ZLM die tot slot zei daarbij te hopen op een goede samen werking met politiek en overheid.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 1